Деректерді жүктеу...
Деректерді жүктеу...
Call-орталығы:+7 (7172) 552981
ЭЛЕКТРОНДЫҚ САУДА АЛАҢЫ
Сауда-саттықты қарау
Деректерді жүктеу...
ЖШС-де үлесі/қатысу
Сауда-саттықтар: №78688 Сауда-саттықтары түрі: Тендер по передаче в доверит. управление с правом выкупа Бастапқы бағасы: 161 193 000,00 Кепілдік жарна: 24 178 950,00 Сауда-саттықтар мәртебесі: Өтті Сауда-саттықтардың басталуы: 17.11.2017 10:00 Сатылу бағасы: 980 000 000,00 Қосымша ақпарат: Допускается продажа единственному участнику торгов
Тендерлік (конкурстық) шарттар
1. Объектіні кейіннен сатып алу құқығымен сенімгерлік басқаруға беру мерзімі 5 жыл / Передача объекта в доверительное управление сроком на 5 лет с последующим выкупом;
10. Қазақстан Республикасы заңнамаларына сәйкес таза пайданың бөлігін аударып отыру / Производить перечисление части чистого дохода в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
11. Объектінің нарықтық құнын төлеу үшін бөліп төлеуді ұсыну / Предоставление рассрочки для оплаты рыночной стоимости объекта;
12. Тендерге қатысатын кандидатуралар сенімгерлік басқару объектінің дамыту Бағдарламасының жобасын ұсыну қажет (дамыту Бағдарламасы жобасының сканерленген көшірмесін жалғау) / Кандидаты на участие в тендере должны представить проект Программы развития объекта доверительного управления (прикрепить сканированную копию проекта Программы развития).
2. Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасының келісуімен Қарағанды аймағы бойынша жалпы спорт дамыту бағдарламасына сенімгерлік басқару объектісін қатысуын қамтамасыз ету / Обеспечение участия объекта доверительного управления в общей программе развития спорта в Карагандинском регионе по согласованию с Управлением физической культуры и спорта Карагандинской области;
3. Сенімгерлік басқару объектіні даму Бағдарламасына сәйкес көрсететін қызмет сапасы мен көлемін тиісті деңгейде қамтамасыз ету / Обеспечение определенного уровня объема и качества оказываемых услуг, согласно Программе развития объекта доверительного управления;
4. Спорт саласында қызмет бейінін сақтау 5 жыл мерзімі ішінде, оған кіреді: жатықтырушы-оқытушы құрамын және спортсмендердін біліктілік деңгейін сақтау және арттыру, жұмыс істейтін спорттық сыныптарды және командаларды сақтау, сенімгерлік басқару объектінің кәсіби командаларының қызметін және балалар-жасөспірімдер спортты, жаппай дамыту үшін жағдай жасау (материалдық-техникалық базаны жақсарту, жоғарғы деңгейдегі спортсмендерді тарту, басқаруға берілетін объектінің әлеуметтік инфрақұрылымын дамыту және қолдау), қызметтің профилі бойынша Қазақстанның Ұлттық құрама командаларына, кәсіби командаларына жоғарғы деңгейдегі спортсмендерді және спорттық резервті дайындау, сенімгерлік басқару мерзімінде (5 жыл) спорттық нәтижелерді жетілдіру үшін максималдық жағдай жасау / Сохранение профиля деятельности в области спорта в течение 5 лет: сохранение и повышение уровня квалификации спортсменов и тренерско-преподавательского состава, сохранение действующих спортивных классов и команд, создание условий для развития массового, детско-юношеского спорта и деятельности профессиональных команд объекта доверительного управления (улучшение материально-технической базы, привлечение спортсменов высокого класса, поддержание и развитие социальной инфраструктуры передаваемого в управление объекта), подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса для профессиональных команд, Национальных сборных команд Казахстана по профилю деятельности, в период доверительного управления (5 лет) создание максимальных условий для совершенствования спортивного результата;
5. Қазақстан Республикасы заңнамаларындағы белгіленген мерзімде сенімгерлік басқару объектінің кредиторлық берешегін өтеу / Погашение кредиторской задолженности объекта доверительного управления в сроки установленные законодательством Республики Казахстан;
6. Хоккей клубтарының сертификация Қағидасынын қоятын лауазымдар номенклатурасына сәйкес жаңа жұмыс орындарын ашу және сақтау / Сохранение и создание новых рабочих мест в соответствии с номенклатурой должностей, предъявляемой Правилами сертификации хоккейных клубов;
7. Сенімгерлік басқару объекті үшін спорттық шеберлігін жоғарлату мақсатында оқу-жаттығу жиындары және жарыстарды, спорттық шараларды өткізу және үйымдастыру / Организация и проведение спортивных мероприятий, соревнований и учебно-тренировочных сборов с целью повышения спортивного мастерства для объекта доверительного управления;
8. Ұйымның спорттық шараларына қатысуын көбейту мақсатында мүдделі және рақымды аудиторияны қалыптастыру және сенімгерлік басқару объектінің спорттық брендін жылжыту / Продвижение спортивного бренда объекта доверительного управления и формирование лояльной и заинтересованной аудитории, с целью увеличения посещаемости спортивных мероприятий организации;
9. Жалпыресейлік Хоккей Лигасының Чемпионатына қатысушыларға қоятын барлық талаптарын орындау / Выполнять все требования, предъявляемые к участникам Чемпионата ВХЛ;
Жеке тұлғалар үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген! электрондық көшірмелері
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
ЖК үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген) электрондық көшірмелері
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности
Заңды тұлғалар үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген) электрондық көшірмелері
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности
Аудиторский отчет за последний финансовый год (для юридических лиц, для которых законодательством РК установлено обязательное проведение аудита)
Свидетельство (справка) о государственной регистрации юридического лица
Учредительный договор и устав
Сату объектісі
Қатысу үлесі (ЖШС); ЖШС-де үлесі/қатысу;
Объект ДУ: "САРЫАРҚА" ХОККЕЙ КЛУБЫ" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ; БСН: 060840005189; Передаваемая доля, тг.: 31203318,00; Передаваемая доля, % от УК: 100,00; Мекен-жайы: Қарағанды облысы; Қарағанды қ.ә. - Қазыбек би ауданы ; пр.Республики, 13;Телефон: (7212) 50-77-82, 92-11-62, 92-11-11, 92-11-86; Бағалаушы: ТОО "Независимый оценочно-юридический центр"; Бағалау құны, тг: 161 193 000,00; Бағалау күні: 13.07.2017;
Балансодержатель
"САРЫАРҚА" ХОККЕЙ КЛУБЫ" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ; БСН: 060840005189; Мекен-жайы: Қарағанды облысы; Қарағанды қ.ә. - Қазыбек би ауданы
; пр.Республики, 13; Телефондар : (7212) 50-77-82, 92-11-62, 92-11-11, 92-11-86;
Құрылтайшы
"ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК АКТИВТЕР ЖӘНЕ САТЫП АЛУ БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ; ЖСН/БСН: 000240001847; Мекен-жайы: 100008;Қарағанды облысы;Қарағанды қ.ә. - Қазыбек би ауданы;ул. Алиханова, 13;
Анықтама телефондары: (7212) 50-68-90, 50-67-90, 50-68-55, 50-67-88;
Реквизиты для перечисления гарантийного взноса
Төлемді алушы (қаз.): АҚ "Ақпараттық-есептеу орталығы"; БСН: 050540004455.
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ-да есеп шоты (IBAN/ИИК): KZ946017111000000330; БСК: HSBKKZKX;
ТТК: 171; Кбе: 16.
Жариялау
Извещение о передаче в доверительное управление опубликовано: мемлекеттік тілде - Газета бесплатных объявлений 31.10.2017 күнгі № 44;орыс тілінде - Газета бесплатных объявлений 31.10.2017 күні № 44;Мемлекеттік реестр порталында - 31.10.2017;
Ескертпе
Срок доверительного управления, мес.: 60;
Эл. құжаттар
Справка о госрегистрациисправка ХК.PDF79,11 КБ
Бух баланс на 2014 годБух баланс на 2014.pdf3,14 МБ
Бух баланс на 2015 годБух баланс на 2015.pdf2,85 МБ
Бух баланс на 2016 годБух баланс на 2016 .pdf2,97 МБ
Постановление акимата карагандинской области №52/01 от 10.08.2017г. о передаче в доверительное управлениеПостановление по спортклубам.pdf1,40 МБ
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!! "Ақпараттық-есептеу орталығы" АҚ шотына сауда-саттық басталуынан екі сағат бұрын кепілдік жарнаның түспеуі тізілім веб-порталының өтінімді қабылдамауына негіз болып табылады. .
Өткізу ережелері
Кейіннен сатып алу құқығымен сенімді басқаруға беру бойынша тендер - құрылтайшы өзі тарапынан ұсынылған бастапқы шарттарының негізінде тендерге қатысушылары ішінен объекті бойынша ең жоғары сатып алу бағасын ұсынатын тендерге қатысушысымен құрылтайшыға шарт жасауды міндеттейтін электрондық пішінде тізілім веб-порталын пайдалану арқылы өткізілетін сенімгерлік басқаруға объектіні беру бойынша сауда-саттықтардың нысаны
Generated in 344ms