Деректерді жүктеу...
Деректерді жүктеу...
Call-орталығы:+7 (7172) 552981
ЭЛЕКТРОНДЫҚ САУДА АЛАҢЫ
Сауда-саттықты қарау
Деректерді жүктеу...
ҚАЗІРГІ УАҚЫТТА ЭЛЕКТРОНДЫҚ САУДА-САТТЫҚТАРҒА ҚАТЫСУ ҮШІН КЕПІЛДІК ЖАРНАЛАРДЫ ON-LINE ТӨЛЕУ СЕРВИСІ ІРКІЛІСПЕН ЖҰМЫС ЖАСАЙДЫ. ОСЫҒАН ОРАЙ КЕПІЛДІК ЖАРНАЛАРДЫ ЕКІНШІ ДЕҢГЕЙДЕГІ БАНКТЕРДІҢ ОПЕРАЦИЯЛЫҚ БӨЛІМДЕРІ АРҚЫЛЫ ТӨЛЕУГЕ КЕҢЕС БЕРЕМІЗ
имущественный комплекс взлетно-посадочной полосы и других наземных объектов для размещения малой авиации
Сауда-саттықтар: №222938 Сауда-саттықтары түрі: Тендер по передаче в доверит. управление без права выкупа (с 10.08.2019) Сыйақының шекті мөлшері: 65,00 Кепілдік жарна: 5 899 503,00 Сауда-саттықтар мәртебесі: Өтті Сауда-саттықтардың басталуы: 15.10.2021 10:00 таза табыстың сыйақы dover.upravlyayuschego%: 65,00 Қосымша ақпарат: Допускается передача в довер.управление единственному участнику торгов
Тендерлік (конкурстық) шарттар
1.Сохранить профиль деятельности Имущественного комплекса на период срока действия договора доверительного управления/ Сенімді басқару келісімшартының мерзіміне сәйкес, мүліктік кешеннің қызмет көрсету түрлерін сақтау;
2.Развитие авиационного учебного центра с областью действия предусматривающую подготовку пилотов на самолетах и вертолетах / ұшақтарда және тікұшақтарда ұшқыштарды даярлауды көздейтін қолданылу саласы бар авиациялық оқу орталығын дамыту;
3.Развитие и улучшение инфраструктуры авиационного учебного центра, срок до 31.12.2023г./ авиациялық оқу орталығының инфрақұрылымын жақсарту және дамыту, мерзімі 31.12.2023 ж. дейін;
4.Иметь в собственности или на праве эксплуатации не менее 2 (двух) воздушных судов / меншігінде немесе пайдалану құқығында кемінде 2 (екі) әуе кемесінің болуы;
5.Иметь действующее свидетельство на выполнение видов авиационных работ на момент участия в конкурсе / конкурсқа қатысу кезінде авиациялық жұмыстар түрлерін орындауға қолданыстағы куәліктің болуы;
6.Иметь действующий сертификат авиационного учебного центра с областью действия предусматривающую подготовку пилотов на самолетах и вертолетах / ұшақтарда және тікұшақтарда ұшқыштарды даярлауды көздейтін қолданылу саласы бар авиациялық оқу орталығының қолданыстағы сертификатының болуы;
7.Установка на территории авиационного учебного центра камер видеонаблюдения/авиациялық оқу орталығының аумағында бейне бақылау камераларын орнату;
8.Обеспечение соблюдения требований противопожарной безопасности и техники безопасности, требований к охране. Оснащение предприятия противопожарными средствами/ Өрт қауіпсіздігін және техникалық қауіпсіздік талаптарын сақтау, өртке қарсы жабдықтармен қамтамасыз ету;
9.Расчистка территорий трасс от песка, камней, снега и.т.д / трассаларының аумақтарын құмнан, тастардан, қардан және т.б тазарту;
10.Иметь опыт (не менее 3-х лет) в эксплуатации не классифицируемых аэродромов или посадочных площадок / сыныпталмайтын әуеайлақтарды немесе қону алаңдарын пайдалануда тәжірибесі (кемінде 3 жыл) болуы;
11.Провести государственную регистрацию и сертификацию имущественного комплекса взлетно-посадочной полосы и других наземных объектов, для размещения малой авиации с присвоением статуса «Посадочная площадка» или «Не классифицируемый аэродром»/ "Қону алаңы" немесе "Сыныпталмайтын әуеайлақ" мәртебесін бере отырып, шағын авиацияны орналастыру үшін ұшу-қону жолағының және басқа да жерүсті объектілерінің мүліктік кешенін мемлекеттік тіркеуді және сертификаттауды жүргізу;
12.Сохранить существующие рабочие места и/или создать не менее трех рабочих мест / қолданыстағы жұмыс орындарын сақтау және/немесе кемінде үш жұмыс орнын құру;
13.В период доверительного управления вложить в имущественный комплекс взлетно-посадочной полосы и других наземных объектов, для размещения малой авиации инвестиции в размере не менее 1 000 000, 00 (один миллион) тенге и направить их на развитие инфраструктуры имущественного комплекса/ сенімгерлік басқару кезеңінде ұшу-қону жолағының және басқа да жерүсті объектілерінің мүліктік кешеніне шағын авиацияны орналастыру үшін кемінде 1 000 000, 00 (бір миллион) теңге мөлшерінде инвестициялар салу және оларды мүліктік кешен инфрақұрылымын дамытуға жіберу;
14.В период доверительного управления привлечь как минимум 1 (одного) поставщика аэронавигационного обслуживания на постоянное или временное базирование / сенімгерлік басқару кезеңінде аэронавигациялық қызмет көрсетудің кемінде 1 (бір) жеткізушісін тұрақты немесе уақытша орналастыруға тарту;
15.Установка мусорных контейнеров, урн/ Қоқыс контейнерлерін, жәшіктерін орнату;
16.Установка электрогенератора для бесперебойной работы комплекса/ Кешеннің үздіксіз жұмыс істеуі үшін электр генераторын орнату;
17.Установка указателей движения, информационных плакатов с описанием услуг, правил поведения посетителей / Жол белгілері, көрсетілетін қызметтер сипатталған ақпараттық плакаттарды орнату;
18.Доверительный управляющий обязан оплачивать коммунальные услуги из собственных средств, на основании предоставленных счетов к оплате/ Сенімгер коммуналдық төлемдерді ұсынылған шоттар негізінде өз қаражаты есебінен төлеуге міндетті;
19.Обеспечение постоянными рабочими местами жителями села, не менее 10 мест технического персонала / Ауыл тұрғындарын тұрақты жұмыс орындарымен қамтамасыз ету, кемінде 10 орын;
20.Оплату труда работников Имущественного комплекса осуществлять в соответствии с действующим законодательством РК и внутренними документами Объекта доверительного управления/ Мүлік кешені қызметкерлеріне еңбекақы төлеу Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және Сенімгердің ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырылсын;
21.Доверительное управление несет материальную ответственность за сохранность, и целостность ввереного ему имущества, проводить в течении срока доверительного управления текущий и капитальный ремонт из собственных средств/ Сенімгерлік басқару өзіне сеніп тапсырылған мүліктің сақталуы үшін жауап береді;
22.Запрет на совершение сделок и других действий, противоречащих действующему законодательству РК, в отношении объекта в течение периода доверительного управления (отчуждение, залог)/ Сенім жасау кезеңінде объектіге қатысты Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келетін мәмілелер мен басқа да әрекеттерге (иеліктен шығару, кепіл) тыйым салынады;
23.Использовать земельный участок согласно действующего законодательства, Земельного кодекса РК/ Жер телімін Қазақстан Республикасының Жер кодексіне сәйкес пайдалануға міндетті;
24.Обеспечение ценообразования на оказываемые услуги по согласованию с Балансодержателем, осуществляющим контроль и регулирование деятельности/ Қызметті бақылайтын және реттейтін теңгерім ұстаушымен келісе отырып ұсынылатын қызметтерге баға белгілеу;
25.Строительство объектов осуществлять с соблюдением требований законодательства об архитектурной и строительной деятельности РК и иных нормативно-правовых актов/ Объектілердің құрылысын Қазақстан Республикасының сәулет-құрылыс қызметі туралы заңнамасының және басқа да нормативтік құқықтық актілердің талаптарына сәйкес жүзеге асыруға міндетті;
26.Ежегодное предоставление учредителю доверительного управления отчета о деятельности по доверительному управлению государственным имуществом в письменной форме и в электронной форме через веб портал www.gosreestr.kz/ Жыл сайын мемлекеттік мүліктің сенімгерлік басқарушысына www.gosreestr.kz веб-портал арқылы жазбаша және электронды түрде есеп беру;
27.Предоставление отчетности о финансово-хозяйственной деятельности два раза в год в срок до 10 марта и 10 сентября следующим за отчетный период/ Есепті кезеңнен кейінгі 10 наурыз бен 10 қыркүйекке дейін жылына екі рет қаржы-шаруашылық қызметі туралы есеп беру.
Жеке тұлғалар үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген! электрондық көшірмелері
для физических лиц: индивидуального идентификационного номера (далее - ИИН), фамилии, имени и отчества (при наличии); иностранные физические лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки; реквизитов расчетного счета в банке второго уровня для возврата гарантийного взноса; контактных данных (почтовый адрес, телефон, e-mail). жеке тұлғалар : жеке сәйкестендіру нөмірін (бұдан әрі – ЖСН), тегін, атын және әкесінің атын (болған жағдайда); шетелдік жеке тұлғалар қазақ және/немесе орыс тілдеріндегі нотариалды куәландырылған аудармасымен бірге өз құжаттарының нотариалды куәландырылған көшірмелерін ұсынады; кепілдік жарнаны қайтару үшін екінші деңгейдегі банктегі есеп айырысу шотының деректемелерін; байланыс деректерін (пошталық мекенжайын, телефонын, е-mail) көрсете отырып, тізілімнің веб-порталында алдын ала тіркелуі қажет.
ЖК үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген) электрондық көшірмелері
для индивидуальных предпринимателей: индивидуального идентификационного номера (далее - ИИН), фамилии, имени и отчества (при наличии); иностранные физические лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки; реквизитов расчетного счета в банке второго уровня для возврата гарантийного взноса; контактных данных (почтовый адрес, телефон, e-mail). жеке кәсіпкерлер үшін: жеке сәйкестендіру нөмірін (бұдан әрі – ЖСН), тегін, атын және әкесінің атын (болған жағдайда); шетелдік жеке тұлғалар қазақ және/немесе орыс тілдеріндегі нотариалды куәландырылған аудармасымен бірге өз құжаттарының нотариалды куәландырылған көшірмелерін ұсынады; кепілдік жарнаны қайтару үшін екінші деңгейдегі банктегі есеп айырысу шотының деректемелерін; байланыс деректерін (пошталық мекенжайын, телефонын, е-mail) көрсете отырып, тізілімнің веб-порталында алдын ала тіркелуі қажет.
Заңды тұлғалар үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген) электрондық көшірмелері
для юридических лиц: бизнес-идентификационного номера (далее - БИН), полного наименования, фамилии, имени и отчества (при наличии) первого руководителя; иностранные юридические лица представляют нотариально заверенные копии учредительных документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки; реквизитов расчетного счета в банке второго уровня для возврата гарантийного взноса; контактных данных (почтовый адрес, телефон, e-mail). заңды тұлғалар үшін: бизнес сәйкестендіру нөмірін (бұдан әрі – БСН), толық атауын, бірінші басшының тегін, атын және әкесінің атын (болған жағдайда); шетелдік заңды тұлғалар қазақ және/немесе орыс тілдеріне аударылған нотариалды куәландырылған құрылтай құжаттарының нотариалды куәландырылған көшірмелерін ұсынады; кепілдік жарнаны қайтару үшін екінші деңгейдегі банктегі есеп айырысу шотының деректемелерін; байланыс деректерін (пошталық мекенжайын, телефонын, е-mail) көрсете отырып, тізілімнің веб-порталында алдын ала тіркелуі қажет.
СБ объектісі
Өзгелер; имущественный комплекс взлетно-посадочной полосы и других наземных объектов для размещения малой авиации;
имущественный комплекс взлетно-посадочной полосы и других наземных объектов для размещения малой авиации, расположенный на земельном участке площадью 31,3365 га в с.Баянаул; ; Мекен-жайы: Павлодар облысы; Баянауыл ауданы; Баянаульский сельский округ, с.Шонай, ул.Сабындыколь, 8;
Балансодержатель
"БАЯНАУЫЛ АУДАНЫ БАЯНАУЫЛ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ӘКІМІНІҢ АППАРАТЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ; БСН: 970640000448; Мекен-жайы: Павлодар облысы; Баянауыл ауданы; с.Баянаул, ул.Сатпаева, 49; Телефондар : (71840) 9-21-74;
Құрылтайшы
"БАЯНАУЫЛ АУДАНЫ БАЯНАУЫЛ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ӘКІМІНІҢ АППАРАТЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ; ЖСН/БСН: 970640000448; Мекен-жайы: 140300;Павлодар облысы;Баянауыл ауданы;с.Баянаул, ул.Сатпаева, 49;
Анықтама телефондары: (71840) 9-21-74;
Реквизиты для перечисления гарантийного взноса
Төлемді алушы (қаз.): АҚ "Ақпараттық-есептеу орталығы"; БСН: 050540004455.
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ-да есеп шоты (IBAN/ИИК): KZ946017111000000330; БСК: HSBKKZKX;
ТТК: 171; Кбе: 16.
Жариялау
Сенімгерлік басқаруға беру туралы хабарлама жарияланды: Мемлекеттік реестр порталында - 28.09.2021;
Ескертпе
Сенімгерлік басқару мерзімі, ай: 120; торги на 15 октября 2021 года в 10-00 часов
Эл. құжаттар
Протокол мсупротоколо МСУ.pdf485,67 КБ
Распоряжение на комиссиюраспоряжение на комиссию.pdf229,64 КБ
Типовой договорTipovoj dogovor DU.PDF1,07 МБ
Распоряжение на тендерраспоряжение на тендер.pdf179,99 КБ
Тендерные условиятендерные условия.pdf1,31 МБ
Госактгосакт.pdf426,25 КБ
Техпаспорттехпаспорт.pdf1,59 МБ
Справка о стоимости объектасправка об ост стоимости.pdf111,00 КБ
Справка об обремененииP3.03 - ru - 10100533539469 аэропорт.pdf237,10 КБ
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!! "Ақпараттық-есептеу орталығы" АҚ шотына сауда-саттық басталуынан екі сағат бұрын кепілдік жарнаның түспеуі тізілім веб-порталының өтінімді қабылдамауына негіз болып табылады. .
Өткізу ережелері
Кейіннен сатып алу құқығынсыз сенімгерлік басқаруға беру бойынша Тендер - тізілімнің веб-порталын пайдалана отырып электрондық форматта өткізілетін, объектіні сенімгерлік басқаруға беру бойынша сауда-саттық нысаны, бұл ретте құрылтайшы өзі ұсынған бастапқы талаптар негізінде сыйақының ең аз мөлшерін ұсынған тендерге қатысушыларымен шарт жасасуға міндеттенеді.
Generated in 205ms