Деректерді жүктеу...
Деректерді жүктеу...
Call-орталығы:+7 (7172) 552981
ЭЛЕКТРОНДЫҚ САУДА АЛАҢЫ
Сауда-саттықты қарау
Деректерді жүктеу...
ҚАЗІРГІ УАҚЫТТА ЭЛЕКТРОНДЫҚ САУДА-САТТЫҚТАРҒА ҚАТЫСУ ҮШІН КЕПІЛДІК ЖАРНАЛАРДЫ ON-LINE ТӨЛЕУ СЕРВИСІ ІРКІЛІСПЕН ЖҰМЫС ЖАСАЙДЫ. ОСЫҒАН ОРАЙ КЕПІЛДІК ЖАРНАЛАРДЫ ЕКІНШІ ДЕҢГЕЙДЕГІ БАНКТЕРДІҢ ОПЕРАЦИЯЛЫҚ БӨЛІМДЕРІ АРҚЫЛЫ ТӨЛЕУГЕ КЕҢЕС БЕРЕМІЗ
Мүліктік кешен
Сауда-саттықтар: №228119 Сауда-саттықтары түрі: Тендер по передаче в доверит. управление с правом выкупа Бастапқы бағасы: 145 470 000,00 Кепілдік жарна: 21 820 500,00 Сауда-саттықтар мәртебесі: Өтті Сауда-саттықтардың басталуы: 10.12.2021 11:00 Сатылу бағасы: 148 100 000,00
Тендерлік (конкурстық) шарттар
1. Сенімгерлік басқару мерзімі 5 (бес) жыл / Срок доверительного управления 5 (пять) лет
2. Қызметті нысаналы мақсатына сәйкес жүзеге асыру – ҚР Үкіметі бекіткен ТМККК (тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі) шеңберінде дерматовенерологиялық медициналық көмек көрсету (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 16 қазандағы № 672 «Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемінің тізбесін бекіту және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы» Қаулысы), сондай-ақ халыққа ақылы медициналық қызметтер көрсету / Осуществление деятельности в соответствии с целевым назначением – оказание дерматовенерологической медицинской помощи в рамках ГОБМП (гарантированного объема бесплатной медицинской помощи), утвержденного Правительством РК (Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2020 года № 672 «Об утверждении перечня гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан»), а также оказание платных медицинских услуг населению
3. Сенімгерлік басқару мақсаттарына және заңнама талаптарына сәйкес Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2011 жылғы 23 мамырдағы № 312 «Дерматовенерологиялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымдарының қызметі туралы қағиданы бекіту туралы» бұйрығы дерматовенерологиялық көмекті жүзеге асыру / Осуществление дерматовенерологической помощи в соответствии с целями доверительного управления и требования законодательства «Об утверждении Положения об организациях, оказывающих дерматовенерологическую помощь» Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан №312 от 23 мая 2011 года
4. Үй-жайлардың құрамы мен номенклатурасы сенімгерлік басқару мақсаттарына жауап беруі, санитариялық қағидалар мен нормалардың талаптарына, Маңғыстау облысы денсаулық сақтау басқармасының талаптарына сәйкес келуі тиіс / Состав и номенклатуры помещений должны отвечать целям доверительного управления, соответствовать требованиям санитарных правил и норм, требования Управления здравоохранения Мангистауской области
5. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 25 қарашадағы № ҚР ДСМ-205/2020 «Өңірлерді медицина қызметкерлерімен қамтамасыз етудің ең төмен нормативтерін бекіту туралы» бұйрығына Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес медициналық ұйымдағы штаттық лимитті, оның ішінде білікті медициналық персоналды сақтау / Сохранить штатный лимит медицинской организации, в том числе квалифицированным медицинским персоналом в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан «Об утверждении минимальных нормативов обеспеченности регионов медицинскими работниками» Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-205/2020
6. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 29 қазандағы № ҚР ДСМ-167/2020 «Денсаулық сақтау ұйымдарын медициналық бұйымдармен жарақтандырудың ең төмен стандарттарын бекіту туралы» бұйрығына сәйкес ТМККК көрсету үшін қажетті жабдықтардың, оның ішінде ПТР арналған жабдық (полимеразды тізбекті реакция), тік дөңгелек ВК-75-01 бу стерилизаторы, дезинфекциялық бу камерасы, дерматологиялық сәулелендіргіш (ультракүлгін кабина) болуын қамтамасыз ету / Обеспечить наличие оборудования, необходимого для оказания ГОБМП в соответствии с утвержденными нормативами, согласно приказа МЗ РК от 29 октября 2020 года № ҚР ДСМ-167/2020 «Об утверждении минимальных стандартов оснащения организаций здравоохранения медицинскими изделиями», в том числе оборудование для ПЦР (Полимеразная цепная реакция), стерилизатор паровой вертикальный круглый ВК-75-01, камера дезинфекционная паровая, облучатель дерматологический (ультрафиолетовая кабина)
7. Халыққа медициналық көмек көрсетудің уақтылылығын, қолжетімділігін және сапасын бақылауды қамтамасыз ету мақсатында пациентті қолдау қызметінің және медициналық ұйымның ішкі бақылау қызметінің болуын қамтамасыз ету / Обеспечить наличие службы поддержки пациента и внутреннего контроля медицинской организации, с целью обеспечения контроля за своевременностью, доступностью и качеством оказания медицинской помощи населению
8. Сенімгерлік басқарушы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес диспансердің жұмыс режимін қамтамасыз етуі тиіс / Доверительный управляющий должен обеспечить режим работы диспансера в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан
9. Сенімгерлік басқарушы жасасатын шарттардан туындайтын міндеттемелер бойынша берешекті белгіленген мерзімдерде өтеуді қамтамасыз етуге тиіс / Доверительный управляющий должен обеспечить погашение задолженности в установленные сроки по обязательствам, вытекающим из договоров, заключаемых доверительным управляющим
10. Сенімгерлік басқарушының мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқару кезеңінде мүлікті және өз құқықтарын иеліктен шығаруға, кепілге беруге немесе өзге де түрде оған ауыртпалық салуға құқығы жоқ / Доверительный управляющий не вправе отчуждать, передавать в залог или иным образом обременять имущество и свои права в период доверительного управления государственным имуществом
11. Шарт жасалған сәттен бастап Сенімгерлік басқарушыға объектінің азаматтық, еңбек, салық және ҚР басқа да заңнамаларын орындау жөніндегі барлық міндеттемелері жүктеледі / С момента заключения договора на Доверительного управляющего возлагаются все обязательства Объекта по исполнению гражданского, трудового, налогового и других законодательств Республики Казахстан
12. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы шеңберінде денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органдар талаптарының сақталуын қамтамасыз ету / Обеспечить соблюдение требований уполномоченных органов в области здравоохранения в рамках действующего законодательства Республики Казахстан
13. Объектінің сақталуын өрттерден, жарылыстардан, авариялардан, дүлей зілзалалардан сақталуын, санитариялық-эпидемиологиялық нормалар мен өрт қауіпсіздігі қағидаларының сақталуын қамтамасыз ету / Обеспечить сохранность Объекта от пожаров, взрывов, аварий, стихийных бедствий, соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и правил пожарной безопасности
14. Мүліктік кешенді сенімгерлік басқарудан түсетін таза кірістің 10% келесі деректемелер бойынша 201102 бюджеттік біліктілік кодына жергілікті бюджет кірісіне аударуды қамтамасыз ету: «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің Маңғыстау облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті» РММ, БСН 900340000028, ЖСК KZ24070105KSN00000000, БСК KKMFKZ2A, ТМК 911, Кбе 11 / Обеспечить перечисление в доход местного бюджета на код бюджетной квалификации 201102 по следующим реквизитам: РГУ «Департамент государственных доходов по Мангистауской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан», БИН 900340000028, ИИК KZ24070105KSN0000000, БИК KKMFKZ2A, КНП 911, Кбе 11, 10% чистого дохода от доверительного управления Объектом
15. Сенімгерлік басқаруға берілген объектіні қабылдау, оны өз мүлкінен бөлек баланста көрсету және Сенімгерлік басқарушының жедел шаруашылық қызметіне байланысты активтердің өзгеруін ескере отырып, ол бойынша дербес есеп жүргізу / Принять переданный ему в доверительное управление Объект, отражать его на отдельном балансе от другого своего имущества и вести по нему самостоятельный учет, с учетом изменения активов, обусловленных оперативной хозяйственной деятельностью Доверительной управляющей
Жеке тұлғалар үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген! электрондық көшірмелері
По пунктам 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13 тендерных условий предоставление бизнес-плана / Тендерлік шарттардың 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13 тармақтары бойынша бизнес-жоспарды ұсыну
По пунктам 9, 10, 11, 14 тендерных условий предоставление гарантийного письма /Тендерлік шарттардың 9, 10, 11, 14 тармақтары бойынша кепілдік хат ұсыну
ЖК үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген) электрондық көшірмелері
По пунктам 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13 тендерных условий предоставление бизнес-плана / Тендерлік шарттардың 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13 тармақтары бойынша бизнес-жоспарды ұсыну
По пунктам 9, 10, 11, 14 тендерных условий предоставление гарантийного письма /Тендерлік шарттардың 9, 10, 11, 14 тармақтары бойынша кепілдік хат ұсыну
Заңды тұлғалар үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген) электрондық көшірмелері
По пунктам 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13 тендерных условий предоставление бизнес-плана / Тендерлік шарттардың 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13 тармақтары бойынша бизнес-жоспарды ұсыну
По пунктам 9, 10, 11, 14 тендерных условий предоставление гарантийного письма /Тендерлік шарттардың 9, 10, 11, 14 тармақтары бойынша кепілдік хат ұсыну
Сату объектісі
Мүліктік кешен; Мүліктік кешен;
СБ объектісі: МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫНЫҢ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ БАСҚАРМАСЫНЫҢ "МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСТЫҚ ТЕРІ-ВЕНЕРОЛОГИЯЛЫҚ ДИСПАНСЕРІ" ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК КОММУНАЛДЫҚ КӘСІПОРНЫ; БСН: 930540000417; Қызметкерлердің орташа жылдық саны, адам: 59; Бағалаушы: ТОО "БизнесПартнерКонсалт"; Бағалау құны, тг: 145 470 000,00; Бағалау күні: 16.08.2021;
Балансодержатель
"МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫНЫҢ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ; БСН: 800940000019; Мекен-жайы: Маңғыстау облысы; Ақтау Қ.Ә.; мкр.3, зд.100; Телефондар : (7292) 30-20-40, 30-20-51, 30-20-48; (701) 127 94 47;
Құрылтайшы
"МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫНЫҢ ҚАРЖЫ БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ; ЖСН/БСН: 000840001135; Мекен-жайы: 130000;Маңғыстау облысы;Ақтау Қ.Ә.;мкр.14, д.1, Здание облакимата, 2 этаж;
Анықтама телефондары: (7292) 31-57-41, 43-49-35, 43-49-03, 43-81-16;
Реквизиты для перечисления гарантийного взноса
Төлемді алушы (қаз.): АҚ "Ақпараттық-есептеу орталығы"; БСН: 050540004455.
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ-да есеп шоты (IBAN/ИИК): KZ946017111000000330; БСК: HSBKKZKX;
ТТК: 171; Кбе: 16.
Жариялау
Сенімгерлік басқаруға беру туралы хабарлама жарияланды: мемлекеттік тілде - Қоғамдық-саяси және ақпараттық-жарнамалық гәзет "Ақпарат Айдыны" 23.11.2021 күнгі № №154 (394);орыс тілінде - Қоғамдық-саяси және ақпараттық-жарнамалық гәзет "Ақпарат Айдыны" 23.11.2021 күні № №154 (394);Мемлекеттік реестр порталында - 24.11.2021;
Ескертпе
Сенімгерлік басқару мерзімі, ай: 60; Тендер 2 - 10.12.2021 года
Эл. құжаттар
Отчет об оценкеБПК-129-177-1_0001 (1).pdf58,69 МБ
Актакт.pdf3,89 МБ
Технический паспорттехпаспорт.pdf6,94 МБ
Постановление акиматакожвен Постановление.pdf1,08 МБ
Проект договораДоговор Кожвен.pdf496,59 КБ
УставУстав кожвен.pdf26,14 МБ
Свидетельство о регистрацииСвидетельство .pdf361,30 КБ
Бух. баланс 2018бух баланс 2018.pdf3,56 МБ
Бух. баланс 2019бух баланс 2019.pdf406,97 КБ
Бух. баланс 2020бух.баланс 2020.pdf2,49 МБ
Бух. баланс 1 полугодие 2021 годабух.баланс 2021.pdf5,45 МБ
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!! "Ақпараттық-есептеу орталығы" АҚ шотына сауда-саттық басталуынан екі сағат бұрын кепілдік жарнаның түспеуі тізілім веб-порталының өтінімді қабылдамауына негіз болып табылады. .
Өткізу ережелері
Кейіннен сатып алу құқығымен сенімді басқаруға беру бойынша тендер - құрылтайшы өзі тарапынан ұсынылған бастапқы шарттарының негізінде тендерге қатысушылары ішінен объекті бойынша ең жоғары сатып алу бағасын ұсынатын тендерге қатысушысымен құрылтайшыға шарт жасауды міндеттейтін электрондық пішінде тізілім веб-порталын пайдалану арқылы өткізілетін сенімгерлік басқаруға объектіні беру бойынша сауда-саттықтардың нысаны
Generated in 195ms