Loading data ...
Loading data ...
Call-Center:+7 (7172) 552981
ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА
VIEW TRADING
Loading data ...
Имущественный комплекс
Bargaining: №74114 bidding type: Тендер по передаче в доверит. управление с правом выкупа starting price: 1 281 705 000,00 Margin: 38 451 150,00 trading status: took Start trading: 29.09.2017 10:00 Selling price: 1 281 705 000,00 Additional Information: Допускается продажа единственному участнику торгов
Tender (competitive) conditions
1. Сенімгерлік басқаруға беру мерзімі 5 жыл / Срок передачи в доверительное управление 5 лет.
10. Объектінің нарықтық құнын төлеу үшін бөліп төлеуді ұсыну / Предоставления рассрочки для оплаты рыночной стоимости объекта.
11. Тендерге қатысушыларға қойылатын талаптар: 1. Құқықтық қабілетке ие болу (заңды тұлғалар үшін), азаматтық іс-әрекетке қабілеттілік (жеке тұлғалар үшін). 2. Төлем төлеуге қабілетті болып табылады, салықтық қарыздары жоқ, мүлікке тыйым салынбау керек. 3. Жою немесе банкротқа ұшырау рәсімдемелеріне жатпайды. 4. Сенімгерлік басқару туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті тиісті қаржылық ресурстарға ие болу / Требования к участникам тендера: 1. Обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц). 2. Являться платежеспособным, не иметь налоговой задолженности, на имущество не должен быть наложен арест. 3. Не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации. 4. Обладать соответствующими финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о доверительном управлении.
2. Медициналық тағайындаудағы объект қызметінің бейінін сақтау / Сохранение профиля деятельности объекта медицинского назначения.
3. Медициналық қызметтер уәкілетті органның бекітуімен медициналық қызмет тарификаторына сәйкес ұсынылуы тиіс / Медицинские услуги должны предоставляться, согласно тарификатору медицинских услуг, утвержденный уполномоченным органом.
4. Денсаулық сақтау саласындағы қолданыстағы заңнамаға сәйкес тұрғындарға тегін медициналық көмектің кепілді көлемін белгіленген заңнамалық тәртіпте көрсету / Оказание в установленном законодательством порядке гарантированного объема бесплатной медицинской населению в соответствии с действующим законодательством в сфере здравоохранения.
5. «Қарағанды облысының денсаулық сақтау басқармасы» ММ-мен келісім бойынша құрылым мен төсек-орын қорын өзгерту / Изменение структуры и коечного фонда по согласованию с ГУ «Управление здравоохранения Карагандинской области».
6. Инвестициялар салу, оның ішінде: 6.1. Күрделі жөндеу және материалдық-техникалық жабдықтауын жүргізу, оның ішінде: - қолда бар жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес емхана ғимаратын күрделі жөндеуден өткізу; - емхана ғимаратының 5 қабатын күрделі жөндеуден өткізу. 6.2. Медициналық қондырғыларды алу: - бейнефиброгастродуоденоскоп; - икемді эндоскоптарға арналған жуу машинасы; - эндоскопты кептіруге арналған машина; - эндоскопиялық зонд (қосымша); - бейнефиброколоноскоп; - дефибриллятор; - холтерлік мониторированияға арналған АД ЭКГ аппараты; - электрэнцефаллограф (компьютерлік); - саңылау шамы; - синоптофор; - аудиометр; - контакталық емес компьютерлік тонометр; - автоматтық периметр; - гинекологиялық кабинет кере-жарақтарымен (кольпоскоп, гинекологиялық креслосы); - лор-комбайн керек-жарақтарымен; - КФК аппараты; - гемоанализатор; - несеп анализаторы; - стоматологиялық қондырғы – 2 дана; - маммограф; - қызметтік автотранспорт – 2 дана. 6.3. Амбулаторлық-емханалық көмек көрсететін денсаулық сақтау субъектілері үшін Қарағанды облысы аумағында әрекет ететін медициналық ақпараттық жүйелер мен Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің шоғырланған автоматтандырылған ақпараттық жүйелерін құру / Вложение инвестиций, в том числе: 6.1. Проведение капитального ремонта и материально-технического оснащения, в том числе: - проведение капитального ремонта здания поликлиники, согласно имеющийся проектно-сметной документации; - проведение капитального ремонта 5 этажа здания поликлиники. 6.2. Приобретение медицинского оборудования: - видеофиброгастродуоденоскоп; - машина моечная для гибких эндоскопов; - машина для сушки эндоскопов; - зонд эндоскопический (дополнительный); - видеофиброколоноскоп; - дефибриллятор; - аппарат для холтеровского мониторирования АД ЭКГ; - электроэнцефалограф (компьютерный); - щелевая лампа; - синоптофор; - аудиометр; - бесконтактный компьютерный тонометр; - периметр автоматический; - гинекологический кабинет с принадлежностями (кольпоскоп, гинекологическое кресло); - лор-комбайн с принадлежностями; - аппарат КФК; - гемоанализатор; - мочевой анализатор; - установка стоматологическая - 2 шт.; - маммограф; - служебный автотранспорт - 2 ед. 6.3. установка локальных автоматизированных информационных систем Министерства здравоохранения РК и медицинских информационных систем, действующих на территории Карагандинской области, для субъектов здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь.
7. Бес жыл ішінде меншік иесінің өзгеруі бойынша мәмілелерді жасауға жол бермеу (қайта сату, кепіл, жалдау және т.б.) / Недопущение совершения сделок по изменению собственника (перепродажа, залог, аренда и др.) в течении 5 (пяти) лет.
8. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 2010 жылғы 7 сәуірдегі «Денсаулық сақтау ұйымдарының үлгі штаттарын және штаттық нормативтерін бекіту туралы» №238 бұйрығына сәйкес мамандарды жинақтау. Бар жұмыс орындарының санын сақтау / Укомплектование специалистами, согласно приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 апреля 2010 года № 238 «Об утверждении типовых штатов и штатных нормативов организаций здравоохранения». Сохранение существующего количества рабочих мест.
9. Қазақстан Республикасы қолданыстағы заңнамасы шеңберінде «2016-2019 жылдары Қазақстан Республикасының денсаулықты сақтауды дамыту «Денсаулық» Мемлекеттік бағдарламасын іске асыру бойынша іс-шаралар Жоспарын бекіту туралы» 2016 жылғы 16 наурыздағы Қазақстан Республикасы Үкіметінің №143 қаулысымен бекітілген мақсатты индикаторларға сәйкес 2019 жылға дейін 1577 көп емес адамдарды 1 дәрігерге халықты бекітіп беруімен жалпы тәжірбиелік дәрігерлер учаскесін нығайту / Разукрепление участков врачей общей практики с прикреплением населения на 1 врача не более 1577 человек до 2019 года, согласно целевым индикаторам, утврежденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 марта 2016 года № 143 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан «Денсаулық» на 2016 - 2019 годы», в рамках действующего законодательства Республики Казахстан.
Required files for individual persons: electronic (scanned) copies of documents
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
Required files for individual enterpreneurs: electronic (scanned) copies of documents
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности
Required files for legal entities: electronic (scanned) copies of documents
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности
Аудиторский отчет за последний финансовый год (для юридических лиц, для которых законодательством РК установлено обязательное проведение аудита)
Свидетельство (справка) о государственной регистрации юридического лица
Учредительный договор и устав
the object of sale
Property Complex; Имущественный комплекс;
Объект ДУ: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЛИКЛИНИКА №2 ГОРОДА ТЕМИРТАУ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ; БИН: 990140002390; Среднегодовая численность работников, чел.: 314; Оценщик: ТОО "Сарапшы консалтинг"; Оценочная стоимость, тг: 1 281 705,00; Дата оценки: 13.06.2017;
Балансодержатель
КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЛИКЛИНИКА №2 ГОРОДА ТЕМИРТАУ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ; БИН: 990140002390; Адрес: Карагандинская область ; Темиртау г.а. ; ул. Димитрова, 53/3; Телефоны: (7213) 92-42-13; (702) 152-94-92;
Учредитель
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АКТИВОВ И ЗАКУПОК КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ"; IIN / BIN: 000240001847; Address: 100008;Karaganda region;Karagandy ga - the area of ​​it. Kazybek bi;ул. Алиханова, 13;
Telephones: (7212) 50-68-90, 50-67-90, 50-68-55, 50-67-88;
Реквизиты для перечисления гарантийного взноса
Получатель платежа (рус.): АО "Информационно-учетный центр"; БИН: 050540004455.
Расчетный счет (IBAN/ИИК) в АО "Народный банк Казахстана": KZ946017111000000330; БИК: HSBKKZKX;
КНП: 171; Кбе: 16.
Publication
Извещение о передаче в доверительное управление опубликовано: на государственном языке - Газета бесплатных объявлений от 12.09.2017 № 37; на русском языке - Газета бесплатных объявлений от 12.09.2017 № 37; на веб-портале Реестра государственного имущества - 12.09.2017;
Note
Срок доверительного управления, мес.: 60; Тендер состоится 29.09.2017 года
E. documents
Справка о регистрацииСправка о перерегистрации .pdf314,71 КБ
Бух. баланс на 2015 годБух баланс с приложениями на 2015 год.pdf3,81 МБ
Бух. баланс на 2016 годБух баланс с приложениями на 2016 год.pdf4,17 МБ
ВНИМАНИЕ!!! Основанием для отказа веб-порталом реестра в принятии заявки является непоступление за два часа до начала торгов гарантийного взноса, на счет АО "Информационно-учетный центр".
Правила проведения
Тендер по передаче в доверительное управление с правом последующего выкупа - форма торгов по предоставлению объекта в доверительное управление, проводимая с использованием веб-портала реестра в электронном формате, при которых учредитель обязуется на основе предложенных им исходных условий заключить договор с тем из участников тендера, кто предложит наивысшую выкупную цену за объект
Generated in 337ms