Загрузка данных...
Загрузка данных...
Call-центр: +7 (7172) 552981
ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА
Просмотр данных о торгах
Загрузка данных...
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СЕРВИС ПО ON-LINE ОПЛАТЕ ГАРАНТИЙНЫХ ВЗНОСОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГАХ РАБОТАЕТ С ПЕРЕБОЯМИ. В СВЯЗИ С ЧЕМ ГАРАНТИЙНЫЕ ВЗНОСЫ РЕКОМЕНДУЕМ ОПЛАЧИВАТЬ ЧЕРЕЗ ОПЕРАЦИОННЫЕ ОТДЕЛЫ БАНКОВ ВТОРОГО УРОВНЯ.
Акции АО
Торги: №276151 Тип торгов:Конкурс Стартовая цена:6 332 742 260,00 Гарантийный взнос:103 500 000,00 Статус торгов:Не состоялся (на момент начала торгов отсутствуют принятые заявки участников веб-порталом реестра) Начало торгов:31.03.2023 12:00 Дополнительная информация:Допускается продажа единственному участнику торгов
Тендерные (конкурсные) условия
1)«ПАМЗ» АҚ қызметінің бейінін (мамандануын) сақтау / сохранение профиля деятельности (специализации) АО «ПЗТМ»;
2)Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылатын «ПАМЗ» АҚ қызметкерлерінің барлық штат санын сақтау / сохранение всей штатной численности работников АО «ПЗТМ», являющихся гражданами Республики Казахстан;
3)«ПАМЗ» АҚ-да жұмыс орындарын сақтау немесе жаңаларын құру / сохранение или создание новых рабочих мест в АО «ПЗТМ»;
4)сатып алушыға меншік құқығы өткеннен кейін күнтізбелік 12 (он екі) ай ішінде мәмілелер жасауға (қайта сатуға, кепілге, басқаруға беруге және басқаларға) шектеу және (немесе) Активке қатысты белгілі бір іс-әрекеттерге тыйым салу / ограничение на совершение сделок (перепродажа, залог, передача в управление и другие) и (или) запрещение определенных действий в отношении Актива в течение 12 (двенадцать) календарных месяцев после перехода права собственности покупателю;
5)Активті сатып алу-сату шарты жасалған күннен бастап күнтізбелік 36 (отыз алты) ай ішінде «ПАМЗ» АҚ-ның негізгі қарызын, негізгі қарыз бойынша сыйақы, айыппұл (өсімпұл, тұрақсыздық айыбы), дивидендтерді, басқа берешекті төлеу бойынша Компания алдында кредиторлық берешегін өтеу / погашение кредиторской задолженности АО «ПЗТМ» перед Компанией по выплате основного долга по займу, вознаграждения по займу, штрафа (пеня, неустойка), дивидендов и прочей задолженности в течение 36 (тридцати шести) календарных месяцев с даты заключения договора купли-продажи Актива;
6)Сатып алушы Активке меншік құқығын сатып алушыға ауысқанға дейін Сатып алушы Компания ұсынған жеке тұлғаны «ПАМЗ» АҚ Бас директорының арнайы өнім жөніндегі орынбасары лауазымына тағайындауға міндеттенеді, ол қорғаныс өнімін әзірлеуді және өндіруді жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшені қалыптастырады және оған жетекшілік етеді, ал құрылымның, не лауазымның атауы өзгерген жағдайда, жоғарыда көрсетілген ұқсас позицияға / до перехода Покупателю права собственности на Актив, Покупатель обязуется назначать физическое лицо, рекомендованное Компанией на должность заместителя генерального директора АО «ПЗТМ» по специальной продукции, который формирует и курирует структурное подразделение, осуществляющее разработку и производство оборонной продукции, а в случае изменения структуры либо наименования должности на аналогичную вышеуказанную позицию;
7)Сатып алушы «ПЗТМ» АҚ-ның қорғаныс (арнайы) жобаларын, оның ішінде конструкторлық және технологиялық құжаттаманы, жарақтарды, зияткерлік меншікті, жабдықтарды және өзге де техниканы, сондай-ақ қорғаныс (арнайы) жобалары бойынша қызметтерді өндіру және көрсету кезінде пайдаланылатын кез келген өзге құжаттама, техникалық құралдар және т. б. (тізбе әлеуетті сатып алушының сұрауы бойынша ұсынылады) Компанияның басқа еншілес және тәуелді ұйымдарына беруге келісім береді, сондай-ақ жәрдем көрсетеді және кедергі жасамайды / покупатель дает согласие, а также оказывает содействие и не препятствует передаче в другое (-ие) дочерние и зависимые организации Компании оборонных (специальных) проектов АО «ПЗТМ», в т.ч. конструкторской и технологической документации, оснастки, интеллектуальной собственности, оборудования и иной техники, а также любой иной документации, технических средств и т.п., используемых при производстве и оказании услуг по оборонным (специальным) проектам (перечень предоставляется по запросу потенциального покупателя);
8)экономиканың мұнай-газ өндіру, мұнай өңдеу, энергетика, темір жол салалары үшін азаматтық өнім шығару бейінін сақтау, сондай-ақ «ПАМЗ» АҚ қызметіне байланысты сатып алудың барлық субъектілері мен санаттары бойынша мемлекеттік сатып алу және өзге де тендерлер мониторингі бойынша жұмыстарды ұйымдастыру / сохранение профиля по выпуску гражданской продукции для нефтегазодобывающей, нефтеперерабатывающей, энергетической, железнодорожной отраслей экономики, а также организация работ по мониторингу государственных закупок и иных тендеров по всем субъектам и категориям закупок, связанных с деятельностью АО «ПЗТМ»;
9)азаматтық өнімнің жаңа нарықтарына шығу мүмкіндігімен азаматтық өнім желісін кеңейту (кемінде бір жаңа өндіріс құру) / расширение линейки гражданской продукции (создание не менее одного нового производства) с возможностью выхода на новые рынки гражданской продукции;
10)«ПАМЗ» АҚ-да шығарылатын арнайы техникаға сервистік қызмет көрсетуді ұйымдастыру / организация в АО «ПЗТМ» сервисного обслуживания выпускаемой спецтехники.
Требуемые файлы для физ. лиц: электронные (сканированные) копии документов
Спецификация конкурсного предложения
Иностранные физические лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки.
1) тиісті түрде құқыққа қабілетті және әрекетке қабілетті тұлға болуға тиіс: осы талапқа сәйкестікті растау мақсатында жеке басын куәландыратын құжаты ұсынады; / являться надлежащим образом правоспособным и дееспособным лицом: в целях подтверждения соответствия данному требованию предоставляются документы, удостоверяющие личность;
2) тарату және/немесе банкроттық және/немесе оңалту рәсіміне немесе Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасында көзделген өзге де рәсімге тартылмауға тиіс: осы талапқа сәйкестікті растау мақсатында оны банкроттық және/немесе оңалту рәсіміне немесе Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасында көзделген өзге рәсімге тарту фактілері мен негіздерінің жоқтығы туралы кепілдік хат; / не быть вовлеченным в процедуру ликвидации и/или банкротства и/или реабилитации или иную процедуру, предусмотренную законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве: в целях подтверждения соответствия данному требованию предоставляется письмо-гарантия об отсутствии фактов и оснований для его вовлеченности в процедуру банкротства и/или реабилитации или иную процедуру, предусмотренную законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве;
3) сатылатын активті сатып алу қабілетін көрсету: осы талапқа сәйкестікті растау мақсатында банктер, өзге де қаржы ұйымдары берген жеткілікті ақша қаражатының бар екендігі туралы ресми құжаттар не жеткілікті кірістердің (мүліктің) бар екенін растайтын өзге де құжаттар, шарт бойынша активті сатып алуды қаржыландыру қалай жүзеге асырылатыны, қаржыландыру тәсілдері мен құрылымы, қандай қаражатпен (меншікті, қарыз, тартылған және т. б.) қаржыландыру туралы толық сипаттамасы бар хат.); / продемонстрировать способность приобрести реализуемый актив: в целях подтверждения соответствия данному требованию предоставляются официальные документы, выданные банками, иными финансовыми организациями о наличии достаточных денежных средств, либо иные документы, подтверждающие наличие достаточных доходов (имущества), письмо с подробным описанием о том, каким образом будет осуществляться финансирование приобретение Актива по Договору, способы и структуру финансирования, какими средствами (собственными, заемными, привлеченными и т.п.).
4) мерзімі өткен салық берешегі болмауға тиіс: осы талапқа сәйкестікті растау мақсатында конкурстық өтінімдерді қабылдау аяқталатын күннің алдындағы айдың ішінде кез келген күнге тіркелген жері бойынша салық органынан сауда-саттық туралы хабарлама жарияланған күннен кейін берілген анықтама және мерзімі өткен салық берешегінің жоқ екендігі туралы кепілдік хат; / не иметь просроченную налоговую задолженность: в целях подтверждения соответствия данному требованию предоставляются выданная после даты опубликования Извещения о торгах справка из налогового органа по месту регистрации на любую дату в течение месяца предшествующей дате окончания приема Конкурсных заявок и письмо-гарантия об отсутствии просроченной налоговой задолженности;
5) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілген жеке тұлға - ұйымның құрылтайшысы (қатысушысы) және (немесе) басшысы болмауға тиіс: осы талапқа сәйкестікті растау мақсатында көрсетілген тұлғаның Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілген ұйымның құрылтайшысы (қатысушысы) және (немесе) басшысы жеке тұлға болып табылмайтындығы туралы кепілдік хат. / не являться физическим лицом - учредителем (участником) и (или) руководителем организации, включенного в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, в соответствии с законодательством Республики Казахстан: в целях подтверждения соответствия данному требованию предоставляется письмо-гарантия о том, что указанное лицо не является физическим лицом - учредителем (участником) и (или) руководителем организации, включенного в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
6) жосықсыз өнім берушілердің тізіліміне енгізілмеуге (әлеуетті сатып алушының құрылтайшылары мен үлестес тұлғалары үшін): осы талапқа сәйкестікті растау мақсатында сауда саттық туралы хабарлама жарияланған күннен кейін берілген порталдан анықтама ұсынылады goszakup.gov.kz осы адамның жосықсыз өнім берушілер тізілімінде болмауы туралы; / не быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков (для учредителей и аффилированных лиц потенциального покупателя): в целях подтверждения соответствия данному требованию предоставляется выданная после даты опубликования Извещения о торгах справка с портала goszakup.gov.kz об отсутствии данного лица в реестре недобросовестных поставщиков;
7) соттылығының жоқтығы туралы анықтаманың болуы: осы талапқа сәйкестігін растау мақсатында: сауда-саттық туралы хабарлама жарияланған күннен кейін берілген соттылығының жоқтығы туралы анықтама; / иметь справку об отсутствии судимости: в целях подтверждения соответствия данному требованию предоставляется: выданная после даты опубликования Извещения о торгах справка об отсутствии судимости.
Требуемые файлы для юр. лиц: электронные (сканированные) копии документов
Спецификация конкурсного предложения
Иностранные юридические лица представляют нотариально заверенные копии учредительных документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки.
1) тиісті түрде құқыққа қабілетті және әрекетке қабілетті тұлға болуға тиіс: осы талапқа сәйкестікті растау мақсатында заңды тұлғаның тіркелгенін растайтын құжаттарды; Консорциум қатысушылары консорциум құрамына кіретін әрбір заңды тұлғаға қатысты осындай құжатты, сондай-ақ консорциум туралы келісімді ұсынады; / являться надлежащим образом правоспособным и дееспособным лицом: в целях подтверждения соответствия данному требованию предоставляются документы, подтверждающие регистрацию юридического лица; участники Консорциумов предоставляют в отношении каждого юридического лица, из которого состоит консорциум такой документ, а также соглашение о консорциуме;
2) тарату және/немесе банкроттық және/немесе оңалту рәсіміне немесе Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасында көзделген өзге де рәсімге тартылмауға тиіс: осы талапқа сәйкестікті растау мақсатында оны банкроттық және/немесе оңалту рәсіміне немесе Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасында көзделген өзге рәсімге тарту фактілері мен негіздерінің жоқтығы туралы кепілдік хат, консорциумға қатысушылар консорциумға кіретін әрбір тұлғадан осындай кепілдік хат ұсынады; / не быть вовлеченным в процедуру ликвидации и/или банкротства и/или реабилитации или иную процедуру, предусмотренную законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве: в целях подтверждения соответствия данному требованию предоставляется письмо-гарантия об отсутствии фактов и оснований для его вовлеченности в процедуру банкротства и/или реабилитации или иную процедуру, предусмотренную законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве, участники консорциумов предоставляют от каждого лица, входящего в консорциум такое письмо-гарантию;
3) сатылатын активті сатып алу қабілетін көрсету: осы талапқа сәйкестікті растау мақсатында соңғы есепті күнге жеке/шоғырландырылған/құрамдастырылған қаржылық есептілік. Балама ретінде компания банк кепілдігін, ашық кредит желісін растауды, банктің жеткілікті ақша қаражатының бар екенін растайтын кредит комитеті шешімінің көшірмесін ұсына алады. Шарт бойынша активті сатып алуды қаржыландыру қалай жүзеге асырылатыны, қаржыландыру тәсілдері мен құрылымы, қандай қаражатпен (меншікті, қарыз, тартылған және т. б.) қаржыландыру туралы толық сипаттамасы бар хат.). Консорциумға қатысушылар консорциумға қатысушылардың активті бірлесіп сатып алу қабілетін көрсете алады; / продемонстрировать способность приобрести реализуемый актив: в целях подтверждения соответствия данному требованию предоставляются отдельная/консолидированная/комбинированная финансовая отчетность на последнюю отчетную дату. В качестве альтернативы компания может предоставить банковскую гарантию, подтверждение открытой кредитной линии, выписку решения кредитного комитета банка), подтверждающие наличие достаточных денежных средств. Письмо с подробным описанием о том, каким образом будет осуществляться финансирование приобретение Актива по Договору, способы и структуру финансирования, какими средствами (собственными, заемными, привлеченными и т.п.). Участники консорциума могут продемонстрировать способность приобрести актив участниками консорциума совместно;
4) мерзімі өткен салық берешегі болмауға тиіс: осы талапқа сәйкестікті растау мақсатында конкурстық өтінімдерді қабылдау аяқталатын күннің алдындағы айдың ішінде кез келген күнге тіркелген жері бойынша салық органынан сауда-саттық туралы хабарлама жарияланған күннен кейін берілген анықтама және мерзімі өткен салық берешегінің жоқ екендігі туралы кепілдік хат. Консорциум қатысушылары консорциумға кіретін барлық тұлғаларға қатысты көрсетілген құжаттарды ұсынады; / не иметь просроченную налоговую задолженность: в целях подтверждения соответствия данному требованию предоставляются выданная после даты опубликования Извещения о торгах справка из налогового органа по месту регистрации на любую дату в течение месяца предшествующей дате окончания приема Конкурсных заявок и письмо-гарантия об отсутствии просроченной налоговой задолженности. Участниками консорциумов предоставляются указанные документы в отношении всех лиц, входящих в консорциум;
5) әрекетсіз заңды тұлға болып табылмайды: осы талапқа сәйкестікті растау мақсатында хат-осы заңды тұлғаның әрекетсіз заңды тұлға болып табылмайтындығына кепілдік. Консорциум қатысушылары консорциумға кіретін барлық тұлғалардан көрсетілген хатты ұсынады / не являться бездействующим юридическим лицом: в целях подтверждения соответствия данному требованию предоставляется письмо-гарантия о том, что данное юридическое лицо не является бездействующим юридическим лицом. Участниками консорциумов предоставляется указанное письмо от всех лиц, входящих в консорциум;
6) дауыс беретін акциялары немесе жарғылық капиталындағы қатысу үлестері Қазақстан Республикасына меншік құқығымен тиесілі, сондай-ақ дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) 50% - дан астамы жанама түрде Қазақстан Республикасына тиесілі заңды тұлға болып табылмауға тиіс: осы талапқа сәйкестікті растау мақсатында осы заңды тұлғаның дауыс беретін акцияларының/жарғылық капиталға қатысу үлестерінің Қазақстан Республикасына тиесілі еместігі, сондай-ақ осы заңды тұлғаның дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) 50% - дан астамы жанама түрде Қазақстан Республикасына тиесілі еместігі туралы кепілдік хат; меншік құрылымын акциялармен/қатысу үлестерімен және әрбір келесі иеленушінің соңғы иеленушіге дейін ашуы бар хат. Консорциум қатысушылары консорциумға кіретін барлық тұлғаларға қатысты көрсетілген құжаттарды ұсынады. / не являться юридическим лицом голосующие акции или доли участия в уставном капитале которых принадлежат на праве собственности государству Республике Казахстан, а также более 50% голосующих акций (долей участия) которых косвенно принадлежат государству Республике Казахстан: в целях подтверждения соответствия данному требованию предоставляются письмо-гарантия о том, что голосующие акции/доли участия в уставном капитале данного юридического лица не принадлежат государству Республике Казахстан, а также более 50% голосующих акций (долей участия) данного юридического лица косвенно не принадлежат государству Республике Казахстан, письмо с раскрытием структуры собственности акциями/долями участия и каждого последующего владельца до конечного владельца. Участниками консорциумов предоставляются указанные документы в отношении всех лиц, входящих в консорциум;
7) жосықсыз өнім берушілердің тізіліміне енгізілмеуге (әлеуетті сатып алушының құрылтайшылары мен үлестес тұлғалары үшін): осы талапқа сәйкестікті растау мақсатында сауда саттық туралы хабарлама жарияланған күннен кейін берілген порталдан анықтама ұсынылады goszakup.gov.kz осы адамның жосықсыз өнім берушілер тізілімінде болмауы туралы; / не быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков (для учредителей и аффилированных лиц потенциального покупателя): в целях подтверждения соответствия данному требованию предоставляется выданная после даты опубликования Извещения о торгах справка с портала goszakup.gov.kz об отсутствии данного лица в реестре недобросовестных поставщиков;
8) соттылығының жоқтығы туралы анықтаманың болуы: осы талапқа сәйкестігін растау мақсатында: сауда-саттық туралы хабарлама жарияланған күннен кейін берілген заңды тұлғаның бірінші басшысының және оның акционерлерінің/қатысушыларының соттылығының жоқтығы туралы анықтама (егер сауда-саттыққа қатысушының акционері/қатысушысы заңды тұлға болып табылса, онда осы заңды тұлғаның бірінші басшысының соттылығының жоқтығы туралы анықтама ұсынылады). / иметь справку об отсутствии судимости: в целях подтверждения соответствия данному требованию предоставляется: выданная после даты опубликования Извещения о торгах справка об отсутствии судимости первого руководителя юридического лица и его акционеров/участников (в случае если акционер/участник участника торгов является юридическое лицо, то предоставляется справка об отсутствии судимости первого руководителя данного юридического лица).
Объект продажи
Акции (АО); Акции АО;
Наименование (рус): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ"; БИН: 931240000210; Вид акций: Простая акция; Количество размещенных акций, шт.: 58747515; Продаваемые акции, шт.: 58747515; Продаваемые акции, % от размещенных: 99,8300; Среднегодовая численность работников, чел.: 352; Адрес: Северо-Казахстанская область; Петропавловск г.а.; ул. Я.Гашека, д.1; Телефон: (7152) 63-03-00; Оценщик: ТОО "Asia Consalting"; Оценочная стоимость, тг: 6 332 742 260,00; Дата оценки: 30.06.2022;
Балансодержатель
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ" (KAZAKHSTAN ENGINEERING)"; БИН/ИИН: 030440000693; Адрес: Нур-Султан г.а. ; Есильский р. а. ; ул.Керей, Жәнібек хандар, д.12А; Телефоны: (7172) 72-52-52 (вн. 1001, 1131, 1610);
Продавец
Акционерное общество "Национальная компания "Казахстан инжиниринг" (Kazakhstan Engineering); ИИН/БИН: 030440000693; Адрес: Астана г.а.;Есильский р. а.;ул. Керей, Жәнібек хандар, здание 12А;
Телефоны для справок: +7 (7172) 695599 вн. 1610;
Реквизиты для перечисления гарантийного взноса
Получатель платежа (рус.): АО "Информационно-учетный центр"; БИН: 050540004455.
Расчетный счет (IBAN/ИИК) в АО "Народный банк Казахстана": KZ946017111000000330; БИК: HSBKKZKX;
КНП: 171; Кбе: 16.
Публикация
Извещение о продаже опубликовано: на государственном языке - Республикалық қоғамдық-саяси газет «Айқын» от 18.03.2023 № 32 (4280); на русском языке - Республиканская ежедневная газета «Литер» от 18.03.2023 № 32 (4280); на веб-портале Реестра государственного имущества - 16.03.2023;подробнее
Эл. документы
Устав ао "петропавловский завод тяжелого машиностроения"Устав АО ПЗТМ.PDF7,44 МБ
Аудированная финансовая отчетность ао "пзтм" за 2019 годАудированная финансовая отчетность АО ПЗТМ за 2019 год.PDF8,40 МБ
Аудированная финансовая отчетность ао "пзтм" за 2020 годАудированная финансовая отчетность АО ПЗТМ за 2020 год.pdf766,47 КБ
Аудированная финансовая отчетность ао "пзтм" за 2021 годАудированная финансовая отчетность АО ПЗТМ за 2021 год.pdf771,69 КБ
Отчет об оценке пакета акций ао "пзтм"Отчет об оценке пакета акций АО ПЗТМ.pdf2,46 МБ
Проект договора купли - продажи простых акций ао "пзтм"Проект Договора купли - продажи простых акций АО ПЗТМ.pdf723,50 КБ
Справка по задолженности ао "пзтм" перед ао "нк "казахстан инжиниринг" на 15.03.2023Справка по задолженности АО ПЗТМ перед АО НК Казахстан инжиниринг на 15.03.2023.pdf945,11 КБ
Справка по кредиторской задолженности ао "пзтм" по состоянию на 15.03.2023Справка по кредиторской задолженности АО ПЗТМ по состоянию на 15.03.2023.pdf416,28 КБ
Презентация по ао "пзтм"Презентация по АО ПЗТМ.pdf880,49 КБ
Финансовые показателифин_показатели.xls18,93 КБ
Правила проведения
Конкурс - торги по продаже имущества национальных управляющих холдингов, национальных холдингов и иных контролируемых национальными управляющими холдингами юридических лиц на веб-портале Реестра, при которых участникам соответствующим условиям конкурса предоставляется возможность повысить свои ценовые предложения на аукционе по английскому методу торгов.
ВНИМАНИЕ!!! Основанием для отказа веб-порталом реестра в принятии заявки является непоступление за два часа до начала торгов гарантийного взноса, на счет АО "Информационно-учетный центр".
Generated in 133ms