Loading data ...
Loading data ...
Call-Center:+7 (7172) 552981
ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА
VIEW TRADING
Loading data ...
Акции
Bargaining: №76905 bidding type: Тендер по передаче в доверит. управление с правом выкупа starting price: 1 000,00 Margin: 150,00 trading status: took Start trading: 27.10.2017 10:00 Selling price: 380 000 000,00
Tender (competitive) conditions
1. Клубты кейіннен сатып алу құқығымен сенімгерлік басқаруға беру мерзімі 5 жыл / Передача клуба в доверительное управление сроком на 5 лет с последующим выкупом;
10. Қазақстан Республикасы заңнамаларына сәйкес дивидендерді төлеу / Производить оплату дивидендов в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
11. Объектінің нарықтық құнын төлеу үшін бөліп төлеуді ұсыну / Предоставление рассрочки для оплаты рыночной стоимости объекта;
12. Тендерге қатысатын кандидатуралар сенімгерлік басқару объектінің дамыту Бағдарламасының жобасын ұсыну қажет (дамыту Бағдарламасы жобасының сканерленген көшірмесін жалғау) / Кандидаты на участие в тендере должны представить проект Программы развития объекта доверительного управления (прикрепить сканированную копию проекта Программы развития).
2. Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасының келісуімен Қарағанды аймағы бойынша жалпы спорт дамыту бағдарламасына сенімгерлік басқару объектісін қатысуын қамтамасыз ету / Обеспечение участия объекта доверительного управления в общей программе развития спорта в Карагандинском регионе по согласованию с Управлением физической культуры и спорта Карагандинской области;
3. Сенімгерлік басқару объектіні даму Бағдарламасына сәйкес көрсететін қызмет сапасы мен көлемін тиісті деңгейде қамтамасыз ету / Обеспечение определенного уровня объема и качества оказываемых услуг, согласно Программе развития объекта доверительного управления;
4. Спорт саласында қызмет бейінін сақтау 5 жыл мерзімі ішінде: жатықтырушы-оқытушы құрамын және спортсмендердің біліктілік деңгейін сақтау және арттыру, жұмыс істейтін спорттық сыныптарды және командаларды сақтау, сенімгерлік басқару объектінің кәсіби командаларының қызметін және балалар-жасөспірімдер спортты, жаппай дамыту үшін жағдай жасау (материалдық-техникалық базаны жақсарту, жоғарғы деңгейдегі спортсмендерді тарту, басқаруға берілетін объектінің әлеуметтік инфрақұрылымын дамыту және қолдау), қызметтің профилі бойынша Қазақстанның Ұлттық құрама командаларына, кәсіби командаларына жоғарғы деңгейдегі спортсмендерді және спорттық резервті дайындау, сенімгерлік басқару мерзімінде (5 жыл) спорттық нәтижелерді жетілдіру үшін максималдық жағдай жасау / Сохранение профиля деятельности в области спорта в течение 5 лет: сохранение и повышение уровня квалификации спортсменов и тренерско-преподавательского состава, сохранение действующих спортивных классов и команд, создание условий для развития массового, детско-юношеского спорта и деятельности профессиональных команд объекта доверительного управления (улучшение материально-технической базы, привлечение спортсменов высокого класса, поддержание и развитие социальной инфраструктуры передаваемого в управление объекта), подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса для профессиональных команд, Национальных сборных команд Казахстана по профилю деятельности, в период доверительного управления (5 лет) создание максимальных условий для совершенствования спортивного результата;
5. Қазақстан Республикасы заңнамаларындағы белгіленген мерзімде және клубтардың сертификациясына сәйкес сенімгерлік басқару объектінің кредиторлық берешегін өтеу / Погашение кредиторской задолженности объекта доверительного управления в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан и согласно сертификации клубов;
6. Қазақстан футбол Федерациясы бекіткен, Бірінші лига және Премьер-лига футбол клубтарының сертификация Қағидасының қоятын лауазымдар номенклатурасына сәйкес жаңа жұмыс орындарын ашу және сақтау / Сохранение и создание новых рабочих мест в соответствии с номенклатурой должностей, предъявляемой Правилами сертификации футбольных клубов Премьер-лиги и Первой Лиги, утвержденной Федерации футбола Казахстана;
7. Сенімгерлік басқару объекті үшін спорттық шеберлігін жоғарлату мақсатында оқу-жаттығу жиындары және Қазақстан футбол Федерациясы регламентімен белгіленген жарыстарды, спорттық шараларды өткізу және үйымдастыру / Организация и проведение спортивных мероприятий, соревнований установленных регламентом Федерации футбола Казахстана и учебно-тренировочных сборов с целью повышения спортивного мастерства для объекта доверительного управления;
8. Ұйымның спорттық шараларына қатысуын көбейту мақсатында мүдделі және рақымды аудиторияны қалыптастыру және сенімгерлік басқару объектінің спорттық брендін жылжыту / Продвижение спортивного бренда объекта доверительного управления и формирование лояльной и заинтересованной аудитории, с целью увеличения посещаемости спортивных мероприятий организации;
9. Қазақстан Республикасы аймағында УЭФА және ФИФА жалғыз мүшесі ретінде Қазақстан футбол Федерациясы жағынан Чемпионатқа қатысушыларға қоятын барлық талаптарын орындау / Выполнять все требования, предъявляемые к участникам Чемпионата со стороны ФФК, как единственного члена ФИФА и УЕФА на территории Республики Казахстан;
Required files for individual persons: electronic (scanned) copies of documents
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
Required files for individual enterpreneurs: electronic (scanned) copies of documents
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности
Required files for legal entities: electronic (scanned) copies of documents
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности
Аудиторский отчет за последний финансовый год (для юридических лиц, для которых законодательством РК установлено обязательное проведение аудита)
Свидетельство (справка) о государственной регистрации юридического лица
Учредительный договор и устав
the object of sale
Shares (AO); Акции;
Объект ДУ: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ "ШАХТЕР"; БИН: 070940015578; Вид акций: Простая акция; Количество размещенных акций, шт.: 5460; Передаваемые акции, шт.: 5460; Передаваемые акции, % от размещенных: 100,00; Среднегодовая численность работников, чел.: 139; Адрес: Карагандинская область ; Караганды г.а. - район им. Казыбек би; ул. Казахстанская, д.1;Телефон: (7212) 42-35-09; Оценщик: ТОО "Независимый оценочно-юридический центр"; Оценочная стоимость, тг: 1 000,00; Дата оценки: 13.07.2017;
Балансодержатель
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ "ШАХТЕР"; БИН: 070940015578; Адрес: Карагандинская область ; Караганды г.а. - район им. Казыбек би; ул. Казахстанская, д.1; Телефоны: (7212) 42-35-09;
Учредитель
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АКТИВОВ И ЗАКУПОК КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ"; IIN / BIN: 000240001847; Address: 100008;Karaganda region;Karagandy ga - the area of ​​it. Kazybek bi;ул. Алиханова, 13;
Telephones: (7212) 50-68-90, 50-67-90, 50-68-55, 50-67-88;
Реквизиты для перечисления гарантийного взноса
Получатель платежа (рус.): АО "Информационно-учетный центр"; БИН: 050540004455.
Расчетный счет (IBAN/ИИК) в АО "Народный банк Казахстана": KZ946017111000000330; БИК: HSBKKZKX;
КНП: 171; Кбе: 16.
Publication
Извещение о передаче в доверительное управление опубликовано: на государственном языке - Газета бесплатных объявлений от 10.10.2017 № 41; на русском языке - Газета бесплатных объявлений от 10.10.2017 № 41; на веб-портале Реестра государственного имущества - 11.10.2017;
Note
Срок доверительного управления, мес.: 60;
E. documents
Свидетельство о выпуске акцииСвидетельство о горегистрации выпуска ценных бумаг.pdf763,11 КБ
УставУстав.pdf8,76 МБ
Бух баланс на 2014 годБух баланс Шахтер 2014.pdf1,58 МБ
Бух баланс на 2015 годБух баланс Шахтер 2015.pdf2,02 МБ
Бух баланс на 2016 годБух баланс Шахтер 2016.pdf2,05 МБ
Свидетельство о гос. регистрацииСвидетельство о госрегистрации.pdf710,74 КБ
Постановление акимата карагандинской области №52/01 от 14.09.2017г. о передаче в доверительное управлениеПостановление по спортклубам.pdf1,40 МБ
ВНИМАНИЕ!!! Основанием для отказа веб-порталом реестра в принятии заявки является непоступление за два часа до начала торгов гарантийного взноса, на счет АО "Информационно-учетный центр".
Правила проведения
Тендер по передаче в доверительное управление с правом последующего выкупа - форма торгов по предоставлению объекта в доверительное управление, проводимая с использованием веб-портала реестра в электронном формате, при которых учредитель обязуется на основе предложенных им исходных условий заключить договор с тем из участников тендера, кто предложит наивысшую выкупную цену за объект
Generated in 309ms