Загрузка данных...
Загрузка данных...
Call-центр: +7 (7172) 552981
Загрузка данных...
ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА
Доводим до вашего сведения, что гарантийные взносы участников торгов необходимо перечислять ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на счет АО «ИУЦ» открытый в АО «Казкоммерцбанк», ввиду прекращения с 20 апреля 2018 года платежей АО «Банк Астаны» по гарантийным взносам участников торгов (более подробно см. по ссылке)
Просмотр данных о торгах
Загрузка данных...
Доля/участие в ТОО
Торги: №82295 Тип торгов:Электронный тендер Стартовая цена:1 755 691 250,00 Гарантийный взнос:68 070 000,00 Статус торгов:Не состоялся (менее двух заявок участников тендера (конкурса) принято веб-порталом реестра на момент начала торгов) Начало торгов:16.01.2018 10:00
Тендерные (конкурсные) условия
1. Кәсіпорынның кәсіби қызметін келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап 5 жыл ішінде сақтау / Сохранение профиля деятельности – быть базовым предприятием рисового кластера в Кызылординской области до 5 лет с момента подписания договора;
2. Жыл сайын егін жұмыстары (наурыз) басталардан 3 (үш) ай бұрын ауылшаруашылық өнімдерін өндірушілермен өндіру және күрішті егу бойынша 40-тан кем емес ауылшаруашылық өндірушілерімен 1 кг күріш салысының бағасы 50 теңгеден кем болмауы жөнінде фьючерлік келісім-шарттар жасасу/ Ежегодно за 3 (три) месяца до начала полевых работ (март) заключать фьючерсные контракты с сельхозпроизводителями по производству и выращиванию риса не менее чем с 40 сельхозпроизводителями по цене не менее 50 тенге за 1 кг риса шалы;
3. 5 жыл ішінде элеватор кешеніне жаңарту жүргізу және кешенді кезең-кезеңмен келісілген жоспар мен кестеге сәйкес қажетті техникамен үлкейту / В течение 5 лет проводить модернизацию элеваторного комплекса и поэтапно увеличить парк необходимой техники на основании согласованного плана и графика:
3.1. Қуаттылығы тәулігіне 120 тонна күріш өндіретін зауыт сатып алу / Приобретение рисоперерабатывающего завода мощностью 120 тонн/сутки;
3.2. Сыйымдылығы 2000 тонна болатын 12 астық қоймасын салу / Строительство 12 зерноскладов емкостью 2000 тонн;
3.3. Шығарылатын өнімді жүзеге асыру үшін жеке Сауда үйін ашу, өнімнің сауда белгісін сапалы рәсімдеу, қуаттылығы сағатына 1 тонна дайын өнімді қаптау цехын салу / Комплексное решение вопроса реализации выпускаемой продукции, включающее создание собственного Торгового Дома, качественного оформления бренда продукции создание, строительство цеха упаковочной готовой продукции с фасовочной линией мощностью 1тонн/час;
3.4. Элеватор кешенінің астық қабылдау бойынша технологиялық алаң мен ішкі жолдарды салу және күрделі жөндеу/ Строительство и капитальный ремонт внутренних дорог и технологических площадок по приему зерна элеваторного комплекса;
3.5. 4-теміржол тұйығын күрделі жөндеуден өткізу/ Капитальный ремонт 4-х железнодорожных тупиков;
3.6. Күрішті-астықты тасымалдайтын 10 тонналық 4 автокөлік сатып алу / Приобретение 4 автомашины грузоподъемностью 10 тонн для перевозки риса-зерна;
3.7. Көп қызмет атқаратын – 2 дестелегіш сатып алу. Дестелегіш сипаттамасы: Дара пышақ; гидравликалық жетек; бәсеңдеткіші құрастырылған; жылдамдығы өзі жүретін шөп шабатын машина 1100 нан 1400 дейін жүрісі/мин/ дара пышақ 1050 нан 1400 дейін тіркеседі жүрісі/мин; Ұшталған (шыңдалған) қорғау тістері; Орағыш - моделі PR15, дұрысталған орағыш, 5 тырнауық, дара, бұралатын конструкция тістерінің орналасуын жұдырықшалы бақылайтыны бар, өзі жүретін шөп шабатын машина үшін дестелегіштің жылдамдығы 0 ден 80 айн/мин. Комбайнның дестелегішінің айналымы минутына 0-ден 67 дейін, транспортері - ені 41,6 дюйм. (1057 мм), резеңкемен қапталған кенеп мата, V-бейнелі бағыттағыш, өздігінен жүретін шөп шабатын машинаның дестелегіш жылдамдығы 0-ден 742 айн/мин, комбайн дестелегіші үшін 0-ден 464 айн/мин, терезе ені 60,6 дюйм (1539 мм) 76,7 дюйм(1948мм) дейін./ Приобретение многофункциональной жатки - 2 ед. Характеристика жатки: Одинарный нож; Привод гидравлический; Редуктор в масляной ванне сконструированный; Скорость самоходная косилка 1100 до 1400 ход/мин/ одинарный Нож сочетают 1050 до 1400 ход/мин; Заостренные (закаленные) защитные пальцы; Мотовило - модель PR15, подбирающее мотовило, 5 граблин, одинарное, поворачивающаяся конструкция с кулачковым контролем положения пальцев, скорость жатки для самоходной косилки от 0 до 80 об/мин. Жатка для комбайна от 0 до 67 оборотов в минуту, полотняный транспортер - ширина 41,6 дюйм. (1057 мм), полотно с прорезиненным покрытием, V-образной направляющей, скорость жатки для самоходной косилки от 0 до 742 об/мин, жатка для комбайна 0 до 464 об/мин, ширина окна 60,6 дюйма (1539 мм) до 76,7дюйма(1948мм).
3.8. Астық жинайтын комбайн сатып алу -3 дана. Комбайн сипаттамасы: л. с. 378; БӨП-түрі 2-сатылы; астық бастыру жүйесі бар APS; барабанның ені мм. 1580; барабан диаметрі мм 450; бункер көлемі л 9000; түсіру өнімділігі, л/сек. 105 / Приобретение зерноуборочного комбайна-3 ед. Характеристики комбайнов: Мощность л.с. 378; КПП тип 2-ступ.; Молотильная система тип APS; Ширина барабана мм. 1580; Диаметр барабана мм. 450; Объем бункера л. 9000; Производительность выгрузки л/сек. 105 .
4. Әлеуметтік инвестициялар–өмір сүру сапасы мен деңгейін арттыру мақсатында әлеуметтік саладағы нысандарға (балабақшалар, балаларға арналған дамытатын клубтар және т.б.) қаражат бөлу / Социальные инвестиции - вложения в объекты социальной сферы (детские сады, детские развивающие клубы и т.д.) с целью повышения уровня и качества жизни работников;
5. Ауданның қайырымдылық шараларына міндетті түрде қатысу / Обязательное участие в благотворительных мероприятиях района;
6. Жыл сайын компанияның және ауданның еңбек ардагерлерін емдеу-сауықтыру орындарына жіберіп отыру/ Ежегодно направлять в лечебно-оздоровительные учреждения ветеранов труда самой компании, так и района;
7. Жыл сайын компания қызметкерлерінің біліктілігін арттыру/ Ежегодно повышать квалификацию сотрудников компании;
8. Сатушы Сатып алушыдан активті сатып алуда жоғарыда көрсетілген (1,2,3) негізгі шарттары бойынша ақпарат сұратуға құқығы бар, Сатып алушы болса ақпаратты беруге тиісті / Продавец вправе запрашивать информацию у Покупателя, на предмет соблюдения Покупателем особых условий приобретения актива, перечисленных выше (п.1,2,3.), а Покупатель обязан предоставлять такую информацию.
9. Сатып алу шарттары орындалмаған жағдайда Сатушы Сатып слушыдан тұрақсыздық төлемін келісім шарт сомасының 0,1%төлеуді талап етуге құқылы / При невыполнении Покупателем условий приобретения, Продавец вправе требовать уплаты Покупателем неустойки в размере 0,1% от суммы договора.
10. Сатып алушушы 2017 жылдың 16-шы наурыздағы № ZG 15-5/2017 Сатушы мен «АТФ Банк» АҚ-ы арасында жасалған кепіл шарты бойынша Сатушының барлық міндеттемелерін толығымен өтейді./ Полное исполнение Покупателем всех обязательств Продавца по Договору Гарантии № ZG-15-5/2017 от 16 марта 2017 года заключенного между Продавцом и АО «АТФ Банк».
Требуемые файлы для физ. лиц: электронные (сканированные) копии документов
Иностранные физические лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки.
Требуемые файлы для юр. лиц: электронные (сканированные) копии документов
Иностранные юридические лица представляют нотариально заверенные копии учредительных документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки.
Объект продажи
Доля (ТОО); Доля/участие в ТОО;
Наименование (рус): ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРО ХОЛДИНГ "БАЙКОНУР"; БИН: 060840008054; Продаваемая доля участия, тг.: 1730700000,0000; Продаваемая доля участия, % от УК: 100,0000; Среднегодовая численность работников, чел.: 37; Адрес: Кызылординская область; Жалагашский район; п.Жалагаш, ул.Абая, д.105; Телефон: (72431) 3-11-37, 3-14-95; Оценщик: ТОО "WMCONSULTING"; Оценочная стоимость, тг: 7 022 765 000,00; Дата оценки: 01.07.2017;
Балансодержатель
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СОЦИАЛЬНО-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ КОРПОРАЦИЯ "БАЙКОНЫР (БАЙКОНУР)"; БИН/ИИН: 110140002973; Адрес: Кызылординская область ; Кызылорда г.а. ; ул.Г.Муратбаева, д.4; Телефоны: (7242) 70-11-99; +7-701-535-18-84 (гл.бухгалтер), +7-701-241-45-99 (юрист);
Продавец
Акционерное общество "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)"; ИИН/БИН: 110140002973; Адрес: Кызылординская область;Кызылорда г.а.;ПКК-66, Обводнитель б/н;
Телефоны для справок: (7242) 60-51-56;
Реквизиты для перечисления гарантийного взноса
Получатель платежа (рус.): АО "Информационно-учетный центр"; БИН: 050540004455.
Расчетный счет (IBAN/ИИК) в АО "КАЗКОММЕРЦБАНК": KZ529261501102032004; БИК: KZKOKZKX;
КНП: 171; Кбе: 16.
Публикация
Извещение о продаже опубликовано: на веб-портале Реестра государственного имущества - 12.12.2017;
Эл. документы
Утвержденный графикProtokol Pravleniya po graf.privatizacii (1).pdf1 002,73 КБ
СвидетельствоСправка тоо гос регистр.pdf33,86 КБ
Отчет об оценкеОтчет об оценке Агро.pdf43,68 МБ
Договор гарантииДог гарантии.PDF1,74 МБ
Финансовые показателифин_показатели.xls21,12 КБ
Правила проведения
Электронный тендер (применяется с 18.01.2016) - форма торгов по продаже стратегических объектов, предприятия как имущественного комплекса, акций АО, доли участия в уставном капитале ТОО, объектов историко-культурного наследия, при которой участники заявляют свои предложения в закрытом конверте
ВНИМАНИЕ!!! Основанием для отказа веб-порталом реестра в принятии заявки является непоступление за два часа до начала торгов гарантийного взноса, на счет АО "Информационно-учетный центр".
Generated in 467ms