Деректерді жүктеу...
Деректерді жүктеу...
Call-орталығы:+7 (7172) 552981
ЭЛЕКТРОНДЫҚ САУДА АЛАҢЫ
Сауда-саттықты қарау
Деректерді жүктеу...
ҚАЗІРГІ УАҚЫТТА ЭЛЕКТРОНДЫҚ САУДА-САТТЫҚТАРҒА ҚАТЫСУ ҮШІН КЕПІЛДІК ЖАРНАЛАРДЫ ON-LINE ТӨЛЕУ СЕРВИСІ ІРКІЛІСПЕН ЖҰМЫС ЖАСАЙДЫ. ОСЫҒАН ОРАЙ КЕПІЛДІК ЖАРНАЛАРДЫ ЕКІНШІ ДЕҢГЕЙДЕГІ БАНКТЕРДІҢ ОПЕРАЦИЯЛЫҚ БӨЛІМДЕРІ АРҚЫЛЫ ТӨЛЕУГЕ КЕҢЕС БЕРЕМІЗ
ЖШС-де үлесі/қатысу
Сауда-саттықтар: №201055 Сауда-саттықтары түрі: Тендер по передаче в доверит. управление с правом выкупа Бастапқы бағасы: 160 617 000,00 Кепілдік жарна: 24 092 550,00 Сауда-саттықтар мәртебесі: Өтті Сауда-саттықтардың басталуы: 27.01.2021 10:00 Сатылу бағасы: 162 777 777,00 Қосымша ақпарат: Допускается продажа единственному участнику торгов
Тендерлік (конкурстық) шарттар
1. Сенімгерлік басқаруға беру мерзімі ішінде Объектінің қызмет бейінін сақтауға / Сохранение профиля деятельности объекта в период доверительного управления;
2. Сенімгерлік басқаруға беру мерзімі ішінде 10 млн. теңгеден кем емес көлемінде инвестиция салуға / Вложение инвестиций в размере не менее 10 млн. тенге за период доверительного управления;
3. 2014 жылғы 21 қазандағы Қазақстан Республикасы Үкіметінің №1120 қаулысының талаптарын сақтай отырып, 2009 жылы "Нұрлы көш" бағдарламасы шеңберінде республикалық бюджеттен бөлінген 4 735 232 496 (Төрт миллиард жеті жүз отыз бес миллион екі жүз отыз екі мың төрт жүз тоқсан алты) теңгені 2024 жылғы 31 желтоқсанына дейін облыстық бюжетке қайтарылуын қамтамассыз етуге / Обеспечить возврат в областной бюджет до 31 декабря 2024 года 4 735 232 496 (Четыре миллиарда семьсот тридцать пять миллионов двести тридцать две тысячи четыреста девяносто шесть) тенге выделенного из республиканского бюджета в 2009 году в рамках программы "Нұрлы көш", с соблюдением требований Постановления Правительства Республики Казахстан от 21 октября 2014 года №1120;
4. Сенімгерлік басқаруға беру мерзімі ішінде жұмыс орындар санын сақтау және 5 кем емес жаңа жұмыс орындарын ашуға / Сохранение существующих рабочих мест и создание не менее 5 новых рабочих мест за период доверительного управления Объектом;
5. 2021 жылдан бастап жыл сайынғы таза табысты 10,0 млн. (он миллион) теңгеден кем емес мөлшерде ала отырып шығынсыз қызметті қамтамасыз етуге / Обеспечение безубыточной деятельности с получением ежегодной чистой прибыли с 2021 года не менее 10,0 млн. (десять миллионов) тенге;
6. Табиғат қорғау іс-шараларын өткізуге / Проведение природоохранных мероприятий;
7. Сенімгерлік басқарушы жасасатын шарттардан туындайтын міндеттемелер бойынша берешекті белгіленген мерзімдерінде өтеуге / Погашение задолженности в установленные сроки, по обязательствам вытекающих из договоров, заключаемых доверительным управляющим;
8. Объектіні сенімгерлік басқаруға беру кезінде туындайтын ҚР заңнамасында көзделген белгіленген мерзімдерде салық міндеттемелерін орындауға / Исполнение налоговых обязательств в установленные сроки, предусмотренные законодательством РК, возникающих при передаче Объекта в доверительное управление;
9. Сенімгерлік басқаруға беру мерзімі ішінде Объектінің сақталуын қамтамасыз етуге / Обеспечение сохранения Объекта в период доверительного управления;
10. Объектіні тиімді басқаруды қамтамасыз етуге / Осуществление эффективного управления Объектом;
11. Объектіні және оның кез келген бөлігін иеліктен шығармау, сонымен қатар Объектіні немесе оның бөлігін кепілге қоятындай мәміле жасамауға / Не отчуждать как весь объект, так и любую его часть, а также не совершать сделки, в результате которых может быть заложен объект или его часть;
12. Объектінің коммуналдық қызметтерімен келісім-шарттарды жасасуды қамтамасыз етуге (су, газ, электр қуатымен қамтамасыз ету, қатты тұрмыстық қалдықтарды шығару және т.б.) міндетті / Обеспечение заключения договоров Объекта с коммунальными службами (оплата за воду, газ, электроснабжение, вывоз твердых бытовых отходов и т.д);
13. Банкроттық не тарату рәсіміне жатпауы, оның мүлкіне тыйым салынбауы тиіс, ҚР заңнамасына сәйкес оның қаржы-шаруашылық қызметі тоқтатылмауы тиіс / Не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации, на его имущество не должен быть наложен арест, его финансово-хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена в соответствии с Законодательством РК;
14. «Аудиторлық қызмет туралы» ҚРЗаңының 5-бабымен міндетті аудит жүргізу белгіленген заңды тұлғалардың соңғы қаржы жылындағы аудиторлық есебі / Аудиторский отчет за последний финансовый год юридических лиц, для которых статьей 5 Закона РК «Об аудиторской деятельности» установлено обязательное проведение аудита;
15. Шетелдік заңды тұлғалар мемлекеттік және орыс тілдеріндегі аудармасымен нотариалды куәландырылған құрылтай құжаттарының көшірмелерін ұсынады / Иностранные юридические лица предоставляют копии учредительные документы с нотариально заверенным переводом на государственном и русском языках;
16. Объектіні сату Қазақстан Республикасындағы бағалау қызметі туралы заңнамаға сәйкес сенімгерлік басқару шартын жасау сәтінде айқындалатын нарықтық құны бойынша сатып алу-сату шартын жасау арқылы жүзеге асырылады. Сенімгерлік басқару мерзімі ішінде нарықтық құн Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландыруының ресми мөлшерлемесіне сәйкес индекстеуге жатады және сатып алу-сату шарты жасалған күннен кейін үш жылдан аспайтын мерзімге бөлу арқылы төленуі мүмкін. Нарықтық бағаны бөліп-бөліп төлеудің мерзімі мен тәртібі сатып алу-сату шартында ескеріледі / Продажа Объекта, осуществляется посредством заключения договора купли-продажи по рыночной стоимости, определяемой на момент заключения договора доверительного управления в соответствии с законодательством об оценочной деятельности в Республике Казахстан. Рыночная стоимость в течение срока доверительного управления подлежит индексации в соответствии с официальной ставкой рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан и может быть выплачена в рассрочку, которая предоставляется на срок не более трех лет после даты заключения договора купли-продажи. Срок и порядок выплаты рыночной цены в рассрочку оговариваются в договоре купли-продажи.
Жеке тұлғалар үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген! электрондық көшірмелері
1. Ұқсас салада кемінде 10 (он) жыл жұмыс тәжірибесін растайтын құжаттарды ұсынады (еңбек қызметін растайтын кез келген құжат. Мысалы: еңбек шартының, бұйрықтың көшірмелері, еңбек кітапшасының көшірмесі, ИСО сертификаттарының көшірмелері, дипломның көшірмелері, тендер жарияланған күннен кешіктірмей "Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" АҚ-дан электрондық үзінділерді ұсынуға тиіс және т.б., т.с.с.) / Предоставить документы, подтверждающие опыт работы в аналогичной отрасли не менее 10 (десять) лет (любой документ подтверждающий трудовую деятельность. Например: копию трудового договора, приказ, выписку из трудовой книжки, сертификатов ИСО, диплома, электронные выписки с АО «Единый накопительный пенсионный фонд» не позднее даты объявления тендера и т.д. и т.п.);
2. "Нұрлы көш" бағдарламасы шеңберінде 2009 жылы республикалық бюджеттен бөлінген 4 735 232 496 (Төрт миллиард жеті жүз отыз бес миллион екі жүз отыз екі мың төрт жүз тоқсан алты) теңгені "Нұрлы көш" бағдарламасына қатысушылардың қарыздар сомаларының қайтарымдылығын қамтамасыз ету тәсілдері мен әдістерін көрсете отырып іс-шара жоспарын және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 21 қазандағы №1120 Қаулысының талаптарын сақтай отырып, 2024 жылғы 31 желтоқсанға дейін облыстық бюджетке мерзім ішінде қайтару туралы Кепілдік міндеттеме беру" / Предоставить Гарантийное обязательство о своевременном возврате в областной бюджет до 31 декабря 2024 года 4 735 232 496 (Четыре миллиарда семьсот тридцать пять миллионов двести тридцать два тысяч четыреста девяносто шесть) тенге, выделенного из республиканского бюджета в 2009 году в рамках программы "Нұрлы көш", с соблюдением требований Постановления Правительства Республики Казахстан от 21 октября 2014 года №1120 и плана мероприятий с указанием способов и методов обеспечения возвратности сумм займов участниками Программы "Нұрлы көш";
3. Кепілдік жарнаны қайтару үшін екінші деңгейдегі банктегі есеп айырысу шотының деректемелерін / Реквизитов расчетного счета в банке второго уровня для возврата гарантийного взноса.
ЖК үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген) электрондық көшірмелері
1. Ұқсас салада кемінде 10 (он) жыл жұмыс тәжірибесін растайтын құжаттарды ұсынады (еңбек қызметін растайтын кез келген құжат. Мысалы: еңбек шартының, бұйрықтың көшірмелері, еңбек кітапшасының көшірмесі, ИСО сертификаттарының көшірмелері, дипломның көшірмелері, тендер жарияланған күннен кешіктірмей "Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" АҚ-дан электрондық үзінділерді ұсынуға тиіс және т.б., т.с.с.) / Предоставить документы, подтверждающие опыт работы в аналогичной отрасли не менее 10 (десять) лет (любой документ подтверждающий трудовую деятельность. Например: копию трудового договора, приказ, выписку из трудовой книжки, сертификатов ИСО, диплома, электронные выписки с АО «Единый накопительный пенсионный фонд» не позднее даты объявления тендера и т.д. и т.п.);
2. "Нұрлы көш" бағдарламасы шеңберінде 2009 жылы республикалық бюджеттен бөлінген 4 735 232 496 (Төрт миллиард жеті жүз отыз бес миллион екі жүз отыз екі мың төрт жүз тоқсан алты) теңгені "Нұрлы көш" бағдарламасына қатысушылардың қарыздар сомаларының қайтарымдылығын қамтамасыз ету тәсілдері мен әдістерін көрсете отырып іс-шара жоспарын және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 21 қазандағы №1120 Қаулысының талаптарын сақтай отырып, 2024 жылғы 31 желтоқсанға дейін облыстық бюджетке мерзім ішінде қайтару туралы Кепілдік міндеттеме беру" / Предоставить Гарантийное обязательство о своевременном возврате в областной бюджет до 31 декабря 2024 года 4 735 232 496 (Четыре миллиарда семьсот тридцать пять миллионов двести тридцать два тысяч четыреста девяносто шесть) тенге, выделенного из республиканского бюджета в 2009 году в рамках программы "Нұрлы көш", с соблюдением требований Постановления Правительства Республики Казахстан от 21 октября 2014 года №1120 и плана мероприятий с указанием способов и методов обеспечения возвратности сумм займов участниками Программы "Нұрлы көш";
3. Кепілдік жарнаны қайтару үшін екінші деңгейдегі банктегі есеп айырысу шотының деректемелерін / Реквизитов расчетного счета в банке второго уровня для возврата гарантийного взноса;
Заңды тұлғалар үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген) электрондық көшірмелері
1. Инжинирингтік қызметтер көрсету (оның ішінде техникалық қадағалау) саласында кемінде 10 (он) жыл жұмыс тәжірибесін растайтын құжаттарды ұсыну (жұмыс тәжірибесін растайтын кез келген құжат: объектіні мемлекеттік қабылдау комиссиясының пайдалануға қабылдау актілерінің, объектілерді пайдалануға беру актілерінің көшірмелері, тапсырыс берушілердің пікірлері, жалпы сомасы 50 млн теңгеден кем емес техникалық қадағалау қызметтерін көрсетуге арналған қолданыстағы өзекті шарттардың көшірмелерін ұсынуға тиісті)/Предоставить документы, подтверждающие опыт работы в сфере оказания инжиниринговых услуг (в т.ч. технического надзора) не менее 10 (десяти) лет (любой документ подтверждающий опыт работы: копии актов приемки государственной приемочной комиссией объекта в эксплуатацию, актов ввода объектов в эксплуатацию, отзывы заказчиков, актуальных действующих договоров на оказание услуг технического надзора на общую сумму не менее 50 млн тенге);
2. "Нұрлы көш" бағдарламасы шеңберінде 2009 жылы республикалық бюджеттен бөлінген 4 735 232 496 (Төрт миллиард жеті жүз отыз бес миллион екі жүз отыз екі мың төрт жүз тоқсан алты) теңгені "Нұрлы көш" бағдарламасына қатысушылардың қарыздар сомаларының қайтарымдылығын қамтамасыз ету тәсілдері мен әдістерін көрсете отырып іс-шара жоспарын және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 21 қазандағы №1120 Қаулысының талаптарын сақтай отырып, 2024 жылғы 31 желтоқсанға дейін облыстық бюджетке мерзім ішінде қайтару туралы Кепілдік міндеттеме беру" / Предоставить Гарантийное обязательство о своевременном возврате в областной бюджет до 31 декабря 2024 года 4 735 232 496 (Четыре миллиарда семьсот тридцать пять миллионов двести тридцать два тысяч четыреста девяносто шесть) тенге, выделенного из республиканского бюджета в 2009 году в рамках программы "Нұрлы көш", с соблюдением требований Постановления Правительства Республики Казахстан от 21 октября 2014 года №1120 и плана мероприятий с указанием способов и методов обеспечения возвратности сумм займов участниками Программы "Нұрлы көш";
3. Кепілдік жарнаны қайтару үшін екінші деңгейдегі банктегі есеп айырысу шотының деректемелерін / Реквизитов расчетного счета в банке второго уровня для возврата гарантийного взноса;
4. Шетелдік заңды тұлғалар мемлекеттік және орыс тілдеріндегі аудармасымен нотариалды куәландырылған құрылтай құжаттарының көшірмелерін ұсынады / Иностранные юридические лица предоставляют копии учредительные документы с нотариально заверенным переводом на государственном и русском языках;
5. «Аудиторлық қызмет туралы» ҚРЗаңының 5-бабымен міндетті аудит жүргізу белгіленген заңды тұлғалардың соңғы қаржы жылындағы аудиторлық есебі / Аудиторский отчет за последний финансовый год юридических лиц, для которых статьей 5 Закона РК «Об аудиторской деятельности» установлено обязательное проведение аудита;
Сату объектісі
Қатысу үлесі (ЖШС); ЖШС-де үлесі/қатысу;
СБ объектісі: "ШЫМКЕНТ КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ; БСН: 060140005103; Берілетін үлес, тг.: 4789145407,59; Берілетін үлес, ҚК-дан %: 100,00; Мекен-жайы: ул. Толеген Айбергенов, 1Г;Телефон: (7252) 56-05-11; Бағалаушы: ТОО "ЭОА-Парасат"; Бағалау құны, тг: 160 617 000,00; Бағалау күні: 03.11.2020;
Балансодержатель
"ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ҚАРЖЫ ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТТІК АКТИВТЕР БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ; БСН: 040240002753; Мекен-жайы: Оңтүстік Қазақстан облысы; Түркістан Қ.Ә.; квартал 037, стр.3685; Телефондар : (72533) 5-95-59, 5-95-69;
Құрылтайшы
"ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ҚАРЖЫ ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТТІК АКТИВТЕР БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ; ЖСН/БСН: 040240002753; Мекен-жайы: 160024;Түркістан облысы;Түркістан Қ.Ә.;квартал 037, стр.3685;
Анықтама телефондары: (72533) 5-95-59, 5-95-69;
Реквизиты для перечисления гарантийного взноса
Төлемді алушы (қаз.): АҚ "Ақпараттық-есептеу орталығы"; БСН: 050540004455.
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ-да есеп шоты (IBAN/ИИК): KZ946017111000000330; БСК: HSBKKZKX;
ТТК: 171; Кбе: 16.
Жариялау
Сенімгерлік басқаруға беру туралы хабарлама жарияланды: мемлекеттік тілде - Республикалық ақпараттық газет "Деловая заметка" 11.01.2021 күнгі № 4(492);орыс тілінде - Республиканская информационная газета "Деловая заметка" 11.01.2021 күні № 4(492);мемлекеттік тілде - Республикалық ақпараттық газет "Деловая заметка" 30.12.2020 күнгі № №245(487);орыс тілінде - Республиканская информационная газета "Деловая заметка" 30.12.2020 күні № 245(487);Мемлекеттік реестр порталында - 11.01.2021;
Ескертпе
Сенімгерлік басқару мерзімі, ай: 120;
Эл. құжаттар
УставШКК Устав1.pdf5,02 МБ
Баланс 2017фо 2017.pdf1,03 МБ
Баланс 2018фо 2018.pdf588,62 КБ
Баланс 2019фо 2019.pdf546,34 КБ
Баланс 2020ББ20.pdf1,27 МБ
Отчет о прибылях и убытках 2017Отчет 2017.PDF217,58 КБ
Отчет о прибылях и убытках 2018-201918-19.PDF317,67 КБ
Отчет о прибылях и убытках 2020Ф2 2020.pdf1,01 МБ
Отчет об оценкеШКК ОЦЕНКА 1.pdf13,32 МБ
ОсвОСВ.pdf3,84 МБ
Проект договораProekt dogovora DU (rus,kaz)(1).pdf271,48 КБ
Справка о гос. регистрацииСправка о госрегистрации 30.12.2020.pdf180,55 КБ
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!! "Ақпараттық-есептеу орталығы" АҚ шотына сауда-саттық басталуынан екі сағат бұрын кепілдік жарнаның түспеуі тізілім веб-порталының өтінімді қабылдамауына негіз болып табылады. .
Өткізу ережелері
Кейіннен сатып алу құқығымен сенімді басқаруға беру бойынша тендер - құрылтайшы өзі тарапынан ұсынылған бастапқы шарттарының негізінде тендерге қатысушылары ішінен объекті бойынша ең жоғары сатып алу бағасын ұсынатын тендерге қатысушысымен құрылтайшыға шарт жасауды міндеттейтін электрондық пішінде тізілім веб-порталын пайдалану арқылы өткізілетін сенімгерлік басқаруға объектіні беру бойынша сауда-саттықтардың нысаны
Generated in 409ms