Деректерді жүктеу...
Деректерді жүктеу...
Call-орталығы:+7 (7172) 552981
ЭЛЕКТРОНДЫҚ САУДА АЛАҢЫ
Сауда-саттықты қарау
Деректерді жүктеу...
ҚАЗІРГІ УАҚЫТТА ЭЛЕКТРОНДЫҚ САУДА-САТТЫҚТАРҒА ҚАТЫСУ ҮШІН КЕПІЛДІК ЖАРНАЛАРДЫ ON-LINE ТӨЛЕУ СЕРВИСІ ІРКІЛІСПЕН ЖҰМЫС ЖАСАЙДЫ. ОСЫҒАН ОРАЙ КЕПІЛДІК ЖАРНАЛАРДЫ ЕКІНШІ ДЕҢГЕЙДЕГІ БАНКТЕРДІҢ ОПЕРАЦИЯЛЫҚ БӨЛІМДЕРІ АРҚЫЛЫ ТӨЛЕУГЕ КЕҢЕС БЕРЕМІЗ
ЖШС-де үлесі/қатысу
Сауда-саттықтар: №219926 Сауда-саттықтары түрі: Тендер по передаче в доверит. управление с правом выкупа Бастапқы бағасы: 4 969 025,00 Кепілдік жарна: 2 981 415,00 Сауда-саттықтар мәртебесі: Өтпеді (сауда ө саттықтар басталу сәтінде тізілім веб-порталымен қатысушылардан қабылданған өтінімдері жоқ) Сауда-саттықтардың басталуы: 08.09.2021 10:00
Тендерлік (конкурстық) шарттар
1. Сенімді басқару мерзімі – 6 жыл / Срок доверительного управления – 6 лет
2. Сенімгерлік басқару мерзімі ішінде серіктестіктің қаржылық-шаруашылық қызметінің шығынсыздығын қамтамасыз ету / Обеспечить безубыточность финансово-хозяйственной деятельности Товарищества в течение срока доверительного управления
3.Негізсіз дебиторлық және кредиторлық берешектердің пайда болуына жол бермеу / Недопускать образования необоснованной дебиторской и кредиторской задолженностей
4. Берілген мүлікті сақтау үшін тиісті шаралар қолдану / Принимать соответствующие меры к сохранности переданного имущества
5. Серіктестіктің штаттық санын сақтауды қамтамасыз ету / Обеспечить сохранение штатной численности Товарищества
6. 2012 жылғы 4 маусымдағы №31 несие шартқа 2019 жылғы 24 маусымдағы №2 қосымша келісімшартына сәйкес несиені қайтаруды қамтамасыз ету. Несиенің қалған қайтарылымға жататын сомасы – 76 851 917 (жетпіс алты миллион сегіз жүз елу бір мың тоғыз жүз он жеті) теңге 10 тиын,соның ішінде жылдар бойынша -12 808 652 (он екі миллион сегіз жүз сегіз мың алты жүз елу екі) теңге 85 тиын 31 желтоқсан 2022 жылға дейін -12 808 652 (он екі миллион сегіз жүз сегіз мың алты жүз елу екі) теңге 85 тиын 31 желтоқсан 2023 жылға дейін -12 808 652 (он екі миллион сегіз жүз сегіз мың алты жүз елу екі) теңге 85 тиын 31 желтоқсан 2024 жылға дейін -12 808 652 (он екі миллион сегіз жүз сегіз мың алты жүз елу екі) теңге 85 тиын 31 желтоқсан 2025 жылға дейін -12 808 652 (он екі миллион сегіз жүз сегіз мың алты жүз елу екі) теңге 85 тиын 31 желтоқсан 2026 жылға дейін -12 808 652 (он екі миллион сегіз жүз сегіз мың алты жүз елу екі) теңге 85 тиын 31 желтоқсан 2027 жылға дейін / Обеспечить возврата кредита в соответствии с графиком погашения кредита согласно дополнительному соглашению №2 от 24 июня 2019 года к Кредитному договору №31 от 4 июня 2012 года. Оставшаяся сумма кредита, подлежащая возврату - 76 851 917 (семьдесят шесть миллионов восемьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот семнадцать) тенге 10 тиын, в том числе по годам до - 31 декабря 2022 года 12 808 652 (двенадцать миллионов восемьсот восемь тысяч шестьсот пятьдесят два) тенге 85 тиын - 31 декабря 2023 года 12 808 652 (двенадцать миллионов восемьсот восемь тысяч шестьсот пятьдесят два) тенге 85 тиын - 31 декабря 2024 года 12 808 652 (двенадцать миллионов восемьсот восемь тысяч шестьсот пятьдесят два) тенге 85 тиын - 31 декабря 2025 года 12 808 652 (двенадцать миллионов восемьсот восемь тысяч шестьсот пятьдесят два) тенге 85 тиын - 31 декабря 2026 года 12 808 652 (двенадцать миллионов восемьсот восемь тысяч шестьсот пятьдесят два) тенге 85 тиын - 31 декабря 2027 года 12 808 652 (двенадцать миллионов восемьсот восемь тысяч шестьсот пятьдесят два) тенге 85 тиын
7. 2012 жылғы 4 маусымдағы №31 шартқа 2019 жылғы 24 маусымдағы №2 қосымша келісімшартына сәйкес жылына бір рет 31 желтоқсанға дейін, жалпы сомасы 199 681 (жүз тоқсан тоғыз мың алты жүз сексен бір) теңге 57 тиын есептелген сыйақының төлеуін қамтамасыз ету, соңғы төлеу мерзімі 2027 жылдың 31 желтоқсаны күні, соның ішінде жылдар бойынша - 57 051 (елу жеті мың елу бір) теңге 91 тиын 2022 жылдың 31 желтоқсанға дейін - 47 543(қырық жеті мың бес жүз қырық үш) теңге 20 тиын 2023 жылдың 31 желтоқсанға дейін - 38 034 (отыз сегіз мың отыз төрт) теңге 61 тиын 2024 жылдың 31 желтоқсанға дейін - 28 525 (жиырма сегіз мың бес жүз жиырма бес) теңге 90 тиын 2025 жылдың 31 желтоқсанға дейін - 19 017 (он тоғыз мың он жеті) теңге 30 тиын 2026 жылдың 31 желтоқсанға дейін - 9 508 (тоғыз мың бес жүз сегіз) теңге 65 тиын 2027 жылдың 31 желтоқсанға дейін / Обеспечить выплаты начисленного вознаграждения в сумме 199 681 (сто девяносто девять тысяч шестьсот восемьдесят один) тенге 57 тиын по кредиту согласно дополнительному соглашению №2 от 24 июня 2019 года к Кредитному договору №31 от 4 июня 2012 года, один раз в год до 31 декабря каждого года, при этом последняя выплата начисленного вознограждения осуществляется до 31 декабря 2027 года, в том числе по годам - 31 декабря 2022 года 57 051 (пятьдесят семь тысяч пятьдесят один) тенге 91 тиын - 31 декабря 2023 года 47 543 (сорок семь тысяч пятьсот сорок три) тенге 20 тиын - 31 декабря 2024 года 38 034 (тридцать восемь тысяч тридцать четыре) тенге 61 тиын - 31 декабря 2025 года 28 525 (двадцать восемь тысяч пятьсот двадцать пять) тенге 90 тиын - 31 декабря 2026 года 19 017 (девятнадцать тысяч семнадцать) тенге 30 тиын - 31 декабря 2027 года 9 508 (девять тысяч пятьсот восемь) тенге 65 тиын
8. Сенімгерлік басқарушының бастамасы бойынша шарт біржақты тәртіппен мерзімінен бұрын бұзылған жағдайда барлық мүлікті, жабдықтың толық және жұмыс жағдайында қайтарылуын және сақталуын қамтамасыз ету / В случае досрочного расторжения договора в одностороннем порядке по инициативе доверительного управляющего обеспечить возврат и сохранность всего имущества, оборудования в рабочем состоянии
9. Объектіні сенімгерлік басқаруға беру кезінде туындайтын ҚР заңнамасында көзделген белгіленген мерзімдерде салық міндеттемелерін орындауға / Обеспечить исполнений налоговых обязательств в установленные сроки, предусмотренные законодательством РК, возникающих при передаче Объекта в доверительное управление
10. Сенімгерлік басқаруға қатысу үлесін берумен, оны сенімгерлік басқару кезеңінде әрі қарай пайдаланумен байланысты, барлық шығындарды өз есебінен жүргізуге / Производить за свой счет все расходы, связанные с передачей доли участия в доверительное управление, дальнейшей его эксплуатацией на период доверительного управления
11. Табиғат қорғау іс-шараларын орындалуын қамтамасыз ету және еңбекті қорғау нормалары мен ережелерін сақтау / Обеспечить выполнения природоохранных мероприятий и соблюдение норм и правил охраны труда
12. Объектіні және оның кез келген бөлігін иеліктен шығармау, сонымен қатар Объектіні немесе оның бөлігін кепілге қоятындай мәміле жасамауға / Не отчуждать как весь объекть, так и любую его часть, а также не совершать сделки, в результате каторых может быть заложен объект или его часть
13. Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің мемлекетке тиесілі жарғылық капиталға қатысу үлесін сенімгерлік басқаруға беру кезінде сенімгерлік басқарушыға мынадай - жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жарғысын өзгерту туралы - жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жарғылық капитал мөлшерін өзгерту (ұлғайту немесе азайту) туралы - жауапкершілігі шектеулі серіктестікті тарату, қайта ұйымдастыру туралы, сондай-ақ атауын өзгерту туралы мәселелерді шешуге байланысты мемлекеттік құқықтары берілмейді / Доверительному управляющему не передаются право государства, связанные с решением следующих вопросов - об изменении устава Товарищества - об изменении (увеличении или уменьшении) размера уставного капитала Товарищества - о ликвидации Товарищества, его реорганизации, а также об изменении наименования
Жеке тұлғалар үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген! электрондық көшірмелері
1) Тұрғын үй-шаруашылығы және құрылыс саласы бойынша арнаулы ортадан кем емес білімі және жұмыс тәжірибесі. / 1) Наличие образование не ниже среднего-специального и опыт работы в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
ЖК үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген) электрондық көшірмелері
1) Тұрғын үй-шаруашылығы және құрылыс саласы бойынша арнаулы ортадан кем емес білімі және жұмыс тәжірибесі. / 1) Наличие образование не ниже среднего-специального и опыт работы в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Заңды тұлғалар үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген) электрондық көшірмелері
1) Тұрғын үй-шаруашылығы және құрылыс саласы бойынша арнаулы ортадан кем емес білімі және жұмыс тәжірибесі. / 1) Наличие образование не ниже среднего-специального и опыт работы в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Сату объектісі
Қатысу үлесі (ЖШС); ЖШС-де үлесі/қатысу;
СБ объектісі: "ЖАҢҒЫРТУ 2012" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ; БСН: 120540010346; Берілетін үлес, тг.: 161800,00; Берілетін үлес, ҚК-дан %: 100,00; Мекен-жайы: Батыс Қазақстан облысы; Шыңғырлау ауданы; с. Чингирлау, ул. Шевцова, д.18;Телефон: (71137) 33-4-21; Бағалаушы: ТОО "Бағалау және сараптама"; Бағалау құны, тг: 19 876 100,00; Бағалау күні: 30.04.2021;
Балансодержатель
"ШЫҢҒЫРЛАУ АУДАНЫ ӘКІМІНІҢ АППАРАТЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ; БСН: 020240003629; Мекен-жайы: Батыс Қазақстан облысы; Шыңғырлау ауданы; с. Чингирлау, ул. Клышева, 95; Телефондар : (71137) 34-0-35;
Құрылтайшы
"ШЫҢҒЫРЛАУ АУДАНЫНЫҢ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ ҚАРЖЫ БӨЛІМІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ; ЖСН/БСН: 101240001926; Мекен-жайы: 091200;Батыс Қазақстан облысы;Шыңғырлау ауданы;с. Чингирлау, ул. Клышева, 91;
Анықтама телефондары: (71137) 33-1-86, 33-2-45;
Реквизиты для перечисления гарантийного взноса
Төлемді алушы (қаз.): АҚ "Ақпараттық-есептеу орталығы"; БСН: 050540004455.
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ-да есеп шоты (IBAN/ИИК): KZ946017111000000330; БСК: HSBKKZKX;
ТТК: 171; Кбе: 16.
Жариялау
Сенімгерлік басқаруға беру туралы хабарлама жарияланды: Мемлекеттік реестр порталында - 23.08.2021;
Ескертпе
Сенімгерлік басқару мерзімі, ай: 72;
Эл. құжаттар
Свидетельство о гос.регистрациикуалик ТОО 2.pdf152,95 КБ
Баланс 2018Баланс за 2018 год.pdf7,58 МБ
Баланс 2019Баланс за 2019 год.pdf7,77 МБ
Баланс 2020Баланс за 2020 год.pdf8,44 МБ
Проект договораТиповой_договор.PDF1,07 МБ
Отчет об оценкеН01-06.pdf11,14 МБ
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!! "Ақпараттық-есептеу орталығы" АҚ шотына сауда-саттық басталуынан екі сағат бұрын кепілдік жарнаның түспеуі тізілім веб-порталының өтінімді қабылдамауына негіз болып табылады. .
Өткізу ережелері
Кейіннен сатып алу құқығымен сенімді басқаруға беру бойынша тендер - құрылтайшы өзі тарапынан ұсынылған бастапқы шарттарының негізінде тендерге қатысушылары ішінен объекті бойынша ең жоғары сатып алу бағасын ұсынатын тендерге қатысушысымен құрылтайшыға шарт жасауды міндеттейтін электрондық пішінде тізілім веб-порталын пайдалану арқылы өткізілетін сенімгерлік басқаруға объектіні беру бойынша сауда-саттықтардың нысаны
Generated in 171ms