Деректерді жүктеу...
Деректерді жүктеу...
Call-орталығы:+7 (7172) 552981
ЭЛЕКТРОНДЫҚ САУДА АЛАҢЫ
Сауда-саттық туралы деректерді қарау
Деректерді жүктеу...
В настоящее время сервис по онлайн оплате с использованием ПШЭП (платежный шлюз "электронного правительства") недоступен. На стороне ПШЭП возникла непредвиденная ошибка.
АҚ акциялары
Сауда-саттықтар: №202411 Сауда-саттықтары түрі:Электрондық тендер Бастапқы бағасы:54 539 000,00 Кепілдік жарна:8 180 850,00 Сауда-саттықтар мәртебесі:Өтпеді (Сауда-саттықтар басталу уақытында тізілім веб порталымен (конкурс) тендерге қатысушылары өтінімідерінің екіден кем болуы) Сауда-саттықтардың басталуы:10.02.2021 10:00
Тендерлік (конкурстық) шарттар
1. Сохранение профиля деятельности Общества в течение 3 (трех) месяцев с даты заключения Договора / Шарт жасалған күннен бастап 3 (үш) ай ішінде Қоғам қызметінің бейінін сақтау;
2. Погашение кредиторской задолженности Общества в течение 3 (трех) месяцев с даты заключения Договора / Шарт жасалған күннен бастап 3 (үш) ай ішінде қоғамның кредиторлық берешегін өтеу;
3. Погашение задолженности по заработной плате и налогам в течение 3 (трех) месяцев / Жалақы және салықтар бойынша берешекті 3 (үш) ай ішінде өтеу;
4. Предоставление Продавцу информации, подтверждающей выполнение вышеуказанных условий 1 раз в месяц в течение 6 месяцев с момента заключения Договора / Сатушыға шарт жасалған сәттен бастап 6 ай ішінде айына 1 рет жоғарыда көрсетілген талаптардың орындалуын растайтын ақпарат беру;
5. Внести в срок не позднее 10 (десять) рабочих дней со дня подписания Договора купли-продажи авансовый платеж в размере 30% от стоимости выкупа, определенной по результатам тендера. Оставшиеся 70% внести в течение 6-ти месяцев со дня подписания договора купли-продажи / Сатып алу-сату шартына қол қойылған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде тендер нәтижелері бойынша айқындалған сатып алу құнының 30% - ы мөлшерінде аванстық төлем енгізілсін. Қалған 70% сатып алу-сату шартына қол қойылған күннен бастап 6 ай ішінде енгізілсін.
Жеке тұлғалар үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген! электрондық көшірмелері
Иностранные физические лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки.
Заңды тұлғалар үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген) электрондық көшірмелері
Иностранные юридические лица представляют нотариально заверенные копии учредительных документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки.
1. Копия справки банка об отсутствии просроченной задолженности перед банком по всем видам обязательств участника тендера, длительностью более трех месяцев, предшествующих дате выдачи справки, выданной не ранее даты объявления тендера, с подписью и печатью (ЭЦП). В случае, если потенциальный участник является клиентом нескольких банков второго уровня или филиалов, а также иностранного банка, то представляются справки от каждого из таких банков / Тендерге қатысушы міндеттемелерінің барлық түрлері бойынша банк алдында мерзімі өткен берешегінің жоқ екендігі туралы тендер жарияланған күннен кейін берілген анықтаманы беру күнінің алдындағы үш айдан астам созылған Банктің қол қойылған және мөр басылған (ЭЦҚ) анықтамасының көшірмесі. Егер әлеуетті қатысушы бірнеше Екінші деңгейдегі банктердің немесе филиалдардың, сондай-ақ шетелдік банктің клиенті болып табылған жағдайда, онда осындай банктердің әрқайсысынан анықтамалар ұсынылады;
2. Копия свидетельства или справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо нотариально засвидетельствованную копию указанных документов / Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің немесе анықтаманың көшірмесі не көрсетілген құжаттардың нотариат куәландырған көшірмесі;
3. Копия устава либо нотариально засвидетельствованная копия указанного документа / Жарғының көшірмесі не көрсетілген құжаттың нотариат куәландырған көшірмесі;
4. Копия справки соответствующего налогового органа с подписью и печатью (электронной цифровой подписью) об отсутствии налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам, по обязательным профессиональным пенсионным взносам и социальным отчислениям более чем за три месяца (за исключением случаев, когда срок уплаты отсрочен в соответствии законодательством Республики Казахстан), выданной не ранее даты объявления тендера / Тиісті салық органының тендер жарияланған күннен кейін берілген салық берешегінің, міндетті зейнетақы жарналары бойынша, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар бойынша үш айдан астам берешегінің (төлеу мерзімі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кейінге қалдырылған жағдайларды қоспағанда) жоқ екендігі туралы қолы және мөрі (электрондық цифрлық қолтаңбасы) бар анықтамасының көшірмесі.
Сату объектісі
Акциялар (АҚ); АҚ акциялары;
Аталуы (орыс): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗЧЕРМЕТАВТОМАТИКА"; БСН: 940540000260; Акциялардың түрі: Қарапайым акция; Орналастырылған акциялардың саны, дана: 158449; Сатылатын акциялар, дана: 156589; Орналастырылған акциялардың % сатылатын акциялар: 98,8261; Қызметкерлердің орташа жылдық саны, адам: 12; Мекен-жайы: Қарағанды облысы; Қарағанды қ.ә. - Қазыбек би ауданы ; ул. Рыбалко, 1а; Телефон: (7212) 44-09-96, 44-07-13, 43-71-08; Бағалаушы: ТОО "Бизнес Оценка Казахстан"; Бағалау құны, теңге: 54 539 000,00; Бағалау күні: 15.10.2020;
Баланс /теңгерім/ұстаушы
"САРЫАРҚА "ӘЛЕУМЕТТІК-КӘСІПКЕРЛІК КОРПОРАЦИЯСЫ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ; БСН/ЖСН: 101040010783; Мекен-жайы: Қарағанды облысы; Қарағанды қ.ә. - Қазыбек би ауданы
; ул. Алалыкина, д.12; Телефондар : (7212) 98-03-53, 98-03-50; +7 707 573 34 91;
Сатушы
Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Сарыарка"; ЖСН/БСН: 101040010783; Мекен-жайы: Қарағанды облысы;Қарағанды қ.ә.;ул.Алалыкина 12;
Анықтама телефондары: +77015324762;
кепілдік жарнаны аудару үшін қажетті банк деректемелері /реквизиттері/
Төлемді алушы (қаз.): АҚ "Ақпараттық-есептеу орталығы"; БСН: 050540004455.
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ-да есеп шоты (IBAN/ИИК): KZ946017111000000330; БСК: HSBKKZKX;
ТТК: 171; Кбе: 16.
Жариялау
Сату туралы хабарлама жарияланды: Мемлекеттік реестр порталында - 26.01.2021;
Ескертпе
Эл. құжаттар
Уставустав.pdf4,38 МБ
Отчет об оценкеотчет об оценке.pdf10,60 МБ
Финансовые показателифин_показатели.xls18,83 КБ
Өткізу ережелері
Электрондық тендер (18.01.2016 бастап қолданылады) - стратегиялық объектілерді, мүліктік кешен ретіндегі кәсіпорындарды, АҚ акцияларын, ЖШС жарғылық капиталына қатысу үлесін, тарихи-мәдени мұра объектілерін сату бойынша сауда-саттық нысаны, онда қатысушылар өз ұсыныстарын жабық конвертте мәлімдейді
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!! "Ақпараттық-есептеу орталығы" АҚ шотына сауда-саттық басталуынан екі сағат бұрын кепілдік жарнаның түспеуі тізілім веб-порталының өтінімді қабылдамауына негіз болып табылады. .
Generated in 320ms