Загрузка данных...
Загрузка данных...
Call-центр: +7 (7172) 552981
ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА
Просмотр торга
Загрузка данных...
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СЕРВИС ПО ON-LINE ОПЛАТЕ ГАРАНТИЙНЫХ ВЗНОСОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГАХ РАБОТАЕТ С ПЕРЕБОЯМИ. В СВЯЗИ С ЧЕМ ГАРАНТИЙНЫЕ ВЗНОСЫ РЕКОМЕНДУЕМ ОПЛАЧИВАТЬ ЧЕРЕЗ ОПЕРАЦИОННЫЕ ОТДЕЛЫ БАНКОВ ВТОРОГО УРОВНЯ.
Акции
Торги: №103548 Тип торгов: Тендер по передаче в доверит. управление с правом выкупа Стартовая цена: 6 678 131 000,00 Гарантийный взнос: 1 001 719 650,00 Статус торгов: Не состоялся (менее двух участников тендера (конкурса) допущены комиссией (продавцом) к торгам) Начало торгов: 18.09.2018 10:00
Тендерные (конкурсные) условия
1. Кейіннен сатып алу (осы шарттардың 6-тармағына сәйкес сенімгерлік басқару кезеңінде көзделген инвестициялық міндеттемелерді сенімгерлік басқарушының тиісінше орындауы шартында мерзімінен бұрын сатып алу) құқығымен 3 жыл мерзімге сенімгерлік басқару/Доверительное управление сроком на 3 года с правом последующего выкупа (досрочного выкупа при условии надлежащего исполнения доверительным управляющим инвестиционных обязательств, предусмотренных в период доверительного управления согласно пункту 6 настоящих условий)
2. Сенімгерлік басқару мерзімі ішінде, сондай-ақ сатып алу-сату шартын жасасқан сәттен бастап 10 жыл ішінде «Орталық клиникалық аурухана» АҚ-ның (бұдан әрі - Қоғам) көрсететін медициналық қызметтерінің тізбесін сақтау/Сохранение перечня оказываемых медицинских услуг АО «Центральная клиническая больница» (далее - Общества) в течение срока доверительного управления, а также в течение 10 лет с момента заключения договора купли-продажи;
3. Бекітілген мемлекеттік бюджетке сәйкес аталған медициналық қызметтерге шығыстарды қаржыландыру шартында сенімгерлік басқару мерзімі ішінде, сондай-ақ сатып алу-сату шартын жасасқан сәттен бастап 10 жыл ішінде Қазақстан Республикасы Президенті Іс Басқармасының Медициналық орталығына бекітілген және Қоғам қызмет көрсететін контингентке («Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің 135-1-бабына сәйкес айқындалған) медициналық көмекті сақтау/Сохранение медицинской помощи контингенту, прикрепленному к Медицинскому центру Управления Делами Президента Республики Казахстан (определенному согласно статье 135-1 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения») и обслуживаемому в Обществе, в течение срока доверительного управления, а также в течение 10 лет с момента заключения договора купли-продажи, при условии финансирования расходов на данные медицинские услуги согласно утвержденному государственному бюджету;
4. Бекітілген мемлекеттік бюджетке сәйкес аталған медициналық қызметтерге шығыстарды қаржыландыру шартында сенімгерлік басқару мерзімі ішінде, сондай-ақ сатып алу-сату шартын жасасқан сәттен бастап 10 жыл ішінде Қазақстан Республикасы Президенті Іс Басқармасының Медициналық орталығына бекітілген және Қоғамның арнайы бөлімшесі қызмет көрсететін контингентке медициналық қызмет көрсетуді сақтау және ақпараттық қауіпсіздікті (құжаттаманың құпиялылығын және деректермен алмасуды) қамтамасыз ету/Сохранение медицинского обслуживания контингента, прикрепленного к Медицинскому центру Управления Делами Президента Республики Казахстан и обслуживаемого в специальном отделении Общества, и обеспечение информационной безопасности (секретности документации и обмена данными) в течение срока доверительного управления, а также в течение 10 лет с момента заключения договора купли-продажи, при условии финансирования расходов на данные медицинские услуги согласно утвержденному государственному бюджету;
5. Ұлттық сәйкестік сертификатына қайта аккредиттеуден табысты өту, сондай-ақ пациенттердің қауіпсіздігі мен медициналық күтім сапасының JCI халықаралық сертификатын өзектендіру үшін, денсаулық сақтау саласындағы ұлттық стандарттардың талаптарын сенімгерлік басқару кезеңінде Қоғамның сақтауын қамтамасыз ету/Обеспечение соблюдения Обществом требований национальных стандартов в области здравоохранения для успешного прохождения реаккредитации на национальный сертификат соответствия, а также актуализация международного сертификата JCI безопасности пациентов и качества медицинского ухода, в период доверительного управления;
6. Қоғам қызметінің медициналық бағыттарын дамытуға немесе материалдық-техникалық базаны жаңғыртуға (медициналық және өзге де жабдықты сатып алу, объектіге жөндеу жұмыстарын, инженерлік желілерді және т.б. жүргізу) сенімгерлік басқарушы қаражаты есебінен сенімгерлік басқару мерзімі ішінде кемінде 1 млрд. теңге, оның ішінде алғашқы жылдың ішінде кемінде 350 млн. теңге, сондай-ақ сатып алу-сату шартын жасасқан сәттен бастап 10 жыл ішінде кемінде 8,2 млрд. теңге инвестициялар салу/Вложение инвестиций за счет средств доверительного управляющего в развитие медицинских направлений деятельности Общества или модернизацию материально-технической базы (приобретение медицинского и прочего оборудования, проведение ремонтных работ объекта, инженерных сетей и т.д.), не менее 1 млрд. тенге в течение срока доверительного управления, в том числе в течение первого года - не менее 350 млн. тенге, а также не менее 8,2 млрд.тенге в течение 10 лет с момента заключения договора купли-продажи;
7. Қоғамның кадр персоналын, оның ішінде мамандану және біліктілік деңгейі (дәрігерлердің санаттылығы - 82%, орташа медициналық қызметкерлердікі – 83 %) бойынша сақтау/Сохранение кадрового персонала Общества, в том числе по уровню специализации и квалификации (категорированность врачей - 82%, средних медицинских работников - 83%);
8. Сенімгерлік басқару кезеңінде Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған тәртіппен Қоғамның таза табысынан акциялардың мемлекеттік пакетіне дивидендтерді аудару мен төлеудің уақытылығын және толықтығын қамтамасыз ету. Таза табыстың қалған бөлігін Қоғамның билік етуінде қалдыру және оны дамытуға жұмсау/На период доверительного управления обеспечить своевременность и полноту перечисления и выплаты дивидендов на государственный пакет акций от чистого дохода Общества в порядке, определенным законодательством Республики Казахстан. Оставшуюся часть чистого дохода оставить в распоряжении Общества и направить ее на развитие;
9. Объектіні бөліп төлеу арқылы (тоқсанына бір рет соманы енгізумен) 3 жыл мерзімге заңнамаға сәйкес тіркеуге жататын Объектінің кепіл шартын бір уақытта жасасумен сатып алу құқығын ұсыну/Предоставление права выкупа Объекта в рассрочку (с внесением сумм 1 раз в квартал) сроком на 3 года с одновременным заключением договора залога Объекта, подлежащего регистрации в соответствии с законодательством.
Требуемые файлы для физ. лиц: электронные (сканированные) копии документов
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
Требуемые файлы для ИП: электронные (сканированные) копии документов
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности
Требуемые файлы для юр. лиц: электронные (сканированные) копии документов
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности
Аудиторский отчет за последний финансовый год (для юридических лиц, для которых законодательством РК установлено обязательное проведение аудита)
Свидетельство (справка) о государственной регистрации юридического лица
Учредительный договор и устав
Объект продажи
Акции (АО); Акции;
Объект ДУ: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"; БИН: 990340005977; Вид акций: Простая акция; Количество размещенных акций, шт.: 4040830; Передаваемые акции, шт.: 4040830; Передаваемые акции, % от размещенных: 100,00; Среднегодовая численность работников, чел.: 1435; Адрес: Алматы г.а. ; Алмалинская р.а. ; ул. Панфилова, д.139;Телефон: (727) 261-67-79, 261-97-17, 261-97-29; Оценщик: ТОО "Kazakhstan Business Service Company"; Оценочная стоимость, тг: 6 678 131 000,00; Дата оценки: 31.12.2017;
Балансодержатель
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"; БИН: 960440000220; Адрес: Астана г.а. ; Есильский р. а. ; ул.Орынбор, д.2; Телефоны: (7172) 74-90-35;
Учредитель
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И ПРИВАТИЗАЦИИ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"; ИИН/БИН: 980240000950; Адрес: 010000;Нур-Султан г.а.;Сарыаркинская р.а.;пр.Победы, д.11;
Телефоны для справок: (7172) 71-77-08, 71-72-30;
Реквизиты для перечисления гарантийного взноса
Получатель платежа (рус.): АО "Информационно-учетный центр"; БИН: 050540004455.
Расчетный счет (IBAN/ИИК) в АО "Народный банк Казахстана": KZ946017111000000330; БИК: HSBKKZKX;
КНП: 171; Кбе: 16.
Публикация
Извещение о передаче в доверительное управление опубликовано: на государственном языке - Жалпыұлттық Республикалық "Егемен Қазақстан" газеті от 29.08.2018 № 163 (29394); на русском языке - Общенациональная ежедневная газета "Казахстанская правда" от 29.08.2018 № 163 (28792); на веб-портале Реестра государственного имущества - 29.08.2018;
Примечание
Срок доверительного управления, мес.: 36;
Эл. документы
Справка о государственной регистрацииSpravka_Dep_yusticii_g Almati_01.02.2017_.pdf697,62 КБ
УставUstav_01.02.2017.pdf12,58 МБ
Свидетельство о государственной регистрации выпуска объявленных акцийSvid_vipuska_cb_17.02.2017_NA6043.pdf923,16 КБ
Приказ кгипприказ КГИП 828 ЦКБ.pdf901,82 КБ
Отчет об оценке гпа цкбОтчет№2018-288.PDF9,18 МБ
Балансыбалансы 2015-2017.pdf1,94 МБ
ВНИМАНИЕ!!! Основанием для отказа веб-порталом реестра в принятии заявки является непоступление за два часа до начала торгов гарантийного взноса, на счет АО "Информационно-учетный центр".
Правила проведения
Тендер по передаче в доверительное управление с правом последующего выкупа - форма торгов по предоставлению объекта в доверительное управление, проводимая с использованием веб-портала реестра в электронном формате, при которых учредитель обязуется на основе предложенных им исходных условий заключить договор с тем из участников тендера, кто предложит наивысшую выкупную цену за объект
Generated in 452ms