Деректерді жүктеу...
Деректерді жүктеу...
Call-орталығы:+7 (7172) 552981
ЭЛЕКТРОНДЫҚ САУДА АЛАҢЫ
Сауда-саттықты қарау
Деректерді жүктеу...
ҚАЗІРГІ УАҚЫТТА ЭЛЕКТРОНДЫҚ САУДА-САТТЫҚТАРҒА ҚАТЫСУ ҮШІН КЕПІЛДІК ЖАРНАЛАРДЫ ON-LINE ТӨЛЕУ СЕРВИСІ ІРКІЛІСПЕН ЖҰМЫС ЖАСАЙДЫ. ОСЫҒАН ОРАЙ КЕПІЛДІК ЖАРНАЛАРДЫ ЕКІНШІ ДЕҢГЕЙДЕГІ БАНКТЕРДІҢ ОПЕРАЦИЯЛЫҚ БӨЛІМДЕРІ АРҚЫЛЫ ТӨЛЕУГЕ КЕҢЕС БЕРЕМІЗ
Акциялар
Сауда-саттықтар: №220131 Сауда-саттықтары түрі: Тендер по передаче в доверит. управление с правом выкупа Бастапқы бағасы: 7 320 004 000,00 Кепілдік жарна: 1 098 000 600,00 Сауда-саттықтар мәртебесі: Сауда-саттықтар басталуына дейін жойылды Сауда-саттықтардың басталуы: 09.09.2021 11:00
Тендерлік (конкурстық) шарттар
1. Срок доверительного управления - 3 (три) года / Сенімгерлік басқару мерзімі - 3 (үш) жыл;
2. Сохранение профиля деятельности объекта доверительного управления не менее 3-х лет / Сенімгерлік басқару объектісі қызметінің бейінін кемінде 3 жыл сақтау;
3. После завершения срока доверительного управления допускается предоставления рассрочки для оплаты рыночной стоимости объекта со сроком до 3-х лет с учетом индексации в соответствии с базовой ставкой Национального Банка Республики Казахстан / Сенімгерлік басқару мерзімі аяқталғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің базалық мөлшерлемесіне сәйкес индекстеуді ескере отырып, объектінің нарықтық құнын төлеу үшін 3 жылға дейінгі мерзімге бөліп-бөліп төлеуге жол беріледі;
4. В период доверительного управления обязательное участие в составе Cовета директоров не менее двух представителей Учредителя / Сенімгерлік басқару кезеңінде Директорлар кеңесінің құрамына құрылтайшының кемінде екі өкілінің міндетті түрде қатысуы;
5. В период доверительного управления запрещается перепродажа, передача залог, управление и другие действия в отношении объекта доверительного управления, в т.ч. движимого и недвижимого имущества / Сенімгерлікпен басқару кезеңінде сенімгерлікпен басқару объектісіне, оның ішінде жылжымалы және жылжымайтын мүлікке қатысты қайта сатуға, кепілге беруге, басқаруға және басқа да іс-әрекеттерге тыйым салынады;
6. Предоставлять отчетность Учредителю в письменной форме о деятельности доверительного управления государственным имуществом каждые полгода, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом / Құрылтайшыға мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқару қызметі туралы есепті жарты жылда бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 10-күніне дейін жазбаша нысанда есеп беру;
7. Сохранение количественного состава действующего персонала не менее 80% / Жұмыс істеп тұрған персоналдың сандық құрамын кемінде 80% сақтау;
8. Обеспечение безопасного, безаварийного и бесперебойного функционирования объектов Общества; / Қоғам объектілерінің қауіпсіз, апатсыз және үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету;
9. Содержание имущества Общества в надлежащем виде и проведение по мере необходимости текущих и капитальных ремонтов за счет доходов, полученных от доверительного управления и собственных средств / Қоғамның мүлкін тиісті түрде ұстау және қажеттілігіне қарай сенімгерлік басқарудан және өз қаражатынан алынған кірістер есебінен ағымдағы және күрделі жөндеу жүргізу;
10. Своевременное исполнение налоговых обязательств и иных обязательных платежей в бюджет возникающих при передаче объекта в доверительное управление / Объектіні сенімгерлік басқаруға беру кезінде туындайтын салық міндеттемелерін және бюджетке төленетін өзге де міндетті төлемдерді уақтылы орындау;
11. Страхование имущества на период срока доверительного управления в течение тридцати календарных дней, после регистрации договора доверительного управления с предоставлением подтверждающих документов учредителю / Құрылтайшыға растайтын құжаттарды ұсына отырып, сенімгерлік басқару шарты тіркелгеннен кейін күнтізбелік отыз күн ішінде сенімгерлік басқару мерзімі кезеңінде мүлікті сақтандыру;
12. Не допускать необоснованного образования кредиторской и дебиторской задолженности / Кредиторлық және дебиторлық берешектің негізсіз пайда болуына жол бермеу;
13. Ежегодное вложение соответствующих инвестиции для улучшение технического состояние объектов Общества (в том числе, расширение площади Аэровокзала не менее на 2 000 кв.м в целях увеличение пассажиропотока, приобретение специальной техники для улучшения обслуживания пассажиров и обработки груза) / Қоғам объектілерінің техникалық жай-күйін жақсарту үшін тиісті инвестицияларды жыл сайын салу (оның ішінде жолаушылар ағынын ұлғайту мақсатында аэровокзал алаңын кемінде 2 000 шаршы метрге кеңейту, жолаушыларға қызмет көрсетуді жақсарту және жүкті өңдеу үшін арнайы техника сатып алу);
14. В период доверительного управления доверительный управляющий обеспечивает направление части чистого дохода акционерного общества на выплату дивидендов (дохода) в размере, установленном в процентном соотношении Правительством Республики Казахстан или местным исполнительным органом в соответствии со статьей 186 Закона / Сенімгерлік басқару кезеңінде сенімгерлік басқарушы акционерлік қоғамның таза табысының бір бөлігін Заңның 186-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі немесе жергілікті атқарушы орган пайыздық арақатынаста белгілеген мөлшерде дивидендтер (кіріс) төлеуге жіберуді қамтамасыз етеді;
15. Возмещение необходимых расходов доверительного управляющего, произведенных им при доверительном управлении имуществом, осуществляется за счет доходов от использования доверенного имущества / Сенімгерлікпен басқарушының мүлікті сенімгерлікпен басқару кезінде жүргізген қажетті шығыстарын өтеу сенім білдірілген мүлікті пайдаланудан түскен кірістер есебінен жүзеге асырылады.
Сату объектісі
Акциялар (АҚ); Акциялар;
СБ объектісі: "ӘЛИЯ МОЛДАҒҰЛОВА ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ӘУЕЖАЙЫ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ; БСН: 960840001233; Акциялардың түрі: Простая акция; Орналастырылған акциялардың саны, дана: 3306425; Берілетін акциялар, дана: 3306425; Берілетін акциялар, орналастырылған акциялар %: 100,00; Қызметкерлердің орташа жылдық саны, адам: 481; Мекен-жайы: Ақтөбе облысы; ул.Бокенбай Батыра, д.44;Телефон: (7132) 73-00-32, 73-00-59, 73-00-04, 73-00-03; Бағалаушы: ТОО «Независимая экспертная оценка»; Бағалау құны, тг: 7 320 004 000,00; Бағалау күні: 19.08.2021;
Балансодержатель
"АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ ЖОЛАУШЫЛАР КӨЛІГІ ЖӘНЕ АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ; БСН: 050140008334; Мекен-жайы: Ақтөбе облысы; пр.Санкибай батыра, д.1; Телефондар : (7132) 55-76-18, 55-45-97, 55-76-26, 55-76-15; +7 775 250 65 55 (руководителя);
Құрылтайшы
"АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ ҚАРЖЫ БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ; ЖСН/БСН: 940740000545; Мекен-жайы: 030010;Ақтөбе облысы;Актобе г.а. - район Астана;пр.Абилкайыр хана, д.40;
Анықтама телефондары: (7132) 56-04-52, 59-53-14, 54-35-92;
Реквизиты для перечисления гарантийного взноса
Төлемді алушы (қаз.): АҚ "Ақпараттық-есептеу орталығы"; БСН: 050540004455.
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ-да есеп шоты (IBAN/ИИК): KZ946017111000000330; БСК: HSBKKZKX;
ТТК: 171; Кбе: 16.
Жариялау
Сенімгерлік басқаруға беру туралы хабарлама жарияланды: мемлекеттік тілде - Қоғамдық-саяси, құқықтық газет "Заң газеті" 24.08.2021 күнгі № 67;орыс тілінде - Общественно-политическая, правовая газета "Юридическая газета" 24.08.2021 күні № 67;мемлекеттік тілде - Қоғамдық-саяси, құқықтық газет "Заң газеті" 03.09.2021 күнгі № 69-70 (3568-3569);орыс тілінде - Общественно-политическая, правовая газета "Юридическая газета" 03.09.2021 күні № 69-70 (3568-3569);Мемлекеттік реестр порталында - 03.09.2021;
Ескертпе
Сенімгерлік басқару мерзімі, ай: 36;
Эл. құжаттар
Бухгалтерский баланс 2018 годБухгалтерский баланс 2018 год.PDF6,43 МБ
Бухгалтерский баланс 2019 годБухгалтерский баланс 2019 год.PDF аудированный.pdf8,38 МБ
Бухгалтерский баланс 2020 годБухгалтерский баланс 2020 год.pdf1,58 МБ
Приказ гу "управление финансов актюбинской области"Приказ УФ № К-106.pdf165,91 КБ
Типовой договорДоговор каз, рус.pdf325,12 КБ
Свидетельство о гос.реги.выпуска ценных бумагсвидетельство о выпуске акций.PDF342,86 КБ
Справка гос.регистрСправка гос.регистр.pdf67,80 КБ
Отчет об оценке международный аэропортОтчет об оценке Международный Аэропорт.pdf54,30 МБ
Устав аоУстав АО.pdf5,99 МБ
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!! "Ақпараттық-есептеу орталығы" АҚ шотына сауда-саттық басталуынан екі сағат бұрын кепілдік жарнаның түспеуі тізілім веб-порталының өтінімді қабылдамауына негіз болып табылады. .
Өткізу ережелері
Кейіннен сатып алу құқығымен сенімді басқаруға беру бойынша тендер - құрылтайшы өзі тарапынан ұсынылған бастапқы шарттарының негізінде тендерге қатысушылары ішінен объекті бойынша ең жоғары сатып алу бағасын ұсынатын тендерге қатысушысымен құрылтайшыға шарт жасауды міндеттейтін электрондық пішінде тізілім веб-порталын пайдалану арқылы өткізілетін сенімгерлік басқаруға объектіні беру бойынша сауда-саттықтардың нысаны
Generated in 232ms