Деректерді жүктеу...
Деректерді жүктеу...
Call-орталығы:+7 (7172) 552981
ЭЛЕКТРОНДЫҚ САУДА АЛАҢЫ
Сауда-саттықты қарау
Деректерді жүктеу...
ЖШС-де үлесі/қатысу
Сауда-саттықтар: №84579 Сауда-саттықтары түрі: Тендер по передаче в доверит. управление с правом выкупа Бастапқы бағасы: 8 091 000,00 Кепілдік жарна: 1 213 650,00 Сауда-саттықтар мәртебесі: Өтті Сауда-саттықтардың басталуы: 30.01.2018 11:00 Сатылу бағасы: 26 000 000,00 Қосымша ақпарат: Допускается продажа единственному участнику торгов
Тендерлік (конкурстық) шарттар
1. Сенімгерлік басқару мерзімі 5 жыл сатып алу құқығымен / Срок доверительного управления 5 лет с правом выкупа
10. Жасалған жұмыс бойынша мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқару жөніндегі қызмет туралы ағымдағы жылғы есепті жазбаша және электрондық түрде сенімгерлік басқарушының құрылтайшысына бірінші шілдеге дейін және бірінші қаңтарға дейін жолдау, және өткен жыл бойынша есепті есептік кезеңнен кейінгі айдың бірінші сәуіріне дейін / Предоставление учредителю доверительного управления отчета о деятельности по доверительному управлению государственным имуществом и соблюдению конкурсных условий в письменной и в электронной форме в срок до первого июля и до первого января текущего года и за предыдущий год до первого апреля следующего года за отчетным периодом
11. Мекеменің бухгалтерлік есебін заңнамамен бекітілген түрде сенімгерлік басқарушының құрылтайшысына тоқсан сайын ұсыну / Ежеквартальное предоставление учредителю доверительного управления бухгалтерского отчета компании в установленном законодательном порядке
12. Сенімгерлік басқарушы мекеме қызметін барлық бағыттарда ҚР заңнамаларының талаптарына сәйкес ұйымдастыруды тиіс / Доверительный управляющий должен организовать деятельность компании во всех направлениях в соответствии с требованиями законодательства РК
2. Сенімгерлік басқару шарты кезеңінде мекеме қызмет бейнінің сақталуы / Сохранение профиля деятельности компании на период срока договора доверительного управления
3. Құрылтайшы мен келісіліп мекеменің нысаналы мақсаттарына сәйкес қызмет атқару: Атырау облысының жаһандық бәсекеге қабілеттілігін дамуына ықпал ету инновацияларды дамыту мен енгізу үшін неғұрылым қолайлы жағдайларды жасау, соның ішінде жоғары технологиялық және ғылыми сыйымды өндірістердің ұйымдастырылуы мен дамуына жәрдемдесу / Осуществление деятельности компании в соответствии с целевыми назначениями и по согласованию с учредителем: Содействие в развитии глобальной конкурентоспособности Атырауской области и создание наиболее благоприятных условий для развития и внедрения инноваций, в том числе содействие в организации и развитии высокотехнологичных и наукоемких производств
4. Нысанның қызметкерлерінің жалақысын, салық төлемдерін және басқа да міндетті төлемдердің қарыздарын болдырмау / Недопущение задолженности по заработной плате сотрудникам объекта, а также по налоговым выплатам и иным обязательным платежам в бюджет
5. «Атырау Innovаtions» ЖШС-ін сатып алудан бас тарту немесе сенімгерлік басқару шартын бұзу жағдайында, сенімгерлік басқарушының өз қаражаттарынан барлық қарыздарын келісім шарт бұзылған күнге немесе сатып алудан бас тарту күніне төлеп өтеу / В случае расторжения договора или отказа от выкупа ТОО «Атырау Innovаtions», из собственных средств доверительного управляющего покрыть всю задолженность ТОО «Атырау Innovаtions» на дату расторжения договора или дату отказа от выкупа
6. «Атырау Innovаtions» ЖШС-ін сенімгерлік басқаруға құқығы берлген уақыттан бастап 6 ай мерзімінде барлық кредиторлық және дебиторлық қарыздарын төлеу қамтамасыз ету / Обеспечение в течение 6 месяцев, с момента получения права на доверительное управление, оплаты всей имеющейся кредиторской и дебиторской задолженности ТОО «Атырау Innovаtions»
7. Сенімгерлік басқарушының өз қаражаты есебінен барлық салық және басқа да төлемдерді қамтамасыз ету / Обеспечение оплаты всех налоговых и иных платежей за счет собственных средств доверительного управляющего
8. Қазіргі жұмыс орындарының санын сақтап қалу және жаңа жұмыс орындарын ашу / Сохранение существующего количества рабочих мест и создание новых рабочих мест
9. Сенімгерлік басқару мерзімінде меншік иесін өзгерту бойынша (қайта сату, кепіл, басқаруға беру) келісімдерді іске асыруға тыйым салу / Запрещение в совершении сделок по изменению собственника (перепродажа, залог, передача в управление) в течение всего срока доверительного управления
Жеке тұлғалар үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген! электрондық көшірмелері
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
ЖК үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген) электрондық көшірмелері
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности
Заңды тұлғалар үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген) электрондық көшірмелері
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности
Аудиторский отчет за последний финансовый год (для юридических лиц, для которых законодательством РК установлено обязательное проведение аудита)
Свидетельство (справка) о государственной регистрации юридического лица
Учредительный договор и устав
Сату объектісі
Қатысу үлесі (ЖШС); ЖШС-де үлесі/қатысу;
Объект ДУ: "АТЫРАУ INNOVATIONS" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ; БСН: 140340007530; Передаваемая доля, тг.: 41555827,00; Передаваемая доля, % от УК: 100,00; Мекен-жайы: Атырау облысы; Атырау Қ.Ә.; ул.Ж.Молдагалиева, 29 (фактический адрес: 060011, г.Атырау, ул.А.Пушкина, 207);Телефон: (7122) 27-62-03; Бағалаушы: ТОО "Проф оценка консалт"; Бағалау құны, тг: 8 091 000,00; Бағалау күні: 01.08.2017;
Балансодержатель
"АТЫРАУ ОБЛЫСЫ КӘСІПКЕРЛІК ЖӘНЕ ИНДУСТРИЯЛЫҚ-ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМУ БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ; БСН: 050140003105; Мекен-жайы: Атырау облысы; Атырау Қ.Ә.; ул.Айтеке би, 77; Телефондар : (7122) 35-45-80 (бух.); 27-09-14 (о/к); 8 (707) 507 12 31 (рук.); 8 (701) 442 41 67 (гл.бух);
Құрылтайшы
"АТЫРАУ ОБЛЫСЫ ҚАРЖЫ БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ; ЖСН/БСН: 050240003248; Мекен-жайы: 060010;Атырау облысы;Атырау Қ.Ә.;ул.Айтеке би, 77;
Анықтама телефондары: (7122) 35-45-61 (пр.); 32-44-42 (аренда/дов.упр.); 27-11-23 (продажа); 27-09-79 (юр/л); 27-11-29 (бух.);
Реквизиты для перечисления гарантийного взноса
Төлемді алушы (қаз.): АҚ "Ақпараттық-есептеу орталығы"; БСН: 050540004455.
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ-да есеп шоты (IBAN/ИИК): KZ946017111000000330; БСК: HSBKKZKX;
ТТК: 171; Кбе: 16.
Жариялау
Извещение о передаче в доверительное управление опубликовано: мемлекеттік тілде - "Атырау" облыстық қоғамдық-саяси газеті 12.01.2018 күнгі № 3 (20192);орыс тілінде - Общественно-политическая газета Атырауской области "Прикаспийская коммуна" 12.01.2018 күні № 3 (20128);Мемлекеттік реестр порталында - 12.01.2018;
Ескертпе
Срок доверительного управления, мес.: 60;
Эл. құжаттар
Справка о государственной регистрации юридического лицаСвид_о_гос_рег_юр_лица.pdf644,67 КБ
Устав тооУстав_предприятия.pdf6,45 МБ
Бухгалтерский баланс тоо за 2014 годБух_баланс_2014.pdf612,99 КБ
Бухгалтерский баланс тоо за 2015 годБух_баланс_2015.pdf820,29 КБ
Бухгалтерский баланс тоо за 2016 годБух_баланс_2016.pdf768,03 КБ
Отчет об оценке долиОтчет_оценки_доли_предпр_01.08.2017_N-0122-8.pdf27,98 МБ
Приложение 1 к уставу тооУстав_прил1.pdf93,21 КБ
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!! "Ақпараттық-есептеу орталығы" АҚ шотына сауда-саттық басталуынан екі сағат бұрын кепілдік жарнаның түспеуі тізілім веб-порталының өтінімді қабылдамауына негіз болып табылады. .
Өткізу ережелері
Кейіннен сатып алу құқығымен сенімді басқаруға беру бойынша тендер - құрылтайшы өзі тарапынан ұсынылған бастапқы шарттарының негізінде тендерге қатысушылары ішінен объекті бойынша ең жоғары сатып алу бағасын ұсынатын тендерге қатысушысымен құрылтайшыға шарт жасауды міндеттейтін электрондық пішінде тізілім веб-порталын пайдалану арқылы өткізілетін сенімгерлік басқаруға объектіні беру бойынша сауда-саттықтардың нысаны
Generated in 621ms