Деректерді жүктеу...
Деректерді жүктеу...
Call-орталығы:+7 (7172) 552981
ЭЛЕКТРОНДЫҚ САУДА АЛАҢЫ
Сауда-саттық туралы деректерді қарау
Деректерді жүктеу...
ҚАЗІРГІ УАҚЫТТА ЭЛЕКТРОНДЫҚ САУДА-САТТЫҚТАРҒА ҚАТЫСУ ҮШІН КЕПІЛДІК ЖАРНАЛАРДЫ ON-LINE ТӨЛЕУ СЕРВИСІ ІРКІЛІСПЕН ЖҰМЫС ЖАСАЙДЫ. ОСЫҒАН ОРАЙ КЕПІЛДІК ЖАРНАЛАРДЫ ЕКІНШІ ДЕҢГЕЙДЕГІ БАНКТЕРДІҢ ОПЕРАЦИЯЛЫҚ БӨЛІМДЕРІ АРҚЫЛЫ ТӨЛЕУГЕ КЕҢЕС БЕРЕМІЗ
АҚ акциялары
Сауда-саттықтар: №280503 Сауда-саттықтары түрі:Конкурс Бастапқы бағасы:288 415 675,00 Кепілдік жарна:43 262 352,00 Сауда-саттықтар мәртебесі:Өтті Сауда-саттықтардың басталуы:30.05.2023 12:00 Конкурстық аукционның басталуы:06.06.2023 10:00 Сатылу бағасы:288 600 000,00
Тендерлік (конкурстық) шарттар
1)«ҚИ 811 Автожөндеу зауыты» АҚ қызметінің бейінін (мамандануын) сақтау / сохранение профиля деятельности (специализации) АО «811 Авторемонтный завод КИ»;
2)Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылатын «ҚИ 811 Автожөндеу зауыты» АҚ қызметкерлерінің барлық / сохранение всей штатной численности АО «811 Авторемонтный завод КИ», являющихся гражданами Республики Казахстан;
3)«ҚИ 811 Автожөндеу зауыты» АҚ-да жаңа жұмыс орындарын сақтау немесе жаңаларын құру / сохранение или создание новых рабочих мест в АО «811 Авторемонтный завод КИ»;
4)Активті сатып алу-сату шарты жасалған күннен бастап күнтізбелік 6 (алты) ай ішінде «ҚИ 811 Автожөндеу зауыты» АҚ-ның негізгі қарызын, негізгі қарыз бойынша сыйақы, айыппұл (өсімпұл, тұрақсыздық айыбы), дивидендтерді, басқа берешекті төлеу бойынша Компания алдында кредиторлық берешегін өтеу штат санын сақтау / погашение кредиторской задолженности АО «811 Авторемонтный завод КИ» перед АО «НК «Казахстан инжиниринг» по выплате основного долга по займу, вознаграждения по займу, штрафа (пеня, неустойка), дивидендов и прочей задолженности в течение 6 (шести) календарных месяцев с даты заключения договора купли-продажи Актива;
5)сатып алушыға меншік құқығы өткеннен кейін күнтізбелік 12 (он екі) ай ішінде мәмілелер жасауға (қайта сатуға, кепілге, басқаруға беруге және басқаларға) шектеу және (немесе) Активке қатысты белгілі бір іс-әрекеттерге тыйым салу / ограничение на совершение сделок (перепродажа, залог, передача в управление и другие) и (или) запрещение определенных действий в отношении Актива в течение 12 (двенадцать) календарных месяцев после перехода права собственности покупателю.
Жеке тұлғалар үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген! электрондық көшірмелері
Спецификация конкурсного предложения
Иностранные физические лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки.
1)тиісті түрде құқыққа қабілетті және әрекетке қабілетті тұлға болуға тиіс: осы талапқа сәйкестікті растау мақсатында жеке басын куәландыратын құжаты ұсынады; / являться надлежащим образом правоспособным и дееспособным лицом: в целях подтверждения соответствия данному требованию предоставляются документы, удостоверяющие личность;
2)тарату және/немесе банкроттық және/немесе оңалту рәсіміне немесе Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасында көзделген өзге де рәсімге тартылмауға тиіс: осы талапқа сәйкестікті растау мақсатында оны банкроттық және/немесе оңалту рәсіміне немесе Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасында көзделген өзге рәсімге тарту фактілері мен негіздерінің жоқтығы туралы кепілдік хат; / не быть вовлеченным в процедуру ликвидации и/или банкротства и/или реабилитации или иную процедуру, предусмотренную законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве: в целях подтверждения соответствия данному требованию предоставляется письмо-гарантия об отсутствии фактов и оснований для его вовлеченности в процедуру банкротства и/или реабилитации или иную процедуру, предусмотренную законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве;
3)сатылатын активті сатып алу қабілетін көрсету: осы талапқа сәйкестігін растау мақсатында банктер, өзге қаржы ұйымдары жеткілікті ақша қаражатының болуы туралы берген Ресми құжаттар не жеткілікті ақша қаражатының, кірістердің (мүліктің) болуын растайтын өзге де құжаттар ұсынылады, шарт бойынша активті сатып алуды қаржыландыру қалай жүзеге асырылатыны, қаржыландыру тәсілдері мен құрылымы, қандай қаражатпен (меншікті, қарыз, тартылған және т. б.) қаржыландыру туралы толық сипаттамасы бар хат.); / продемонстрировать способность приобрести реализуемый актив: в целях подтверждения соответствия данному требованию предоставляются официальные документы, выданные банками, иными финансовыми организациями о наличии достаточных денежных средств либо иные документы, подтверждающие наличие достаточных денежных средств, доходов (имущества), письмо с подробным описанием о том, каким образом будет осуществляться финансирование приобретение Актива по Договору, способы и структуру финансирования, какими средствами (собственными, заемными, привлеченными и т.п.).
4)мерзімі өткен салық берешегі болмауға тиіс: осы талапқа сәйкестікті растау мақсатында конкурстық өтінімдерді қабылдау аяқталатын күннің алдындағы айдың ішінде кез келген күнге тіркелген жері бойынша салық органынан сауда-саттық туралы хабарлама жарияланған күннен кейін берілген анықтама және мерзімі өткен салық берешегінің жоқ екендігі туралы кепілдік хат; / не иметь просроченную налоговую задолженность: в целях подтверждения соответствия данному требованию предоставляются выданная после даты опубликования Извещения о торгах справка из налогового органа по месту регистрации на любую дату в течение месяца предшествующей дате окончания приема Конкурсных заявок и письмо-гарантия об отсутствии просроченной налоговой задолженности;
5)Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілген жеке тұлға - ұйымның құрылтайшысы (қатысушысы) және (немесе) басшысы болмауға тиіс: осы талапқа сәйкестікті растау мақсатында көрсетілген тұлғаның Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілген ұйымның құрылтайшысы (қатысушысы) және (немесе) басшысы жеке тұлға болып табылмайтындығы туралы кепілдік хат. / не являться физическим лицом - учредителем (участником) и (или) руководителем организации, включенного в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, в соответствии с законодательством Республики Казахстан: в целях подтверждения соответствия данному требованию предоставляется письмо-гарантия о том, что указанное лицо не является физическим лицом - учредителем (участником) и (или) руководителем организации, включенного в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
6)жосықсыз өнім берушілердің тізіліміне енгізілмеуге (әлеуетті сатып алушының құрылтайшылары мен үлестес тұлғалары үшін): осы талапқа сәйкестігін растау мақсатында сауда-саттық туралы хабарлама жарияланған күннен кейін берілген ақпарат (скриншот немесе фото) порталдан анықтама ұсынылады goszakup.gov.kz осы адамның жосықсыз өнім берушілер тізілімінде болмауы туралы; / не быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков (для учредителей и аффилированных лиц потенциального покупателя): в целях подтверждения соответствия данному требованию предоставляется выданная после даты опубликования Извещения о торгах информация (скриншот или фото) с портала goszakup.gov.kz об отсутствии данного лица в реестре недобросовестных поставщиков;
7)соттылығының жоқтығы туралы анықтаманың болуы: осы талапқа сәйкестігін растау мақсатында: сауда-саттық туралы хабарлама жарияланған күннен кейін берілген соттылығының жоқтығы туралы анықтама; / иметь справку об отсутствии судимости: в целях подтверждения соответствия данному требованию предоставляется: выданная после даты опубликования Извещения о торгах справка об отсутствии судимости.
Заңды тұлғалар үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген) электрондық көшірмелері
Спецификация конкурсного предложения
Иностранные юридические лица представляют нотариально заверенные копии учредительных документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки.
1)тиісті түрде құқыққа қабілетті және әрекетке қабілетті тұлға болуға тиіс: осы талапқа сәйкестікті растау мақсатында заңды тұлғаның тіркелгенін растайтын құжаттарды; консорциум қатысушылары консорциум құрамына кіретін әрбір заңды тұлғаға қатысты осындай құжатты, сондай-ақ консорциум туралы келісімді ұсынады; / являться надлежащим образом правоспособным и дееспособным лицом: в целях подтверждения соответствия данному требованию предоставляются документы, подтверждающие регистрацию юридического лица; участники консорциумов предоставляют в отношении каждого юридического лица, из которого состоит консорциум такой документ, а также соглашение о консорциуме;
2)тарату және/немесе банкроттық және/немесе оңалту рәсіміне немесе Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасында көзделген өзге де рәсімге тартылмауға тиіс: осы талапқа сәйкестікті растау мақсатында оны банкроттық және/немесе оңалту рәсіміне немесе Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасында көзделген өзге рәсімге тарту фактілері мен негіздерінің жоқтығы туралы кепілдік хат, консорциумға қатысушылар консорциумға кіретін әрбір тұлғадан осындай кепілдік хат ұсынады; / не быть вовлеченным в процедуру ликвидации и/или банкротства и/или реабилитации или иную процедуру, предусмотренную законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве: в целях подтверждения соответствия данному требованию предоставляется письмо-гарантия об отсутствии фактов и оснований для его вовлеченности в процедуру банкротства и/или реабилитации или иную процедуру, предусмотренную законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве, участники консорциумов предоставляют от каждого лица, входящего в консорциум такое письмо-гарантию;
3)сатылатын Активті сатып алу қабілетін көрсету: осы талапқа сәйкестікті растау мақсатында соңғы есепті күнге жеке/шоғырландырылған/құрамдастырылған қаржылық есептілік ұсынылады. Сонымен қатар, компания банк кепілдігін және/немесе ашық несие желісін Растауды және/немесе банктің несие комитеті шешімінің үзінді көшірмесін және/немесе қарыз шартын және/немесе жеткілікті ақшалай қаражаттың болуын растайтын өзге де құжаттарды ұсына алады. Шарт бойынша Активті сатып алуды қаржыландыру қалай жүзеге асырылатыны, қаржыландыру тәсілдері мен құрылымы, қандай қаражатпен (меншікті, қарыз, тартылған және т. б.) қаржыландыру туралы толық сипаттамасы бар хат). Консорциумға қатысушылар консорциумға қатысушылардың активті бірлесіп сатып алу қабілетін көрсете алады; / продемонстрировать способность приобрести реализуемый Актив: в целях подтверждения соответствия данному требованию предоставляются отдельная/консолидированная/комбинированная финансовая отчетность на последнюю отчетную дату. В качестве альтернативы компания может предоставить банковскую гарантию и/или подтверждение открытой кредитной линии и/или выписку решения кредитного комитета банка и/или договор займа и/или иные документы, подтверждающие наличие достаточных денежных средств. Письмо с подробным описанием о том, каким образом будет осуществляться финансирование приобретение Актива по Договору, способы и структуру финансирования, какими средствами (собственными, заемными, привлеченными и т.п.). Участники консорциума могут продемонстрировать способность приобрести актив участниками консорциума совместно;
4)мерзімі өткен салық берешегі болмауға тиіс: осы талапқа сәйкестікті растау мақсатында конкурстық өтінімдерді қабылдау аяқталатын күннің алдындағы айдың ішінде кез келген күнге тіркелген жері бойынша салық органынан сауда-саттық туралы хабарлама жарияланған күннен кейін берілген анықтама және мерзімі өткен салық берешегінің жоқ екендігі туралы кепілдік хат. Консорциум қатысушылары консорциумға кіретін барлық тұлғаларға қатысты көрсетілген құжаттарды ұсынады; / не иметь просроченную налоговую задолженность: в целях подтверждения соответствия данному требованию предоставляются выданная после даты опубликования Извещения о торгах справка из налогового органа по месту регистрации на любую дату в течение месяца предшествующей дате окончания приема Конкурсных заявок и письмо-гарантия об отсутствии просроченной налоговой задолженности. Участниками консорциумов предоставляются указанные документы в отношении всех лиц, входящих в консорциум;
5)әрекетсіз заңды тұлға болып табылмайды: осы талапқа сәйкестікті растау мақсатында хат-осы заңды тұлғаның әрекетсіз заңды тұлға болып табылмайтындығына кепілдік. Консорциум қатысушылары консорциумға кіретін барлық тұлғалардан көрсетілген хатты ұсынады / не являться бездействующим юридическим лицом: в целях подтверждения соответствия данному требованию предоставляется письмо-гарантия о том, что данное юридическое лицо не является бездействующим юридическим лицом. Участниками консорциумов предоставляется указанное письмо от всех лиц, входящих в консорциум;
6)дауыс беретін акциялары немесе жарғылық капиталындағы қатысу үлестері Қазақстан Республикасына меншік құқығымен тиесілі, сондай-ақ дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) 50% - дан астамы жанама түрде Қазақстан Республикасына тиесілі заңды тұлға болып табылмауға тиіс: осы талапқа сәйкестікті растау мақсатында осы заңды тұлғаның дауыс беретін акцияларының/жарғылық капиталға қатысу үлестерінің Қазақстан Республикасына тиесілі еместігі, сондай-ақ осы заңды тұлғаның дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) 50% - дан астамы жанама түрде Қазақстан Республикасына тиесілі еместігі туралы кепілдік хат; меншік құрылымын акциялармен/қатысу үлестерімен және әрбір келесі иеленушінің соңғы иеленушіге дейін ашуы бар хат. Консорциум қатысушылары консорциумға кіретін барлық тұлғаларға қатысты көрсетілген құжаттарды ұсынады. / не являться юридическим лицом голосующие акции или доли участия в уставном капитале которых принадлежат на праве собственности государству Республике Казахстан, а также более 50% голосующих акций (долей участия) которых косвенно принадлежат государству Республике Казахстан: в целях подтверждения соответствия данному требованию предоставляются письмо-гарантия о том, что голосующие акции/доли участия в уставном капитале данного юридического лица не принадлежат государству Республике Казахстан, а также более 50% голосующих акций (долей участия) данного юридического лица косвенно не принадлежат государству Республике Казахстан, письмо с раскрытием структуры собственности акциями/долями участия и каждого последующего владельца до конечного владельца. Участниками консорциумов предоставляются указанные документы в отношении всех лиц, входящих в консорциум;
7)жосықсыз өнім берушілердің тізіліміне енгізілмеуге (әлеуетті сатып алушының құрылтайшылары мен үлестес тұлғалары үшін): осы талапқа сәйкестігін растау мақсатында сауда-саттық туралы хабарлама жарияланған күннен кейін берілген ақпарат (скриншот немесе фото) порталдан анықтама ұсынылады goszakup.gov.kz осы адамның жосықсыз өнім берушілер тізілімінде болмауы туралы; / не быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков (для учредителей и аффилированных лиц потенциального покупателя): в целях подтверждения соответствия данному требованию предоставляется выданная после даты опубликования Извещения о торгах информация (скриншот или фото) с портала goszakup.gov.kz об отсутствии данного лица в реестре недобросовестных поставщиков;
8)соттылығының жоқтығы туралы анықтаманың болуы: осы талапқа сәйкестігін растау мақсатында: сауда-саттық туралы хабарлама жарияланған күннен кейін берілген заңды тұлғаның бірінші басшысының және оның акционерлерінің/қатысушыларының соттылығының жоқтығы туралы анықтама (егер сауда-саттыққа қатысушының акционері/қатысушысы заңды тұлға болып табылса, онда осы заңды тұлғаның бірінші басшысының соттылығының жоқтығы туралы анықтама ұсынылады). / иметь справку об отсутствии судимости: в целях подтверждения соответствия данному требованию предоставляется: выданная после даты опубликования Извещения о торгах справка об отсутствии судимости первого руководителя юридического лица и его акционеров/участников (в случае если акционер/участник участника торгов является юридическое лицо, то предоставляется справка об отсутствии судимости первого руководителя данного юридического лица).
Сату объектісі
Акциялар (АҚ); АҚ акциялары;
Аталуы (орыс): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "811 АВТОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД КИ"; БСН: 070640007090; Акциялардың түрі: Қарапайым акция; Орналастырылған акциялардың саны, дана: 68355; Сатылатын акциялар, дана: 68355; Орналастырылған акциялардың % сатылатын акциялар: 100,0000; Қызметкерлердің орташа жылдық саны, адам: 139; Мекен-жайы: Ақмола облысы; Ерейментау ауданы; г.Ерейментау, Промзона; Телефон: (71633) 2-50-01; Бағалаушы: ТОО "Asia Consalting"; Бағалау құны, теңге: 288 415 675,00; Бағалау күні: 31.12.2022;
Баланс /теңгерім/ұстаушы
"ҚАЗАҚСТАН ИНЖИНИРИНГ" ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ (KAZAKHSTAN ENGINEERING)" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ; БСН/ЖСН: 030440000693; Мекен-жайы: Нұр-Сұлтан ж. а.; Есіл а.ә.; ул.Керей, Жәнібек хандар, д.12А; Телефондар : (7172) 72-52-52 (вн. 1001, 1131, 1610);
Сатушы
Акционерное общество "Национальная компания "Казахстан инжиниринг" (Kazakhstan Engineering); ЖСН/БСН: 030440000693; Мекен-жайы: Астана Қ.Ә.;Есіл а.ә.;ул. Керей, Жәнібек хандар, здание 12А;
Анықтама телефондары: +7 (7172) 695599 вн. 1610;
кепілдік жарнаны аудару үшін қажетті банк деректемелері /реквизиттері/
Төлемді алушы (қаз.): АҚ "Ақпараттық-есептеу орталығы"; БСН: 050540004455.
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ-да есеп шоты (IBAN/ИИК): KZ946017111000000330; БСК: HSBKKZKX;
ТТК: 171; Кбе: 16.
Жариялау
Сату туралы хабарлама жарияланды: мемлекеттік тілде - Республикалық қоғамдық-саяси газет «Айқын» 16.05.2023 күнгі № 53 (4301); орыс тілінде - Республиканская ежедневная газета «Литер» 16.05.2023 күні № 53 (4301); Мемлекеттік реестр порталында - 15.05.2023;подробнее
Ескертпе
Эл. құжаттар
Устав ао "811 авторемонтный завод ки"устав 811 2020.pdf11,02 МБ
Аудированная финансовая отчетность ао "811 авторемонтный завод ки" за 2019 год1_Аудитотчет за 2019 МСФО_811.PDF6,83 МБ
Аудированная финансовая отчетность ао "811 авторемонтный завод ки" за 2020 годАудированная фин. отчетность 811 АРЗ за 2020 год.pdf633,98 КБ
Аудированная финансовая отчетность ао "811 авторемонтный завод ки" за 2021 годАудированная фин.отчетность 811 АРЗ за 2021 год.pdf7,82 МБ
Аудированная финансовая отчетность ао "811 авторемонтный завод ки" за 2022 годАудированная фин.отчетность АО 811 АРЗ КИ за 2022 год.pdf2,34 МБ
Отчет об оценке пакета акций ао "811 авторемонтный завод ки"Отчет об оценке пакета акций АО 811 АРЗ КИ.pdf4,38 МБ
Справка по задолженности ао 811 арз ки перед ао нк казахстан инжиниринг по состоянию на 11.05.2023Справка по задолженности АО 811 АРЗ КИ перед АО НК Казахстан инжиниринг по состоянию на 11.05.2023.pdf275,46 КБ
Справка по задолженности ао 811 арз ки перед третьими лицами по состоянию на 11.05.2023Справка по задолженности АО 811 АРЗ КИ перед третьими лицами по состоянию на 11.05.2023.pdf945,39 КБ
Проект договора купли-продажи пакета простых акций ао 811 авторемонтный завод киПроект Договора купли-продажи пакета простых акций АО 811 АРЗ КИ.pdf708,04 КБ
Финансовые показателифин_показатели.xls18,89 КБ
Өткізу ережелері
Конкурс - конкурстың талаптарына сай келетін қатысушыларға сауда-саттықтың ағылшын әдісі бойынша аукционда өзінің баға ұсынысын жоғарылатуға мүмкіндік берілетін, ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің және өзге ұлттық басқарушы холдингтермен бақыланатын заңды тұлғалардың мүлігін Тізілімнің веб-порталында сату бойынша сауда-саттық.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!! "Ақпараттық-есептеу орталығы" АҚ шотына сауда-саттық басталуынан екі сағат бұрын кепілдік жарнаның түспеуі тізілім веб-порталының өтінімді қабылдамауына негіз болып табылады. .
Generated in 279ms