Деректерді жүктеу...
Деректерді жүктеу...
Call-орталығы:+7 (7172) 552981
ЭЛЕКТРОНДЫҚ САУДА АЛАҢЫ
Сауда-саттықты қарау
Деректерді жүктеу...
ҚАЗІРГІ УАҚЫТТА ЭЛЕКТРОНДЫҚ САУДА-САТТЫҚТАРҒА ҚАТЫСУ ҮШІН КЕПІЛДІК ЖАРНАЛАРДЫ ON-LINE ТӨЛЕУ СЕРВИСІ ІРКІЛІСПЕН ЖҰМЫС ЖАСАЙДЫ. ОСЫҒАН ОРАЙ КЕПІЛДІК ЖАРНАЛАРДЫ ЕКІНШІ ДЕҢГЕЙДЕГІ БАНКТЕРДІҢ ОПЕРАЦИЯЛЫҚ БӨЛІМДЕРІ АРҚЫЛЫ ТӨЛЕУГЕ КЕҢЕС БЕРЕМІЗ
ЖШС-де үлесі/қатысу
Сауда-саттықтар: №243259 Сауда-саттықтары түрі: Тендер по передаче в доверит. управление с правом выкупа Бастапқы бағасы: 14 646 260,00 Кепілдік жарна: 2 196 939,00 Сауда-саттықтар мәртебесі: Өтті Сауда-саттықтардың басталуы: 15.06.2022 10:00 Сатылу бағасы: 15 017 000,00 Қосымша ақпарат: Допускается продажа единственному участнику торгов
Тендерлік (конкурстық) шарттар
1. Сенімді басқару мерзімі – 2 жыл / Срок доверительного управления – 2 года;
2. Серіктестіктің штаттық санын сақтауды қамтамасыз ету (2 штаттік бірлік) және азаматтық қызметшілердің еңбекақысын төлеу жүйесі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған мөлшерден төмен емес еңбекақысын төлеуді сақтау / Обеспечить сохранение штатной численности Товарищества (2 штатных единиц) и сохранение размера оплаты труда не ниже предусмотренной законодательством Республики Казахстан о системе оплаты труда гражданских служащих;
3. Объектіні тиімді басқаруды жүзеге асыру / Осуществлять эффективное управление Объектом;
4. Сенімгерлік басқаруға берілген объектіні Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сатып алу / Приобрести переданное в доверительное управление Объект в соответствии с законодательством Республики Казахстан в течение двух лет с момента передачи Объекта в доверительное управление;
5. Сенімгерлік басқарушы сенімгерлік басқарудан бас тартқан жағдайда, енгізілген кепілдік жарнаның сомасы қайтарылуға жатпайды / В случае отказа доверительного управляющего от доверительного управления, сумма внесенного гарантийного взноса возврату не подлежит;
6. Сенімгерлікке берілген күннен бастап 2 жыл ішінде объектінің қызмет бейінінің сақталуын қамтамасыз ету / Обеспечить сохранение профиля деятельности объекта в течение 2 лет с даты передачи в доверительное управление;
7. Мүліктік кешеннің негізгі құралдарының жұмыс істеуін, сақталуын және бүтіндігін қамтамасыз ету / Обеспечить функционирование, сохранность и целостность основных средств имущественного комплекса;
8. Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз ету, экология саласындағы Қазақстан Республикасы заңнамасын және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік стандарттарының талаптарын сақтау / Соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, экологии и государственные стандарты Республики Казахстан в сфере ЖКХ;
9. Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің мемлекетке тиесілі жарғылық капиталға қатысу үлесін сенімгерлік басқаруға беру кезінде сенімгерлік басқарушыға мынадай: - жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жарғысын өзгерту туралы; - жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жарғылық капитал мөлшерін өзгерту (ұлғайту немесе азайту) туралы; - жауапкершілігі шектеулі серіктестікті тарату, қайта ұйымдастыру туралы, сондай-ақ атауын өзгерту туралы мәселелерді шешуге байланысты мемлекеттің құқықтары берілмейді / Доверительному управляющему, в процессе доверительного управления долей уставного капитала принадлежащего государству не передаются права государства, связанные с решением следующих вопросов: - об изменении устава Товарищества; - об изменении (увеличении или уменьшении) размера уставного капитала Товарищества; - о ликвидации Товарищества, его реорганизации, а также об изменении наименования;
10. Сенімгерлік басқарушының бастамасы бойынша шарт біржақты тәртіппен мерзімінен бұрын бұзылған жағдайда барлық мүліктің, жабдықтың толық және жұмыс жағдайында қайтарылуын және сақталуын қамтамасыз ету / В случае досрочного расторжения договора в одностороннем порядке по инициативе доверительного управляющего обеспечить возврат и сохранность всего имущества, оборудования в полном и рабочем состоянии;
11. Сенімгерлік басқаруға қатысу үлесін берумен, оны сенімгерлік басқару кезеңінде әрі қарай пайдаланумен байланысты, барлық шығындарды өз есебінен жүргізу / Производить за свой счет все расходы, связанные с передачей доли участия в доверительное управление, дальнейшей его эксплуатацией на период доверительного управления;
12. Құрылтайшы атынан әрекет ететін қалалық экономика және қаржы бөлімі мемлекеттік мекемесіне тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың бесінші жұлдызына дейінгі мерзімде өз қызметі туралы жазбаша түрде есеп беру / Предоставлять отчет о своей деятельности в письменном виде, в срок до пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом в Государственное учреждение «Отдел экономики и финансов города Туркестан» акимата города Туркестан, действующего от имени учредителя, ежеквартально;
13. Сенімгерлік басқару кезеңінде жоғарыдағы көрсетілген шарттар орындалмаған жағдайда келісімшарт Құрылтайшы тарапынан бір жақты бұзылатын болады / В случае не выполнения тендерных условий за время доверительного управления договор со стороны Учредителя будет расторгнут в одностороннем порядке.
Сату объектісі
Қатысу үлесі (ЖШС); ЖШС-де үлесі/қатысу;
СБ объектісі: "ТҮРКІСТАН СӘУЛЕТТІК БЮРОСЫ" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ; БСН: 190340030495; Берілетін үлес, тг.: 123725,00; Берілетін үлес, ҚК-дан %: 49,00; Мекен-жайы: Оңтүстік Қазақстан облысы; Түркістан Қ.Ә.; Аллея Алматы, 3; Бағалаушы: ТОО "Фин ЮТА эксперт"; Бағалау құны, тг: 14 646 260,00; Бағалау күні: 15.03.2022;
Балансодержатель
ТҮРКІСТАН ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ "СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ; БСН: 060240013099; Мекен-жайы: Оңтүстік Қазақстан облысы; Түркістан Қ.Ә.; пл. Есим Хан, 3; Телефондар : (725233) 4-10-05; 8 771 824 80 62, 8 702 173 22 79;
Құрылтайшы
ТҮРКІСТАН ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ "ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ ҚАРЖЫ БӨЛІМІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ; ЖСН/БСН: 100240000750; Мекен-жайы: 161200;Түркістан облысы;Түркістан Қ.Ә.;ул. Амир Темир, 28;
Анықтама телефондары: (72533) 4-10-63;
Реквизиты для перечисления гарантийного взноса
Төлемді алушы (қаз.): АҚ "Ақпараттық-есептеу орталығы"; БСН: 050540004455.
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ-да есеп шоты (IBAN/ИИК): KZ946017111000000330; БСК: HSBKKZKX;
ТТК: 171; Кбе: 16.
Жариялау
Сенімгерлік басқаруға беру туралы хабарлама жарияланды: Мемлекеттік реестр порталында - 30.05.2022;
Ескертпе
Сенімгерлік басқару мерзімі, ай: 24;
Эл. құжаттар
Проект договораПРОЕКТ ДОГОВОРА сс.pdf467,79 КБ
Баланс 2019 г.Баланс 2019.PDF6,31 МБ
Баланс 2020 г.Баланс 2020.PDF4,45 МБ
Баланс 2021 г.Баланс 2021.PDF5,48 МБ
Постановлениепостановление.PDF2,39 МБ
Оценкаоценка.PDF51,79 МБ
Финансовые показателифин показатели.pdf2,84 МБ
УставУстав 2022.pdf2,50 МБ
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!! "Ақпараттық-есептеу орталығы" АҚ шотына сауда-саттық басталуынан екі сағат бұрын кепілдік жарнаның түспеуі тізілім веб-порталының өтінімді қабылдамауына негіз болып табылады. .
Өткізу ережелері
Кейіннен сатып алу құқығымен сенімді басқаруға беру бойынша тендер - құрылтайшы өзі тарапынан ұсынылған бастапқы шарттарының негізінде тендерге қатысушылары ішінен объекті бойынша ең жоғары сатып алу бағасын ұсынатын тендерге қатысушысымен құрылтайшыға шарт жасауды міндеттейтін электрондық пішінде тізілім веб-порталын пайдалану арқылы өткізілетін сенімгерлік басқаруға объектіні беру бойынша сауда-саттықтардың нысаны
Generated in 317ms