Деректерді жүктеу...
Деректерді жүктеу...
Call-орталығы:+7 (7172) 552981
ЭЛЕКТРОНДЫҚ САУДА АЛАҢЫ
Сауда-саттықты қарау
Деректерді жүктеу...
Мүліктік кешен
Сауда-саттықтар: №82168 Сауда-саттықтары түрі: Тендер по передаче в доверит. управление с правом выкупа Бастапқы бағасы: 179 089 000,00 Кепілдік жарна: 26 863 350,00 Сауда-саттықтар мәртебесі: Өтпеді (Сауда-саттықтар басталу уақытында тізілім веб порталымен (конкурс) тендерге қатысушылары өтінімідерінің екіден кем болуы) Сауда-саттықтардың басталуы: 28.12.2017 10:00 Қосымша ақпарат: Допускается продажа единственному участнику торгов
Тендерлік (конкурстық) шарттар
10. Не допускать действий, способных вызвать повреждение объекта и расположенных в нем инженерных и коммуникационных сетей, и в случае необходимости обеспечивать к ним доступ эксплуатирующим организациям / Объектіге және онда орналасқан инженерлік және коммуникациялық желілерге нұқсан келтіру іс-әрекеттеріне жол бермеуге және қажет болған жағдайда пайдаланатын ұйымдарға оларға қол жеткізуді қамтамасыз ету;
11. Заключить договора на коммунальные и иные услуги с поставщиками напрямую / Өнім берушілермен коммуналдық және өзге де қызметтерге тікелей шарт жасау;
12. Потенциальный доверительный управляющий должен за счет собственных или привлеченных средств проводить капитальный и текущий ремонт зданий, оборудований, имущества, а также благоустройства территорий объекта / Әлеуетті сенімгерлік басқарушы өз немесе тартылған қаражат есебінен ғимараттарға, жабдықтарға, мүлікке, күрделі және ағымдағы жөндеу, сондай-ақ объектінің аумағына абаттандыру жүргізуге тиіс;
2. Возможен досрочный выкуп объекта доверительного управления с включением неисполненного срока обязательств в договор купли-продажи / Сатып алу-сату шартына орындалмаған мерзімдерді қосумен сенімгерлік басқару объектісін мерзімінен бұрын сатып алуға болады;
2. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», а также иные нормативно-правовые акты, регламентирующие производимые виды работ / Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» 2001 жылғы 16 шілделегі заңы, сондай-ақ жүргізілетін жұмыс түрлерін реттейтін өзге де нормативтік-құқықтық актілер;
2. Обеспечить сохранность штатной численности основных работников не менее 19,5 штатных единиц, заработной платы не ниже чем по постановлению Правительства Республики Казахстан № 1193 от 31.12.2015 года «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий» / Қазақстан Республикасы Үкіметінің Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1193 қаулысы бойынша жалақысы кем емес негізгі қызметкерлердің 19,5 штаттық бірліктен кем дегенде штат санының сақталуын қамтамасыз ету;
2. Сотрудники потенциального доверительного управляющего на должности тренеров должны иметь высшее или среднее профессиональное педагогическое образование и опыт работы по видам спорта (прикрепить подтверждающие документы) / Әлеуетті сенімгерлік басқарушының жаттықтырушылар лауазымдарында спорт түрлері бойынша жоғары және орта кәсіптік педагогикалық білім дипломы және жұмыс тәжірибесі бар қызметкерлер болуы қажет (растайтын құжаттарды тіркеу);
3. Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании» и другим нормативно правовым актам регулирующие вопросы организации дополнительного образования / Қазақстан Республикасының «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі заңы және қосымша білім беру ұйымдарының мәселелерін реттейтін басқа да нормативтік құқықтық актілер;
3. На должности вожатых - обязаны предоставить соответствующий сертификат (прикрепить подтверждающие документы) / Тәлімгерлер лауазымына міндетті түрде тиісті сертификатты ұсыну (растайтын құжаттарды тіркеу);
3. Сохранить профиль деятельности не менее 3 лет / 3 жылдан кем емес қызмет бейінін сақтау;
3.Рыночная стоимость выкупа в течение срока доверительного управления подлежит индексации в соответствии с уровнем инфляции / Сенімгерлік басқару мерзімі аралығында сатып алу нарық құны инфляция деңгейімен сәйкестендіруге жатады;
4. Медицинские работники должны иметь соответствующие дипломы (прикрепить подтверждающие документы) / Медицина қызметкерлерінің тиісті дипломдары болуы қажет (растайтын құжаттарды тіркеу);
4. Предоставлять ежеквартально и по запросу Учредителя доверительного управления отчет о проделанной работе, согласно форме, приложенной к плану развития / Тоқсан сайын сенімгерлікпен басқару Құрылтайшысының сұрау салуы бойынша даму жоспарына қосымша нысанға сәйкес атқарылған жұмыс туралы есеп беру;
4. При реализации покупателем права выкупа, в зависимости от объективной необходимости, продавец вправе предусмотреть в договоре купли-продажи сохранение профиля деятельности помещения на срок до 3 лет, с учетом периода доверительного управления / Объективті қажеттілікке байланысты сатып алушымен сатып алу құқығын жүзеге асыру барысында, сатушы сатып алу-сат шартында сенімгерлік басқару мерзімін қосқанда 3 жыл мерзімге дейін орынжайдың қызмет бағытын сақтауды қарастыруға құқылы.
5. Все расходы, связанные с передачей объекта в доверительное управление, дальнейшей его эксплуатацией на период доверительного управления, производятся за счет Доверительного управляющего, в том числе оплата налоговых обязательств / Объектіні сенімгерлік басқаруға берумен байланысты барлық, сенімгерлік басқару кезеңінде оны одан әрі пайдалануға арналған шығыстар, оның ішінде салық міндеттемелерін төлеу Сенімгерлік басқарушының есебінен жүргізілед;
5. Повара должны иметь соответствующие дипломы, кухонные работники - санитарные книжки (прикрепить подтверждающие документы) / Аспаздардың тиісті дипломдары болуы, ас үй қызметкерлерінің санитарлық кітаптары болуы қажет (растайтын құжаттарды тіркеу);
6. Содержать объект доверительного управления, а также прилегающую территорию к объекту в соответствии действующими санитарно-гигиеническими нормами, обеспечить дезинфекцию и дератизацию / Сенімгерлік басқару объектісін, сондай-ақ объектіге тиесілі аумақты қолданыстағы санитарлық-гигиеналық нормаларға сәйкес қамту, дезинфекция және дератизацияны қамтамасыз ету;
7. Обеспечить строгое соблюдение правил противопожарной безопасности и по охране окружающей среды / Өртке қарсы қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау ережесінің қатаң сақталуын қамтамасыз ету;
8. Обеспечить исполнение всех договорных обязательств по объекту доверительного управления, согласно нормативным актам / Нормативтік актілерге сәйкес сенімгерлік басқару объектісі бойынша барлық шарттық міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету;
9. Во время доверительного управления обеспечить учет и сохранность имущества объекта в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, в случае его повреждения или уничтожения обязан заменить равноценным имуществом / Сенімгерлікпен басқару кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен объект мүлігін есепке алу және сақталуын қамтамасыз ету, егер оның бүлінуі немесе жойылуы жағдайында тең мүлікпен ауыстыруға міндетті;
Производимые виды работ (реконструкции, капитальный и текущие ремонты) должны соответствовать всем установленным нормативным правовым актам, а также оказание услуг в сфере дополнительного образования: 1. Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года «О статусе столицы Республики Казахстан» / Жүргізілетін жұмыс түрлері (қайта жаңарту, күрделі және ағымдағы жөндеу) барлық белгіленген нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ қосымша білім беру саласында қызмет көрсету сәйкес келуі тиіс: Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасы астанасының мәртебесі туралы» 2007 жылғы 21 шілдедегі заңы;
Доверительный управляющий обязан: 1. В период доверительного управления объектом доверительный управляющий должен за счет собственных ресурсов и средств: В течение 1 (одного) года с момента заключения договора доверительного управления перерегистрировать в органах юстиции за объектом доверительного управления объекты недвижимости, числящиеся на балансе объекта доверительного управления, но правообладателем, которых согласно сведений юстиции является ГУ «Детская спортивная школа по игровым видам спорта» (земельный участок площадью 10,8 га, кадастровый номер 01-001-009-092, здание бани, здания спальных корпусов № 1, 2, 3, 4, 5, спальный корпус на 80 м., здания столовой, медблок, котельная, клуб, склад, дом сторожа, административное здание и др.) / Сенімгерлік басқарушы: Объектіні сенімгерлікпен басқару кезеңінде сенімгерлік басқарушы өз ресурстары және қаражат есебінен: Сенімгерлікпен басқару шартын жасасқан кезден бастап 1 (бір) жыл ішінде сенімгерлік басқару объектісіне сенімгерлік басқару объектісінің теңгерімінде есепте тұрған жылжымайтын мүлік объектілерін әділет органдарында қайта тіркеу қажет, бірақ әділет мәліметтеріне сәйкес құқық иеленушісі «Спорттың ойын түрлері бойынша балалар-жасөспірімдер спорт мектебі» ММ болып табылады (ауданы 10,8 га жер учаскесі, кадастрлық нөмірі 01-001-009-092, монша ғимараты, жатын корпустары № 1, 2, 3, 4, 5 ғимараттары, 80 м жатын корпусы, асхана ғимараты, медблок, қазандық, клуб, қойма, күзетші үйі, әкімшілік ғимараты және т. б.);
Требования, предъявляемые к доверительному управляющему: 1. Предоставить детальный план развития по эффективному управлению объектом доверительного управления. При допуске к ценовым предложениям будут учитываться наилучшие планы развития по использованию объекта доверительного управления и развития социальной деятельности (прикрепить подтверждающие документы) / Сенімгерлік басқарушыға қойылатын талаптар: Сенімгерлікпен басқару объектісін тиімді басқару бойынша егжей-тегжейлі даму жоспарын ұсыну. Баға ұсынуға жіберу кезінде сенімгерлік басқару объектісін пайдалану жөніндегі ең жақсы даму және әлеуметтік қызметті дамыту жоспарлары ескерілетін болады (растайтын құжаттарды тіркеу қажет);
Дополнительные условия: 1. В соответствии с Правилами передачи государственного имущества в доверительное управление, гарантийный взнос не возвращается учредителем в случаях: не подписания протокола о результатах тендера либо договора победителем; передачи объекта в доверительное управление с правом последующего выкупа победителю; отказа доверительным управляющим от права выкупа объекта / Қосымша талаптар: Мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқаруға беру Ережесіне сәйкес құрылтайшыға кепілдік жарна мынадай жағдайларда: жеңімпазбен тендердің нәтижелері туралы хаттамаға немесе шартқа қол қойылмаған; жеңімпазға объектіні кейіннен сатып алу құқығымен сенімгерлік басқаруға беру; сенімгерлік басқарушы объектіні сатып алу құқығынан бас тартқанда қайтарылмайды;
Жеке тұлғалар үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген! электрондық көшірмелері
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
Предоставить детальный план развития по эффективному управлению объектом доверительного управления. При допуске к ценовым предложениям будут учитываться наилучшие планы развития по использованию объекта доверительного управления и развития социальной деятельности (прикрепить подтверждающие документы) / Сенімгерлік басқарушыға қойылатын талаптар: Сенімгерлікпен басқару объектісін тиімді басқару бойынша егжей-тегжейлі даму жоспарын ұсыну. Баға ұсынуға жіберу кезінде сенімгерлік басқару объектісін пайдалану жөніндегі ең жақсы даму және әлеуметтік қызметті дамыту жоспарлары ескерілетін болады (растайтын құжаттарды тіркеу қажет);
Сотрудники потенциального доверительного управляющего на должности тренеров должны иметь высшее или среднее профессиональное педагогическое образование и опыт работы по видам спорта (прикрепить подтверждающие документы) / Әлеуетті сенімгерлік басқарушының жаттықтырушылар лауазымдарында спорт түрлері бойынша жоғары және орта кәсіптік педагогикалық білім дипломы және жұмыс тәжірибесі бар қызметкерлер болуы қажет (растайтын құжаттарды тіркеу);
На должности вожатых - обязаны предоставить соответствующий сертификат (прикрепить подтверждающие документы) / Тәлімгерлер лауазымына міндетті түрде тиісті сертификатты ұсыну (растайтын құжаттарды тіркеу);
Медицинские работники должны иметь соответствующие дипломы (прикрепить подтверждающие документы) / Медицина қызметкерлерінің тиісті дипломдары болуы қажет (растайтын құжаттарды тіркеу);
Повара должны иметь соответствующие дипломы, кухонные работники - санитарные книжки (прикрепить подтверждающие документы) / Аспаздардың тиісті дипломдары болуы, ас үй қызметкерлерінің санитарлық кітаптары болуы қажет (растайтын құжаттарды тіркеу);
ЖК үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген) электрондық көшірмелері
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности
Предоставить детальный план развития по эффективному управлению объектом доверительного управления. При допуске к ценовым предложениям будут учитываться наилучшие планы развития по использованию объекта доверительного управления и развития социальной деятельности (прикрепить подтверждающие документы) / Сенімгерлік басқарушыға қойылатын талаптар: Сенімгерлікпен басқару объектісін тиімді басқару бойынша егжей-тегжейлі даму жоспарын ұсыну. Баға ұсынуға жіберу кезінде сенімгерлік басқару объектісін пайдалану жөніндегі ең жақсы даму және әлеуметтік қызметті дамыту жоспарлары ескерілетін болады (растайтын құжаттарды тіркеу қажет);
Сотрудники потенциального доверительного управляющего на должности тренеров должны иметь высшее или среднее профессиональное педагогическое образование и опыт работы по видам спорта (прикрепить подтверждающие документы) / Әлеуетті сенімгерлік басқарушының жаттықтырушылар лауазымдарында спорт түрлері бойынша жоғары және орта кәсіптік педагогикалық білім дипломы және жұмыс тәжірибесі бар қызметкерлер болуы қажет (растайтын құжаттарды тіркеу);
На должности вожатых - обязаны предоставить соответствующий сертификат (прикрепить подтверждающие документы) / Тәлімгерлер лауазымына міндетті түрде тиісті сертификатты ұсыну (растайтын құжаттарды тіркеу);
Медицинские работники должны иметь соответствующие дипломы (прикрепить подтверждающие документы) / Медицина қызметкерлерінің тиісті дипломдары болуы қажет (растайтын құжаттарды тіркеу);
Повара должны иметь соответствующие дипломы, кухонные работники - санитарные книжки (прикрепить подтверждающие документы) / Аспаздардың тиісті дипломдары болуы, ас үй қызметкерлерінің санитарлық кітаптары болуы қажет (растайтын құжаттарды тіркеу);
Заңды тұлғалар үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген) электрондық көшірмелері
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности
Аудиторский отчет за последний финансовый год (для юридических лиц, для которых законодательством РК установлено обязательное проведение аудита)
Свидетельство (справка) о государственной регистрации юридического лица
Учредительный договор и устав
Предоставить детальный план развития по эффективному управлению объектом доверительного управления. При допуске к ценовым предложениям будут учитываться наилучшие планы развития по использованию объекта доверительного управления и развития социальной деятельности (прикрепить подтверждающие документы) / Сенімгерлік басқарушыға қойылатын талаптар: Сенімгерлікпен басқару объектісін тиімді басқару бойынша егжей-тегжейлі даму жоспарын ұсыну. Баға ұсынуға жіберу кезінде сенімгерлік басқару объектісін пайдалану жөніндегі ең жақсы даму және әлеуметтік қызметті дамыту жоспарлары ескерілетін болады (растайтын құжаттарды тіркеу қажет);
Сотрудники потенциального доверительного управляющего на должности тренеров должны иметь высшее или среднее профессиональное педагогическое образование и опыт работы по видам спорта (прикрепить подтверждающие документы) / Әлеуетті сенімгерлік басқарушының жаттықтырушылар лауазымдарында спорт түрлері бойынша жоғары және орта кәсіптік педагогикалық білім дипломы және жұмыс тәжірибесі бар қызметкерлер болуы қажет (растайтын құжаттарды тіркеу);
На должности вожатых - обязаны предоставить соответствующий сертификат (прикрепить подтверждающие документы) / Тәлімгерлер лауазымына міндетті түрде тиісті сертификатты ұсыну (растайтын құжаттарды тіркеу);
Медицинские работники должны иметь соответствующие дипломы (прикрепить подтверждающие документы) / Медицина қызметкерлерінің тиісті дипломдары болуы қажет (растайтын құжаттарды тіркеу);
Повара должны иметь соответствующие дипломы, кухонные работники - санитарные книжки (прикрепить подтверждающие документы) / Аспаздардың тиісті дипломдары болуы, ас үй қызметкерлерінің санитарлық кітаптары болуы қажет (растайтын құжаттарды тіркеу);
Сату объектісі
Мүліктік кешен; Мүліктік кешен;
Объект ДУ: АСТАНА ҚАЛАСЫ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ "АРМАН" САУЫҚТЫРУ СПОРТ ЛАГЕРІ" МЕМЛЕКЕТТІК КОММУНАЛДЫҚ ҚАЗЫНАЛЫҚ КӘСІПОРНЫ; БСН: 031040003547; Қызметкерлердің орташа жылдық саны, адам: 203; Бағалаушы: ТОО «IMC Partners»; Бағалау құны, тг: 179 089 000,00; Бағалау күні: 30.06.2017;
Балансодержатель
"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ КОММУНАЛДЫҚ МҮЛІК ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУ БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ; БСН: 141240027811; Мекен-жайы: Астана Қ.Ә.; Сарыарқа а.ә.; ул.Бейбитшилик, д.11; Телефондар : (7172) 55-01-68, 55-68-01;
Құрылтайшы
"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ КОММУНАЛДЫҚ МҮЛІК ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУ БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ; ЖСН/БСН: 141240027811; Мекен-жайы: 010000;Нұр-Сұлтан ж. а.;Сарыарқа а.ә.;ул.Бейбитшилик, д.11;
Анықтама телефондары: (7172) 55-01-68, 55-68-01;
Реквизиты для перечисления гарантийного взноса
Төлемді алушы (қаз.): АҚ "Ақпараттық-есептеу орталығы"; БСН: 050540004455.
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ-да есеп шоты (IBAN/ИИК): KZ946017111000000330; БСК: HSBKKZKX;
ТТК: 171; Кбе: 16.
Жариялау
Извещение о передаче в доверительное управление опубликовано: мемлекеттік тілде - Республикалық қоғамдық саяси газеті "Астана ақшамы" 12.12.2017 күнгі № 147;орыс тілінде - Вечерняя Астана 12.12.2017 күні № 147;Мемлекеттік реестр порталында - 11.12.2017;
Ескертпе
Срок доверительного управления, мес.: 36;
Эл. құжаттар
Отчет об оценкеОтчет об оценке лагерь Арман.pdf42,51 МБ
Постановление акимата от 22.05.2017 г. № 206-942постановление.PDF282,96 КБ
Свидетельство о государственной регистрацииSvid_gosperereg.pdf290,55 КБ
Бух. баланс 2015 г.бух баланс Лагерь Арман 2015 год.PDF935,77 КБ
Справка_по_бухгалтерскому_балансу_за_2014годсправка по бух балансу за 2014.PDF30,16 КБ
Проект_договораАрман проект договора1.pdf257,04 КБ
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!! "Ақпараттық-есептеу орталығы" АҚ шотына сауда-саттық басталуынан екі сағат бұрын кепілдік жарнаның түспеуі тізілім веб-порталының өтінімді қабылдамауына негіз болып табылады. .
Өткізу ережелері
Кейіннен сатып алу құқығымен сенімді басқаруға беру бойынша тендер - құрылтайшы өзі тарапынан ұсынылған бастапқы шарттарының негізінде тендерге қатысушылары ішінен объекті бойынша ең жоғары сатып алу бағасын ұсынатын тендерге қатысушысымен құрылтайшыға шарт жасауды міндеттейтін электрондық пішінде тізілім веб-порталын пайдалану арқылы өткізілетін сенімгерлік басқаруға объектіні беру бойынша сауда-саттықтардың нысаны
Generated in 320ms