Loading data ...
Loading data ...
Call-Center:+7 (7172) 552981
ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА
VIEW TRADING
Loading data ...
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СЕРВИС ПО ON-LINE ОПЛАТЕ ГАРАНТИЙНЫХ ВЗНОСОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГАХ РАБОТАЕТ С ПЕРЕБОЯМИ. В СВЯЗИ С ЧЕМ ГАРАНТИЙНЫЕ ВЗНОСЫ РЕКОМЕНДУЕМ ОПЛАЧИВАТЬ ЧЕРЕЗ ОПЕРАЦИОННЫЕ ОТДЕЛЫ БАНКОВ ВТОРОГО УРОВНЯ.
Участок: Аягозское
Bargaining: №298160 bidding type: Конкурс по закреплению охотничьих угодий и рыбохозяйственных водоемов (с 09.08.2023) starting price: 64 428,75 Margin: 9 664,31 trading status: took Start trading: 05.12.2023 10:00 The beginning of the bankruptcy auction: 07.12.2023 10:00 Selling price: 3 856 673,00
Tender (competitive) conditions
1. Салық төлеушінің салық берешегінің, міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар бойынша берешегінің болмауы / Отсутствие налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям
2. Конкурсқа қатысушының банк, филиал немесе банк бөлімшесі алдындағы міндеттемелерінің барлық түрлері бойынша мерзімі өткен берешегінің болмауы / Отсутствие просроченной задолженности по всем видам обязательств участника конкурса перед банком, филиалом или отделением банка
3. Аумақтық бөлімшелерден алынатын аңшылық шаруашылығы субъектілерін дамыту жоспарларына сәйкес қаржылық және басқа да міндеттемелердің орындалуы туралы мәліметтер (аңшылық алқаптары бұрын бекітіліп берілген жеке немесе заңды тұлғалар үшін) (электрондық көшірмесі) / Сведения о выполнении финансовых и других обязательств согласно планам развития субъектов охотничьего хозяйства, получаемых от территориальных подразделений (для физических или юридических лиц, за которыми были ранее закреплены охотничье угодие) (электронная копия)
4. Жануарлар дүниесін қорғауға арналған меншік немесе жалға алу құқығында материалдық-техникалық құралдарының болуы туралы анықтама / Справка о наличии на праве собственности или аренды материально-технических средств для охраны животного мира
Required files for individual persons: electronic (scanned) copies of documents
1. Салық төлеушінің салық берешегінің, міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар бойынша берешегінің болмауы туралы анықтама / Справка об отсутствии налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям
2. Конкурсқа қатысушының банк, филиал немесе банк бөлімшесі алдындағы міндеттемелерінің барлық түрлері бойынша мерзімі өткен берешегінің болмауы туралы анықтама / Справка об отсутствии просроченной задолженности по всем видам обязательств участника конкурса перед банком, филиалом или отделением банка
3. Аумақтық бөлімшелерден алынатын аңшылық шаруашылығы субъектілерін дамыту жоспарларына сәйкес қаржылық және басқа да міндеттемелердің орындалуы туралы мәліметтер (аңшылық алқаптары бұрын бекітіліп берілген жеке немесе заңды тұлғалар үшін) (электрондық көшірмесі) / Сведения о выполнении финансовых и других обязательств согласно планам развития субъектов охотничьего хозяйства, получаемых от территориальных подразделений (для физических или юридических лиц, за которыми были ранее закреплены охотничье угодие) (электронная копия)
4. Жануарлар дүниесін қорғауға арналған меншік немесе жалға алу құқығында материалдық-техникалық құралдарының болуы туралы анықтама / Справка о наличии на праве собственности или аренды материально-технических средств для охраны животного мира
Required files for individual enterpreneurs: electronic (scanned) copies of documents
1. Салық төлеушінің салық берешегінің, міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар бойынша берешегінің болмауы туралы анықтама / Справка об отсутствии налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям
2. Конкурсқа қатысушының банк, филиал немесе банк бөлімшесі алдындағы міндеттемелерінің барлық түрлері бойынша мерзімі өткен берешегінің болмауы туралы анықтама / Справка об отсутствии просроченной задолженности по всем видам обязательств участника конкурса перед банком, филиалом или отделением банка
3. Аумақтық бөлімшелерден алынатын аңшылық шаруашылығы субъектілерін дамыту жоспарларына сәйкес қаржылық және басқа да міндеттемелердің орындалуы туралы мәліметтер (аңшылық алқаптары бұрын бекітіліп берілген жеке немесе заңды тұлғалар үшін) (электрондық көшірмесі) / Сведения о выполнении финансовых и других обязательств согласно планам развития субъектов охотничьего хозяйства, получаемых от территориальных подразделений (для физических или юридических лиц, за которыми были ранее закреплены охотничье угодие) (электронная копия)
4. Жануарлар дүниесін қорғауға арналған меншік немесе жалға алу құқығында материалдық-техникалық құралдарының болуы туралы анықтама / Справка о наличии на праве собственности или аренды материально-технических средств для охраны животного мира
Required files for legal entities: electronic (scanned) copies of documents
1. Салық төлеушінің салық берешегінің, міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар бойынша берешегінің болмауы туралы анықтама / Справка об отсутствии налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям
2. Конкурсқа қатысушының банк, филиал немесе банк бөлімшесі алдындағы міндеттемелерінің барлық түрлері бойынша мерзімі өткен берешегінің болмауы туралы анықтама / Справка об отсутствии просроченной задолженности по всем видам обязательств участника конкурса перед банком, филиалом или отделением банка
3. Аумақтық бөлімшелерден алынатын аңшылық шаруашылығы субъектілерін дамыту жоспарларына сәйкес қаржылық және басқа да міндеттемелердің орындалуы туралы мәліметтер (аңшылық алқаптары бұрын бекітіліп берілген жеке немесе заңды тұлғалар үшін) (электрондық көшірмесі) / Сведения о выполнении финансовых и других обязательств согласно планам развития субъектов охотничьего хозяйства, получаемых от территориальных подразделений (для физических или юридических лиц, за которыми были ранее закреплены охотничье угодие) (электронная копия)
4. Жануарлар дүниесін қорғауға арналған меншік немесе жалға алу құқығында материалдық-техникалық құралдарының болуы туралы анықтама / Справка о наличии на праве собственности или аренды материально-технических средств для охраны животного мира
the object of sale
Охотничьи угодья; Участок: Аягозское;
Описание: Охотничье хозяйство «Аягозское» площадью 1 442 200 га, расположено в Аягозском районе, области Абай. Категория охотничьего хозяйства – V. Основное направление охотохозяйственной деятельности: сохранение видового разнообразия животного мира, их среды обитания, устойчивое использование, воспроизводство и охрана видов животных, в том числе не относящихся к объектам охоты, организация любительской (спортивной) охоты.; Площадь охотничьего хозяйства, га: 1442200.00; Площадь земли государственного лесного фонда, га: 0.00; Площадь закрепленных землель сельскохозяйственного назначения, га: 0.00; Площадь водоемов, га: 0.00; Площадь земель государственного земельного запаса, га: 0.00; Площадь прочих земель, га: 0.00; Количество егерских участков (обходов): 0;
Seller
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЛАСТИ АБАЙ"; IIN / BIN: 220740013257; Address: 071400;область Абай;Families ga;ул.Достоевского, д.110;
Telephones: (7222) 35-44-88, 35-45-35;
Additional Information
Show on the map
Реквизиты для перечисления гарантийного взноса
Получатель платежа (рус.): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНФОРМАЦИОННО-УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР"; БИН: 050540004455.
Расчетный счет (IBAN/ИИК) в АО "Народный банк Казахстана": KZ946017111000000330; БИК: HSBKKZKX;
КНП: 171; Кбе: 16.
Publication
Извещение о продаже опубликовано: на веб-портале Реестра государственного имущества - 10.11.2023;
Note
Решение комиссии по закреплению охотничьих угодий области Абай от 20.07.2023 г.
E. documents
План развития госПлан развития гос.pdf1,92 МБ
План развития русПлан развития рус.pdf1,90 МБ
Решение комиссиирешение Комиссии.pdf397,53 КБ
ВНИМАНИЕ!!! Основанием для отказа веб-порталом реестра в принятии заявки является непоступление за два часа до начала торгов гарантийного взноса, на счет АО "Информационно-учетный центр".
Правила проведения
Конкурс по закреплению охотничьих угодий и рыбохозяйственных водоемов - форма торгов, направленная на предоставление победителю конкурса права ведения охотничьего и (или) рыбного хозяйства, при которой главным критерием определения победителя является предлагаемая участниками цена
Generated in 139ms