Деректерді жүктеу...
Деректерді жүктеу...
Call-орталығы:+7 (7172) 552981
ЭЛЕКТРОНДЫҚ САУДА АЛАҢЫ
Сауда-саттықты қарау
Деректерді жүктеу...
ҚАЗІРГІ УАҚЫТТА ЭЛЕКТРОНДЫҚ САУДА-САТТЫҚТАРҒА ҚАТЫСУ ҮШІН КЕПІЛДІК ЖАРНАЛАРДЫ ON-LINE ТӨЛЕУ СЕРВИСІ ІРКІЛІСПЕН ЖҰМЫС ЖАСАЙДЫ. ОСЫҒАН ОРАЙ КЕПІЛДІК ЖАРНАЛАРДЫ ЕКІНШІ ДЕҢГЕЙДЕГІ БАНКТЕРДІҢ ОПЕРАЦИЯЛЫҚ БӨЛІМДЕРІ АРҚЫЛЫ ТӨЛЕУГЕ КЕҢЕС БЕРЕМІЗ
ЖШС-де үлесі/қатысу
Сауда-саттықтар: №234942 Сауда-саттықтары түрі: Тендер по передаче в доверит. управление с правом выкупа Бастапқы бағасы: 94 553 250,00 Кепілдік жарна: 56 731 950,00 Сауда-саттықтар мәртебесі: Өтпеді (сауда ө саттықтар басталу сәтінде тізілім веб-порталымен қатысушылардан қабылданған өтінімдері жоқ) Сауда-саттықтардың басталуы: 04.03.2022 10:00 Қосымша ақпарат: Допускается продажа единственному участнику торгов
Тендерлік (конкурстық) шарттар
1) сенімгерлік басқару шартына қол қойылған күннен бастап, оның ішінде 2020-2025 жылдарға арналған «Нұрлы жер» тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын дамытудың мемлекеттік бағдарламасын, ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 2020 жылғы 29 сәуірдегі №246 бұйрығымен бекітілген кондоминиум объектісінің ортақ мүлкіне күрделі жөндеу жүргізу тәртібін және көп пәтерлі тұрғын үйлердің ортақ мүлкін жөндеу жөніндегі кейінгі мемлекеттік бағдарламаларды іске асыру бойынша «Офис-сервис» ЖШС қызметінің бейінін 10 жыл сақтау / сохранить профиль деятельности ТОО «Офис-сервис» в течение 10 лет со дня подписания договора доверительного управления, в том числе по реализации Государственной программы жилищно-коммунального хозяйства развития «Нұрлы жер» на 2020-2025 годы, Порядка проведения капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума, утвержденного приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 29.04.2020 года №246 и последующих государственных программ по ремонту общего имущества многоквартирных жилых домов;
2) жарғылық капиталдағы қаражатты тұрғын үй қорын жаңғырту тетігін іске асыру шеңберінде ғана пайдалану / использовать активы, находящиеся в уставном капитале, только в рамках реализации механизма модернизации жилищного фонда;
3) мердігерлік ұйымды тарта отырып, көп пәтерлі тұрғын үйлер кондоминиум объектісінің ортақ мүлкіне күрделі жөндеу жүргізу жөніндегі операторлық қызметті жүзеге асыру / осуществлять операторскую деятельность по проведению капитального ремонта общего имущества объектов кондоминиума многоквартирных жилых домов с привлечением подрядной организации;
4) республикалық бюджеттен бөлінген қаражатты (кредиттер, нысаналы трансферттер) және пәтер, тұрғын емес үй-жайлар меншік иелерінің жөндеу жұмыстарын қаржыландыруда, жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеуде, авторлық және техникалық қадағалауды, экологиялық сараптаманы және күрделі жөндеу шеңберінде іс-шараларды жүргізуде қайтарымды қаражатын пайдалану / использовать средства, выделенные из государственного бюджета (кредиты, целевые трансферты) и возвратные средства собственников квартир, нежилых помещений в финансировании ремонтных работ, в разработках проектно-сметной документации, проведении авторского и технического надзора, экологической экспертизы и мероприятий в рамках капитального ремонта многоквартирного жилого дома;
5) күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу басталғанға дейін кондоминиум объектісін басқару органымен және пәтерлердің, тұрғын емес үй-жайлардың меншік иелерімен күрделі жөндеу жұмыстарын орындауға және бюджеттік кредитті қайтаруға, ақшалай қаражатты қайтаруға жүргізілген жөндеу үшін үш жақты кредиттік шарт жасасу / до начала работ по проведению капитального ремонта заключать трехсторонний кредитный договор на выполнение капитального ремонта и возврата бюджетного кредита, возврата денежных средств с органом управления объектом кондоминиума и собственниками квартир и нежилых помещений за проведенный ремонт;
6) пәтерлердің, тұрғын емес үй-жайлардың меншік иелерімен жүргізілген күрделі жөндеу үшін қаражатты қайтару сомасын есептеуді және келісуді жүргізу / проводить расчет и согласование с собственниками квартир и нежилых помещений сумм возврата средств за проведенный капитальный ремонт;
7) кондоминиум объектісін басқару органымен бірлесіп, мердігер ұйымдардың кондоминиум объектісінің ортақ мүлкіне күрделі жөндеу жүргізудің сапасы мен мерзімдерін, сондай-ақ осындай көрсетілетін қызметтердің, жұмыстардың жобалау құжаттамасының талаптарына сәйкестігін бақылауға, кепілдік міндеттемелер шеңберінде жөндеу жұмыстарын жүргізу барысында жол берілген кемшіліктерді жою жөнінде шаралар қабылдау / совместно органом управления объектом кондоминиума контролировать качество и сроки выполнения капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума подрядными организациями, а также соответствие таких услуг, работ требованиям проектной документации, принимать меры по устранению недостатков, допущенных в ходе проведения ремонтных работ в рамках гарантийных обязательств;
8) күрделі жөндеу жүргізілгеннен кейін орындалған жұмыстарды қабылдау және көппәтерлі тұрғын үйді пайдалануға беру кезінде комиссияларды ұйымдастыруға және қатысу / организовывать и принимать участие в комиссиях по приемке выполненных работ и при вводе в эксплуатацию многоквартирного жилого дома после проведения капитального ремонта;
9) ай сайынғы негізде бюджеттік кредиттер, нысаналы трансферттер шеңберінде пәтерлер, тұрғын емес үй-жайлар меншік иелерінің қаражатты қайтаруын мониторингтеу және бақылау жөніндегі басқару органына ақпарат беру / на ежемесячной основе предоставлять информацию органу управления по мониторингу и контролю возврата средств собственниками квартир и нежилых помещений в рамках бюджетных кредитов, целевых трансфертов;
10) пәтерлердің, тұрғын емес үй-жайлардың меншік иелері күрделі жөндеу бойынша берешекті өтемеген кезде төлемнің белгіленген күнінен кейін нотариусқа немесе сотқа жүргізілген күрделі жөндеу үшін берешекті мәжбүрлеп өндіріп алу туралы өтініш жасауға, пәтерлердің, тұрғын емес үй-жайлардың меншік иелерінен берешекті мәжбүрлеп өндіріп алу бөлігінде сот орындаушысымен өзара іс-қимыл жасауға / при непогашении собственниками квартир, нежилых помещений задолженности по капитальному ремонту после установленной даты платежа обращаться в нотариус или в суд о принудительном взыскании задолженности за проведенный капитальный ремонт, взаимодействовать с судебным исполнителем в части принудительного взыскания задолженности с собственников квартир и нежилых помещений;
11) сараптаманың оң қорытындысын ала отырып, күрделі жөндеу жүргізуге арналған жобалау-сметалық құжаттама мен шығыстар сметасын әзірлеуді, оның ішінде экологиялық сараптамадан өтуді және оны пәтерлердің, тұрғын емес үй-жайлардың меншік иелерімен келісуді, авторлық, техникалық қадағалауды орындауға шарттар жасасуды, оның ішінде күрделі жөндеу жүргізу үшін қажетті іс-шаралар жүргізуді қамтамасыз ету / обеспечить разработку проектно-сметной документации и сметы расходов на проведение капитального ремонта с получением положительного заключения экспертизы, в том числе прохождение экологической экспертизы и согласование ее с собственниками квартир и нежилых помещений, заключение договоров на выполнение авторского, технического надзора, в том числе проведение мероприятий, необходимых для проведения капитального ремонта;
12) сенімгерлік басқару кезеңінде «Офис-сервис» ЖШС жарғылық капиталындағы 100% мемлекеттік қатысу үлесіне қатысты мәмілелер жасауды (қайта сату, кепіл, басқаруға беру және т. б.) шектеу / ограничить совершение сделок (перепродажа, залог, передача в управление и др.) в отношении 100% государственной доли участия в уставном капитале ТОО «Офис-сервис»;
13) қайтарымды қаражат есебінен кредиторлық берешекті, оның ішінде қолданыстағы кредиттік шарттарды өтеу кестесіне сәйкес өтеуді қамтамасыз етуге, сондай-ақ сенімгерлік басқару мерзімі аяқталғаннан кейін кредиттік шарттарды өтеуді қамтамасыз ету / за счет возвратных средств обеспечить погашение кредиторской задолженности, в том числе действующих кредитных договоров согласно графику погашения;
14) «Офис-сервис» ЖШС-нің штат санын (жұмыс орындарын) сақтау, қажет болған жағдайда басқару органының жазбаша келісімімен «Офис-сервис» ЖШС-нің қызмет бейініне сәйкес келетін мамандармен штат санын ұлғайту / сохранить штатную численность (рабочие места) ТОО «Офис-сервис», при необходимости с письменного согласия органа управления увеличить штатную численность специалистами, соответствующими профилю деятельности ТОО «Офис-сервис»;
15) сенімгерлік басқару кезеңінде жергілікті атқарушы органның шешімімен белгіленген дивидендтерді аударуды (жылдық қаржылық есептілік бекітілгеннен кейін таза кірістің бір бөлігін аударуды) қамтамасыз ету / обеспечить перечисление дивидендов (перечисление части чистого дохода после утверждения годовой финансовой отчетности), установленных решением местного исполнительного органа в период доверительного управления;
16) «Офис-сервис» ЖШС жарғылық капиталындағы 100% мемлекеттік қатысу үлесінің жай-күйі мен мақсатты пайдаланылуын бақылау үшін және «Офис-сервис» ЖШС қызметінің бейінін бақылау үшін құрылтайшы мен басқару органы («Екібастұз қаласы әкімдігінің тұрғын үй инспекциясы бөлімі» ММ) өкілдерінің кедергісіз кіруін қамтамасыз ету / обеспечить беспрепятственный доступ представителей Учредителя и органа управления (ГУ «Отдел жилищной инспекции акимата города Экибастуза») для контроля состояния и целевого использования 100% государственной доли участия в уставном капитале ТОО «Офис-сервис» и для контроля сохранения профиля деятельности ТОО «Офис-сервис»;
17) мемлекеттік мүлік тізілімінің веб-порталында есептілікті ұсыну кестесіне сәйкес Есептілікті тапсырудың бірыңғай жүйесі (ЕТБЖ) бойынша есептерді ұсыну / предоставлять отчеты по единой системе сдачи отчетности (ЕССО) в соответствии с графиком предоставления отчетности на веб-портале Реестра государственного имущества;
18) Құрылтайшыға сенімгерлік басқару және шарт міндеттемелерін орындау жөніндегі өз қызметі туралы басқару органымен келісілген есепті растаушы құжаттармен бірге жыл сайын 1 наурызға дейінгі мерзімде жазбаша нысанда беру / предоставлять Учредителю отчет, заверенный органом управления, о своей деятельности по доверительному управлению и исполнению обязательств Договора с подтверждающими документами в письменный форме ежегодно в срок до 1 марта.
Жеке тұлғалар үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген! электрондық көшірмелері
1. Копия удостоверения личности физического лица;
ЖК үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген) электрондық көшірмелері
1. Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) ИП;
Заңды тұлғалар үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген) электрондық көшірмелері
1) справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;
2) копии учредительных документов (устав);
3) приказ о назначении директора (руководителя);
Сату объектісі
Қатысу үлесі (ЖШС); ЖШС-де үлесі/қатысу;
СБ объектісі: "ОФИС-СЕРВИС" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ; БСН: 070940023707; Берілетін үлес, тг.: 350738000,00; Берілетін үлес, ҚК-дан %: 100,00; Мекен-жайы: Павлодар облысы; Екібастұз Қ.Ә.; ул.Мәшһүр Жүсіп, 48; Бағалаушы: ТОО "Фин ЮТА эксперт"; Бағалау құны, тг: 378 213 000,00; Бағалау күні: 06.12.2021;
Балансодержатель
"ЕКІБАСТҰЗ ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ ТҰРҒЫН ҮЙ ИНСПЕКЦИЯСЫ БӨЛІМІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ; БСН: 120240003144; Мекен-жайы: Павлодар облысы; Екібастұз Қ.Ә.; ул.Энергетиктер, 62; Телефондар : (7187) 34-73-54, 74-00-41;
Құрылтайшы
"ЕКІБАСТҰЗ ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ ҚАРЖЫ БӨЛІМІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ; ЖСН/БСН: 010740002914; Мекен-жайы: 141200;Павлодар облысы;Екібастұз Қ.Ә.;ул.Энергетиков, 62;
Анықтама телефондары: ;
Реквизиты для перечисления гарантийного взноса
Төлемді алушы (қаз.): АҚ "Ақпараттық-есептеу орталығы"; БСН: 050540004455.
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ-да есеп шоты (IBAN/ИИК): KZ946017111000000330; БСК: HSBKKZKX;
ТТК: 171; Кбе: 16.
Жариялау
Сенімгерлік басқаруға беру туралы хабарлама жарияланды: Мемлекеттік реестр порталында - 17.02.2022;
Ескертпе
Сенімгерлік басқару мерзімі, ай: 120;
Эл. құжаттар
Внесение измененийПостановление № 852-10.pdf447,71 КБ
План мероприятийПлан мероприятий.pdf4,58 МБ
Тех. паспорттех.паспорт.pdf12,81 МБ
Регистрация тоогос.регистрация.pdf3,21 МБ
Акт на землюАкт на землю М.Ж 48 66.pdf6,23 МБ
Утверждение уставного капиталаУставный капитал ТОО.pdf4,51 МБ
Проект договораПроект Договора.pdf308,81 КБ
Протокол комиссииПротокол 16_compressed.pdf3,65 МБ
Постановление акиматаПостановление 87-2.pdf2,71 МБ
Устав тооУстав ТОО.pdf3,25 МБ
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!! "Ақпараттық-есептеу орталығы" АҚ шотына сауда-саттық басталуынан екі сағат бұрын кепілдік жарнаның түспеуі тізілім веб-порталының өтінімді қабылдамауына негіз болып табылады. .
Өткізу ережелері
Кейіннен сатып алу құқығымен сенімді басқаруға беру бойынша тендер - құрылтайшы өзі тарапынан ұсынылған бастапқы шарттарының негізінде тендерге қатысушылары ішінен объекті бойынша ең жоғары сатып алу бағасын ұсынатын тендерге қатысушысымен құрылтайшыға шарт жасауды міндеттейтін электрондық пішінде тізілім веб-порталын пайдалану арқылы өткізілетін сенімгерлік басқаруға объектіні беру бойынша сауда-саттықтардың нысаны
Generated in 150ms