Загрузка данных...
Загрузка данных...
Call-центр: +7 (7172) 552981
ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА
Просмотр торга
Загрузка данных...
В настоящее время сервис по онлайн оплате с использованием ПШЭП (платежный шлюз "электронного правительства") недоступен. На стороне ПШЭП возникла непредвиденная ошибка.
Доля/участие в ТОО
Торги: №105475 Тип торгов: Тендер по передаче в доверит. управление с правом выкупа Стартовая цена: 122 655,00 Гарантийный взнос: 18 399,00 Статус торгов: Не состоялся (менее двух заявок участников тендера (конкурса) принято веб-порталом реестра на момент начала торгов) Начало торгов: 09.10.2018 10:00 Дополнительная информация: Допускается продажа единственному участнику торгов
Тендерные (конкурсные) условия
1. В течение 1 (одного) месяца с момента подписания договора доверительного управления и акта-приема передачи погасить не менее 10 % - 173 517 589 (сто семьдесят три миллиона пятьсот семнадцать тысяч пятьсот восемьдесят девять) тенге кредиторской задолженности ТОО «Астана қалалық жарық» за счет собственных средств доверительного управляющего (частные инвестиции) / Сенімгерлік басқару шартына және қабылдау-беру актісіне қол қойған сәттен бастап 1 (бір) ай ішінде сенімгерлік басқарушының жеке қаражаты (жеке инвестиция) есебінен «Астана қалалық жарық» ЖШС кемінде 10 % - 173 517 589 (жүз жетпіс үш миллион бес жүз он жеті мың бес жүз сексен тоғыз) теңге несиелік берешегін өтеуге;
1.1. В течение 60 календарных дней с момента подписания договора доверительного управления утвердить органом государственного управления – Управлением топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны План реабилитации Товарищества, предусматривающий: - стратегию развития товарищества на период доверительного управления; - согласованный с кредиторами план погашения кредиторской задолженности, предусматривающий погашение не менее 40% кредиторской задолженности за счет собственных средств доверительного управляющего (частные инвестиции). План погашения кредиторской задолженности должен быть рассчитан не более чем на 12 месяцев с момента утверждения / Сенімгерлік басқару шартына қол қойғаннан сәттен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде: – сенімгерлік басқару кезеңінде Серіктестікті дамыту стратегиясын көздейтін; – сенімгерлік басқарушының жеке қаражаты (жеке инвестиция) есебінен несиелік берешегінің кемінде 40 % өтеуді көздейтін, несиелік берешекті өтеу жоспары кредиторлармен келісілген Серіктестікті Оңалту жоспарының мемлекеттік басқару органы – Астана қаласының Отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасын бекітуге міндетті. Несиелік берешекті өтеу жоспары бекітілген сәттен бастап 12 айдан артық емес мерзімге есептелуі тиіс;
1.2. Доверительный управляющий обязуется погасить оставшуюся кредиторскую задолженность (остальные 50%) в течение периода действия договора доверительного управления / Сенімгерлік басқарушы сенімгерлік басқару шартының әрекет ету кезеңі ішінде қалған несиелік берешекті (қалған 50%) өтеуге міндеттенеді
10. Во время доверительного управления обеспечить учет и сохранность имущества объекта в установленном законодательством порядке, в случае его повреждения или уничтожения обязан заменить равноценным имуществом / Сенімгерлік басқару уақытында заңнамада белгіленген тәртіпте объектінің мүлігін тіркеуді және сақтауды қамтамасыз етуге, ол бүлінген немесе жойылған жағдайда баламалы мүлікпен ауыстыруға;
11. Не допускать действий, способных вызвать повреждение имущества объекта или расположенных в нем инженерных и коммуникационных сетей, и в случае необходимости обеспечивать к ним доступ эксплуатирующим организациям / объектінің мүлігін немесе онда орналасқан инженерлік және коммуникациялық желілерді зақым келтіруге қабілетті әрекеттерге жол бермеуге және қажет болған жағдайда оларға пайдаланушы ұйымдарға рұқсат беруді қамтамасыз етуге;
12. Обеспечить исполнение заключенных договоров на коммунальные и иные услуги с поставщиками / Жеткізушілермен коммуналдық және өзге де қызметтерген жасалған шарттарды орындауды қамтамасыз етуге міндетті;
13. Все расходы, связанные с передачей объекта в доверительное управление, дальнейшей его эксплуатацией на период доверительного управления, производятся за счет доверительного управляющего / Сенімгерлік басқаруға объектіні берумен, сенімгерлік басқару кезеңінде оның одан әрі пайдалануға байланысты барлық шығындар сенімгерлік басқарушының есебінен өндіріледі;
14. Набор специалистов и рабочего персонала для эксплуатации сетей и электроустановок осуществляется в соответствии с действующими нормами Трудового кодекса Республики Казахстан, привлечение иностранной рабочей силы и специалистов производится с соблюдением существующих квот привлечения иностранной рабочей силы в соответствии с Правилами установления квоты на привлечение иностранной рабочей силы в Республику Казахстан, утвержденными Постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2016 года №802 / Желілерді пайдалану және электр қондырғылар үшін мамандар мен жұмыс персоналдарды жинау Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормаларына сәйкес жүзеге асырылады, шетелдік жұмыс күшін және мамандарды тарту Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 15 желтоқсандағы № 802 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасына шетелдік жұмыс күшін тартуға арналған квотаны белгілеу қағидаларына шетелдік жұмыс күшін тартуға арналған қолданыстағы квотаны сақтай отырып, жүргізіледі;
15. При проведении работ административно-организационного характера по высвобождению, изменению статуса, перемещению административно-управленческого и рабочего персонала общий фонд оплаты остается неизменным без уменьшения объема ФОТ. При недостатке средств в ФОТ доверительный Управляющий имеет возможность самостоятельного пополнения (частные инвестиции) или из других статьей расхода бюджета без ущерба общей деятельности / Әкімшілік-басқарушылық және жұмыс персоналын босату, мәртебесін өзгерту, ауыстыру жөніндегі әкімшілік-ұйымдастырушылық түрдегі жұмыстарды жүргізу кезінде, жалпы қор ЕТҚ көлемі азайтылмай өзгертусіз қалдырылады. ЕТҚ қаражат жетіспеген кезде, Сенімгерлік басқарушы жалпы қызметке шығынсыз дербес (жеке инвестиция) немесе басқа да бюджет шығындарының баптарынан толықтыруға мүмкіндігі бар;.
16.Требования, предъявляемые к потенциальному доверительному управляющему: Руководящий состав потенциального доверительного управляющего должен иметь в составе специалистов с профильным энергетическим и финансово-экономическим образованием, с опытом работы по специальности (прикрепить подтверждающие документы) / Потенциалды сенімгерлік басқарушыға қойылатын талаптар: Әлеуетті сенімгерлік басқарушының басшылық етуші құрамы профильді энергетикалық, қаржылық-экономикалық білімі бар, мамандығы бойынша жұмыс өтілі бар мамандар құрамда болуы керек (растайтын құжаттар бекітілсін);.
17. Потенциальный доверительный управляющий должен подтвердить платежеспособность наличием у него не менее 173 517 589 (сто семьдесят три миллиона пятьсот семнадцать тысяч пятьсот восемьдесят девять) тенге (подтверждается выпиской из расчетного счета в банке). (прикрепить копию подтверждающего документа) / Әлеуетті сенімгерлік басқарушы оның кемінде 173 517 589 (жүз жетпіс үш миллион бес жүз он жеті мың бес жүз сексен тоғыз) теңгеде төлем қабілеттілігін растауы қажет (банктегі ағымдағы шоттың үзіндісімен расталады). (растайтын құжаттардың көшірмесі бекітілсін);
18. В соответствии с Правилами передачи государственного имущества в доверительное управление, гарантийный взнос не возвращается учредителем в случаях: В случае не подписания победителем протокола о результатах тендера и договора Передачи объекта доверительное управление с правом последующего выкупа победителю Отказа доверительным управляющим от права выкупа объекта / Мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқаруға беру қағидаларына сәйкес, кепілдік жарна мынадай жағдайларда құрылтайшымен қайтарылмайды: тендер нәтижелері туралы хаттамаға және шартқа жеңімпазбен қол қойылмаған жағдайда; жеңімпазға кейіннен сатып алу құқығымен объектіні сенімгерлік басқаруға бергенде; объектіні сатып алудан сенімгерлік басқарушының бас тартуы;
19. Возможен досрочный выкуп объекта доверительного управление с включением неисполненного срока обязательств в договор купли – продажи. Рыночная стоимость выкупа в течении срока доверительного управления подлежит индексации в соответствии с уровнем инфляции / Сатып алу-сату шартына міндеттеменің орындалмаған мерзімін қоса отырып, сенімгерлік басқару объектісін мерзімінен бұрын сатып алуы мүмкін. Сатып алудың нарықтық құны сенімгерлік басқару мерзімінің ішінде инфляция деңгейіне сәйкес индекстеуге жатады.
2. Сохранить профиль деятельности товарищества в течение срока действия договора доверительного управления / Сенімгерлік басқару шартының әрекет ету мерзімі ішінде Серіктестік қызметінің профилін сақтауға;
3. Обеспечить сохранение штата работников товарищества / Серіктестік қызметкерлерінің штатын сақтауды қамтамасыз етуге;
4. Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности на него к доверительному управляющему. Доверительный управляющий гарантирует, что имущество, переданное в доверительное управление не должно являться предметом искового требования третьих лиц и не должно быть поставлено в залог, наложено обременение / Мүлікті сенімгерлік басқаруға беру оның меншік құқығы сенімгерлік басқаруға ауысына әкеп соқпайды. Сенімгерлік басқарушы сенімгерлік басқаруға берілген мүлік үшінші тұлғалардың талап арызының мәні болмауына және кепілге, тыйым салынбауына кепілдік беруге;
5. Предоставлять ежеквартальные и годовые отчеты о проделанной работе по запросу учредителя доверительного управления – Управления активов и государственных закупок города Астаны, согласно форме / Формаға сәйкес, сенімгерлік басқарудың құрылтайшысы – Астана қаласы Активтер және мемлекеттік сатып алу басқармасының сұранымы бойынша атқарылған жұмыс туралы тоқсан сайынғы және жылдық есептерді ұсынуға;
6. По мере и в ходе погашения кредиторской задолженности Доверительный управляющий обязуется обеспечить сохранность движимого/недвижимого имущества объекта доверительного управления и принять меры по возможным блокировкам и арестам счетов / Сенімгерлік басқарушы несиелік берешекті өтеу кезінде жән барысында сенімгерлік басқару объектісінің жылжымалы/жылжымайтын мүлігін сақтауды қамтамасыз етуге және шоттарға мүмкін бұғаттаулар мен тыйым салулап жөніндегі қараларды қабылдауға міндеттенеді;
7. Содержать имущество объекта доверительного управления, а также прилегающую территорию к объекту в соответствии действующими санитарно-гигиеническими нормами, обеспечить деаэрацию, дезинфекцию и дератизацию / Сенімгерлік басқару объектісінің мүлігін, сондай-ақ объектінің маңайындағы аумақты қолданыстағы санитариялық-гигиеналық нормаларға сәйкес күтіп ұстауға, деаэрацияны, дезинфекцияны және дератизацияны қамтамасыз етуге;
8. Обеспечить строгое соблюдение Правил устройства электроустановок (далее - ПУЭ), Правил технической эксплуатации (далее -ПТЭ), противопожарной безопасности и охраны окружающей среды, соблюдение строительных норм и правил (далее - СНИП) в области строительства энергетических объектов в РК / Электр қондырғыларын орнату қағидаларын (бұдан әрі – ЭОҚ), Техникалық пайдалану қағидаларын (бұдан әрі – ТПҚ), өртке қарсы қауіпсіздікті және қоршаған ортаны қорғауды қатаң сақтауды, ҚР-дағы энергетикалық объектілердің құрылысы саласында құрылыс нормаларын және қағидаларын (бұдан әрі – ҚНЖҚ) сақтауды қамтамасыз етуге;
9. Обеспечить исполнение всех договорных обязательств по объекту доверительного управления, согласно СНИП в РК, правил ПУЭ, ПТЭ, ПТБ и другим нормативно-правовым актам, действующим в РК и аналогичным международным стандартам МЭК, ратифицированных в РК / ҚР ҚНЖҚ, ЭОҚ, ТПҚ, ӨҚҚ қағидаларына және ҚР қолданыстағы басқа да нормативтік-құқықтық актілер мен ҚР-да ратификацияланған ХЭК ұқсас халықаралық стандартына сәйкес, сенімгерлік басқару объектісі бойынша барлық шарттық міндеттемелерді орындауды қамтамасыз етуге;
Требуемые файлы для физ. лиц: электронные (сканированные) копии документов
Документ подтверждающий, о том что руководящий состав потенциального доверительного управляющего имеет в составе специалистов с профильным энергетическим и финансово-экономическим образованием, с опытом работы по специальности (прикрепить подтверждающие документы)
Документ подтверждающий платежеспособность потенциального доверительного управляющего о наличии у него не менее 173 517 589 (сто семьдесят три миллиона пятьсот семнадцать тысяч пятьсот восемьдесят девять) тенге (подтверждается выпиской из расчетного счета в банке), (прикрепить копию подтверждающего документа)
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
Требуемые файлы для ИП: электронные (сканированные) копии документов
Документ подтверждающий, о том что руководящий состав потенциального доверительного управляющего имеет в составе специалистов с профильным энергетическим и финансово-экономическим образованием, с опытом работы по специальности (прикрепить подтверждающие документы)
Документ подтверждающий платежеспособность потенциального доверительного управляющего о наличии у него не менее 173 517 589 (сто семьдесят три миллиона пятьсот семнадцать тысяч пятьсот восемьдесят девять) тенге (подтверждается выпиской из расчетного счета в банке). (прикрепить копию подтверждающего документа)
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности
Требуемые файлы для юр. лиц: электронные (сканированные) копии документов
Документ подтверждающий, о том что руководящий состав потенциального доверительного управляющего имеет в составе специалистов с профильным энергетическим и финансово-экономическим образованием, с опытом работы по специальности (прикрепить подтверждающие документы)
Документ подтверждающий платежеспособность потенциального доверительного управляющего о наличии у него не менее 173 517 589 (сто семьдесят три миллиона пятьсот семнадцать тысяч пятьсот восемьдесят девять) тенге (подтверждается выпиской из расчетного счета в банке). (прикрепить копию подтверждающего документа)
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности
Аудиторский отчет за последний финансовый год (для юридических лиц, для которых законодательством РК установлено обязательное проведение аудита)
Свидетельство (справка) о государственной регистрации юридического лица
Учредительный договор и устав
Объект продажи
Доля (ТОО); Доля/участие в ТОО;
Объект ДУ: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТАНА ҚАЛАЛЫҚ ЖАРЫҚ"; БИН: 030740001503; Передаваемая доля, тг.: 286080641,58; Передаваемая доля, % от УК: 51,00; Адрес: Астана г.а. ; Сарыаркинская р.а. ; ул.Карасай батыра, д.16;Телефон: (7172) 49-76-68, 32-26-81; Оценщик: ТОО "ViCon-Appraisal"; Оценочная стоимость, тг: 122 655,00; Дата оценки: 22.05.2018;
Балансодержатель
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"; БИН: 130740015861; Адрес: Астана г.а. ; Сарыаркинская р.а. ; ул.Бейбитшилик, д.11; Телефоны: (7172) 55-69-23, 55-69-38;
Учредитель
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ АКТИВОВ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ГОРОДА АСТАНЫ"; ИИН/БИН: 141240027811; Адрес: 010000;Нур-Султан г.а.;Сарыаркинская р.а.;ул.Бейбитшилик, д.11;
Телефоны для справок: (7172) 55-01-68, 55-68-01;
Реквизиты для перечисления гарантийного взноса
Получатель платежа (рус.): АО "Информационно-учетный центр"; БИН: 050540004455.
Расчетный счет (IBAN/ИИК) в АО "Народный банк Казахстана": KZ946017111000000330; БИК: HSBKKZKX;
КНП: 171; Кбе: 16.
Публикация
Извещение о передаче в доверительное управление опубликовано: на государственном языке - Республикалық қоғамдық саяси газеті "Астана ақшамы" от 22.09.2018 № 113; на русском языке - Вечерняя Астана от 22.09.2018 № 113; на веб-портале Реестра государственного имущества - 21.09.2018;
Примечание
Срок доверительного управления, мес.: 24;
Эл. документы
Бухгалтерский_баланс_2015_год2015 ББ.pdf503,37 КБ
Бухгалтерский_баланс_2016_год2016 ББ.pdf305,79 КБ
УставUstav (3).pdf1,94 МБ
Свидетельство_о_государственной_регистрацииCvid_gos_reg.pdf389,27 КБ
Отчет об оценкеОтчет об оценке № 11-2018.PDF19,17 МБ
Бухгалтерский баланс 2017 годбух.баланс 2017 год.PDF1 009,89 КБ
Проект договора доверительного управленияДоговор проект.pdf518,24 КБ
ВНИМАНИЕ!!! Основанием для отказа веб-порталом реестра в принятии заявки является непоступление за два часа до начала торгов гарантийного взноса, на счет АО "Информационно-учетный центр".
Правила проведения
Тендер по передаче в доверительное управление с правом последующего выкупа - форма торгов по предоставлению объекта в доверительное управление, проводимая с использованием веб-портала реестра в электронном формате, при которых учредитель обязуется на основе предложенных им исходных условий заключить договор с тем из участников тендера, кто предложит наивысшую выкупную цену за объект
Generated in 474ms