Деректерді жүктеу...
Деректерді жүктеу...
Call-орталығы:+7 (7172) 552981
ЭЛЕКТРОНДЫҚ САУДА АЛАҢЫ
Сауда-саттық туралы деректерді қарау
Деректерді жүктеу...
ЖШС-де үлесі/қатысу
Сауда-саттықтар: №108991 Сауда-саттықтары түрі:Конкурс Бастапқы бағасы:59 911 782 000,00 Кепілдік жарна:72 150 000,00 Сауда-саттықтар мәртебесі:Өтті Сауда-саттықтардың басталуы:07.12.2018 11:00 Конкурстық аукционның басталуы:12.12.2018 10:00 Сатылу бағасы:60 512 397 614,55
Тендерлік (конкурстық) шарттар
1. Единовременный выкуп остатков нефтепродуктов у ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» по согласованной сторонами срокам оплаты и цене не ниже себестоимости. В случае неисполнения данного условия, Покупатель обязан оплатить Продавцу штраф в размере 1% от покупной цены, установленной Договором купли-продажи / тараптармен келісілген баға және төлем мерзімдері бойынша «ҚазМұнайГаз Өнімдері» ЖШС-дан мұнай өнімдерінің қалдықтарын біржолғы сатып алу. Талапты орындамаған жағдайда, Сатып алушы Сатып алу-сату шартында белгіленген сатып алу бағасының 1% мөлшерінде айыппұлды Сатушыға төлеуге міндетті / one-time repurchase of residues from KazMunayGas Onimderi LLP in compliance with the terms of payment agreed by the parties and at a price no less than cost price. In the event of non-fulfillment of the condition, the Buyer is obliged to pay the Seller a penalty in the amount of 1% of the purchase price established by the Sale and Purchase Agreement;
2. приобретение в приоритетном порядке нефтепродуктов на долгосрочной основе у группы компаний КМГ по согласованным сторонами объемам и рыночным ценам. В случае неисполнения данного условия, Покупатель обязан оплатить Продавцу штраф в размере 1% от покупной цены, установленной Договором купли-продажи, за каждый случай нарушения указанного условия / тараптармен келісілген көлемдер мен нарықтық бағалар бойынша ҚМГ компаниялары тобынан ұзақ мерзімді негізде мұнай өнімдерін басым түрде сатып алу. Талапты орындамаған жағдайда Сатып алушы көрсетілген талапты бұзудың әрбір жағдайы үшін Сатып алу-сату шартында белгіленген сатып алу бағасынан 1% мөлшерінде айыппұлды Сатушыға төлеуге міндетті / as a priority, procurement of oil products on a long-term basis from KMG Group in compliance with the volumes and market prices as agreed by the parties. In the event of non-fulfillment of the condition, the Buyer is obliged to pay the Seller a penalty in the amount of 1% of the purchase price established by the Sale and Purchase Agreement, for each case of breach of this condition;
3. в течение двух месяцев с момента перехода прав собственности на долю в ТОО "КМГ- Retail", осуществление приема на работу производственного персонала ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» и его филиалов сроком не менее шести месяцев, на условиях не хуже текущих. В случае неисполнения данного условия, Покупатель обязан оплатить Продавцу штраф в размере 1% от покупной цены, установленной Договором купли-продажи / үлеске меншік құқықтары өткен сәттен бастап екі ай ішінде «ҚазМұнайГаз Өнімдері» ЖШС мен оның филиалдарының өндірістік персоналын ағымдағыдан нашар емес талаптарда кемінде алты ай мерзіммен жұмысқа қабылдауды жүзеге асыру. Талапты орындамаған жағдайда, Сатып алушы Сатып алу-сату шартында белгіленген сатып алу бағасының 1% мөлшерінде айыппұлды Сатушыға төлеуге міндетті / within two months from the moment when the right of partnership is transferred to the Stake, recruitment of production staff from KazMunayGas Onimderi LLP and its branches for at least six months on a basis no less favorable than the existing ones. In the event of non-fulfillment of the condition, the Buyer is obliged to pay the Seller a penalty in the amount of 1% of the purchase price established by the Sale and Purchase Agreement for each of the above agreements;
4. выкуп основных средств и имущества ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» и его филиалов по согласованному сторонами перечню и цене. В случае неисполнения данного условия, Покупатель обязан оплатить Продавцу штраф в размере 1% от покупной цены, установленной Договором купли-продажи / тараптармен келісілген тізбе және баға бойынша «ҚазМұнайГаз Өнімдері» ЖШС және оның филиалдарының негізгі құралдары мен мүлкін сатып алу. Талапты орындамаған жағдайда Сатып алушы Сатып алу-сату шартында белгіленген сатып алу бағасының 1% мөлшерінде айыппұлды Сатушыға төлеуге міндетті / 4. repurchase of core funds and property of KazMunayGas Onimderi LLP and its branches in compliance with the list and prices as agreed by the parties. In the event of non-fulfillment of the condition, the Buyer is obligated to pay the Seller a penalty in the amount of 1% of the purchase price established by the Sale and Purchase Agreement.
Жеке тұлғалар үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген! электрондық көшірмелері
Спецификация конкурсного предложения
Иностранные физические лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки.
нотариально засвидетельствованная копия паспорта или документа, удостоверяющего личность;
копия с оригинала справки из банка, подтверждающей наличие текущего счета;
контактные данные (почтовый адрес, телефон, факс, e-mail).
Заңды тұлғалар үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген) электрондық көшірмелері
Спецификация конкурсного предложения
Иностранные юридические лица представляют нотариально заверенные копии учредительных документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки.
нотариально засвидетельствованная копия Устава со всеми изменениями и дополнениями;
копия свидетельства или справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;
копия с оригинала справки из банка, подтверждающей наличие банковского счета;
контактные данные (почтовый адрес, телефон, факс, e-mail);
документ, удостоверяющий полномочия представителя юридического лица, а также паспорт или документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица.
Сату объектісі
Қатысу үлесі (ЖШС); ЖШС-де үлесі/қатысу;
Аталуы (орыс): ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КМГ-RETAIL"; БСН: 091240004926; Сатылатын қатысу үлесі, тг.: 64855115000,0000; Жарғылық капиталдан % сатылатын қатысу үлесі: 100,0000; Қызметкерлердің орташа жылдық саны, адам: 16; Мекен-жайы: Астана Қ.Ә.; Есіл а.ә.; пр.Туран, д.1; Телефон: 959721 (приемная), 959798 (канцелярия); Бағалаушы: ТОО "Делойт ТСФ"; Бағалау құны, теңге: 59 911 782 000,00; Бағалау күні: 31.03.2018;
Баланс /теңгерім/ұстаушы
"ҚАЗМҰНАЙГАЗ" ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ; БСН/ЖСН: 020240000555; Мекен-жайы: Астана Қ.Ә.; Есіл а.ә.; пр.Кабанбай батыра, д.19; Телефондар : (7172) 97-60-63;
Сатушы
Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"; ЖСН/БСН: 020240000555; Мекен-жайы: Нур-Султан г.а.;Есіл а.ә.;пр. Кабанбай батыра, 19;
Анықтама телефондары: 7 7172789048;
кепілдік жарнаны аудару үшін қажетті банк деректемелері /реквизиттері/
Төлемді алушы (қаз.): АҚ "Ақпараттық-есептеу орталығы"; БСН: 050540004455.
Расчетный счет (IBAN/ИИК) в АО "Народный банк Казахстана": KZ946017111000000330; БСК: HSBKKZKX;
ТТК: 171; Кбе: 16.
Жариялау
Сату туралы хабарлама жарияланды: орыс тілінде - Общенациональная ежедневная газета "Казахстанская правда" 02.11.2018 күні № 210; мемлекеттік тілде - Жалпыұлттық Республикалық "Егемен Қазақстан" газеті 02.11.2018 күнгі № 210; Мемлекеттік реестр порталында - 02.11.2018;подробнее
Ескертпе
Ознакомление с Извещением о проведении торгов, утвержденным Инвестиционным комитетом АО НК "КазМунайГаз", №15-18 от 14.08.2018 г. ОБЯЗАТЕЛЬНО.

Особые условия реализации Актива и ответственность за их нарушение описаны в Договоре купли-продажи, изложенном в Приложении №7 к Извещению о проведении торгов (далее-Извещение), и Договоре об обеспечении исполнения особых условий, изложенном в Приложении №8 к Извещению. Нарушение указанных особых условий влечет ответственность согласно законодательству Республики Казахстан, а также соответствующему Договору купли-продажи / көрсетілген Активті өткізудің ерекше талаптары мен оларды бұзғаны үшін жауапкершілік Хабарламаға № 7 қосымшада жазылған Сатып алу-сату шартында және Сауда –сатықтардың өткізілетіні туралы хабарламаға (бұдан әрі-Хабарлама) № 8 қосымшада жазылған ерекше талаптардың орындалуын қамтамасыз ету туралы шартта сипатталған. Көрсетілген ерекше талаптардың бұзылуы Қазақстан Республикасының заңнамасына, сондай-ақ Сатып алу-сатудың тиісті шартына сәйкес жауапкершілікке әкеп соқтырады / the above specific conditions for Asset sale and liability for their violation are described in the Sales and Purchase Agreement set forth in Annex No.7 to the AUCTION NOTICE for Asset Sale through E-Tender (hereinafter - Notice) and Agreement to Secure Special Conditions, specified in Annex No.8 hereto. Violation of these special conditions entails liability under the legislation of the Republic of Kazakhstan, as well as the relevant Sale and Purchase Agreement.
Эл. құжаттар
Устав тоо "кмг-ритейл"устав ТОО КМГ-Retail (рус).pdf1,47 МБ
Свидетельство о гос.перерегистрацииСправка о государственной перерегистрации КМГ-Retail (рус-каз).pdf387,72 КБ
Отчет об оценкеОтчет об оценке KMG retail_финал.pdf3,49 МБ
Изменения в уставИзменения в Устав.pdf4,71 МБ
Извещение о проведении торгов на русском языкеИзвещение о проведении торгов_рус.pdf452,38 КБ
Извещение о проведении торгов на казахском языкеИзвещение о проведении торгов _каз.pdf455,31 КБ
Извещение о проведении торгов на английском языкеИзвещение о проведении торгов_en.pdf516,76 КБ
Финансовые показателифин_показатели.xls21,20 КБ
Правила проведения
Конкурс - конкурстың талаптарына сай келетін қатысушыларға сауда-саттықтың ағылшын әдісі бойынша аукционда өзінің баға ұсынысын жоғарылатуға мүмкіндік берілетін, ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің және өзге ұлттық басқарушы холдингтермен бақыланатын заңды тұлғалардың мүлігін Тізілімнің веб-порталында сату бойынша сауда-саттық.
ВНИМАНИЕ!!! Основанием для отказа веб-порталом реестра в принятии заявки является непоступление за два часа до начала торгов гарантийного взноса, на счет АО "Информационно-учетный центр".
Generated in 336ms