Деректерді жүктеу...
Деректерді жүктеу...
Call-орталығы:+7 (7172) 552981
ЭЛЕКТРОНДЫҚ САУДА АЛАҢЫ
Сауда-саттықты қарау
Деректерді жүктеу...
ЖШС-де үлесі/қатысу
Сауда-саттықтар: №219049 Сауда-саттықтары түрі: Тендер по передаче в доверит. управление с правом выкупа Бастапқы бағасы: 9 022 225,00 Кепілдік жарна: 5 413 335,00 Сауда-саттықтар мәртебесі: Өтпеді (сауда ө саттықтар басталу сәтінде тізілім веб-порталымен қатысушылардан қабылданған өтінімдері жоқ) Сауда-саттықтардың басталуы: 27.08.2021 11:00 Қосымша ақпарат: Допускается продажа единственному участнику торгов
Тендерлік (конкурстық) шарттар
1. Сенімді басқару мерзімі – 9 жыл (2030 жылдың 31 желтоқсанына дейін) / Срок доверительного управления – 9 лет (до 31 декабря 2030 года)
2.Серіктестіктің штаттық санын сақтауды қамтамасыз ету (2 штаттік бірлік) және азаматтық қызметшілердің еңбекақысын төлеу жүйесі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған мөлшерден төмен емес еңбекақысын төлеуді сақтау / Обеспечить сохранение штатной численности Товарищества (2 штатных единиц) и сохранение размера оплаты труда не ниже предусмотренной законодательством Республики Казахстан о системе оплаты труда гражданских служащих
3. Объектіні және оның кез келген бөлігін иеліктен шығармау, сонымен қатар Объектіні немесе оның бөлігін кепілге қоятындай мәміле жасамау / Не совершать любые юридические и фактические действия, влекущие за собой фактическое отчуждение Объекта
4. Объектіні тиімді басқаруды жүзеге асыру / Осуществлять эффективное управление Объектом
5. Сенімгерлік басқаруға берілген объектіні Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сатып алу / Приобрести переданное в доверительное управление Объект в соответствии с законодательством Республики Казахстан
6. Сенімгерлік басқарушы сенімгерлік басқарудан бас тартқан жағдайда, енгізілген кепілдік жарнаның сомасы қайтарылуға жатпайды / В случае отказа доверительного управляющего от доверительного управления, сумма внесенного гарантийного взноса возврату не подлежит
7. Сенімгерлік басқару мерзімі ішінде серіктестіктің қаржы-шаруашылық қызметінің шығынсыздығын қамтамасыз ету / Обеспечить безубыточность финансово-хозяйственной деятельности Товарищества в течении срока доверительного управления
8. Объектіні сенімгерлік басқаруға беру кезінде туындайтын ҚР заңнамасында көзделген белгіленген мерзімдерде салық міндеттемелерін орындау / Обеспечить исполнение налоговых обязательств в установленные сроки, предусмотренные законодательством РК, возникающих при передаче Объекта в доверительное управление
9. Құрылтайшыға оның Шартты тиісінше орындамауы салдарынан келтірілген шығындарды өтеу / Возмещать Учредителю убытки, причиненные вследствие ненадлежащего исполнения им Договора
10. Сатып алу-сату шартын жасасу кезінде сенімгерлік басқару кезеңіндегі нарықтық құн Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландырудың ресми ставкасына сәйкес индекстелуге жатады / При заключении договора купли-продажи рыночная стоимость в течение срока доверительного управления подлежит индексации в соответствии с официальной ставкой рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан
11. Сенімгерлікке берілген күннен бастап 20 жыл ішінде объектінің қызмет бейінінің сақталуын қамтамасыз ету / Обеспечить сохранения профиля деятельности объекта в течении 20 лет с даты передачи в доверительное управление
12. Мүліктік кешеннің негізгі құралдарының жұмыс істеуін, сақталуын және бүтіндігін қамтамасыз ету / Обеспечить функционирование, сохранность и целостность основных средств имущественного комплекса
13. Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз ету, экология саласындағы Қазақстан Республикасы заңнамасын және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік стандарттарының талаптарын сақтау / Соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, экологии и государственные стандарты Республики Казахстан в сфере ЖКХ
14. Негізгі құралдардың тозуын, желілердегі ысыраптарды азайтуды және жүзеге асырылуы реттелетін қызметтер үшін тариф есебінен көзделген көрсетілетін қызметтердің сапасын жақсартуды қамтамасыз ететін тиісті инвестициялық бағдарлама қабылдау / Принять соответствующую инвестиционную программу, обеспечивающей снижение износа основных средств, потерь в сетях и повышение качества предоставляемых услуг, реализация которых предусмотрена за счет тарифа на регулируемую услугу
15. Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің мемлекетке тиесілі жарғылық капиталға қатысу үлесін сенімгерлік басқаруға беру кезінде сенімгерлік басқарушыға мынадай: - жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жарғысын өзгерту туралы; - жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жарғылық капитал мөлшерін өзгерту (ұлғайту немесе азайту) туралы; - жауапкершілігі шектеулі серіктестікті тарату, қайта ұйымдастыру туралы, сондай-ақ атауын өзгерту туралы мәселелерді шешуге байланысты мемлекеттің құқықтары берілмейді / Доверительному управляющему, в процессе доверительного управления долей уставного капитала принадлежащего государству не передаются права государства, связанные с решением следующих вопросов: - об изменении устава Товарищества; - об изменении (увеличении или уменьшении) размера уставного капитала Товарищества; - о ликвидации Товарищества, его реорганизации, а также об изменении наименования
16. Сенімгерлік басқарушының бастамасы бойынша шарт біржақты тәртіппен мерзімінен бұрын бұзылған жағдайда барлық мүліктің, жабдықтың толық және жұмыс жағдайында қайтарылуын және сақталуын қамтамасыз ету / В случае досрочного расторжения договора в одностороннем порядке по инициативе доверительного управляющего обеспечить возврат и сохранность всего имущества, оборудования в полном и рабочем состоянии
17. Сенімгерлік басқаруға қатысу үлесін берумен, оны сенімгерлік басқару кезеңінде әрі қарай пайдаланумен байланысты, барлық шығындарды өз есебінен жүргізу / Производить за свой счет все расходы, связанные с передачей доли участия в доверительное управление, дальнейшей его эксплуатацией на период доверительного управления
18. Несиенің жалпы сомасы – 45 088 880 (Қырық бес миллион сексен сегіз мың сегіз жүз сексен) теңге, соның ішінде қадық сома - 29 492 575 (жиырма тоғыз миллион төрт жүз тоқсан екі мың бес жүз жетпіс бес) теңгені әр жылдар бойынша: - 3 276 953 (үш миллион екі жүз жетпіс алты мың тоғыз жүз елу үш ) теңге 31 желтоқсан 2022 жылға дейін; - 3 276 953 (үш миллион екі жүз жетпіс алты мың тоғыз жүз елу үш ) теңге 31 желтоқсан 2023 жылға дейін; - 3 276 953 (үш миллион екі жүз жетпіс алты мың тоғыз жүз елу үш ) теңге 31 желтоқсан 2024 жылға дейін; - 3 276 953 (үш миллион екі жүз жетпіс алты мың тоғыз жүз елу үш ) теңге 31 желтоқсан 2025 жылға дейін; - 3 276 953 (үш миллион екі жүз жетпіс алты мың тоғыз жүз елу үш ) теңге 31 желтоқсан 2026 жылға дейін; - 3 276 953 (үш миллион екі жүз жетпіс алты мың тоғыз жүз елу үш ) теңге 31 желтоқсан 2027 жылға дейін. ; - 3 276 953 (үш миллион екі жүз жетпіс алты мың тоғыз жүз елу үш ) теңге 31 желтоқсан 2028 жылға дейін; ; - 3 276 953 (үш миллион екі жүз жетпіс алты мың тоғыз жүз елу үш ) теңге 31 желтоқсан 2029 жылға дейін; - 3 276 953 (үш миллион екі жүз жетпіс алты мың тоғыз жүз елу үш ) теңге 31 желтоқсан 2030 жылға дейін дейін қайтарылуы тиіс. Қазақстан Республикасының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын жаңғыртудың 2011 – 2020 жылдарға арналған бағдарламасы (Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы) аясында алынған қаржыны 2015 жылғы 28 шілдедегі талап ету құқықтарын беру туралы № 1 келісімге (цессия) сәйкес қайтаруды қамтамасыз ету / Общая сумма кредита 45 088 880 (сорок пять миллионов восемьдесят восемь тысяч восемьсот восемьдесят) тенге, в том числе остаток суммы возврата 29 492 575 (двадцать девять миллионов четыресто девяносто две тысячи пятьсот семьдесят пять) тенге по годам до: - 31 декабря 2022 года 3 276 953 (три миллиона двести семьдесят шесть тысячи девятьсот пятьдесят три) тенге; до- 31 декабря 2023 года 3 276 953 (три миллиона двести семьдесят шесть тысячи девятьсот пятьдесят три) тенге; до - 31 декабря 2024 года 3 276 953 (три миллиона двести семьдесят шесть тысячи девятьсот пятьдесят три)тенге; - до 31 декабря 2025 года 3 276 953 (три миллиона двести семьдесят шесть тысячи девятьсот пятьдесят три) тенге; до - 31 декабря 2026 года 3 276 953 (три миллиона двести семьдесят шесть тысячи девятьсот пятьдесят три)тенге; до - 31 декабря 2027 года 3 276 953 (три миллиона двести семьдесят шесть тысячи девятьсот пятьдесят три) тенге; до - 31 декабря 2028 года; до - 3 276 953 (три миллиона двести семьдесят шесть тысячи девятьсот пятьдесят три) тенге;до 31 декабря 2029 года 3 276 953 (три миллиона двести семьдесят шесть тысячи девятьсот пятьдесят три); до 31 декабря 2030 года 3 276 953 (три миллиона двести семьдесят шесть тысячи девятьсот пятьдесят три). Обеспечить возврат полученных денежных средств от должников в рамках «Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан на 2011-2020 годы» (Программы развития регионов до 2020 года) согласно Соглашению об уступке права требования (цессия) №1 от 28.07.2015 года
Сату объектісі
Қатысу үлесі (ЖШС); ЖШС-де үлесі/қатысу;
СБ объектісі: "ЖӘНІБЕК СӘУЛЕТ" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ; БСН: 130240015080; Берілетін үлес, тг.: 36089000,00; Берілетін үлес, ҚК-дан %: 100,00; Мекен-жайы: Батыс Қазақстан облысы; Жәнібек ауданы; Жанибекский с.о., с. Жанибек, ул. Мажитова, здание 203;Телефон: (71135) 22-0-58; Бағалаушы: ТОО "Центр оценки собственности "EXPERT"; Бағалау құны, тг: 36 088 900,00; Бағалау күні: 30.04.2021;
Балансодержатель
"ЖӘНІБЕК АУДАНЫ ӘКІМІНІҢ АППАРАТЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ; БСН: 011240003312; Мекен-жайы: Батыс Қазақстан облысы; Жәнібек ауданы; Жанибекский с.о., с. Жанибек, ул. Г.Караш, здание 61; Телефондар : (71135) 21-2-07, 21-2-51;
Құрылтайшы
"БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ЖӘНІБЕК АУДАНДЫҚ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ ҚАРЖЫ БӨЛІМІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ; ЖСН/БСН: 101240008818; Мекен-жайы: 090500;Батыс Қазақстан облысы;Жәнібек ауданы;Жанибекский с.о, с. Жанибек, ул. Караша, 63;
Анықтама телефондары: (71135) 22-0-52;
Реквизиты для перечисления гарантийного взноса
Төлемді алушы (қаз.): АҚ "Ақпараттық-есептеу орталығы"; БСН: 050540004455.
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ-да есеп шоты (IBAN/ИИК): KZ946017111000000330; БСК: HSBKKZKX;
ТТК: 171; Кбе: 16.
Жариялау
Сенімгерлік басқаруға беру туралы хабарлама жарияланды: мемлекеттік тілде - Облыстық қоғамдық-саяси "Үміт" 11.08.2021 күнгі № 32;орыс тілінде - Общественно-политическая газета "Надежда" 11.08.2021 күні № 32;Мемлекеттік реестр порталында - 09.08.2021;
Ескертпе
Сенімгерлік басқару мерзімі, ай: 108; Постановление акима Жанибекского района Западно -Казахстанской области от 21 мая 2021 года №63
Эл. құжаттар
Устав - на казахском языкеУстав - каз.pdf4,03 МБ
Устав - на русском языкеУстав - рус.pdf3,78 МБ
Свидетельство о государственной регистрацииСправка о госрегистрации.pdf167,51 КБ
Баланс 2018 года2018г Баланс .pdf4,94 МБ
Баланс 2019 года2019г Баланс.pdf5,49 МБ
Баланс 2020 года2020 Баланс.pdf5,19 МБ
Оперативный баланс 2021 года2021 Балпнс.pdf5,24 МБ
Типовой договорТиповой_договор.PDF1,07 МБ
Справка об отсутствии недвижимостиСправка об отсутствии недвижимости.pdf114,96 КБ
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!! "Ақпараттық-есептеу орталығы" АҚ шотына сауда-саттық басталуынан екі сағат бұрын кепілдік жарнаның түспеуі тізілім веб-порталының өтінімді қабылдамауына негіз болып табылады. .
Өткізу ережелері
Кейіннен сатып алу құқығымен сенімді басқаруға беру бойынша тендер - құрылтайшы өзі тарапынан ұсынылған бастапқы шарттарының негізінде тендерге қатысушылары ішінен объекті бойынша ең жоғары сатып алу бағасын ұсынатын тендерге қатысушысымен құрылтайшыға шарт жасауды міндеттейтін электрондық пішінде тізілім веб-порталын пайдалану арқылы өткізілетін сенімгерлік басқаруға объектіні беру бойынша сауда-саттықтардың нысаны
Generated in 233ms