Деректерді жүктеу...
Деректерді жүктеу...
Call-орталығы:+7 (7172) 552981
ЭЛЕКТРОНДЫҚ САУДА АЛАҢЫ
Сауда-саттықты қарау
Деректерді жүктеу...
ҚАЗІРГІ УАҚЫТТА ЭЛЕКТРОНДЫҚ САУДА-САТТЫҚТАРҒА ҚАТЫСУ ҮШІН КЕПІЛДІК ЖАРНАЛАРДЫ ON-LINE ТӨЛЕУ СЕРВИСІ ІРКІЛІСПЕН ЖҰМЫС ЖАСАЙДЫ. ОСЫҒАН ОРАЙ КЕПІЛДІК ЖАРНАЛАРДЫ ЕКІНШІ ДЕҢГЕЙДЕГІ БАНКТЕРДІҢ ОПЕРАЦИЯЛЫҚ БӨЛІМДЕРІ АРҚЫЛЫ ТӨЛЕУГЕ КЕҢЕС БЕРЕМІЗ
Мүліктік кешен
Сауда-саттықтар: №219467 Сауда-саттықтары түрі: Тендер по передаче в доверит. управление с правом выкупа Бастапқы бағасы: 272 102 725,00 Кепілдік жарна: 163 261 635,00 Сауда-саттықтар мәртебесі: Өтпеді (сауда ө саттықтар басталу сәтінде тізілім веб-порталымен қатысушылардан қабылданған өтінімдері жоқ) Сауда-саттықтардың басталуы: 03.09.2021 12:00 Қосымша ақпарат: Допускается продажа единственному участнику торгов
Тендерлік (конкурстық) шарттар
1. Сенімді басқару мерзімі – 5 жыл / Срок доверительного управления – 5 лет
2. Кәсіпорының штаттық санын сақтауды қамтамасыз ету (19,5 штаттік бірлік) және азаматтық қызметшілердің еңбекақысын төлеу жүйесі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған мөлшерден төмен емес еңбекақысын төлеуді сақтау / Сохранить штатную численность сотрудников Предприятия (19,5 штатных единиц), сохранить размер оплаты труда не ниже предусмотренной законодательством Республики Казахстан о системе оплаты труда гражданских служащих
3. Объектіні және оның кез келген бөлігін иеліктен шығармау, сонымен қатар Объектіні немесе оның бөлігін кепілге қоятындай мәміле жасамау / Не совершать любые юридические и фактические действия, влекущие за собой фактическое отчуждение Объекта
4. Объектіні тиімді басқаруды жүзеге асыру / Осуществлять эффективное управление Объектом
5. Сенімгерлік басқарушы сенімгерлік басқарудан бас тартқан жағдайда, енгізілген кепілдік жарнаның сомасы қайтарылуға жатпайды / В случае отказа доверительного управляющего от доверительного управления, сумма внесенного гарантийного взноса возврату не подлежит
6. Сенімгерлік басқару мерзімі ішінде Кәсіпорының қаржы-шаруашылық қызметінің шығынсыздығын мүмкіндігінше қамтамасыз ету / Обеспечить по мере возможности безубыточность финансово-хозяйственной деятельности Предприятия в течении срока доверительного управления
7. Объектіні сенімгерлік басқаруға беру кезінде туындайтын ҚР заңнамасында көзделген белгіленген мерзімдерде салық міндеттемелерін орындау / Обеспечить исполнение налоговых обязательств в установленные сроки, предусмотренные законодательством РК, возникающих при передаче Объекта в доверительное управление
8. Құрылтайшыға оның Шартты тиісінше орындамауы салдарынан келтірілген шығындарды өтеу / Возмещать Учредителю убытки, причиненные вследствие ненадлежащего исполнения им Договора
9. Сатып алу-сату шартын жасасу кезінде сенімгерлік басқару кезеңіндегі нарықтық құн Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландырудың ресми ставкасына сәйкес индекстелуге жатады / При заключении договора купли-продажи рыночная стоимость в течение срока доверительного управления подлежит индексации в соответствии с официальной ставкой рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан
10. Сенімгерлікке берілген күннен бастап 20 жыл ішінде объектінің қызмет бейінінің сақталуын қамтамасыз ету / Обеспечить сохранность профиля деятельности объекта в течении 20 лет с даты передачи в доверительное управление
11. Мүліктік кешеннің негізгі құралдарының жұмыс істеуін, сақталуын және бүтіндігін қамтамасыз ету / Обеспечить функционирование, сохранность и целостность основных средств имущественного комплекса
12. Тарифтерді белгілеу Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жүзеге асыру / Тарифообразования производить в соответствии с действующим законодательством РК
13. Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз ету, экология саласындағы Қазақстан Республикасы заңнамасын және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік стандарттарының талаптарын сақтау / Соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, экологии и государственные стандарты Республики Казахстан в сфере ЖКХ
14. Сенімгерлік басқарушының бастамасы бойынша шарт біржақты тәртіппен мерзімінен бұрын бұзылған жағдайда барлық мүліктің, жабдықтың толық және жұмыс жағдайында қайтарылуын және сақталуын қамтамасыз ету / В случае досрочного расторжения договора в одностороннем порядке по инициативе доверительного управляющего обеспечить возврат и сохранность всего имущества, оборудования в полном и рабочем состоянии
15. Сенімгерлік басқаруға қатысу үлесін берумен, оны сенімгерлік басқару кезеңінде әрі қарай пайдаланумен байланысты, барлық шығындарды өз есебінен жүргізу / Производить за свой счет все расходы, связанные с передачей доли участия в доверительное управление, дальнейшей его эксплуатацией на период доверительного управления
Жеке тұлғалар үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген! электрондық көшірмелері
Наличие опыта в области водоснабжения питьевой водой сельских населенных пунктов не менее 5 лет.
ЖК үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген) электрондық көшірмелері
Наличие опыта в области водоснабжения питьевой водой сельских населенных пунктов не менее 5 лет.
Заңды тұлғалар үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген) электрондық көшірмелері
Наличие опыта в области водоснабжения питьевой водой сельских населенных пунктов не менее 5 лет.
Сату объектісі
Мүліктік кешен; Мүліктік кешен;
СБ объектісі: ЖӘНІБЕК АУДАНЫ ӘКІМДІГІНІҢ "ЖОЛАУШЫ" (ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ) МЕМЛЕКЕТТІК КОММУНАЛДЫҚ КӘСІПОРНЫ; БСН: 960340000673; Қызметкерлердің орташа жылдық саны, адам: 20; Бағалаушы: ТОО "Центр оценки собственности "EXPERT"; Бағалау құны, тг: 1 088 410 900,00; Бағалау күні: 30.04.2021;
Балансодержатель
"ЖӘНІБЕК АУДАНЫ ӘКІМІНІҢ АППАРАТЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ; БСН: 011240003312; Мекен-жайы: Батыс Қазақстан облысы; Жәнібек ауданы; Жанибекский с.о., с. Жанибек, ул. Г.Караш, здание 61; Телефондар : (71135) 21-2-07, 21-2-51;
Құрылтайшы
"БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ЖӘНІБЕК АУДАНДЫҚ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ ҚАРЖЫ БӨЛІМІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ; ЖСН/БСН: 101240008818; Мекен-жайы: 090500;Батыс Қазақстан облысы;Жәнібек ауданы;Жанибекский с.о, с. Жанибек, ул. Караша, 63;
Анықтама телефондары: (71135) 22-0-52;
Реквизиты для перечисления гарантийного взноса
Төлемді алушы (қаз.): АҚ "Ақпараттық-есептеу орталығы"; БСН: 050540004455.
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ-да есеп шоты (IBAN/ИИК): KZ946017111000000330; БСК: HSBKKZKX;
ТТК: 171; Кбе: 16.
Жариялау
Сенімгерлік басқаруға беру туралы хабарлама жарияланды: мемлекеттік тілде - Облыстық қоғамдық-саяси "Үміт" 18.08.2021 күнгі № 33;орыс тілінде - Общественно-политическая газета "Надежда" 18.08.2021 күні № 33;Мемлекеттік реестр порталында - 16.08.2021;
Ескертпе
Сенімгерлік басқару мерзімі, ай: 60; Постановление акима Жанибекского района Западно -Казахстанской области от 21 мая 2021 года №63
Эл. құжаттар
ОценкаОценка.pdf5,30 МБ
Баланс 2018Б-2018.pdf880,20 КБ
Баланс 2019Б-2019.pdf992,18 КБ
Баланс 2020Б-2020.pdf870,86 КБ
Баланс 2021Б-2021.pdf1,09 МБ
Свидетельство о госрегистрацииСвидетельство гос.регистр.pdf1,33 МБ
Типовой договорТиповой_договор.PDF1,07 МБ
Техпаспорт водовозтех паспорт водовоз.pdf431,31 КБ
Техпаспорт нива шевролетех.паспорт Шевроле.pdf411,11 КБ
Акт приема-передачи №4 от 22 июня 2018 годаАкт приема-передачи №4 от 22.06.2018.PDF1,83 МБ
Государственный акт на землю - водопровод жанибекГос акт-Жанибек.PDF2,25 МБ
Приказ № 24 от 13.06.2018Приказ № 24 от 13.06.2018.PDF1,20 МБ
Сведения о собственнике - водопровод жанибексведение о собственнике-Жанибек.PDF195,36 КБ
Акт приемки-передачи №3 от 22.06.2018Акт при ема передачи № 3 от 22.06.2018.PDF1,81 МБ
Государственный акт на землю - водопровод камыстыГос акт-Камысты.PDF2,47 МБ
Сведения о собственнике - водопровод камыстыСведение о стбственнике-Камысты.PDF194,23 КБ
Акт приема-передачи №3 от 23.04.2019Акт приема-передачи №3 от 23.04.2019.PDF1,69 МБ
Приказ №14 от 18.04.2019Приказ №14 от 18.04.2019.PDF1,23 МБ
Сведения о собственнике - водопровод таловкаСведение о собственнике-Талов.PDF191,08 КБ
Государственный акт на землю - водопровод таловкаГос акт-Талов-2.PDF2,27 МБ
Государственный акт на землю - водопровод таловка-1Гос акт-Талов-1.PDF2,29 МБ
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!! "Ақпараттық-есептеу орталығы" АҚ шотына сауда-саттық басталуынан екі сағат бұрын кепілдік жарнаның түспеуі тізілім веб-порталының өтінімді қабылдамауына негіз болып табылады. .
Өткізу ережелері
Кейіннен сатып алу құқығымен сенімді басқаруға беру бойынша тендер - құрылтайшы өзі тарапынан ұсынылған бастапқы шарттарының негізінде тендерге қатысушылары ішінен объекті бойынша ең жоғары сатып алу бағасын ұсынатын тендерге қатысушысымен құрылтайшыға шарт жасауды міндеттейтін электрондық пішінде тізілім веб-порталын пайдалану арқылы өткізілетін сенімгерлік басқаруға объектіні беру бойынша сауда-саттықтардың нысаны
Generated in 1281ms