Loading data ...
Loading data ...
Call-Center:+7 (7172) 552981
ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА
VIEW TRADING
Loading data ...
Имущественный комплекс
Bargaining: №85590 bidding type: Тендер по передаче в доверит. управление с правом выкупа starting price: 927 080 100,00 Margin: 139 062 015,00 trading status: took Start trading: 14.02.2018 10:00 Selling price: 930 080 100,00 Additional Information: Допускается продажа единственному участнику торгов
Tender (competitive) conditions
1. Сенімгерлік басқару мерзімі-2 жыл, сенімгерлік басқару келісімінің шарттары мерзіміне дейін орындалған болса, мерзімі қысқартылуы мүмкін / Срок доверительного управления - 2 года, в случае досрочного выполнения условий договора доверительного управления срок может быть сокращен
10. Автомобиль жолдарын пайдалануға беру, құрылыстау, қайта құру және жөндеу бойынша жұмыс тәжірибесі 10 жылдан кем болмауы тиіс. Жұмыстардың көлемі мен түрі көрсетілген мемлекеттік комиссияның нотариалды бекітілген көшірмелерімен расталады / Опыт работы по эксплуатации, строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог участника тендера должен составлять не менее 10 лет. Подтверждается нотариально заверенными копиями государственных комиссий, где указан объем и вид работ
11. Қатысушының қаржылық мүмкіншіліктері төмендегі талаптардың біреуін қанағаттандыруы тиіс: - Қолданыстағы қаржылық құралдар кәсіпорынның бағалау құнына тең немесе одан көп болуы керек, - Қолданыстағы қаржылық құралдар кәсіпорынның соңғы 3 жылдағы жылдық айналымынан кем болмауы керек / Финансовые возможности участника тендера должны удовлетворять одному из требований: - имеющиеся финансовые средства должны быть равными или больше оценочной стоимости предприятия, - имеющиеся финансовые средства должны быть не менее среднегодового оборота данного предприятия за последние 3 года. Подтверждается справкой об открытии кредитной линии или справкой о наличии остатков средств на счетах участника тендера на момент подачи заявки
12. Тендер қатысушысының штатына кем дегенде жоғары техникалық білімі бар 7 инженерлік-техникалық жұмысшысы болуы керек, олардың ішінде: 3 –уінен кем емесі «Құрылыс» мамандығы бойынша (автомобиль жолдары мен әуежайлар құрылысы, көлік құрылысы), және 2 –уі ИТР аттестацияланған бірыңғай Тізілімде тіркелген аттестациялары болуы керек. Еңбек шарттарымен расталады / Участник тендера должен иметь в штате как минимум 7 инженерно-технических работников с высшим техническим образованием, из них: минимум 3 - по специальности "Строительство" (строительство автомобильных дорог и аэродромов, транспортное строительство) и минимум 2 - имеющих аттестаты, зарегистрированные в едином Реестре аттестованных ИТР. Подтверждается трудовыми договорами
13. Еңбек ресурстарының осы саладағы кәсіпорындармен және көрші мемлекеттермен тәжірбие алмасуы, форумдарда, семинарларда қатысуы / Участие трудовых ресурсов в семинарах, форумах, обмен опытом с соседними странами и другими предприятиями данной отрасли. Подтверждается сертификатами повышения квалификации
14. Тендер қатысуышысының өз құқығындағы кепілден босатылған жер телімі және онда орналасқан өндірістік базасы болуы керек. База келесі элементтерден тұруы тиіс: - Жөндеу боксі (5 тен кем емес жүк автомобиліне, жарық және жылу міндетті түрде) - Тұрақ боксі (25 тен кем емес жүк автомобиліне, жарық және жылу міндетті түрде ) - Өлшеу үй-жайы, қойма үй-жайы, - 20 адамнан кем емес барлық коммуникациямен офистік ғимарат, - Барлық құрылғымен жабдықталған өндірістік зертхана. - Кәсіпорынның қызмет түрлерін жүзеге асыруға арналған арнайы техника паркі, 20 бірліктен кем емес және шығарылған күні 2010-2012 жылдан ерте болмауы тиіс. Жылжымайтын мүлікке және жер теліміне құқығын және кепілді тіркеу туралы анықтамамен, көлік құралдарына техникалық куәліктермен расталады / Участник тендера должен иметь принадлежащие ему на праве собственности земельный участок и расположенную на нем производственную базу, свободные от обременений. База должна состоять из следующих элементов: - ремонтный бокс (не менее чем на 5 грузовых автомобилей, свет и тепло обязательно), - стояночный бокс (не менее чем на 25 грузовых автомобилей, свет и тепло обязательно), - весовое помещение, складское помещение, - офисное здание со всеми коммуникациями не менее чем на 20 человек, - производственную лабораторию со всем сопутствующим оборудованием, - парк спецтехники, необходимый для осуществления видов деятельности предприятия, не менее 20 единиц и не ранее 2010-2012 года выпуска. Подтверждается справкой о зарегистрированных правах и обременениях на объект недвижимости и земельный участок (форма 2), копиями технических паспортов на транспортные средства
2. Кәсіпорын қызметінің қолданыстағы профилін сату-сатып алу шартын жасаған сәттен бастап 10 жыл ішінде сақтау / Сохранение существующего профиля деятельности предприятия в течение 10 лет с момента заключения договора купли-продажи
3. Кәсіпорынның бекітілген жарғысына сәйкес қызмет түрін оны кейіннен кеңейтумен сақтау / Сохранение видов деятельности в соответствии с утвержденным уставом предприятия с возможным их дальнейшим расширением
4. Cенімгерлік басқаруға беру кезіндегі қолданыстағы жұмыс орындарын оларды кеңейту мүмкіндігімен сақтау / Сохранение существующих на момент передачи в доверительное управление рабочих мест и создание новых при необходимости
5. Бекітілген штаттық кестесіне сәйкес жалақының, жұмысшыларға көрсетілетін материалдық көмек, және де кәсіпорынның ұжымдық бекітілген шартына сәйкес қосымша ақылардың ағымдағы деңгейін сақтау / Сохранение текущего уровня заработной платы в соответствии с утвержденным штатным расписанием, материальной помощи работникам, а также доплат в соответствии с утвержденным коллективным договором предприятия
6. Кәсіпорынның мүлкін сақтау / Сохранение имущества предприятия
7. Құқықтардың және міндеттердің құқытық берілуі / Правопреемство прав и обязанностей
8. Сенімгерлік басқаруға беру шартын жасаған сәттен бастап бір жыл көлемінде сенімгерлік басқарушы ең үздік отандық және шетелдік жоғары тиімді арнайы техника, оның ішінде саны 2 бірлік құю-иньекциялау әдісімен шұңқырға жөндеу жұмысын орындауға арналған құрылғыны алуы тиіс / В течение первого года с момента заключения договора доверительного управления доверительный управляющий обязан произвести приобретение передовой отечественной и зарубежной высокоэффективной специализированной техники, а именно, оборудования для выполнения ямочного ремонта струйно-инъекционным методом в количестве 2 единиц
9. Тендердің қатысушысы кәсіпорынның қолданыстағы қызметіне сай, «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» ҚР Заңына сәйкес, құрылыс-жөндеу жұмыстарын жүзеге асыруға 1-ші санатты лицензиясы болуы керек / Участник тендера должен иметь лицензию 1 категории на осуществление строительно-монтажных работ в соответствии с Законом РК "О разрешениях и уведомлениях", согласно существующей деятельности предприятия
Required files for individual persons: electronic (scanned) copies of documents
Справка об открытии кредитной линии или справка о наличии остатков средств на счетах участника тендера на момент подачи заявки для подтверждения финансовых возможностей
Справка о зарегистрированных правах и обременениях на объект недвижимости и земельный участок (форма 2)
Технические паспорта на спецтехнику
Трудовые договора, трудовая книжка, подтверждающие опыт работы не менее 10 лет в должности первого руководителя компании по строительству, ремонту, реконструкции и эксплуатации автомобильных дорог (не ниже уровня среднего либо крупного предпринимательства)
Документ, подтвержадющий среднегодовую численность компании(ий), возглавляемой(ых) участником тендера
Лицензия 1 категории на осуществление строительно-монтажных работ в соответствии с Законом РК "О разрешениях и уведомлениях" компании(ий), возглавляемой(ых) участником тендера
Нотариально заверенные копии государственных комиссий, где указан объем и вид работ по эксплуатации, строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог для подтверждения опыта работы компании (ий), возглавляемой (ых) участником тендера
Трудовые договоры, дипломы, аттестаты инженерно-технических работников в компании(ях) возглавляемой(ых) участником тендера
Сертификаты повышения квалификации работников компании(ых), возглавляемой(ых) участником тендера
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
Required files for individual enterpreneurs: electronic (scanned) copies of documents
Лицензия 1 категории на осуществление строительно-монтажных работ в соответствии с Законом РК "О разрешениях и уведомлениях", согласно существующей деятельности предприятия
Нотариально заверенные копии государственных комиссий, где указан объем и вид работ по эксплуатации, строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог для подтверждения опыта работы не менее 10 лет
Справка об открытии кредитной линии или справка о наличии остатков средств на счетах участника тендера на момент подачи заявки для подтверждения финансовых возможностей
Трудовые договоры, дипломы, аттестаты инженерно-технических работников
Сертификаты повышения квалификации работников
Справка о зарегистрированных правах и обременениях на объект недвижимости и земельный участок (форма 2)
Технические паспорта на спецтехнику
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности
Required files for legal entities: electronic (scanned) copies of documents
Лицензия 1 категории на осуществление строительно-монтажных работ в соответствии с Законом РК "О разрешениях и уведомлениях", согласно существующей деятельности предприятия
Нотариально заверенные копии государственных комиссий, где указан объем и вид работ по эксплуатации, строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог для подтверждения опыта работы не менее 10 лет
Справка об открытии кредитной линии или справка о наличии остатков средств на счетах участника тендера на момент подачи заявки для подтверждения финансовых возможностей
Трудовые договоры, дипломы, аттестаты инженерно-технических работников
Сертификаты повышения квалификации работников
Справка о зарегистрированных правах и обременениях на объект недвижимости и земельный участок (форма 2)
Технические паспорта на спецтехнику
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности
Аудиторский отчет за последний финансовый год (для юридических лиц, для которых законодательством РК установлено обязательное проведение аудита)
Свидетельство (справка) о государственной регистрации юридического лица
Учредительный договор и устав
the object of sale
Property Complex; Имущественный комплекс;
Объект ДУ: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ОБЛШЫҒЫСЖОЛ" УПРАВЛЕНИЯ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОГО ОБЛАСТНОГО АКИМАТА; БИН: 080240021886; Среднегодовая численность работников, чел.: 436; Оценщик: ТОО "Cosmo Group Consulting"; Оценочная стоимость, тг: 1 030 089 000,00; Дата оценки: 30.06.2017;
Балансодержатель
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ"; БИН: 050340003330; Адрес: Восточно-Казахстанская область ; Усть-Каменогорск г.а. ; ул.Казахстан, 59/1; Телефоны: (7232) 70-16-96, 70-23-54, 70-23-55;
Учредитель
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКУПКАМ И КОММУНАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ"; IIN / BIN: 150340004885; Address: 070004;The East Kazakhstan region;Ust-Kamenogorsk, GA;ул.Казахстан, 59/1;
Telephones: (7232) 70-02-46;
Реквизиты для перечисления гарантийного взноса
Получатель платежа (рус.): АО "Информационно-учетный центр"; БИН: 050540004455.
Расчетный счет (IBAN/ИИК) в АО "Народный банк Казахстана": KZ946017111000000330; БИК: HSBKKZKX;
КНП: 171; Кбе: 16.
Publication
Извещение о передаче в доверительное управление опубликовано: на государственном языке - Ақпараттық-жарнамалық газеті «ЗакупИнфо» от 26.01.2018 № №18 (1452); на русском языке - Рекламно-информационная газета "ЗакупИнфо" от 26.01.2018 № №18 (1452); на веб-портале Реестра государственного имущества - 25.01.2018;
Note
Срок доверительного управления, мес.: 24;
E. documents
Постановление восточно-казахстанского областного акимата от 30 марта 2016 года № 85 о некоторых вопросах приватизации коммунального имущества восточно-казахстанской области на 2016-2020 годыпостановление 85.rus.pdf69,11 КБ
Свидетельство государственной перерегистрации юридического лицаSvid_gosperereg(2).pdf360,81 КБ
Устав юридического лицаустав Облшыгысжол.PDF7,49 МБ
Финансовая отчетность за 2014 годфинотчетность 2014.PDF8,33 МБ
Финансовая отчетность за 2015 годфинотчетность 2015.PDF8,35 МБ
Финансовая отчетность за 2016 годфинотчетность 2016.PDF8,14 МБ
Приказ управления по государственным закупкам и коммунальной собственности вко от 25.10.2017 г. № п-521приказ П-521.PDF1,44 МБ
ВНИМАНИЕ!!! Основанием для отказа веб-порталом реестра в принятии заявки является непоступление за два часа до начала торгов гарантийного взноса, на счет АО "Информационно-учетный центр".
Правила проведения
Тендер по передаче в доверительное управление с правом последующего выкупа - форма торгов по предоставлению объекта в доверительное управление, проводимая с использованием веб-портала реестра в электронном формате, при которых учредитель обязуется на основе предложенных им исходных условий заключить договор с тем из участников тендера, кто предложит наивысшую выкупную цену за объект
Generated in 359ms