Деректерді жүктеу...
Деректерді жүктеу...
Call-орталығы:+7 (7172) 552981
ЭЛЕКТРОНДЫҚ САУДА АЛАҢЫ
Сауда-саттықты қарау
Деректерді жүктеу...
ҚАЗІРГІ УАҚЫТТА ЭЛЕКТРОНДЫҚ САУДА-САТТЫҚТАРҒА ҚАТЫСУ ҮШІН КЕПІЛДІК ЖАРНАЛАРДЫ ON-LINE ТӨЛЕУ СЕРВИСІ ІРКІЛІСПЕН ЖҰМЫС ЖАСАЙДЫ. ОСЫҒАН ОРАЙ КЕПІЛДІК ЖАРНАЛАРДЫ ЕКІНШІ ДЕҢГЕЙДЕГІ БАНКТЕРДІҢ ОПЕРАЦИЯЛЫҚ БӨЛІМДЕРІ АРҚЫЛЫ ТӨЛЕУГЕ КЕҢЕС БЕРЕМІЗ
Акциялар
Сауда-саттықтар: №99291 Сауда-саттықтары түрі: Тендер по передаче в доверит. управление с правом выкупа Бастапқы бағасы: 2 120 365 000,00 Кепілдік жарна: 318 054 750,00 Сауда-саттықтар мәртебесі: Өтті Сауда-саттықтардың басталуы: 22.08.2018 10:00 Сатылу бағасы: 6 200 000 000,00
Тендерлік (конкурстық) шарттар
1) для обеспечения перспективных тепловых нагрузок по контуру РК-4 провести реконструкцию районной котельной РК-4 с установкой дополнительного водогрейного котла (срок исполнения: 2021-2025 годы) / болшақта 4-АҚ контурындағы жылу жүктемелерін толық қамтамасыз ету үшін қосымша су ысытқыш қазандарын орнату арқылы 4-АҚ аудандық қазандықты қайта жаңғырту (орындау мерзімі – 2021-2025 жылдар);
1) обеспечить соблюдение температурного графика отпуска тепла 110/70 для потребителей в соответствии с СНиП 2.04-01-2010 «Строительная климатология» / ҚНмЕ 2.04-01-2010 «Құрылыс климатологиясына» сәйкес тұтынушылар үшін 110/70 жылу шығаратын температуралық кестенің сақталуын қамтамасыз ету;
2) не передавать объект в залог, не обременять правами третьих лиц и не выставлять на продажу третьим лицам в течение срока доверительного управления / объектіні кепілдікке бермеу, үшінші тұлғалардың құқықтарымен ауыртпалықтар салмау және сенімгерлік басқару мерзімі ішінде үшінші тұлғаларға сатуға қоймау;
3) обеспечить проведение природоохранных мероприятий / табиғат қорғау іс-шараларын өткізілуін қамтамасыз ету;
4) обеспечить сохранение существующего количества или создания новых рабочих мест / қазіргі жұмыс орындарының санын сақтап қалу немесе жаңаларын ашу;
5) обеспечить соблюдение норм и правил, касающихся охраны окружающей среды, охраны труда и экологии / қоршаған ортаны және еңбек шартын қорғау ережелері мен қағидалары шарттарының сақталуын қамтамасыз ету;
6) производить погашение задолженностей объекта в установленные сроки / объектінің берешектерін белгіленген мерзімдерде өтеу;
7) обеспечить последующий выкуп объекта доверительным управляющим / сенімгерлік басқарушының объектіні кейін сатып алуын қамтамасыз ету;
8) ежегодно предоставлять учредителю отчеты о проделанной работе, также предоставлять информацию местным исполнительным органам соответствующей отрасли / жыл сайын құрылтайшыға атқарылған жұмыстары туралы есебін беру және тиісті саладағы жергілікті атқарушы органға ақпарат беру;
9) соблюдать ценообразования, в том числе ограничения по предельному уровню цен / баға белгілеуге, оның ішінде бағалардың шекті деңгейі бойынша шектеулерді сақтауға;
10) обеспечить исполнение налоговых обязательств, возникающих при передаче объекта в доверительное управление / объектіні сенімгерлік басқаруға беру кезінде туындайтын салықтық міндеттемелерге қатысты сенімгерлік басқару міндеттемелерін орындау;
11) обеспечить соблюдение объемов производства, видов и номенклатуры выпускаемой продукции или оказываемых услуг / өндіріс көлеміне, шығарылатын өнімнің немесе көрсетілетін қызметтердің түрлері мен номенклатурасын сақтауды қамтамасыз ету;
12) обеспечить поставку продукции потребителям / тұтынушыларға өнімді жеткізуді қамтамасыз ету.
13) произвести реконструкцию и расширение ТЭЦ-4 с обновлением генерирующих мощностей, работающих в режиме совместной выработки электрической и тепловой энергии. Предварительно обеспечить разработку ТЭО и проектно-сметной документации с получением положительного заключения госэкспертизы и необходимых согласований. Реконструкция должна обеспечить следующие цели / - электр және жылу энергиясын біріккен өндіру режимінде жұмыс істейтін генерациялайтын қуаттарды жаңартумен ЖЭО-4 қайта жаңарту және кеңейту. ТЭН мен жобалық-сметалық құжаттамаларды әзірлеуді мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысын және қажетті келісімдерді ала отырып алдын ала қамтамасыз ету. Қайта жаңартуда келесі мақсаттарды қамтамасыз ету тиіс:
В период доверительного управления / Сенімгерлік басқару мерзімінде:
• сохранение действующей системы централизованного теплоснабжения на качественно новом уровне / қолданыстағы орталықтандырылған жылу жүйесін сапалы жаңа деңгейде ұстап тұру;
• достижение наибольшей выработки электроэнергии на тепловом потреблении / жылу тұтыну үшін электр энергиясының ең үлкен өндірісіне қол жеткізу;
• достижение максимальной эффективности использования топлива / отынды пайдалануда барынша тиімді қол жеткізу;
• достижение эффективности использования имеющихся производственных площадей за счет установки оборудования большей мощности. (срок исполнения: 2019-2026 годы) / әлеуеті жоғары жабдықтарды орнату есебінен қол жетімді өндірістік алаңдарды пайдаланудың тиімділігіне қол жеткізу. (орындау мерзімі – 2019-2026 жылдар);
Жеке тұлғалар үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген! электрондық көшірмелері
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
ЖК үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген) электрондық көшірмелері
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности
Заңды тұлғалар үшін қажетті файлдар: құжаттардың (сканерленген) электрондық көшірмелері
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности
Аудиторский отчет за последний финансовый год (для юридических лиц, для которых законодательством РК установлено обязательное проведение аудита)
Свидетельство (справка) о государственной регистрации юридического лица
Учредительный договор и устав
Сату объектісі
Акциялар (АҚ); Акциялар;
Объект ДУ: "ТАРАЗЭНЕРГООРТАЛЫҚ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ; БСН: 041140005608; Акциялардың түрі: Простая акция; Орналастырылған акциялардың саны, дана: 128256; Передаваемые акции, шт.: 128256; Передаваемые акции, % от размещенных: 100,00; Қызметкерлердің орташа жылдық саны, адам: 398; Мекен-жайы: Жамбыл облысы; Тараз Қ.Ә.; ул.Сыпатай батыра, 8;Телефон: (7262) 43-26-08; Бағалаушы: ТОО "Оценочно-юридическая компания "Invest Capital"; Бағалау құны, тг: 2 120 365 000,00; Бағалау күні: 23.05.2018;
Балансодержатель
"ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ ҚАРЖЫ БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ; БСН: 000140000012; Мекен-жайы: Жамбыл облысы; Тараз Қ.Ә.; ул.Желтоксан, 78; Телефондар : +7 (7262) 45-53-11, 43-69-30, 43-39-15; 8-778-1475195 (гл.бух.);
Құрылтайшы
"ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ ҚАРЖЫ БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ; ЖСН/БСН: 000140000012; Мекен-жайы: 080012;Жамбыл облысы;Тараз Қ.Ә.;ул.Желтоксан, 78;
Анықтама телефондары: +7 (7262) 45-53-11, 43-69-30, 43-39-15;
Реквизиты для перечисления гарантийного взноса
Төлемді алушы (қаз.): АҚ "Ақпараттық-есептеу орталығы"; БСН: 050540004455.
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ-да есеп шоты (IBAN/ИИК): KZ946017111000000330; БСК: HSBKKZKX;
ТТК: 171; Кбе: 16.
Жариялау
Извещение о передаче в доверительное управление опубликовано: мемлекеттік тілде - "Арай-ақпарат" Республикалық қоғамдық-саяси, ақпараттық, жарнамалық газеті 16.07.2018 күнгі № 108 (108);орыс тілінде - Республиканская общественно-политическая, информационная, рекламная газета "Арай-ақпарат" 16.07.2018 күні № 108 (108);мемлекеттік тілде - "Арай-ақпарат" Республикалық қоғамдық-саяси, ақпараттық, жарнамалық газеті 06.08.2018 күнгі № 123 (123);орыс тілінде - Республиканская общественно-политическая, информационная, рекламная газета "Арай-ақпарат" 06.08.2018 күні № 123 (123);Мемлекеттік реестр порталында - 06.08.2018;
Ескертпе
Срок доверительного управления, мес.: 120;
Эл. құжаттар
Баланс 2015 годОтчет2014г Бух.бал..pdf1,21 МБ
Свидетельство выпуска ценных бумагСвидельство выпуска ценных бумаг.PDF1,43 МБ
Свидетельство о регистрации юлСвидетельство ЮЛ.pdf378,65 КБ
Финансовые показателиФинансовые показатели АО ТЭЦ.pdf204,96 КБ
Отчет об оценке по состоянию на 21.11.2017г. (оценочная стоимость - 1963750000 тенге)скант отчет АО ТЭЦ.pdf25,44 МБ
Баланс 2016 годБаланс 2016.PDF8,15 МБ
Баланс по состоянию 30.04.2018 годБух.Баланс на 30.04.18г.PDF7,46 МБ
Отчет об оценке по состоянию 30.04.2018 год (оценочная стоимость - 2 120 365 000 тенге)отчет ТЭЦ скан (1).pdf23,91 МБ
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!! "Ақпараттық-есептеу орталығы" АҚ шотына сауда-саттық басталуынан екі сағат бұрын кепілдік жарнаның түспеуі тізілім веб-порталының өтінімді қабылдамауына негіз болып табылады. .
Өткізу ережелері
Кейіннен сатып алу құқығымен сенімді басқаруға беру бойынша тендер - құрылтайшы өзі тарапынан ұсынылған бастапқы шарттарының негізінде тендерге қатысушылары ішінен объекті бойынша ең жоғары сатып алу бағасын ұсынатын тендерге қатысушысымен құрылтайшыға шарт жасауды міндеттейтін электрондық пішінде тізілім веб-порталын пайдалану арқылы өткізілетін сенімгерлік басқаруға объектіні беру бойынша сауда-саттықтардың нысаны
Generated in 494ms