Деректерді жүктеу...
Деректерді жүктеу...
Call-орталығы:+7 (7172) 552981
ЭЛЕКТРОНДЫҚ САУДА АЛАҢЫ
Сауда-саттықты қарау
Деректерді жүктеу...
Мүліктік кешен
Сауда-саттықтар: №106604 Сауда-саттықтары түрі: Тендер по передаче в доверит. управление с правом выкупа Бастапқы бағасы: 327 517 000,00 Кепілдік жарна: 49 127 550,00 Сауда-саттықтар мәртебесі: Өтпеді (Сауда-саттықтар басталу уақытында тізілім веб порталымен (конкурс) тендерге қатысушылары өтінімідерінің екіден кем болуы) Сауда-саттықтардың басталуы: 23.10.2018 10:40 Қосымша ақпарат: Допускается продажа единственному участнику торгов
Тендерлік (конкурстық) шарттар
1. Обязательства доверительного управляющего по вложению инвестиции в Объект / Сенімгерлік басқарушының Нысанға инвестициялар салу жөніндегі міндеттемелері:
2. В период доверительного управления / Сенімгерлік басқару мерзімінде:
- установка газопоршневого оборудования типа JGS 320 GS-S/L (мощность электрическая – 800 кВт, мощность тепловая 918 кВт/час, расход 270 куб/час-газ) (срок исполнения: 2019 год) / JGS 320 GS-S/L (электр қуаты – 800 кВт, жылу қуаты 918 кВт/сағ., шығыс 270 куб/сағ.-газ) типтік газпоршендік құрылғыны құру (орындау мерзімі 2019 жыл);
- приобретение оборудования САК мощностью 10 кВт-1 шт. (срок исполнения: 2018 год) / САК жабдықтарын сатып алу – қуаты 10 кВт - 1 дана (орындау мерзімі 2018 жыл);
- приобретение автотранспортных средств УАЗ грузопассажирские - 2 шт., самосвал грузоподьемностью 10 тн - 1 шт., год выпуска не ранее 2017 года (срок исполнения: 2019 год) / жүк-жолаушы тасымалдауыш УАЗ автокөлік құралдарын сатып алу - 2 дана, самосвал тасымалдау қабілеті 10 тонна - 1 дана, шығарылған жылы 2017 жылдан ерте емес (орындау мерзімі – 2019 жылдар);
- приобретение колесного автокрана грузоподьемностью 25 тн. - 1 шт., стационарные генераторы мощностью 10 кВт-1шт, 20 кВт -2шт, 30 кВт -1шт, 75 кВт - 1шт. (срок исполнения: 2019 год) / доңғалақты автокран тасымалдау қабілеті 25 тн. сатып алу - 1 дана, стационарлық генератор қуаты 10 кВт – 1 дана, 20 кВт - 2 дана, 30 кВт – 1 дана, 75 кВт – 1 дана. (орындау мерзімі - 2019 жыл);
- приобретение автотранспорта Камаз (самосвал, грузоподьемностью 15 тн – 1 шт., погрузчик объемом ковша 1 м3 -1 шт. (срок исполнения: 2020 год) / Камаз автокөлігін (самосвал, тасымалдау қабілеті 15 тн.) сатып алу – 1 дана, шөміш тиегіш көлемі 1 м3-1 дана (орындау мерзімі - 2020 жыл);
- приобретение колесного экскаватора - 1 шт., (срок исполнения: 2020 год) / доңғалақты экскаваторын сатып алу - 1 дана (орындау мерзімі 2020 жыл);
- провести резервную линию электропередачи напряжением 0,4 кВ, протяженностью 7 км, обеспечивающим бесперебойное теплоснабжение в «Газовой» котельной (срок исполнения: 2020 год) / «Газ» қазандығында үздіксіз жылумен қамтамасыз ететін кернеуі 0,4 кВт ұзындығы 7 шақырым болатын қосалқы энергожабдықтау желісін жүргізу. (орындау мерзімі 2020 жыл);
- перевод угольной котельной «Промбаза» на газовое топливо (построить газопровод диаметром 50 мм, протяженностью 300 п.м), переоборудовать все оборудования в котельной: 2 котла ОК-300 на газе, газовый регулятор, счетчик газовый с корректором (срок исполнения: 2021 год) / «Промбаза» қазандығын газ отын көшіру (ұзындығы 300 п.м. болатын диаметрі 50 мм газ құбырын салу), қазандықтағы барлық жабдықтарды қайта жабдықтау: ОК-300 газды 2 қазан, газ реттегіші, газ есептеу құралы корректормен (орындау мерзімі 2021 жыл);
- провести замену энергоемкого оборудования (насосы) в котельных на более экономичные: котельная «Уездная» 2 насоса по 15 кВт заменить на энергоэффективные мощностью 5 кВт, котельная «Коммунальная» 55 кВт на 30 кВт, котельная «Газовая» 75 кВт на 35 кВт, котельная «Жаугаш батыр» 22 кВт на 12 кВт, котельная «Промбаза» с 15 кВт на 7 кВт. Провести автоматизацию 40 тепловых пунктов с созданием диспетчерского пункта (срок исполнения: 2022 год) / қазандықтардағы энергияны көп қажет ететін жабдықтарды (сорғыларды) үнемді жабдықтарға ауыстыру: «Уездная» қазандығындағы 15 кВт-тан 2 сорғыны энергиялық тиімді қуаты 5 кВт-қа ауыстыру, «Коммунальная» қазандығында 55 кВт-тан 30 кВт-қа, «Газовая» қазандығында 75 кВт-тан 35 кВт-қа, «Жауғаш батыр» қазандығында 22 кВт-тан 12 кВт-қа, «Промбаза» қазандығында 15 кВт-тан 7 кВт-қа. Диспетчерлік пункт құра отырып, 40 жылу пункттін автоматтандыру жүргізу (орындау мерзімі 2022 жыл);
- для бесперебойного теплоснабжения потребителей района Железнодорожный вокзала провести кольцевую линию теплотрассы от ТК3 до ТК13 по улице Байзак Батыра диаметром 250 мм, протяженностью 720 п.м. (сроки исполнения: 360 п.м. – 2025 год, 360 п.м. – 2026 год). Заменить 90 п.м. диаметром 200 мм по ул. Байзак батыра, протяженностью 90 п.м (сроком исполнения 2020 год) / Темір жол вокзал ауданының тұтынушыларына үздіксіз жылумен қамтамасыз ету үшін Байзақ Батыр көшесі бойында 3-ЖҚ-тан 13-ЖҚ аралығында диаметрі 250 мм, ұзындығы 720 метр жылу трассасының айналма желісін жүргізу. (орындау мерзімі: 2025 жылы – 360 п.м., 2026 жылы – 360 п.м.). Сондай-ақ Байзақ батыр көшесі бойында 31-ЖҚ-тан 34-ЖҚ аралығында диаметрі 200 мм, ұзындығы 90 п.м. жылу трассасын ауыстыру. (орындау мерзімі 2020 жыл);
- установка водогрейных котлов марки КВА-3000 с тепловой мощностью 2,5 Гкал/час- 2 шт в «Газовой» котельной (срок исполнения: 2028 год) / «Газовая» қазандығында 2 дана жылу қуаты 2,5 Гкал/сағ КВА – 3000 маркалы су ысытқыш қазандарын орнату (орындау мерзімі 2028 жыл);
- обеспечение соблюдения температурного графика отпуска тепла 95/70 для потребителей в соответствии с СНиП 2.04-01-2010 «Строительная климатология» / ҚНжЕ 2.04-01-2010 «Құрылыс климатологиясына» сәйкес тұтынушылар үшін жылумен қамту кезінде температуралық кестенің 95/70 болып сақталуын қамтамасыз ету;
- осуществлять эффективное управление Объектом / Нысанды тиімді басқаруды жүзеге асыру;
- обеспечить сохранность Объекта / Нысанның сақталуын қамтамасыз ету;
- сохранение профиля деятельности предприятия – производство, передача и распределение тепловой энергии / кәсіпорынның негізгі қызметі – жылу энергиясын өндіру, жөнелту және таратуды сақтау;
- сохранение существующего количества рабочих мест / қазіргі жұмыс орындарының санын сақтап қалу;
- обеспечить соблюдение ценообразования, в том числе ограничения по предельному уровню цен / баға белгілеуге, оның ішінде бағалардың шекті деңгейі бойынша шектеулерді сақтауға;
- обеспечить исполнение налоговых обязательств, возникающих при передаче объекта в доверительное управление / объектіні сенімгерлік басқаруға беру кезінде туындайтын салықтық міндеттемелерге қатысты сенімгерлік басқару міндеттемелерін орындау;
- не передавать объект в залог, не обременять правами третьих лиц, не выставлять на продажу и не передавать передоверие третьим лицам, а также не выводить активы (движимое и недвижимое имущество) в течение срока доверительного управления / объектіні кепілдікке бермеу, үшінші тұлғалардың құқықтарымен ауыртпалықтар салмау, сенімгерлік басқару мерзімі ішінде үшінші тұлғаларға сатуға қоймау және қайта сенім білдіруге бермеу, сондай-ақ, активтерді шығармау (жылжымайтын және жылжымалы мүліктерді);
- обеспечить проведение природоохранных мероприятий / табиғат қорғау іс-шараларын өткізілуін қамтамасыз ету;
- обеспечить соблюдение норм и правил, касающихся охраны окружающей среды и охраны труда / қоршаған ортаны және еңбек шартын қорғау ережелері мен қағидалары шарттарының сақталуын қамтамасыз ету;
- производить погашение задолженностей объекта в установленные сроки / объектінің берешектерін белгіленген мерзімдерде өтеу;
- ежегодно до 1 декабря предоставлять учредителю и местным исполнительным органам соответствующей отрасли отчеты о проделанной работе, а также запрашиваемую информацию по мере необходимости / жыл сайын желтоқсан айының 1-не дейін құрылтайшыға және тиісті саладағы жергілікті атқарушы органға атқарылған жұмыстары туралы есебін беру, сондай-ақ, сұратылған ақпаратты қажеттілігіне қарай беру;
- обеспечить соблюдение объемов производства, видов и номенклатуры выпускаемой продукции или оказываемых услуг / өндіріс көлеміне, шығарылатын өнімнің немесе көрсетілетін қызметтердің түрлері мен номенклатурасын сақтауды қамтамасыз ету;
- обеспечить поставку продукции потребителям / тұтынушыларға өнімді жеткізуді қамтамасыз ету;
- обеспечить благоустройство и озеленение прилегающей территории (ежегодно) / іргелес аумақты абаттандыру мен көгалдандыруды қамтамасыз ету (жыл сайын).
Доверительный управляющий принимает обязательства по последующему выкупу Объекта / Сенімгерлік басқарушы Нысанды кейіннен сатып алу бойынша міндеттемелер қабылдайды.
Жеке тұлғалар үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген! электрондық көшірмелері
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
ЖК үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген) электрондық көшірмелері
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности
Заңды тұлғалар үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген) электрондық көшірмелері
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности
Аудиторский отчет за последний финансовый год (для юридических лиц, для которых законодательством РК установлено обязательное проведение аудита)
Свидетельство (справка) о государственной регистрации юридического лица
Учредительный договор и устав
Сату объектісі
Мүліктік кешен; Мүліктік кешен;
Объект ДУ: "ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ "ТЕМІР ЖОЛ-ЖЫЛУ" МЕМЛЕКЕТТІК КОММУНАЛДЫҚ КӘСІПОРНЫ; БСН: 961240000533; Қызметкерлердің орташа жылдық саны, адам: 80; Бағалаушы: ТОО "Оценочно-юридическая компания "Invest Capital"; Бағалау құны, тг: 327 517 000,00; Бағалау күні: 31.05.2018;
Балансодержатель
"ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ; БСН: 070340004392; Мекен-жайы: Жамбыл облысы; Тараз Қ.Ә.; ул.Желтоксан, 78; Телефондар : +7 (7262) 45-21-03, 43-50-08; 8-747-5907902 (гл.бух.);
Құрылтайшы
"ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ ҚАРЖЫ БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ; ЖСН/БСН: 000140000012; Мекен-жайы: 080012;Жамбыл облысы;Тараз Қ.Ә.;ул.Желтоксан, 78;
Анықтама телефондары: +7 (7262) 45-53-11, 43-69-30, 43-39-15;
Реквизиты для перечисления гарантийного взноса
Төлемді алушы (қаз.): АҚ "Ақпараттық-есептеу орталығы"; БСН: 050540004455.
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ-да есеп шоты (IBAN/ИИК): KZ946017111000000330; БСК: HSBKKZKX;
ТТК: 171; Кбе: 16.
Жариялау
Извещение о передаче в доверительное управление опубликовано: мемлекеттік тілде - "Арай-ақпарат" Республикалық қоғамдық-саяси, ақпараттық, жарнамалық газеті 03.10.2018 күнгі № 163 (163);орыс тілінде - Республиканская общественно-политическая, информационная, рекламная газета "Арай-ақпарат" 03.10.2018 күні № 163 (163);Мемлекеттік реестр порталында - 04.10.2018;
Ескертпе
Срок доверительного управления, мес.: 120;
Эл. құжаттар
УставУстав.PDF6,53 МБ
Баланс 20152015.PDF5,17 МБ
Баланс 20162016.PDF4,42 МБ
Свидетельство о госрегистрацииГос. регистрация.PDF1,48 МБ
Отчет об оценкетемір жол-жылу1.pdf17,62 МБ
Отчет об оценкетемір жол-жылу4.pdf7,18 МБ
Отчет об оценке по состоянию 30.04.2018 года (оценочная стоимость - 327 517 000 тенге)скан отчета ТЖЖ (1).pdf23,79 МБ
Баланс 2017Баланс 2017г..PDF1,87 МБ
Баланс по состоянии 30.04.2018 гБаланс на 30.04.2018г..PDF1,85 МБ
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!! "Ақпараттық-есептеу орталығы" АҚ шотына сауда-саттық басталуынан екі сағат бұрын кепілдік жарнаның түспеуі тізілім веб-порталының өтінімді қабылдамауына негіз болып табылады. .
Өткізу ережелері
Кейіннен сатып алу құқығымен сенімді басқаруға беру бойынша тендер - құрылтайшы өзі тарапынан ұсынылған бастапқы шарттарының негізінде тендерге қатысушылары ішінен объекті бойынша ең жоғары сатып алу бағасын ұсынатын тендерге қатысушысымен құрылтайшыға шарт жасауды міндеттейтін электрондық пішінде тізілім веб-порталын пайдалану арқылы өткізілетін сенімгерлік басқаруға объектіні беру бойынша сауда-саттықтардың нысаны
Generated in 307ms