Loading data ...
Loading data ...
Call-Center:+7 (7172) 552981
ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА
VIEW TRADING
Loading data ...
Имущественный комплекс
Bargaining: №101407 bidding type: Тендер по передаче в доверит. управление с правом выкупа starting price: 290 507 000,00 Margin: 43 576 050,00 trading status: took Start trading: 28.08.2018 11:00 Selling price: 292 000 000,00
Tender (competitive) conditions
1) вложение инвестиций в период доверительного управления за счет собственных средств доверительного управляющего на приобретение новой передовой отечественной и зарубежной высокоэффективной специализированной техники в виде 1 (одной) единицы вакуумно-подметальной уборочной машины с оборудованием (на базе Камаз) / cенімгерлік басқару кезеңінде шетелдік және отандық жинауға арнайы құралмен жабдықталған жаңа 1 даңа автокөлік (Камаз) сатып алу үшін сенімгерлік басқарушының өз қаражаты есебінен инвестициялар салу;
1. Наличие денежных средств в сумме не менее 290 млн. тенге (подтверждается справкой о наличии средств на счетах участника на момент подачи заявки для участия в тендере либо справкой об открытии кредитной линии) / 290 млн. теңгені инвестициялау үшін қаражаттың бар болуы, (растаушы тендерге қатысу үшін қатысушы өтінім берген сәтте шотында қаражат бар болу туралы анықтама немесе кредиттік шот ашылған анықтама);
10) запрещение сделок, влекущих залог или отчуждение объекта доверительного управления в течение всего срока доверительного управления / сенімгерлік басқару мерзімі ішінде, сенімгерлік басқару объектісін кепілге салу немесе иеліктен шығаруға әкеп соғатын мәмілелерге тыйым салу;
11) соблюдение налоговых обязательств, возникающих при передаче объекта в доверительное управление / объектіні сенімгерлік басқаруға беруден туындайтын салықтық міндеттемелерді сақтау;
2) обеспечение эффективного управления объектом и сохранение имущества предприятия / объектіні тиімді басқаруды қамтамасыз ету және кәсіпорынның мүлкін сақталуы;
2. Опыт работы по эксплуатации и ремонту автомобильных дорог не менее 10 лет (подтверждается актами государственных комиссий, где указан объем и вид работ) / Атомобиль жолдарын жөндеу және пайдалану жұмысындағы тажирбиесі 10 жылдан кем болмау керек (жұмыстардың көлемімен түрлері белгіленген дәлелдеме мемлекеттік комиссия актілері);
3) сохранение существующего профиля деятельности предприятия в течение 10 лет после заключения договора купли-продажи имущественного комплекса / мүліктік кешенің сауда-саттығы туралы шартты жасасқаннан бастап 10 жылдық мерзімге серіктестіктін бейінінің сақталуы;
3. Наличие на праве собственности производственной базы в городе Семей, состоящей из следующих элементов: Центральная ремонтная мастерская (ЦРМ) общей площадью не менее 800 кв.м, гараж не менее 1000 кв.м, офисное здание со всеми коммуникациями (обязательно свет, тепло, вода, канализация) общей площадью не менее 250 кв.м, производственная аттестованная дорожно-строительная лаборатория со всем сопутствующим оборудованием (подтверждается аттестатом), парк для специализированной техники не менее 20 единиц в целях осуществления уставных видов деятельности объекта доверительного управления. Права собственности подтверждаются техническими паспортами, актами на земельный участок, справкой юстиции о зарегистрированных правах на объект недвижимости и земельный участок (форма 2) / жеке меншік құқығында Семей қаласында орналасқан, келесі элементтерден тұратын: Жалпы ауданы кемінде 800 ш. м. болатын орталық жөндеу шеберханасы (ОЖШ), кемінде 1000 ш. м. болатын гараж, жалпы ауданы 250 ш. м. болатын барлық коммуникациясы (міндетті түрде свет, жылу, су, кәріз) бар кеңсе ғимараты, аттестатталған өндіргіш жол-құрылыс зертханасы, барлық ілеспе құрал-жабдықтарымен (аттестатымен расталады), сенімгерлік басқару объектісінің жарғылық қызмет түрлерін жүзеге асыру мақсатында, 20-дан кем емес арнайы техника үшін паркі, өндірістік базаның болуы. Меншік құқығын техникалық паспорттармен және жер учаскісін актімен растайды, тіркелген жылжымайтын мүлік объектісі және жер учаскесі құқықтар туралы әділет органдарының анықтамасымен.
4) сохранение видов деятельности в период доверительного управления в соответствии с утвержденным уставом предприятия с возможным их дальнейшим расширением / сенімгерлік басқару кезеңіндегі серіктестіктін бекітілген Жарғысына сәйкес қызмет түрлерін одан әрі ұлғайту мүмкіндігімен сақталуы;
5) правопреемство прав и обязанностей / құқық және міндеттерін мұра ету;
6) сохранение существующих на момент передачи в доверительное управление рабочих мест и при необходимости создание новых рабочих мест / сенімгерлік басқаруға берілген сәттегі жұмыс орнындарын сақтау және қажет жағдайда жаңадан орын ашу;
7) сохранение текущего уровня заработной платы в соответствии с утвержденным штатным расписанием, материальной помощи работникам, а также доплат в соответствии с утвержденным коллективным договором предприятия / бекітілген табыстың есебіне сәйкес жалақы денгейін, жұмысшыларға материалдық көмек бойынша, сондай-ақ серіктестікпен жасалған келісім-шартқа сәйкес қосымша төлемдерін сақталуы;
8) срок доверительного управления - 2 года, в случае досрочного выполнения условий договора доверительного управления срок может быть сокращен / сенімгерлік басқару мерзімі - 2 жыл, келісім шартын талаптарын мерзімінен бұрын орындаған жағдайда шарттын мерзімі қысқару мүмкін;
9) участие трудовых ресурсов в семинарах, форумах. Обмен опытом с соседними странами и другими предприятиями данной отрасли страны (подтверждением являются сертификаты повышения квалификации) / еңбек ресурстарының семинарларға, форумдарға қатысқаны. Көрші елдермен және басқа да осы сала кәсіпорындары тәжірибе алмасу, (біліктілікті арттыру сертификаттар растау болып табылады);
Требования к участнику тендера (доверительному управляющему) / Тендер қатысушыларына қойылатын талаптар:
Наличие в штате не менее 5 инженерно-технических работников с высшим техническим образованием, в т.ч. не менее 3 работников, имеющих аттестаты инженерно-технических работников (подтверждается штатным расписанием, трудовыми договорами, дипломами и аттестатами работников) / Штатта кемінде 5 жоғары техникалық білімі бар инженерлік-техникалық қызметкерлердің болуы, соның ішінде: инженерлік-техникалық қызметкер аттестаттары бар 3-тен кем емес қызметкерлер (штаттық кестемен, еңбек шарттарымен, дипломдар және қызметкерлерінің аттестатымен расталады);
Наличие лицензии 1 категории на осуществление строительно-монтажных работ (согласно статье 9 Закона РК «О лицензировании») в соответствии с существующими уставными видами деятельности предприятия / Кәсіпорын қызметінің қолданыстағы жарғы түрлеріне сәйкес, құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүзеге асыру үшін 1-санатты лицензияның болуы (ҚР "лицензиялау туралы" Заңның 9-бабына сәйкес).
Required files for individual persons: electronic (scanned) copies of documents
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
Required files for individual enterpreneurs: electronic (scanned) copies of documents
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности
Required files for legal entities: electronic (scanned) copies of documents
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности
Аудиторский отчет за последний финансовый год (для юридических лиц, для которых законодательством РК установлено обязательное проведение аудита)
Свидетельство (справка) о государственной регистрации юридического лица
Учредительный договор и устав
the object of sale
Property Complex; Имущественный комплекс;
Объект ДУ: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ "СЕМЕЙ" НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ; БИН: 071240015486; Среднегодовая численность работников, чел.: 245; Оценщик: ИП "Бағалау"; Оценочная стоимость, тг: 290 507 000,00; Дата оценки: 19.07.2018;
Балансодержатель
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ГОРОДА СЕМЕЙ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ"; БИН: 160440009534; Адрес: Восточно-Казахстанская область ; Семей г.а.; ул.Достоевского, д.110; Телефоны: (7222) 56-12-69, 56-61-97;
Учредитель
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ФИНАНСОВ ГОРОДА СЕМЕЙ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ"; IIN / BIN: 120240019666; Address: 071405;The East Kazakhstan region;Families ga;ул.Мухамедханова, д.8;
Telephones: (7222) 52-21-05, 52-20-16;
Реквизиты для перечисления гарантийного взноса
Получатель платежа (рус.): АО "Информационно-учетный центр"; БИН: 050540004455.
Расчетный счет (IBAN/ИИК) в АО "Народный банк Казахстана": KZ946017111000000330; БИК: HSBKKZKX;
КНП: 171; Кбе: 16.
Publication
Извещение о передаче в доверительное управление опубликовано: на государственном языке - Ақпараттық-жарнамалық газеті «ЗакупИнфо» от 03.08.2018 № 144 (1578); на русском языке - Рекламно-информационная газета "ЗакупИнфо" от 03.08.2018 № 144 (1578); на веб-портале Реестра государственного имущества - 06.08.2018;
Note
Срок доверительного управления, мес.: 24;
E. documents
Приказ о передаче в дуприказ.pdf749,83 КБ
Справка о гос. регистрацииспаравка.pdf284,62 КБ
Уставустав.pdf6,03 МБ
Отчет об оценке от 25.07.2018 года № н05-07Отчет Зеленстрой.compressed.pdf30,37 МБ
Бух. баланс1 2015 годабух. баланс1 2015 года.pdf49,52 МБ
Бух. баланс2 2015 годабух. баланс2 2015 года.compressed.pdf24,39 МБ
Бух. баланс 2016 годабух баланс 2016.pdf57,53 МБ
Бух. баланс 2017 годаБух. баланс за 2017 год.pdf34,45 МБ
ВНИМАНИЕ!!! Основанием для отказа веб-порталом реестра в принятии заявки является непоступление за два часа до начала торгов гарантийного взноса, на счет АО "Информационно-учетный центр".
Правила проведения
Тендер по передаче в доверительное управление с правом последующего выкупа - форма торгов по предоставлению объекта в доверительное управление, проводимая с использованием веб-портала реестра в электронном формате, при которых учредитель обязуется на основе предложенных им исходных условий заключить договор с тем из участников тендера, кто предложит наивысшую выкупную цену за объект
Generated in 300ms