Деректерді жүктеу...
Деректерді жүктеу...
Call-орталығы:+7 (7172) 552981
ЭЛЕКТРОНДЫҚ САУДА АЛАҢЫ
Сауда-саттықты қарау
Деректерді жүктеу...
Акциялар
Сауда-саттықтар: №191054 Сауда-саттықтары түрі: Тендер по передаче в доверит. управление с правом выкупа Бастапқы бағасы: 5 234 000 000,00 Кепілдік жарна: 785 100 000,00 Сауда-саттықтар мәртебесі: Сауда-саттықтар басталуына дейін жойылды Сауда-саттықтардың басталуы: 03.11.2020 10:00
Тендерлік (конкурстық) шарттар
1) сенімгерлік басқаруға беру мерзімі ішінде Объектінің қызмет бейінін сақтау / сохранение профиля деятельности объекта в период доверительного управления;
10) сенімгерлік басқаруға беру мерзімі ішінде Объектінің сақталуын қамтамасыз ету /обеспечение сохранения Объекта в период доверительного управления;
11) Объектіні тиімді басқаруды қамтамасыз ету /осуществление эффективного управления Объектом;
12) тендер шарттарының 15) тармағын қоспағанда, Объектіні және оның кез келген бөлігін иеліктен шығармау, сонымен қатар Объектіні немесе оның бөлігін кепілге қоятындай мәміле жасамау /не отчуждать как весь объект, так и любую его часть, а также не совершать сделки, в результате которых может быть заложен объект или его часть, за исключением пункта 15) условий тендера;
13) Объектінің коммуналдық қызметтерімен келісім-шарттарды жасасуды қамтамасыз ету (су, газ, электр қуатымен қамтамасыз ету, қатты тұрмыстық қалдықтарды шығару және т.б.) / обеспечение заключения договоров Объекта с коммунальными службами (оплата за воду, газ, электроснабжение, вывоз твердых бытовых отходов и т.д);
14) Объектіні сату Қазақстан Республикасындағы бағалау қызметі туралы заңнамаға сәйкес сенімгерлік басқару шартын жасау сәтінде айқындалатын нарықтық құны бойынша сатып алу-сату шартын жасау арқылы жүзеге асырылады. Сенімгерлік басқару мерзімі ішінде нарықтық құн Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландыруының ресми мөлшерлемесіне сәйкес индекстеуге жатады және сатып алу-сату шарты жасалған күннен кейін үш жылдан аспайтын мерзімге бөлу арқылы төленуі мүмкін. Нарықтық бағаны бөліп-бөліп төлеудің мерзімі мен тәртібі сатып алу-сату шартында ескеріледі / продажа Объекта, осуществляется посредством заключения договора купли-продажи по рыночной стоимости, определяемой на момент заключения договора доверительного управления в соответствии с законодательством об оценочной деятельности в Республике Казахстан. Рыночная стоимость в течение срока доверительного управления подлежит индексации в соответствии с официальной ставкой рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан и может быть выплачена в рассрочку, которая предоставляется на срок не более трех лет после даты заключения договора купли-продажи. Срок и порядок выплаты рыночной цены в рассрочку оговариваются в договоре купли-продажи;
15) Қазақстан Республикасы Үкіметінің стратегиялық объектіні (жер учаскесін (перрон)) иеліктен шығару туралы не үшінші тұлғалардың құқықтарымен ауыртпалық салу туралы Қаулысы қабылданған жағдайда, Сенімгерлік басқарушы Қаулыда айтылған жер учаскесін (перрон) меншікке беру жөнінде тиісті іс-шараларды жүргізуге міндетті / в случае, принятия Постановления Правительства Республики Казахстан об отчуждении стратегического объекта (земельного участка (перрон)) либо обременении правами третьих лиц, Доверительный управляющий обязан провести соответствующие мероприятия по передаче земельного участка (перрон) в собственность, оговоренном в Постановлении.
2) кейіннен сатып алу құқығымен сенімгерлік басқаруға беру мерзімі ішінде 6,0 млрд. теңгеден кем емес көлемінде инвестиция салу /вложение инвестиций в размере не менее 6,0 млрд.тенге за период доверительного управления;
3) азаматтық авиация саласындағы заманауи стандарттарға сәйкестендіру үшін Объектінің инфрақұрылымына қаражат инвестициялауды жүзеге асыру (атап айтқанда, жолаушылар терминалына қайта жөндеу жұмыстарын жүргізу, арнайы машиналар мен жабдықтарды жаңарту және жаңғырту) /осуществление инвестирования в инфраструктуру Объекта, для приведения ее к современным стандартам в области гражданской авиации (а именно, проведение реконструкции пассажирского терминала, модернизация и обновление специальной техники и оборудования);
4) Объектінің әуежайдан маршруттық желіні дамыту арқылы ұсынатын жұмыстар мен қызметтер көлемін ұлғайту / увеличение объема оказываемых Объектом работ и услуг путем развития маршрутной сети из аэропорта;
5) сенімгерлік басқаруға беру мерзімі ішінде жұмыс орындар санын сақтау және 5 кем емес жаңа жұмыс орындарын ашу / сохранение существующих рабочих мест и создание не менее 5 новых рабочих мест за период доверительного управления Объектом;
6) 2021 жылдан бастап жыл сайынғы таза табысты 150,0 млн. теңгеден кем емес мөлшерде ұлғайтумен шығынсыз қызметті қамтамасыз ету /обеспечение безубыточной деятельности с увеличением ежегодной чистой прибыли с 2021 года не менее 150,0 млн. тенге;
7) табиғат қорғау іс-шараларын өткізу / проведение природоохранных мероприятий;
8) сенімгерлік басқарушы жасасатын шарттардан туындайтын міндеттемелер бойынша берешекті белгіленген мерзімдерінде өтеу / погашение задолженности в установленные сроки, по обязательствам вытекающих из договоров, заключаемых доверительным управляющим;
9) Объектіні сенімгерлік басқаруға беру кезінде туындайтын салық міндеттемелерін ҚР заңнамасында көзделген мерзімдерде орындау /исполнение налоговых обязательств в установленные сроки, предусмотренные законодательством РК, возникающих при передаче Объекта в доверительное управление;
Жеке тұлғалар үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген! электрондық көшірмелері
1) ұқсас салада кемінде 5 (бес) жыл жұмыс тәжірибесін растайтын құжаттарды ұсынады(еңбек қызметін растайтын кез келген құжат. Мысалы: еңбек шартының, бұйрықтың көшірмелері, еңбек кітапшасының көшірмесі және т.б., т.с.с.) /Предоставить документы, подтверждающие опыт работы в аналогичной отрасли не менее 5 (пять) лет(любой документ подтверждающий трудовую деятельность. Например: копию трудового договора, приказ, выписку из трудовой книжки и т.д. и т.п.).
ЖК үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген) электрондық көшірмелері
1) ұқсас салада кемінде 5 (бес) жыл жұмыс тәжірибесін растайтын құжаттарды ұсынады(еңбек қызметін растайтын кез келген құжат. Мысалы: еңбек шартының, бұйрықтың көшірмелері, еңбек кітапшасының көшірмесі және т.б., т.с.с.) /Предоставить документы, подтверждающие опыт работы в аналогичной отрасли не менее 5 (пять) лет(любой документ подтверждающий трудовую деятельность. Например: копию трудового договора, приказ, выписку из трудовой книжки и т.д. и т.п.).
Заңды тұлғалар үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген) электрондық көшірмелері
1) ұқсас салада кемінде 5 (бес) жыл жұмыс тәжірибесін растайтын құжаттарды ұсынады(еңбек қызметін растайтын кез келген құжат. Мысалы: еңбек шартының, бұйрықтың көшірмелері, еңбек кітапшасының көшірмесі және т.б., т.с.с.) /Предоставить документы, подтверждающие опыт работы в аналогичной отрасли не менее 5 (пять) лет(любой документ подтверждающий трудовую деятельность. Например: копию трудового договора, приказ, выписку из трудовой книжки и т.д. и т.п.);
2) Банкроттық не тарату рәсіміне жатпауы, оның мүлкіне тыйым салынбауы тиіс, ҚР заңнамасына сәйкес оның қаржы-шаруашылық қызметі тоқтатылмауы тиіс / Не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации, на его имущество не должен быть наложен арест, его финансово-хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена в соответствии с Законодательством РК;
3) «Аудиторлық қызмет туралы» ҚРЗаңының 5-бабымен міндетті аудит жүргізу белгіленген заңды тұлғалардың соңғы қаржы жылындағы аудиторлық есебі /Аудиторский отчет за последний финансовый год юридических лиц, для которых статьей 5 Закона РК «Об аудиторской деятельности» установлено обязательное проведение аудита;
4) Шетелдік заңды тұлғалар мемлекеттік және орыс тілдеріндегі аудармасымен нотариалды куәландырылған құрылтай құжаттарының көшірмелерін ұсынады /Иностранные юридические лица предоставляют копии учредительные документы с нотариально заверенным переводом на государственном и русском языках.
Сату объектісі
Акциялар (АҚ); Акциялар;
СБ объектісі: "АЭРОПОРТ ШЫМКЕНТ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ; БСН: 970140000162; Акциялардың түрі: Простая акция; Орналастырылған акциялардың саны, дана: 4529982; Берілетін акциялар, дана: 4529982; Берілетін акциялар, орналастырылған акциялар %: 100,00; Қызметкерлердің орташа жылдық саны, адам: 537; Мекен-жайы: мкр. Ынтымак, ул. Бакбаева, 51/3;Телефон: (7252) 45-50-30 (вн.1002, 1004, 1015, 1102, 1119); Бағалаушы: ТОО "ЭОА- Парасат"; Бағалау құны, тг: 5 234 000 000,00; Бағалау күні: 28.05.2020;
Балансодержатель
"ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНЫҢ ЖОЛАУШЫЛАР КӨЛІГІ ЖӘНЕ АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ; БСН: 130940007729; Мекен-жайы: ул. Жомарт Тыныбаев, 49; Телефондар : (7252) 53-68-56; 8 705 359 89 99, 8 702 770 00 55;
Құрылтайшы
"ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНЫҢ ҚАРЖЫ БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ; ЖСН/БСН: 180740018756; Мекен-жайы: 160024;Шымкент Қ.Ә.;Қаратау а.ә.;жилой Массив нурсат, пр. Нурсултан Назарбаев, 10;
Анықтама телефондары: (7252) 24-75-30;
Реквизиты для перечисления гарантийного взноса
Төлемді алушы (қаз.): АҚ "Ақпараттық-есептеу орталығы"; БСН: 050540004455.
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ-да есеп шоты (IBAN/ИИК): KZ946017111000000330; БСК: HSBKKZKX;
ТТК: 171; Кбе: 16.
Жариялау
Сенімгерлік басқаруға беру туралы хабарлама жарияланды: мемлекеттік тілде - "Ресми Жаршы" республикалық газет 14.10.2020 күнгі № 109;орыс тілінде - Республиканская газета "Ресми Жаршы" 14.10.2020 күні № 109;Мемлекеттік реестр порталында - 02.11.2020;
Ескертпе
Сенімгерлік басқару мерзімі, ай: 120; Согласно Постановления Правительства РК от 30 декабря 2015 года № 1141 "О некоторых вопросах приватизации на 2016 - 2020 годы", а также Протокола Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики Республики Казахстан от 27 августа 2018 года.
На торги выставляется второй раз.
Эл. құжаттар
Постановление о передачи в дуПостановление №251 от 24.04.2020г.pdf82,22 КБ
Свидетельство о государственной регистрации юридического лицаСвидетельство о госрегистрации.pdf170,19 КБ
Свидетельство объявленных акцийСвид-во объявленных акций.PDF2,48 МБ
Бухгалтерский баланс за 2017 годбаланс за 2017год.PDF653,87 КБ
Бухгалтерский баланс за 2018 годбаланс за 2018год.PDF972,92 КБ
Бухгалтерский баланс за 2019 годбаланс за 2019год.PDF1,06 МБ
Отчет об оценке №01/05/2020 от 28.05.2020г.Оценка Аэропорт Шымкент 28.05.2020.pdf2,86 МБ
Приложение к отчету об оценке №01/05/2020 от 28.05.2020г.Оценка приложение 28.05.2020.pdf39,61 МБ
Типовой договор дутиповой договор ДУ.pdf375,19 КБ
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!! "Ақпараттық-есептеу орталығы" АҚ шотына сауда-саттық басталуынан екі сағат бұрын кепілдік жарнаның түспеуі тізілім веб-порталының өтінімді қабылдамауына негіз болып табылады. .
Өткізу ережелері
Кейіннен сатып алу құқығымен сенімді басқаруға беру бойынша тендер - құрылтайшы өзі тарапынан ұсынылған бастапқы шарттарының негізінде тендерге қатысушылары ішінен объекті бойынша ең жоғары сатып алу бағасын ұсынатын тендерге қатысушысымен құрылтайшыға шарт жасауды міндеттейтін электрондық пішінде тізілім веб-порталын пайдалану арқылы өткізілетін сенімгерлік басқаруға объектіні беру бойынша сауда-саттықтардың нысаны
Generated in 1309ms