Деректерді жүктеу...
Деректерді жүктеу...
Call-орталығы:+7 (7172) 552981
ЭЛЕКТРОНДЫҚ САУДА АЛАҢЫ
Сауда-саттықты қарау
Деректерді жүктеу...
ҚАЗІРГІ УАҚЫТТА ЭЛЕКТРОНДЫҚ САУДА-САТТЫҚТАРҒА ҚАТЫСУ ҮШІН КЕПІЛДІК ЖАРНАЛАРДЫ ON-LINE ТӨЛЕУ СЕРВИСІ ІРКІЛІСПЕН ЖҰМЫС ЖАСАЙДЫ. ОСЫҒАН ОРАЙ КЕПІЛДІК ЖАРНАЛАРДЫ ЕКІНШІ ДЕҢГЕЙДЕГІ БАНКТЕРДІҢ ОПЕРАЦИЯЛЫҚ БӨЛІМДЕРІ АРҚЫЛЫ ТӨЛЕУГЕ КЕҢЕС БЕРЕМІЗ
Административное здание
Сауда-саттықтар: №247444 Сауда-саттықтары түрі: Тендер по передаче в доверит. управление без права выкупа (с 10.08.2019) Сыйақының шекті мөлшері: 45,00 Кепілдік жарна: 6 532 130,00 Сауда-саттықтар мәртебесі: Өтпеді (сауда ө саттықтар басталу сәтінде тізілім веб-порталымен қатысушылардан қабылданған өтінімдері жоқ) Сауда-саттықтардың басталуы: 09.08.2022 10:00 Қосымша ақпарат: Допускается передача в довер.управление единственному участнику торгов
Тендерлік (конкурстық) шарттар
1. Тендерге қатысушы шарт жасалғаннан кейін 10 жұмыс күні ішінде қаржыландыру көздерін растайтын және ашатын құжаттарды қамтитын нақты іс-шараларымен және Объектілерді сенімгерлік басқаруға беру талаптарын орындау жөніндегі міндеттемелерді орындау мерзімдері бар жобаны дамытудың егжей-тегжейлі жоспарын (бағдарламасын) әзірлеу және ұсынуы тиіс;/ Участник тендера должен разработать и представить детальный план (программу) развития проекта с конкретными мероприятиями и сроками исполнения обязательств по выполнению условий передачи Объектов в доверительное управление в течении 10 рабочих дней после заключения Договора включающего документы, подтверждающие и раскрывающие источники финансирования.
2. Объектілерді көп балалы және аз қамтылған отбасылар үшін «Бақытты отбасы» орталығының» қызметін ұйымдастыру мақсатында пайдалану;/ Использовать Объекты в целях организации деятельности «Центра «Бақытты отбасы» для многодетных и малообеспеченных семей.
2 жыл жұмыс тәжірибесі бар кемінде бір білікті психолог (растайтын құжаттарды қоса бере отырып);/ не менее одного квалифицированного психолога, специализирующегося на семейных вопросах и личностном росте, с опытом работы в данной сфере не менее 2-х лет (с приложением подтверждающих документов);
3. Объектілерді пайдалану барысында мынадай материалдық және еңбек ресурстарымен қамтамасыз ету:/ В течение эксплуатации Объектов обеспечить следующими материальными и трудовыми ресурсами:
4. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік және орыс тілдерінде «бір терезе» қағидаты бойынша инновациялық технологияларды пайдалана отырып, мамандарды тарта отырып, көп балалы және аз қамтылған отбасылардың өмір сүру деңгейін арттыру, психологиялық, заңдық консультация беру, әлеуметтік сүйемелдеу, бизнеске және басқа да мәселелерге тарту мақсатында консультациялық, оқыту, ақпараттық және әдістемелік қызметтер көрсету;/ Оказание консультационных, обучающих, информационных и методических услуг в целях повышения уровня жизни многодетных и малообеспеченных семей с привлечением специалистов с использованием инновационных технологий, психологического, юридического консультирования, социального сопровождения, привлечения к бизнесу и другим вопросам по принципу «одного окна» на государственном и русском языках в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
5. Көрсетілетін қызметті алушылардың қажеттіліктерін талдау негізінде отбасы мүшелері үшін базалық кәсіби дағдыларды қалыптастыру бойынша курстар өткізуді ұйымдастыру;/ Организация проведения курсов по выработке базовых профессиональных навыков для членов семей на основе анализа потребностей услугополучателей.
6. Көрсетілген қызметтерді бағалау мақсатында көрсетілетін қызметті алушылармен кері байланыс үшін сауалнама жүргізу қажеттілігімен тиісті біліктілігі бар мамандарды/немесе ұйымдарды тарту арқылы қызметтер кешенін көрсету үшін Орталықтың барлық жүгінген көрсетілетін қызметті алушылардың бірыңғай интеграцияланған дерекқорын құру және жүргізу;/ Создание и ведение единой интегрированной базы данных всех обратившихся услугополучателей центра, для оказания комплекса услуг, путем привлечения специалистов соответствующей квалификации/или организации, с необходимостью проведения анкетирования для обратной связи с услугополучателями в целях оценки оказанных услуг.
7. Объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында күзет қызметтерін тарту;/ В целях обеспечения безопасности Объектов привлекать услуги охраны.
8. ҚР заңнамасымен белгіленген тәртіпте барлық коммуналдық шығындарды көтеру( сумен жабдықтау, кәріз, электрмен жабдықтау), осы мақсаттарға қажетті құжаттарды ала отырып, коммуналдық қызметтерді жеткізушілермен тиісті шарттар жасасу;/ Нести все коммунальные расходы в порядке, установленном законодательством РК (водоснабжение, канализация, электроснабжение), заключить соответствующие договора с поставщиками коммунальных услуг с получением необходимых документов на эти цели.
9. Объектілерді жұмыс істемейтін немесе қанағаттанарлықсыз техникалық жай-күйде қайтарған жағдайда залалды өтеу (нормативтік көрсеткіштерден асатын тозумен);/ Возместить ущерб в случае возврата Объектов в нерабочем или неудовлетворительном техническом состоянии (с износом, превышающим нормативные показатели).
10. Объектілерді тиісті жағдайда ұстау және ағымдағы жөндеуді жүзеге асыру./ Содержать Объекты в надлежащем состоянии и осуществлять текущий ремонт.
- ұйымдастыру техникасымен, оның ішінде принтермен жиынтықта кемінде 6 компьютер (интернетке қосылған), кемінде 2 телефон аппараты, бір проектор және жалпы пайдаланымдағы кеңсе жиһазының жабдығы;/ оргтехникой, в том числе не менее 6 компьютеров в комплекте с принтерами (с доступом в интернет), не менее 2-х телефонных аппаратов, один проектор и оборудование офисной мебели общего пользования;
- әлеуметтік бағдарламалар мен жобаларды іске асыру саласында жоғары білімі және кемінде 3 жыл басқарушылық жұмыс тәжірибесі бар жоба басшысы (растайтын құжаттарды қоса бере отырып);/ руководителя проекта с высшим образованием и опытом управленческой работы не менее 3-х лет в сфере реализации социальных программ и проектов (с приложением подтверждающих документов);
- азаматтық істер бойынша маманданған, осы салада кемінде 3 жыл жұмыс тәжірибесі бар кемінде бір білікті заңгер;/ не менее одного квалифицированного юриста, специализирующегося по гражданским делам, с опытом работы в данной сфере не менее 3-х лет;
- отбасылық мәселелер мен жеке өсуге маманданған, осы салада кемінде
- әлеуметтік жұмыс бойынша кемінде 2 білікті маман, осы салада кемінде 2 жыл жұмыс тәжірибесі бар (растайтын құжаттарды қоса бере отырып);/ не менее 2-х квалифицированных специалистов по социальной работе, с опытом работы в данной сфере не менее 2-х лет (с приложением подтверждающих документов);
- жұртшылықпен байланыс жөніндегі салада кемінде 2 жыл жұмыс тәжірибесі бар кемінде бір білікті маман (растайтын құжаттарды қоса бере отырып);/ не менее одного квалифицированного специалиста по связям с общественностью с опытом работы в данной сфере не менее 2-х лет (с приложением подтверждающих документов;
- кемінде бір білікті кейс-менеджер (әлеуметтік жұмыс саласындағы растайтын құжаттармен қоса)./ не менее одного квалифицированного кейс-менеджера (с приложением подтверждающих документов в сфере социальной работы).
Жеке тұлғалар үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген! электрондық көшірмелері
Растайтын құжаттарын қоса ұсына отырып, әлеуметтік бағдарламалар мен жобаларды іске асыру саласындағы жұмыс тәжірибесі кемінде 1 (бір) жыл болу керек./ Опыт работы в сфере реализации социальных программ и проектов не менее 1 (одного) года с подтверждающими документами.
ЖК үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген) электрондық көшірмелері
Растайтын құжаттарын қоса ұсына отырып, әлеуметтік бағдарламалар мен жобаларды іске асыру саласындағы жұмыс тәжірибесі кемінде 1 (бір) жыл болу керек./ Опыт работы в сфере реализации социальных программ и проектов не менее 1 (одного) года с подтверждающими документами.
Заңды тұлғалар үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген) электрондық көшірмелері
Растайтын құжаттарын қоса ұсына отырып, әлеуметтік бағдарламалар мен жобаларды іске асыру саласындағы жұмыс тәжірибесі кемінде 1 (бір) жыл болу керек./ Опыт работы в сфере реализации социальных программ и проектов не менее 1 (одного) года с подтверждающими документами.
СБ объектісі
Жылжымайтын мүлік; Административное здание;
Здание общей площадью 460,3 кв.м., расположенное на земельном участке общей площадью 6,2073 га, с кадастровым номером: 20:322:009:093; Кадастрлық нөмірі: 20:322:009:093:2, 20:322:009:093; Мекен-жайы: Алматы Қ.Ә.; Наурызбай ауданы; мкрн.Шугыла, д.347/1, литер Б, блок 1;
Балансодержатель
"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ НАУРЫЗБАЙ АУДАНЫ ӘКІМІНІҢ АППАРАТЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ; БСН: 140740013629; Мекен-жайы: Алматы Қ.Ә.; Наурызбай ауданы; мкрн.Шугыла, дом 347; Телефондар : (727) 308-70-20 (пр), 370-00-08 (бух), 370-01-54;
Құрылтайшы
"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ МЕМЛЕКЕТТІК АКТИВТЕР БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ; ЖСН/БСН: 920940000211; Мекен-жайы: 050040;Алматы Қ.Ә.;Бостандық а.ә.;ул.Байзакова, 303;
Анықтама телефондары: (727) 390-17-70, 390-18-30, 390-18-23 (аренда), 390-18-27(приват.), 390-18-09 (конфискат), 390-18-51, 390-19-23 (упр. ком. орг.);
Реквизиты для перечисления гарантийного взноса
Төлемді алушы (қаз.): АҚ "Ақпараттық-есептеу орталығы"; БСН: 050540004455.
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ-да есеп шоты (IBAN/ИИК): KZ946017111000000330; БСК: HSBKKZKX;
ТТК: 171; Кбе: 16.
Жариялау
Сенімгерлік басқаруға беру туралы хабарлама жарияланды: Мемлекеттік реестр порталында - 15.07.2022;
Ескертпе
Сенімгерлік басқару мерзімі, ай: 5;
Эл. құжаттар
Сведение о собственникекорпус1 сведения о собственнике.pdf262,97 КБ
Постановление акиматаПост 2-299 от 24.06.2022.pdf2,61 МБ
Типовой договорТиповой договор БО.pdf249,19 КБ
Акт на землюгос акт.pdf236,55 КБ
Тех паспорттех паспорт.pdf7,25 МБ
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!! "Ақпараттық-есептеу орталығы" АҚ шотына сауда-саттық басталуынан екі сағат бұрын кепілдік жарнаның түспеуі тізілім веб-порталының өтінімді қабылдамауына негіз болып табылады. .
Өткізу ережелері
Кейіннен сатып алу құқығынсыз сенімгерлік басқаруға беру бойынша Тендер - тізілімнің веб-порталын пайдалана отырып электрондық форматта өткізілетін, объектіні сенімгерлік басқаруға беру бойынша сауда-саттық нысаны, бұл ретте құрылтайшы өзі ұсынған бастапқы талаптар негізінде сыйақының ең аз мөлшерін ұсынған тендерге қатысушыларымен шарт жасасуға міндеттенеді.
Generated in 190ms