Деректерді жүктеу...
Деректерді жүктеу...
Call-орталығы:+7 (7172) 552981
ЭЛЕКТРОНДЫҚ САУДА АЛАҢЫ
Сауда-саттықты қарау
Деректерді жүктеу...
Мүліктік кешен
Сауда-саттықтар: №70998 Сауда-саттықтары түрі: Тендер по передаче в доверит. управление с правом выкупа Бастапқы бағасы: 137 790 158,00 Кепілдік жарна: 4 133 705,00 Сауда-саттықтар мәртебесі: Өтті Сауда-саттықтардың басталуы: 23.08.2017 10:00 Сатылу бағасы: 559 999 999,00
Тендерлік (конкурстық) шарттар
1. Обязан проводить природоохранные мероприятия в случаях, и прямо предусмотренных законодательством Республики Казахстан / Қазақстан Республикасының заңнамаларында тікелей көзделген және басқа жағдайларға байланысты табиғатты қорғау бойынша іс шаралар жүргізуге міндетті
10. Бесперебойное оказание услуг по вывозу, захоронению и утилизации ТБО / Қатты-тұрмыстық қалдықтарды шығару, көму және жою бойынша қызметін үздіксіз көрсету
11. Сохранение профиля деятельности предприятия в течении периода передачи в доверительное управление / Сенімгерлікке берілген мерзім ішінде кәсіпорын жұмысының профилін сақтау
12. Исполнять налоговые и хозяйственные обязательства, возникающие при передаче объекта в доверительное управление / Нысанды сенімгерлік басқаруға беру кезінде туындайтын салықтық және шаруашылық міндеттемелерді орындау
13. Вложить инвестиции в размере не менее 20 000 000 тенге в течении срока доверительного управления с правом последующего выкупа / Кейіннен сатып алу құқығымен сенімгерлік басқаруға беру мерзімі ішінде 20 000 000 теңгеден аз емес көлемде аталған нысанға инвестиция салу
14. Рыночная стоимость в течение срока доверительного управления подлежит индексации в соответствии с уровнем инфляции и может быть выплачена в рассрочку, которая предоставляется на срок не более 3 лет после даты заключения договора купли-продажи. Срок и порядок выплаты рыночной цены в рассрочку оговариваются в договоре купли-продажи / Сенімгерлік басқару мерзімі ішінде нарықтық құн инфляция деңгейіне сәйкес индекстеуге жатады және сатып алу-сату шарты жасалған күннен кейін 3 жылдан аспайтын мерзімге бөлу арқылы төленуі мүмкін. Нарықтық бағаны бөліп-бөліп төлеудің мерзімі мен тәртібі сатып алу-сату шартында ескеріледі
2. Срок передачи в доверительное управление с правом последующего выкупа – 120 месяцев / Кейіннен сатып алу құқығымен сенімгерлік басқаруға беру мерзімі – 120 ай
3. При управлении Объектом, доверительный управляющий обеспечивает сохранность количества рабочих мест и существующего персонала, а так же в случае необходимости, с согласия уполномоченного органа, создает новые рабочие места, соблюдает порядок использования и сохранность Объекта, в том числе все виды имущества, предназначенного для его деятельности и входящего в состав Объекта (недвижимые и движимые имущества, автотранспорт, инвентарь, оборудование, право на земельный участок и др.) / Нысанды басқару кезінде, сенімгерлік басқарушы жұмыс орындарының санын және бар қызметкерлердің сақталуын қамтамасыз ету, сонымен қатар қажеттілік туындаған жағдайда уәкілетті органның келісімімен жаңа жұмыс орындарын ашу, Нысанның пайдалану және сақтау тәртібін, оның ішінде Нысанның құрамына кіретін және қызмет етуіне арналған мүліктің барлық түрлерін (жылжыйтын және жылжымалы мүліктерді, автокөліктер, құрал-жабдықтар, жер телімдеріне меншік құқықтары және т.б.) сақтау
4. Доверительный управляющий обеспечивает безубыточную деятельность Объекта / Сенімгерлік басқарушы нысанның қызметін шығынсыз болуын қамтамасыз ету
5. Доверительный управляющий Объектом не вправе отчуждать или передавать в залог движимое/недвижимое имущество, переданное ему по договору доверительного управления / Нысанды сенімгерлік басқарушы өзіне сенімгерлікпен басқару шарты негізінде берілген жылжымалы/жылжыйтын мүліктерді иеліктен шығаруға немесе кепілге беруге құқығы жоқ
6. Доверительный управляющий Объектом не имеет права на возмещение расходов, произведенных им при доверительном управлении Объектом / Сенімгерлік басқарушы мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқару кезінде шығарған шығыстарды өзіне сенімгерлік басқаруға берілген мүлікті пайдаланудан өтеуге құқығы жоқ
7. Доверительный управляющий осуществляет доверительное управление Объектом лично и не может поручить другому лицу совершать действия, необходимые для управления доверенным ему Объектом / Сенімгерлік басқарушы Нысанды сенімгерлік басқаруды жеке өзі басқарады және өзіне сеніп тапсырылған Нысан бойынша іс әрекет жасауды басқа тұлғаға тапсыруға болмайды
8. Увеличение срока эксплуатации полигона твердых бытовых отходов / Қатты тұрмыстық қоқыстар полигонының пайдалану мерзімін ұзарту
9. Уменьшение вредного воздействия на окружающую среду / Қоршаған ортаға зиянды әсерін кеміту
Жеке тұлғалар үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген! электрондық көшірмелері
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
ЖК үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген) электрондық көшірмелері
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности
Заңды тұлғалар үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген) электрондық көшірмелері
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности
Аудиторский отчет за последний финансовый год (для юридических лиц, для которых законодательством РК установлено обязательное проведение аудита)
Свидетельство (справка) о государственной регистрации юридического лица
Учредительный договор и устав
Сату объектісі
Мүліктік кешен; Мүліктік кешен;
Объект ДУ: САРЫАҒАШ АУДАНЫ ӘКІМДІГІ САРЫАҒАШ ҚАЛАСЫ ӘКІМІНІҢ "САРЫАҒАШ-ТАЗАЛЫҚ" МЕМЛЕКЕТТІК КОММУНАЛДЫҚ КӘСІПОРЫНЫ; БСН: 980740000740; Қызметкерлердің орташа жылдық саны, адам: 65; Бағалаушы: ТОО "Бақ-Дос"; Бағалау құны, тг: 137 790 158,00; Бағалау күні: 26.06.2017;
Балансодержатель
"САРЫАҒАШ АУДАНЫ САРЫАҒАШ ҚАЛАСЫ ӘКІМІНІҢ АППАРАТЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ; БСН: 000540003636; Мекен-жайы: Оңтүстік Қазақстан облысы; Сарыағаш ауданы; г. Сарыагаш, ул. Майлыкожа, д. 38; Телефондар : (72537) 2-16-61, 2-17-17;
Құрылтайшы
"САРЫАҒАШ АУДАНЫНЫҢ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ ҚАРЖЫ БӨЛІМІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ; ЖСН/БСН: 100240016023; Мекен-жайы: 160900;Түркістан облысы;Сарыағаш ауданы;г. Сарыагаш, ул. Исмаилова, д. 37;
Анықтама телефондары: (72537) 2-16-41, 2-16-07, 2-12-74;
Реквизиты для перечисления гарантийного взноса
Төлемді алушы (қаз.): АҚ "Ақпараттық-есептеу орталығы"; БСН: 050540004455.
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ-да есеп шоты (IBAN/ИИК): KZ946017111000000330; БСК: HSBKKZKX;
ТТК: 171; Кбе: 16.
Жариялау
Извещение о передаче в доверительное управление опубликовано: мемлекеттік тілде - Газета "ЮЖНЫЙ КАЗАХСТАН" 04.08.2017 күнгі № №87 (19.873);орыс тілінде - Газета "ЮЖНЫЙ КАЗАХСТАН" 04.08.2017 күні № №87 (19.873);мемлекеттік тілде - Қоғамдық-саяси газет "Сарыағаш" 09.08.2017 күнгі № №35;орыс тілінде - Қоғамдық-саяси газет "Сарыағаш" 09.08.2017 күні № №35;Мемлекеттік реестр порталында - 08.08.2017;
Ескертпе
Срок доверительного управления, мес.: 120; Выставляется на торги в 1-й раз.
Эл. құжаттар
Свидетельствосвидетельство.PDF1,11 МБ
УставУстав.PDF5,25 МБ
Баланс - 2016 гбаланс 2016.PDF4,68 МБ
Баланс - 2015 гбаланс 2015.PDF4,66 МБ
Баланс - 2014 гбаланс 2014.PDF3,76 МБ
Оценка №28оценка 28.pdf82,24 МБ
Оценка №29оценка 29.PDF26,93 МБ
Оценка №30оценка 30.PDF17,48 МБ
Оценка №31оценка 31.PDF14,01 МБ
Оценка №32оценка 32.PDF13,10 МБ
Оценка №33оценка 33.PDF16,25 МБ
Оценка №34оценка 34.PDF11,76 МБ
Оценка №35оценка 35.PDF15,64 МБ
Оценка №36оценка 36.PDF11,30 МБ
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!! "Ақпараттық-есептеу орталығы" АҚ шотына сауда-саттық басталуынан екі сағат бұрын кепілдік жарнаның түспеуі тізілім веб-порталының өтінімді қабылдамауына негіз болып табылады. .
Өткізу ережелері
Кейіннен сатып алу құқығымен сенімді басқаруға беру бойынша тендер - құрылтайшы өзі тарапынан ұсынылған бастапқы шарттарының негізінде тендерге қатысушылары ішінен объекті бойынша ең жоғары сатып алу бағасын ұсынатын тендерге қатысушысымен құрылтайшыға шарт жасауды міндеттейтін электрондық пішінде тізілім веб-порталын пайдалану арқылы өткізілетін сенімгерлік басқаруға объектіні беру бойынша сауда-саттықтардың нысаны
Generated in 304ms