Деректерді жүктеу...
Деректерді жүктеу...
Call-орталығы:+7 (7172) 552981
ЭЛЕКТРОНДЫҚ САУДА АЛАҢЫ
Сауда-саттықты қарау
Деректерді жүктеу...
ҚАЗІРГІ УАҚЫТТА ЭЛЕКТРОНДЫҚ САУДА-САТТЫҚТАРҒА ҚАТЫСУ ҮШІН КЕПІЛДІК ЖАРНАЛАРДЫ ON-LINE ТӨЛЕУ СЕРВИСІ ІРКІЛІСПЕН ЖҰМЫС ЖАСАЙДЫ. ОСЫҒАН ОРАЙ КЕПІЛДІК ЖАРНАЛАРДЫ ЕКІНШІ ДЕҢГЕЙДЕГІ БАНКТЕРДІҢ ОПЕРАЦИЯЛЫҚ БӨЛІМДЕРІ АРҚЫЛЫ ТӨЛЕУГЕ КЕҢЕС БЕРЕМІЗ
Жер телімі: Ердалы
Сауда-саттықтар: №271555 Сауда-саттықтары түрі: Конкурс по закреплению охотничьих угодий и рыбохозяйственных водоемов (до 09.08.2023) Бастапқы бағасы: 22 513,05 Кепілдік жарна: 3 376,96 Сауда-саттықтар мәртебесі: Өтті Сауда-саттықтардың басталуы: 26.01.2023 10:00 Конкурстық аукционның басталуы: 30.01.2023 10:00 Сатылу бағасы: 2 626 563,00
Тендерлік (конкурстық) шарттар
Конкурсқа қатысу үшін алдын ала веб-порталда тіркелу қажет (https://e-qazyna.kz => сауда қызметтері => ресурстар): 1) жеке тұлғалар үшін: жеке сәйкестендіру нөмірі, тегі, аты және әкесінің аты (бар болса); 2) заңды тұлғалар үшін: бизнес-сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның толық атауы, Бірінші басшының тегі, аты және әкесінің аты (бар болса); 3) кепілдік жарнаны қайтару үшін екінші деңгейдегі банктегі есеп айырысу шотының деректемелерін қамтиды; 4) байланыс деректері (заңды мекенжайы, телефоны, факсы, e-mail). Өтінім Қағидалардың 1-қосымшасына сәйкес толтырылады. Сондай-ақ қатысушы не қатысушының атынан кез келген жеке немесе заңды тұлға бірыңғай оператордың шотына конкурс өткізу туралы хабарламада көрсетілген мөлшерде және мерзімдерде кепілдік жарнаны енгізеді. Аңшылық алқаптарды бекітіп беру жөніндегі конкурсқа қатысушыларға қойылатын біліктілік талаптары: 1) салық төлеушінің салық берешегінің, міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар бойынша берешегінің болмауы; 2) конкурсқа қатысушының банк, филиал немесе банк бөлімшесі алдындағы міндеттемелерінің барлық түрлері бойынша мерзімі өткен берешегінің болмауы; 3) аумақтық бөлімшелерден алынатын аңшылық шаруашылығы субъектілерін дамыту жоспарларына сәйкес қаржылық және басқа да міндеттемелердің орындалуы туралы мәліметтер (аңшылық алқаптары бұрын бекітіліп берілген жеке немесе заңды тұлғалар үшін) (электрондық көшірмесі). 4) жануарлар дүниесін қорғауға арналған меншік немесе жалға алу құқығында материалдық-техникалық құралдарының болуы туралы анықтама; Для участия в конкурсе необходимо предварительно зарегистрироваться на веб-портале (https://e-qazyna.kz => торговые сервисы => ресурсы) с указанием: 1) для физических лиц: индивидуального идентификационного номера, фамилии, имени и отчества (при его наличии); 2) для юридических лиц: бизнес-идентификационного номера, полного наименования юридического лица, фамилия, имя и отчество (при его наличии) первого руководителя; 3) реквизитов расчетного счета в банке второго уровня для возврата гарантийного взноса; 4) контактных данных (юридический адрес, телефон, факс, e-mail). Заявка заполняется согласно приложению 1 к Правилам. Также участником либо от имени участника любым физическим или юридическим лицом вносится гарантийный взнос в размере и в сроки, указанные в извещении о проведении конкурса, на счет единого оператора. Квалификационные требования, предъявляемые к участникам конкурса по закреплению охотничьих угодий: 1) отсутствие налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям; 2) отсутствие просроченной задолженности по всем видам обязательств участника конкурса перед банком, филиалом или отделением банка; 3) сведения о выполнении финансовых и других обязательств согласно планам развития субъектов охотничьего хозяйства, получаемых от территориальных подразделений (для физических или юридических лиц, за которыми были ранее закреплены охотничье угодие) (электронная копия). 4) справка о наличии на праве собственности или аренды материально-технических средств для охраны животного мира.
Жеке тұлғалар үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген! электрондық көшірмелері
Аңшылық алқаптарды бекітіп беру жөніндегі конкурсқа қатысушыларға қойылатын біліктілік талаптары: 1) салық төлеушінің салық берешегінің, міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар бойынша берешегінің болмауы; 2) конкурсқа қатысушының банк, филиал немесе банк бөлімшесі алдындағы міндеттемелерінің барлық түрлері бойынша мерзімі өткен берешегінің болмауы; 3) аумақтық бөлімшелерден алынатын аңшылық шаруашылығы субъектілерін дамыту жоспарларына сәйкес қаржылық және басқа да міндеттемелердің орындалуы туралы мәліметтер (аңшылық алқаптары бұрын бекітіліп берілген жеке немесе заңды тұлғалар үшін) (электрондық көшірмесі). 4) жануарлар дүниесін қорғауға арналған меншік немесе жалға алу құқығында материалдық-техникалық құралдарының болуы туралы анықтама; Квалификационные требования, предъявляемые к участникам конкурса по закреплению охотничьих угодий: 1) отсутствие налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям; 2) отсутствие просроченной задолженности по всем видам обязательств участника конкурса перед банком, филиалом или отделением банка; 3) сведения о выполнении финансовых и других обязательств согласно планам развития субъектов охотничьего хозяйства, получаемых от территориальных подразделений (для физических или юридических лиц, за которыми были ранее закреплены охотничье угодие) (электронная копия). 4) справка о наличии на праве собственности или аренды материально-технических средств для охраны животного мира.
ЖК үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген) электрондық көшірмелері
Аңшылық алқаптарды бекітіп беру жөніндегі конкурсқа қатысушыларға қойылатын біліктілік талаптары: 1) салық төлеушінің салық берешегінің, міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар бойынша берешегінің болмауы; 2) конкурсқа қатысушының банк, филиал немесе банк бөлімшесі алдындағы міндеттемелерінің барлық түрлері бойынша мерзімі өткен берешегінің болмауы; 3) аумақтық бөлімшелерден алынатын аңшылық шаруашылығы субъектілерін дамыту жоспарларына сәйкес қаржылық және басқа да міндеттемелердің орындалуы туралы мәліметтер (аңшылық алқаптары бұрын бекітіліп берілген жеке немесе заңды тұлғалар үшін) (электрондық көшірмесі). 4) жануарлар дүниесін қорғауға арналған меншік немесе жалға алу құқығында материалдық-техникалық құралдарының болуы туралы анықтама; Квалификационные требования, предъявляемые к участникам конкурса по закреплению охотничьих угодий: 1) отсутствие налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям; 2) отсутствие просроченной задолженности по всем видам обязательств участника конкурса перед банком, филиалом или отделением банка; 3) сведения о выполнении финансовых и других обязательств согласно планам развития субъектов охотничьего хозяйства, получаемых от территориальных подразделений (для физических или юридических лиц, за которыми были ранее закреплены охотничье угодие) (электронная копия). 4) справка о наличии на праве собственности или аренды материально-технических средств для охраны животного мира.
Заңды тұлғалар үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген) электрондық көшірмелері
Аңшылық алқаптарды бекітіп беру жөніндегі конкурсқа қатысушыларға қойылатын біліктілік талаптары: 1) салық төлеушінің салық берешегінің, міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар бойынша берешегінің болмауы; 2) конкурсқа қатысушының банк, филиал немесе банк бөлімшесі алдындағы міндеттемелерінің барлық түрлері бойынша мерзімі өткен берешегінің болмауы; 3) аумақтық бөлімшелерден алынатын аңшылық шаруашылығы субъектілерін дамыту жоспарларына сәйкес қаржылық және басқа да міндеттемелердің орындалуы туралы мәліметтер (аңшылық алқаптары бұрын бекітіліп берілген жеке немесе заңды тұлғалар үшін) (электрондық көшірмесі). 4) жануарлар дүниесін қорғауға арналған меншік немесе жалға алу құқығында материалдық-техникалық құралдарының болуы туралы анықтама; Квалификационные требования, предъявляемые к участникам конкурса по закреплению охотничьих угодий: 1) отсутствие налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям; 2) отсутствие просроченной задолженности по всем видам обязательств участника конкурса перед банком, филиалом или отделением банка; 3) сведения о выполнении финансовых и других обязательств согласно планам развития субъектов охотничьего хозяйства, получаемых от территориальных подразделений (для физических или юридических лиц, за которыми были ранее закреплены охотничье угодие) (электронная копия). 4) справка о наличии на праве собственности или аренды материально-технических средств для охраны животного мира.
Сату объектісі
Аңшылық жерлер; Жер телімі: Ердалы;
сипаттамасы: Охотничье хозяйство «Ердалы» имеет площадь 150 000,0 га, находится на территории Мангыстауского района Мангистауской области. Охотничье хозяйство расположено на территории подзоны северных третичных плато зоны пустынь Туранской низменности. Это структурно-денудационное плато Устюрт. Средняя высота плато от 150 до 200 м. Категория охотничьего хозяйства V.; Площадь охотничьего хозяйства, га: 150000.00; Площадь земли государственного лесного фонда, га: 8030.00; Площадь закрепленных землель сельскохозяйственного назначения, га: 0.00; Площадь водоемов, га: 0.00; Площадь земель государственного земельного запаса, га: 0.00; Площадь прочих земель, га: 0.00; Количество егерских участков (обходов): 0;
Сатушы
"МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫНЫҢ БАЛЫҚ ШАРУАШЫЛЫҒЫ БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ; ЖСН/БСН: 220240007128; Мекен-жайы: 130000;Маңғыстау облысы;Ақтау Қ.Ә.;мкр.14, зд.1;
Анықтама телефондары: (7292) 462668 (1031);
Қосымша ақпарат
Картадан көрсету
Реквизиты для перечисления гарантийного взноса
Төлемді алушы (қаз.): АҚПАРАТТЫҚ-ЕСЕПТЕУ ОРТАЛЫҒЫ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ; БСН: 050540004455.
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ-да есеп шоты (IBAN/ИИК): KZ946017111000000330; БСК: HSBKKZKX;
ТТК: 171; Кбе: 16.
Жариялау
Сату туралы хабарлама жарияланды: мемлекеттік тілде - 01.05.2023 күнгі № 1; Мемлекеттік реестр порталында - 06.01.2023;
Ескертпе
Конкурс будет проводиться в соответствии с Правилами проведения конкурса по закреплению охотничьих угодий (далее - Правила), утвержденными приказом МСХ РК от 19 марта 2015 года № 18-04/425.
Эл. құжаттар
Паспорт ердалыПаспорт Ердалы.pdf2,49 МБ
План развития ердалыПР Ердалы.pdf2,18 МБ
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!! "Ақпараттық-есептеу орталығы" АҚ шотына сауда-саттық басталуынан екі сағат бұрын кепілдік жарнаның түспеуі тізілім веб-порталының өтінімді қабылдамауына негіз болып табылады. .
Өткізу ережелері
Конкурс по закреплению охотничьих угодий и рыбохозяйственных водоемов - форма торгов, направленная на предоставление победителю конкурса права ведения охотничьего и (или) рыбного хозяйства, при которой главным критерием определения победителя является предлагаемая участниками цена
Generated in 100ms