Деректерді жүктеу...
Деректерді жүктеу...
Call-орталығы:+7 (7172) 552981
ЭЛЕКТРОНДЫҚ САУДА АЛАҢЫ
Сауда-саттықты қарау
Деректерді жүктеу...
ЖШС-де үлесі/қатысу
Сауда-саттықтар: №77957 Сауда-саттықтары түрі: Тендер по передаче в доверит. управление с правом выкупа Бастапқы бағасы: 591 334 000,00 Кепілдік жарна: 88 700 100,00 Сауда-саттықтар мәртебесі: Өтті Сауда-саттықтардың басталуы: 09.11.2017 10:00 Сатылу бағасы: 670 000 000,00 Қосымша ақпарат: Допускается продажа единственному участнику торгов
Тендерлік (конкурстық) шарттар
1.1 Оказание медицинской стоматологической помощи населению города Астаны в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (далее-ГОБМП) / Кепілдендірілген тегін медициналық көмектің көлемі шеңберінде Астана қаласының тұрғындарына медициналық стоматологиялық көмек көрсетуге (бұдан әрі - ТМККК);
1.2 Оказание медицинской стоматологической помощи населению города Астаны в рамках социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов; Услуги, оказываемые, в рамках исполнения настоящего пункта, должны оказываться с созданием удобства для отдельных категорий граждан: дети до 18 лет, и беременные раздельно / Жергілікті өкілетті органдардың шешімдері бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарына әлеуметтік көмек аясында Астана қаласының тұрғындарына медициналық стоматологиялық көмек көрсетуге; Осы тармақты орындау шеңберінде көрсетілетін қызметтер азаматтардың жекелеген санаттарына жағдай туғыза отырып көрсетілуі тиіс: 18 жасқа дейінгі балалар және жүкті әйелдерге бөлек;
10. Во время доверительного управления обеспечить учет и сохранность имущества объекта в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, в случае его повреждения или уничтожения обязан заменить равноценным имуществом / Сенімгерлікпен басқару кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен объект мүлігін есепке алу және сақталуын қамтамасыз ету, егер оның бүлінуі немесе жойылуы жағдайында тең мүлікпен ауыстыруды қамтамасыз ету;
11. Инвестировать денежные средства в обновление материально-технической базы ТОО «Учебно-клинический центр «Стоматология» в размере не менее 20 % от стоимости выкупа объекта определенной по итогам тендера в первый год и не менее 10% в последующие годы / «Стомотология» оқу-клиникалық орталығы» ЖШС материалдық-техникалық базасын жаңартуға ақшалай қаражатты тендердің бірінші жылының қорытындылары бойынша анықталған объектіні сатып алу құнынан кемінде 20% көлемінде және кейінгі жылдардағы 10% кем емес мөлшерде инвестициялау;
12. Не допускать действий, способных вызвать повреждение объекта или расположенных в нем инженерных и коммуникационных сетей, и в случае необходимости обеспечивать к ним доступ эксплуатирующим организациям / Объектіге және онда орналасқан инженерлік және коммуникациялық желілерге нұқсан келтіру іс-әрекеттеріне жол бермеуге және қажет болған жағдайда пайдаланатын ұйымдарға оларға қол жеткізуді қамтамасыз ету;
13. Заключить договора на коммунальные и иные услуги с поставщиками напрямую / Өнім берушілермен коммуналдық және өзге де қызметтерге тікелей шарт жасау;
14. Производить текущий ремонт всех помещении по мере необходимости / Барлық орынжайларға қажеттілігіне қарай ағымдағы жөндеу жүргізу;
15. Сохранить профиль деятельности и необходимый штат медицинского персонала, достаточный для исполнения обязательств по п.п. 1.1 и 1.2 п.1, настоящих условий тендера / Осы тендер шарттарының 1.1. және 1.2. 1-тармақтары бойынша міндеттемелерді орындау бойынша қажетті медициналық персонал штаттарын және қызметінің бейінін сақтау;
16. Предоставлять местному органу государственного управления здравоохранением г. Астаны, все необходимые сведения по исполнению п.п. 1.1 и 1.2 п.1, настоящих условий тендера / Осы тендер шарттарының 1.1. және 1.2. 1-тармақтарын орындау бойынша қажетті мәліметтерді Астана қаласының жергілікті орган мемлекеттік денсаулық сақтау басқармасына ұсыну;
17. Неисполнение обязательств доверительным управляющим, является основанием для расторжения договора доверительного управления с правом последующего выкупа / Сенімгерлік басқарушы міндеттемелерін орындамау кейіннен сатып алу құқығымен сенімгерлік басқару шартын бұзу үшін негіз болып табылады;
19. Участник тендера, либо его руководящий работник обязан обладать опытом не менее пяти лет в области оказания стоматологических услуг, и не менее 1 года опыта оказания услуг на основе государственного заказа в рамках социальной помощи и (или) ГОБМП (прикрепить подтверждающие документы). Подтверждением наличия опыта являются подтверждающие документы (прим. Договора государственного заказа и (или) ГОБМП, трудовой договор работника, трудовая книжка работника, справка с места работы работника, где работник осуществлял обязанности, связанные, с выполнением государственного заказа и ГОБМП и т.п.) / Тендерге қатысушы немесе оның басшы қызметкерінің стоматологиялық қызмет көрсету саласында кемінде бес жыл, және әлеуметтік көмек шеңберінде мемлекеттік тапсырыс және (немесе) ТМККК негізінде 1 жылдан кем емес тәжірибесі болуы тиіс (растайтын құжаттарды тіркеу). Тәжірибесінің бар екенін (ескерт. мемлекеттік тапсырыс және (немесе) ТМККК шарттары, қызметкердің еңбек кітапшасы, мемлекеттік тапсырысты және ТМККК орындаумен байланысты қызметкердің қызметін жүзеге асырған жұмыс орнынан анықтама, т. б.) растау құжаттары дәлелдейді;
2. Оказываемые услуги и используемые материалы должны соответствовать стандартам качества и нормам установленным законодательством Республики Казахстан / Көрсетілетін қызметтер мен пайдаланылатын материалдар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген сапа стандарттарына және нормаларына сәйкес келуі тиіс міндетті;
21. Рыночная стоимость выкупа в течение срока доверительного управления подлежит индексации в соответствии с уровнем инфляции / Сенімгерлік басқару мерзімі ішінде сатып алудың нарықтық құны инфляция деңгейіне сәйкес индекстеуге жатады.
3. В течение срока действия договора доверительного управления с правом последующего выкупа зарегистрировать за ТОО «Учебно-клинический центр «Стоматология» следующие объекты недвижимости: / Кейіннен сатып алу құқығымен сенімгерлік басқару шартының қолданылу мерзімі ішінде «Стомотология» оқу-клиникалық орталығы» ЖШС келесі жылжымайтын мүлік объектілерін тіркеу қажет:
3.1 Нежилое встроенное помещение, общей площадью 229,2 кв. м., находящееся по адресу: г. Астана, ул. Ташенова, дом 15, ВП-8 / Астана қ., Тәшенов к-сі, 15-үй, 8-жсо мекенжайында орналасқан, жалпы алаңы 229,2 ш. м., тұрғын емес жапсарлас орынжай;
3.2 Нежилое встроенное помещение, общей площадью 655,9 кв. м., находящееся по адресу: г. Астана, ул. Ауэзова, дом 44, ВП-1 / Астана қ., Әуезов к-сі, 44 үй, 1-жсо мекенжайында орналасқан, жалпы алаңы 655,9 ш. м., жапсарлас тұрғын емес орынжай;
3.3 Здание гаражей, администрации, общей площадью 485,3 кв.м., находящееся по адресу: г. Астана, район Сарыарка, проезд № 59, д.11 / Астана қаласы, Сарыарқа ауданы, № 59 өткел, 11 үй мекенжайында орналасқан жалпы алаңы 485,3 ш. м гараждар, әкімшілік ғимараты;
4. В период действия договора доверительного управления, доверительный управляющий не вправе совершать действий по отчуждению и обременению имущества, находящегося на балансе объекта доверительного управления / Сенімгерлік басқару шартының қолданылу кезеңінде, сенімгерлік басқарушы сенімгерлікпен басқару теңгеріміндегі мүлікті иеліктен айыруға және ауыртпалығы бойынша іс-әрекеттер жасауға құқығы жоқ;
5. Все расходы, связанные с передачей объекта в доверительное управление, дальнейшей его эксплуатацией на период доверительного управления, производятся за счет Доверительного управляющего, в том числе оплата налоговых обязательств / Объектіні сенімгерлік басқаруға берумен байланысты барлық, сенімгерлік басқару кезеңінде оны одан әрі пайдалануға арналған шығыстар, оның ішінде салық міндеттемелерін төлеу Сенімгерлік басқарушының есебінен жүргізіледі;
6. Предоставлять отчеты, Учредителю договора доверительного управления по форме и в сроки определенные в договоре доверительного управления с правом последующего выкупа / Құрылтайшыға кейіннен сатып алу құқығымен сенімгерлік басқару шартында белгіленген мерзімде және белгілі бір нысан бойынша есептерді ұсыну;
7. Содержать помещения объекта доверительного управления, а также прилегающую территорию к объекту в соответствии с действующими санитарно-гигиеническими нормами / Сенімгерлік басқару объектісін, сондай-ақ объектіге тиесілі аумақты қолданыстағы санитарлық-гигиеналық нормаларға сәйкес қамту;
8. Обеспечить соблюдение правил противопожарной безопасности и охраны окружающей среды / Өртке қарсы қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау ережесінің қатаң сақталуын қамтамасыз ету;
9. Обеспечить исполнения всех договорных обязательств по объекту доверительного управления, согласно нормативным актам / Нормативтік актілерге сәйкес сенімгерлік басқару объектісі бойынша барлық шарттық міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету;
Доверительный управляющий обязан: 1. В первоочередном, приоритетном порядке осуществлять следующие виды специальных социальных услуг: / Сенімгерлік басқарушы: Бірінші кезекте, басым тәртіппен арнаулы әлеуметтік қызмет түрін жүзеге асыруға:
Требования, предъявляемые к доверительному управляющему 18. Предоставить детальный план развития по эффективному управлению объектом доверительного управления на ближайшие пять лет (прикрепить электронный вариант) / Сенімгерлік басқарушыға қойылатын талаптар: Сенімгерлікпен басқару объектісін тиімді басқару бойынша алдағы бес жылға егжей-тегжейлі даму жоспарын ұсыну (электрондық ңұсқа тіркеу);
Дополнительные условия: 20. В соответствии с Правилами передачи государственного имущества в доверительное управление, гарантийный взнос не возвращается учредителем в случаях: - не подписания протокола о результатах тендера либо договора победителем; - передачи объекта в доверительное управление с правом последующего выкупа победителю; - отказа доверительным управляющим от права выкупа объекта / Қосымша шарттар: Мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқаруға беру Ережесіне сәйкес құрылтайшыға кепілдік жарна мынадай жағдайларда: - жеңімпазбен тендердің нәтижелері туралы хаттамаға немесе шартқа қол қойылмаған; - жеңімпазға объектіні кейіннен сатып алу құқығымен сенімгерлік басқаруға беру; - сенімгерлік басқарушы объектіні сатып алу құқығынан бас тартқанда қайтарылмайды;
Жеке тұлғалар үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген! электрондық көшірмелері
Предоставить детальный план развития по эффективному управлению объектом доверительного управления на ближайшие пять лет (прикрепить электронный вариант) / Сенімгерлік басқарушыға қойылатын талаптар: Сенімгерлікпен басқару объектісін тиімді басқару бойынша алдағы бес жылға егжей-тегжейлі даму жоспарын ұсыну (электрондық ңұсқа тіркеу);
Участник тендера, либо его руководящий работник обязан обладать опытом не менее пяти лет в области оказания стоматологических услуг, и не менее 1 года опыта оказания услуг на основе государственного заказа в рамках социальной помощи и (или) ГОБМП (прикрепить подтверждающие документы). Подтверждением наличия опыта являются подтверждающие документы (прим. Договора государственного заказа и (или) ГОБМП, трудовой договор работника, трудовая книжка работника, справка с места работы работника, где работник осуществлял обязанности, связанные, с выполнением государственного заказа и ГОБМП и т.п.) / Тендерге қатысушы немесе оның басшы қызметкерінің стоматологиялық қызмет көрсету саласында кемінде бес жыл, және әлеуметтік көмек шеңберінде мемлекеттік тапсырыс және (немесе) ТМККК негізінде 1 жылдан кем емес тәжірибесі болуы тиіс (растайтын құжаттарды тіркеу). Тәжірибесінің бар екенін (ескерт. мемлекеттік тапсырыс және (немесе) ТМККК шарттары, қызметкердің еңбек кітапшасы, мемлекеттік тапсырысты және ТМККК орындаумен байланысты қызметкердің қызметін жүзеге асырған жұмыс орнынан анықтама, т. б.) растау құжаттары дәлелдейді;
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
ЖК үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген) электрондық көшірмелері
Предоставить детальный план развития по эффективному управлению объектом доверительного управления на ближайшие пять лет (прикрепить электронный вариант) / Сенімгерлік басқарушыға қойылатын талаптар: Сенімгерлікпен басқару объектісін тиімді басқару бойынша алдағы бес жылға егжей-тегжейлі даму жоспарын ұсыну (электрондық ңұсқа тіркеу);
Участник тендера, либо его руководящий работник обязан обладать опытом не менее пяти лет в области оказания стоматологических услуг, и не менее 1 года опыта оказания услуг на основе государственного заказа в рамках социальной помощи и (или) ГОБМП (прикрепить подтверждающие документы). Подтверждением наличия опыта являются подтверждающие документы (прим. Договора государственного заказа и (или) ГОБМП, трудовой договор работника, трудовая книжка работника, справка с места работы работника, где работник осуществлял обязанности, связанные, с выполнением государственного заказа и ГОБМП и т.п.) / Тендерге қатысушы немесе оның басшы қызметкерінің стоматологиялық қызмет көрсету саласында кемінде бес жыл, және әлеуметтік көмек шеңберінде мемлекеттік тапсырыс және (немесе) ТМККК негізінде 1 жылдан кем емес тәжірибесі болуы тиіс (растайтын құжаттарды тіркеу). Тәжірибесінің бар екенін (ескерт. мемлекеттік тапсырыс және (немесе) ТМККК шарттары, қызметкердің еңбек кітапшасы, мемлекеттік тапсырысты және ТМККК орындаумен байланысты қызметкердің қызметін жүзеге асырған жұмыс орнынан анықтама, т. б.) растау құжаттары дәлелдейді;
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности
Заңды тұлғалар үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген) электрондық көшірмелері
Предоставить детальный план развития по эффективному управлению объектом доверительного управления на ближайшие пять лет (прикрепить электронный вариант) / Сенімгерлік басқарушыға қойылатын талаптар: Сенімгерлікпен басқару объектісін тиімді басқару бойынша алдағы бес жылға егжей-тегжейлі даму жоспарын ұсыну (электрондық ңұсқа тіркеу);
Участник тендера, либо его руководящий работник обязан обладать опытом не менее пяти лет в области оказания стоматологических услуг, и не менее 1 года опыта оказания услуг на основе государственного заказа в рамках социальной помощи и (или) ГОБМП (прикрепить подтверждающие документы). Подтверждением наличия опыта являются подтверждающие документы (прим. Договора государственного заказа и (или) ГОБМП, трудовой договор работника, трудовая книжка работника, справка с места работы работника, где работник осуществлял обязанности, связанные, с выполнением государственного заказа и ГОБМП и т.п.) / Тендерге қатысушы немесе оның басшы қызметкерінің стоматологиялық қызмет көрсету саласында кемінде бес жыл, және әлеуметтік көмек шеңберінде мемлекеттік тапсырыс және (немесе) ТМККК негізінде 1 жылдан кем емес тәжірибесі болуы тиіс (растайтын құжаттарды тіркеу). Тәжірибесінің бар екенін (ескерт. мемлекеттік тапсырыс және (немесе) ТМККК шарттары, қызметкердің еңбек кітапшасы, мемлекеттік тапсырысты және ТМККК орындаумен байланысты қызметкердің қызметін жүзеге асырған жұмыс орнынан анықтама, т. б.) растау құжаттары дәлелдейді;
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности
Аудиторский отчет за последний финансовый год (для юридических лиц, для которых законодательством РК установлено обязательное проведение аудита)
Свидетельство (справка) о государственной регистрации юридического лица
Учредительный договор и устав
Сату объектісі
Қатысу үлесі (ЖШС); ЖШС-де үлесі/қатысу;
Объект ДУ: "СТОМАТОЛОГИЯ" ОҚУ-КЛИНИКАЛЫҚ ОРТАЛЫҒЫ" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ; БСН: 061240002610; Передаваемая доля, тг.: 324948741,00; Передаваемая доля, % от УК: 100,00; Мекен-жайы: Астана Қ.Ә.; Алматы а.ә.; ул.Кенесары, д.82;Телефон: (7172) 39-79-49, 57-03-97, 31-03-67; Бағалаушы: ТОО «IMC Partners»; Бағалау құны, тг: 591 334 000,00; Бағалау күні: 31.12.2016;
Балансодержатель
"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ; БСН: 980340000875; Мекен-жайы: Астана Қ.Ә.; Сарыарқа а.ә.; ул.Бейбитшилик, д.11; Телефондар : (7172) 55-68-23, 55-68-50;
Құрылтайшы
"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ КОММУНАЛДЫҚ МҮЛІК ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУ БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ; ЖСН/БСН: 141240027811; Мекен-жайы: 010000;Нұр-Сұлтан ж. а.;Сарыарқа а.ә.;ул.Бейбитшилик, д.11;
Анықтама телефондары: (7172) 55-01-68, 55-68-01;
Реквизиты для перечисления гарантийного взноса
Төлемді алушы (қаз.): АҚ "Ақпараттық-есептеу орталығы"; БСН: 050540004455.
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ-да есеп шоты (IBAN/ИИК): KZ946017111000000330; БСК: HSBKKZKX;
ТТК: 171; Кбе: 16.
Жариялау
Извещение о передаче в доверительное управление опубликовано: мемлекеттік тілде - Республикалық қоғамдық саяси газеті "Астана ақшамы" 24.10.2017 күнгі № 126;орыс тілінде - Вечерняя Астана 24.10.2017 күні № 126;мемлекеттік тілде - Жалпыұлттық Республикалық "Егемен Қазақстан" газеті 25.10.2017 күнгі № 205;Мемлекеттік реестр порталында - 23.10.2017;
Ескертпе
Срок доверительного управления, мес.: 60;
Эл. құжаттар
Справка_о_государственной_регистрации_стоматологияSpravka_gosperereg(6).pdf62,57 КБ
Устав_стоматологияUstav(30).pdf1,70 МБ
Изменения_в_уставIzmeneniya_v Ustav_09.06.2015.pdf262,10 КБ
Бух. баланс 2014 годбух баланс УКЦ Стоматология 2014.PDF953,11 КБ
Бух.баланс 2015 годбух баланс УКЦ Стоматология 2015.PDF960,22 КБ
Бух.баланс 2016 годбух баланс УКЦ Стоматология 2016.PDF972,65 КБ
Отчет об оценкеОтчет об оценке.pdf33,22 МБ
Постановление акиматаСтоматология перенос.PDF177,73 КБ
Проект_договораПроект договора УКЦ (1).pdf384,57 КБ
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!! "Ақпараттық-есептеу орталығы" АҚ шотына сауда-саттық басталуынан екі сағат бұрын кепілдік жарнаның түспеуі тізілім веб-порталының өтінімді қабылдамауына негіз болып табылады. .
Өткізу ережелері
Кейіннен сатып алу құқығымен сенімді басқаруға беру бойынша тендер - құрылтайшы өзі тарапынан ұсынылған бастапқы шарттарының негізінде тендерге қатысушылары ішінен объекті бойынша ең жоғары сатып алу бағасын ұсынатын тендерге қатысушысымен құрылтайшыға шарт жасауды міндеттейтін электрондық пішінде тізілім веб-порталын пайдалану арқылы өткізілетін сенімгерлік басқаруға объектіні беру бойынша сауда-саттықтардың нысаны
Generated in 308ms