Loading data ...
Loading data ...
Call-Center:+7 (7172) 552981
ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА
VIEW TRADING
Loading data ...
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СЕРВИС ПО ON-LINE ОПЛАТЕ ГАРАНТИЙНЫХ ВЗНОСОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГАХ РАБОТАЕТ С ПЕРЕБОЯМИ. В СВЯЗИ С ЧЕМ ГАРАНТИЙНЫЕ ВЗНОСЫ РЕКОМЕНДУЕМ ОПЛАЧИВАТЬ ЧЕРЕЗ ОПЕРАЦИОННЫЕ ОТДЕЛЫ БАНКОВ ВТОРОГО УРОВНЯ.
Участок: «Елтеже»
Bargaining: №271554 bidding type: Конкурс по закреплению охотничьих угодий и рыбохозяйственных водоемов starting price: 22 513,05 Margin: 3 376,96 trading status: took Start trading: 26.01.2023 10:00 The beginning of the bankruptcy auction: 30.01.2023 10:00 Selling price: 2 626 563,00
Tender (competitive) conditions
Конкурсқа қатысу үшін алдын ала веб-порталда тіркелу қажет (https://e-qazyna.kz => сауда қызметтері => ресурстар): 1) жеке тұлғалар үшін: жеке сәйкестендіру нөмірі, тегі, аты және әкесінің аты (бар болса); 2) заңды тұлғалар үшін: бизнес-сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның толық атауы, Бірінші басшының тегі, аты және әкесінің аты (бар болса); 3) кепілдік жарнаны қайтару үшін екінші деңгейдегі банктегі есеп айырысу шотының деректемелерін қамтиды; 4) байланыс деректері (заңды мекенжайы, телефоны, факсы, e-mail). Өтінім Қағидалардың 1-қосымшасына сәйкес толтырылады. Сондай-ақ қатысушы не қатысушының атынан кез келген жеке немесе заңды тұлға бірыңғай оператордың шотына конкурс өткізу туралы хабарламада көрсетілген мөлшерде және мерзімдерде кепілдік жарнаны енгізеді. Аңшылық алқаптарды бекітіп беру жөніндегі конкурсқа қатысушыларға қойылатын біліктілік талаптары: 1) салық төлеушінің салық берешегінің, міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар бойынша берешегінің болмауы; 2) конкурсқа қатысушының банк, филиал немесе банк бөлімшесі алдындағы міндеттемелерінің барлық түрлері бойынша мерзімі өткен берешегінің болмауы; 3) аумақтық бөлімшелерден алынатын аңшылық шаруашылығы субъектілерін дамыту жоспарларына сәйкес қаржылық және басқа да міндеттемелердің орындалуы туралы мәліметтер (аңшылық алқаптары бұрын бекітіліп берілген жеке немесе заңды тұлғалар үшін) (электрондық көшірмесі). 4) жануарлар дүниесін қорғауға арналған меншік немесе жалға алу құқығында материалдық-техникалық құралдарының болуы туралы анықтама; Для участия в конкурсе необходимо предварительно зарегистрироваться на веб-портале (https://e-qazyna.kz => торговые сервисы => ресурсы) с указанием: 1) для физических лиц: индивидуального идентификационного номера, фамилии, имени и отчества (при его наличии); 2) для юридических лиц: бизнес-идентификационного номера, полного наименования юридического лица, фамилия, имя и отчество (при его наличии) первого руководителя; 3) реквизитов расчетного счета в банке второго уровня для возврата гарантийного взноса; 4) контактных данных (юридический адрес, телефон, факс, e-mail). Заявка заполняется согласно приложению 1 к Правилам. Также участником либо от имени участника любым физическим или юридическим лицом вносится гарантийный взнос в размере и в сроки, указанные в извещении о проведении конкурса, на счет единого оператора. Квалификационные требования, предъявляемые к участникам конкурса по закреплению охотничьих угодий: 1) отсутствие налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям; 2) отсутствие просроченной задолженности по всем видам обязательств участника конкурса перед банком, филиалом или отделением банка; 3) сведения о выполнении финансовых и других обязательств согласно планам развития субъектов охотничьего хозяйства, получаемых от территориальных подразделений (для физических или юридических лиц, за которыми были ранее закреплены охотничье угодие) (электронная копия). 4) справка о наличии на праве собственности или аренды материально-технических средств для охраны животного мира.
Required files for individual persons: electronic (scanned) copies of documents
Аңшылық алқаптарды бекітіп беру жөніндегі конкурсқа қатысушыларға қойылатын біліктілік талаптары: 1) салық төлеушінің салық берешегінің, міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар бойынша берешегінің болмауы; 2) конкурсқа қатысушының банк, филиал немесе банк бөлімшесі алдындағы міндеттемелерінің барлық түрлері бойынша мерзімі өткен берешегінің болмауы; 3) аумақтық бөлімшелерден алынатын аңшылық шаруашылығы субъектілерін дамыту жоспарларына сәйкес қаржылық және басқа да міндеттемелердің орындалуы туралы мәліметтер (аңшылық алқаптары бұрын бекітіліп берілген жеке немесе заңды тұлғалар үшін) (электрондық көшірмесі). 4) жануарлар дүниесін қорғауға арналған меншік немесе жалға алу құқығында материалдық-техникалық құралдарының болуы туралы анықтама; Квалификационные требования, предъявляемые к участникам конкурса по закреплению охотничьих угодий: 1) отсутствие налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям; 2) отсутствие просроченной задолженности по всем видам обязательств участника конкурса перед банком, филиалом или отделением банка; 3) сведения о выполнении финансовых и других обязательств согласно планам развития субъектов охотничьего хозяйства, получаемых от территориальных подразделений (для физических или юридических лиц, за которыми были ранее закреплены охотничье угодие) (электронная копия). 4) справка о наличии на праве собственности или аренды материально-технических средств для охраны животного мира.
Required files for individual enterpreneurs: electronic (scanned) copies of documents
Аңшылық алқаптарды бекітіп беру жөніндегі конкурсқа қатысушыларға қойылатын біліктілік талаптары: 1) салық төлеушінің салық берешегінің, міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар бойынша берешегінің болмауы; 2) конкурсқа қатысушының банк, филиал немесе банк бөлімшесі алдындағы міндеттемелерінің барлық түрлері бойынша мерзімі өткен берешегінің болмауы; 3) аумақтық бөлімшелерден алынатын аңшылық шаруашылығы субъектілерін дамыту жоспарларына сәйкес қаржылық және басқа да міндеттемелердің орындалуы туралы мәліметтер (аңшылық алқаптары бұрын бекітіліп берілген жеке немесе заңды тұлғалар үшін) (электрондық көшірмесі). 4) жануарлар дүниесін қорғауға арналған меншік немесе жалға алу құқығында материалдық-техникалық құралдарының болуы туралы анықтама; Квалификационные требования, предъявляемые к участникам конкурса по закреплению охотничьих угодий: 1) отсутствие налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям; 2) отсутствие просроченной задолженности по всем видам обязательств участника конкурса перед банком, филиалом или отделением банка; 3) сведения о выполнении финансовых и других обязательств согласно планам развития субъектов охотничьего хозяйства, получаемых от территориальных подразделений (для физических или юридических лиц, за которыми были ранее закреплены охотничье угодие) (электронная копия). 4) справка о наличии на праве собственности или аренды материально-технических средств для охраны животного мира.
Required files for legal entities: electronic (scanned) copies of documents
Аңшылық алқаптарды бекітіп беру жөніндегі конкурсқа қатысушыларға қойылатын біліктілік талаптары: 1) салық төлеушінің салық берешегінің, міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар бойынша берешегінің болмауы; 2) конкурсқа қатысушының банк, филиал немесе банк бөлімшесі алдындағы міндеттемелерінің барлық түрлері бойынша мерзімі өткен берешегінің болмауы; 3) аумақтық бөлімшелерден алынатын аңшылық шаруашылығы субъектілерін дамыту жоспарларына сәйкес қаржылық және басқа да міндеттемелердің орындалуы туралы мәліметтер (аңшылық алқаптары бұрын бекітіліп берілген жеке немесе заңды тұлғалар үшін) (электрондық көшірмесі). 4) жануарлар дүниесін қорғауға арналған меншік немесе жалға алу құқығында материалдық-техникалық құралдарының болуы туралы анықтама; Квалификационные требования, предъявляемые к участникам конкурса по закреплению охотничьих угодий: 1) отсутствие налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям; 2) отсутствие просроченной задолженности по всем видам обязательств участника конкурса перед банком, филиалом или отделением банка; 3) сведения о выполнении финансовых и других обязательств согласно планам развития субъектов охотничьего хозяйства, получаемых от территориальных подразделений (для физических или юридических лиц, за которыми были ранее закреплены охотничье угодие) (электронная копия). 4) справка о наличии на праве собственности или аренды материально-технических средств для охраны животного мира.
the object of sale
Охотничьи угодья; Участок: «Елтеже»;
Описание: Охотничье хозяйство «Елтеже» имеет площадь 150 000,0 га, находится на территории Каракиянского района Мангистауской области. Охотничье хозяйство расположено на территории подзоны северных третичных плато зоны пустынь Туранской низменности. Это структурно-денудационное плато Устюрт. Средняя высота плато от 150 до 200 м. Категория охотничьего хозяйства V.; Площадь охотничьего хозяйства, га: 150000.00; Площадь земли государственного лесного фонда, га: 0.00; Площадь закрепленных землель сельскохозяйственного назначения, га: 0.00; Площадь водоемов, га: 0.00; Площадь земель государственного земельного запаса, га: 0.00; Площадь прочих земель, га: 0.00; Количество егерских участков (обходов): 2;
Seller
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ"; IIN / BIN: 220240007128; Address: 130000;Mangistau region;Aktau ga;мкр.14, зд.1;
Telephones: (7292) 462668 (1031);
Additional Information
Show on the map
Реквизиты для перечисления гарантийного взноса
Получатель платежа (рус.): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНФОРМАЦИОННО-УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР"; БИН: 050540004455.
Расчетный счет (IBAN/ИИК) в АО "Народный банк Казахстана": KZ946017111000000330; БИК: HSBKKZKX;
КНП: 171; Кбе: 16.
Publication
Извещение о продаже опубликовано: на государственном языке - от 01.05.2023 № 1; на веб-портале Реестра государственного имущества - 06.01.2023;
Note
Конкурс будет проводиться в соответствии с Правилами проведения конкурса по закреплению охотничьих угодий (далее - Правила), утвержденными приказом МСХ РК от 19 марта 2015 года № 18-04/425.
E. documents
Паспорт елтежеПаспорт Елтеже.pdf2,58 МБ
План развития елтежеПР Елтеже.pdf2,16 МБ
ВНИМАНИЕ!!! Основанием для отказа веб-порталом реестра в принятии заявки является непоступление за два часа до начала торгов гарантийного взноса, на счет АО "Информационно-учетный центр".
Правила проведения
Конкурс по закреплению охотничьих угодий и рыбохозяйственных водоемов - форма торгов, направленная на предоставление победителю конкурса права ведения охотничьего и (или) рыбного хозяйства, при которой главным критерием определения победителя является предлагаемая участниками цена
Generated in 100ms