Деректерді жүктеу...
Деректерді жүктеу...
Call-орталығы:+7 (7172) 552981
ЭЛЕКТРОНДЫҚ САУДА АЛАҢЫ
Просмотр торга
Деректерді жүктеу...
В настоящее время сервис по on-line оплате гарантийных взносов для участия в электронных торгах временно недоступен (работает с перебоями). В связи с чем гарантийные взносы рекомендуем оплачивать через операционные отделы банков второго уровня
Нежилое помещение
Сауда-саттықтар: №116125 Сауда-саттықтары түрі: Тендер по передаче в доверит. управление без права выкупа (до 10.08.2019) Кепілдік жарна: 739 926,20 Сауда-саттықтар мәртебесі: Өтті Сауда-саттықтардың басталуы: 12.02.2019 10:00 Қосымша ақпарат: Допускается продажа единственному участнику торгов
Тендерлік (конкурстық) шарттар
1. Развитие деятельности в сфере противодействия коррупции / Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласында қызметті дамыту
2. Благоустроить прилегающую территорию / Маңайындағы аумақты абаттандыру
3. Содержать объект в надлежащем порядке, недопущение действий, способных вызвать повреждение объекта или расположенных в нем коммуникаций, соблюдение норм и правил, по охране окружающей среды, санитарных норм и противопожарных правил / Объектіні тиісті түрде ұстау, объектінің немесе онда орналасқан коммунаикациялардың бүлінуіне әкеп соғатын әрекеттерге жол бермеу, қоршаған ортаны қорғау, жол қозғалысы бойынша нормалар мен қағидаларды, санитарлық нормалар мен өртке қарсы қағидаларын сақтау
4. Заключить договоров на коммунальные и иные услуги с поставщиками напрямую в течении 30 дней с момента заключение договора доверительного управления / Сенімгерлік басқару шартын жасаған сәттен бастап 30 күн ішінде тікелей өнім берушілермен коммуналдық және өзге де қызметтерге шарттарды жасау
5. Обеспечить доступ к инженерным и коммуникационным сетям представителей эксплуатационных организаций (КСК, ПК, ТОО, ГП), в порядке согласованном сторонами / Тараптармен келісілген тәртіпте пайдаланушы ұйымдардың (ПИК, ПК, ЖШС, МК) өкілдерімен инженерлік және коммуникациялық желілерген қол жетімділікті қамтамасыз ету
6. Все расходы, связанные с передачей имущества в доверительное управление, дальнейшей его эксплуатацией на период доверительного управления, производятся за счет доходов от использования доверенного имущества, в том числе оплата налоговых обязательств / Сенімгерлік басқару кезеңінде сенімгерлік басқару мүлігін берумен және оны әрі қарай пайдаланумен байланысты барлық шығындар сеніп берілген мүлікті пайдаланудан алынған кірістер, оның ішінде салықтық міндетемелерді төлеу есебінен жүргізіледі
7. Осуществление деятельности в целях поддержки инициатив Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А., консолидации общественности по содействию государству в борьбе с коррупцией, выработки рекомендаций по их устранению, формированию в казахстанском обществе антикоррупционного мировоззрения / Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың бастамасын қолдау, сыбайлас жемқорлықпен күресте мемлекеттік көмек көрсету бойынша қоғамды біріктіру, қазақстан қоғамында сыбайлас жемқорлыққа қарсы көзқарасты қалыптастыру, оларды жою ұсыныстарын әзірлеу мақсатында қызметті жүзеге асыру
8. Проведение мероприятий по предупреждению коррупции, повышение антикоррупционной культуры населения, формирование в общества «нулевой терпимости» к проявлениям коррупции / Сыбайлас жемқорлықты ескерту, халықтың сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін жақсарту, қоғамда сыбайлас жемқорлыққа «нөлдік төзімділік» көрінісін қалыптастыру жөніндегі іс-шараларды жүргізу
9. Установление взаимодействия с государственными органами и другими институтами гражданского общества, по вопросам борьбы с коррупцией / Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәселелер бойынша мемлекеттік органдармен және басқа да азаматтық қоғам институттарымен өзара іс-қимылды орнату
10. Наличие филиалов организации на территории 14 областей республики Казахстан (прикрепить подтверждающие документы) / Қазақстан Республикасының 14 облысы аумағында ұйым филиалдарының болуы (растайтын құжаттар қоса берілсін)
11. Наличие действующих соглашений и меморандумов о сотрудничестве с государственными органами Республики Казахстан в сфере противодействия коррупции (прикрепить подтверждающие документы) / Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласында Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарымен ынтымақтастық туралы қолданыстағы келісімдер мен меморандумдардың болуы (растайтын құжаттар қоса берілсін)
12. Предоставить тендерное предложение. При допуске к тендеру будут учитываться наилучшие планы развития (прикрепить электронный вариант) / Тендерлік ұсынысты ұсыну. Тендерге рұқсат етілген кезде даму жоспарларының ең жақсысы ескерілетін болады (электронды нұсқа қоса берілсін)
13. Организационно-правовая форма – некоммерческое юридическое лицо / Ұйымдық-құқықтық нысаны – Коммерциялық емес заңды тұлға
Жеке тұлғалар үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген! электрондық көшірмелері
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Тендерное предложение
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
Наличие филиалов организации на территории 14 областей республики Казахстан (прикрепить подтверждающие документы)
Наличие действующих соглашений и меморандумов о сотрудничестве с государственными органами Республики Казахстан в сфере противодействия коррупции (прикрепить подтверждающие документы)
Предоставить тендерное предложение. При допуске к тендеру будут учитываться наилучшие планы развития (прикрепить электронный вариант)
ЖК үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген) электрондық көшірмелері
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Тендерное предложение
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности
Наличие филиалов организации на территории 14 областей республики Казахстан (прикрепить подтверждающие документы)
Наличие действующих соглашений и меморандумов о сотрудничестве с государственными органами Республики Казахстан в сфере противодействия коррупции (прикрепить подтверждающие документы)
Предоставить тендерное предложение. При допуске к тендеру будут учитываться наилучшие планы развития (прикрепить электронный вариант)
Заңды тұлғалар үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген) электрондық көшірмелері
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Тендерное предложение
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности
Аудиторский отчет за последний финансовый год (для юридических лиц, для которых законодательством РК установлено обязательное проведение аудита)
Свидетельство (справка) о государственной регистрации юридического лица
Учредительный договор и устав
Наличие филиалов организации на территории 14 областей республики Казахстан (прикрепить подтверждающие документы)
Наличие действующих соглашений и меморандумов о сотрудничестве с государственными органами Республики Казахстан в сфере противодействия коррупции (прикрепить подтверждающие документы)
Предоставить тендерное предложение. При допуске к тендеру будут учитываться наилучшие планы развития (прикрепить электронный вариант)
Сату объектісі
Жылжымайтын мүлік; Нежилое помещение;
Нежилое помещение общей площадью 129,5 кв.м, расположенное по адресу: г.Астана, пр.Рақымжан Қошқарбаева, д.50, н.п.10; Кадастрлық нөмірі: 21:318:090:866:1:10; Мекен-жайы: Астана Қ.Ә.; Алматы а.ә.; пр.Рақымжан Қошқарбаева, д.50, н.п.10;
Балансодержатель
"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ АКТИВТЕР ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУ БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ; БСН: 141240027811; Мекен-жайы: Астана Қ.Ә.; Сарыарқа а.ә.; ул.Бейбитшилик, д.11; Телефондар : (7172) 55-01-68, 55-68-01;
Учредитель
"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ АКТИВТЕР ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУ БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ; ЖСН/БСН: 141240027811; Мекен-жайы: 010000;Нур-Султан г.а.;Сарыарқа а.ә.;ул.Бейбитшилик, д.11;
Анықтама телефондары: (7172) 55-01-68, 55-68-01;
Реквизиты для перечисления гарантийного взноса
Төлемді алушы (қаз.): АҚ "Ақпараттық-есептеу орталығы"; БСН: 050540004455.
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ-да есеп шоты (IBAN/ИИК): KZ946017111000000330; БСК: HSBKKZKX;
ТТК: 171; Кбе: 16.
Жариялау
Извещение о передаче в доверительное управление опубликовано: Мемлекеттік реестр порталында - 23.01.2019;
Ескертпе
Срок доверительного управления, мес.: 60;
Эл. құжаттар
Приказ о принятии в коммунальную собственность города астаны №331 от 21.06.2018 г.приказ № 331о.PDF730,76 КБ
Сведения о собственникесведение о собственнике.PDF77,01 КБ
Постановление акимата города астаны от 7 августа 2018 года № 501-1418Постановление 501-1418 от 07.08.2018.PDF71,47 КБ
Тех. паспорттех паспорт.PDF766,57 КБ
ВНИМАНИЕ!!! Основанием для отказа веб-порталом реестра в принятии заявки является непоступление за два часа до начала торгов гарантийного взноса, на счет АО "Информационно-учетный центр".
Өткізу ережелері
Тендер по передаче в доверительное управление без права последующего выкупа - форма торгов по предоставлению объекта в доверительное управление, проводимая с использованием веб-портала реестра в электронном формате, при которых учредитель обязуется на основе предложенных им исходных условий заключить договор с тем из участников тендера, кто предложит лучшие для учредителя условия договора
Generated in 280ms