Загрузка данных...
Загрузка данных...
Call-центр: +7 (7172) 552981
ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА
Просмотр торга
Загрузка данных...
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СЕРВИС ПО ON-LINE ОПЛАТЕ ГАРАНТИЙНЫХ ВЗНОСОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГАХ РАБОТАЕТ С ПЕРЕБОЯМИ (ПРОВОДЯТСЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ДО 31 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА). В СВЯЗИ С ЧЕМ ГАРАНТИЙНЫЕ ВЗНОСЫ РЕКОМЕНДУЕМ ОПЛАЧИВАТЬ ЧЕРЕЗ ОПЕРАЦИОННЫЕ ОТДЕЛЫ БАНКОВ ВТОРОГО УРОВНЯ.
Доля/участие в ТОО
Торги: №107652 Тип торгов: Тендер по передаче в доверит. управление с правом выкупа Стартовая цена: 59 255 587,00 Гарантийный взнос: 8 888 339,00 Статус торгов: Результат торга отменен Начало торгов: 31.10.2018 10:00
Тендерные (конкурсные) условия
1. «Алматы спецтехпаркинг сервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бар бейінін сақтау / Сохранение существующего профиля товарищества с ограниченной ответственностью «Алматы спецтехпаркинг сервис»
2. Қызметті «Алматы спецтехпаркинг сервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бекітілген жарғысына сәйкес жүзеге асыру / Осуществление деятельности в соответствии с утвержденным уставом товарищества с ограниченной ответственностью «Алматы спецтехпаркинг сервис»
3. Жұмыс орындарын сақтау / Сохранение рабочих мест
4. Сенімгерлік басқарушы Сенімгерлік басқару кезінде жасаған шығындарды өтемейді / Затраты, произведенные Доверительным управляющим при доверительном управлении не возмещаются
5. «Алматы спецтехпаркинг сервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жарғылық капиталындағы мемлекеттің 30 (отыз) пайыз қатысу үлесін атаулы сату кезінде Сенімгерлік басқарушы 2020 жылға дейін / При адресной продаже 30 (тридцати) % государственной доли участия в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью «Алматы спецтехпаркинг сервис» Доверительный управляющий до 2020 года включительно должен:
1) барлық нормалар мен ережелерді сақтай отырып, Алматы қаласында кемінде 1000 (бір мың) қосымша тұрақ орындарын (жыл сайын) пайдалануға беру жол таңба сызықтарын жүргізу, жол белгілерін орнату / ввести в эксплуатацию дополнительных не менее 1 000 (тысяча) парковочных мест (ежегодно) в г. Алматы с соблюдением всех норм и правил: нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков
2) «Алматы қаласының бірыңғай автоматтандырылған ақылы жүйесіне» ықпалдастырып, орнатылған жері бойынша белгілейтін, онлайн-мониторинг функциясымен төлем терминалдарын/паркоматтарды орналастыру (бір терминалға 60-80 тұрақ орындары есебімен) / установить терминалы оплаты/паркоматов (из расчета 60-80 парковочных мест на один терминал), с функцией онлайн-мониторинга, фискализацией по месту установки, интеграцией в «Единую автоматизированную систему платных парковок г. Алматы»
3) Алматы қаласының жол қозғалысы қауіпсіздігінің автоматтандырылған ақпараттық жүйесіне ықпалдастырып (ұйғарымдарды қалыптастыру және жіберу), тұрақтағы бұзушылықтарды фотоға тіркейтін қосымша 8 (сегіз) автоматтандырылған кешенді сатып алу және пайдалануға беру, жүйедегі барлық тұрақ орындарының кемінде 80%-ын қамтитын автоматтандырылған тіркеу жүйесін енгізу / закуп и ввод в эксплуатацию дополнительных 8 (восьми) автоматизированных комплексов фото фиксации правонарушений парковки, с интеграцией с АИС БДД г. Алматы (формирование и отправка предписаний), внедрение автоматизированных комплексов фиксации, охватывающих не менее 80 % всех парковочных мест системы
4) Тұраққа төлем жүргізу функциясымен, минуттық тарифтеумен, геолокациямен, барлық тұрақ аумақтарын және паркоматтардың орналасуын көрсетумен кіріктірілген навигациялық картаның мобильдік қосымшасын дамыту / развитие мобильного приложения с функцией оплаты парковки, с поминутной тарификацией, геолокацией, встроенной навигационной картой с отображением размещения всех парковочных зон и паркоматов
5) Жергілікті атқарушы органмен ақылы автотұрақтар ұйымдастыру үшін берілген Алматы қаласының тротуар тұрақтарын пайдалануды жүзеге асыру; автотұрақ белгілерін жаңарту, жол тұрақтарының белгілерін жаңарту, паркоматтарды жөндеу және жоспарлы-профилактикалық қызмет көрсету / осуществить эксплуатацию тротуарных парковок города Алматы, переданных местным исполнительным органом под организацию платных автопарковок; произвести обновление парковочных разметок, обновление дорожных парковочных знаков, ремонт и планово-профилактическое обслуживание паркоматов
6) 2018 жылдан 2020 жылға дейінгі инвестициялардың сомасы кемінде 10 000 (он мың) тұрақ орындарын пайдалануға беру кезінде 1 000 000 000 (бір миллиард) теңгеден кем болмауы керек / сумма инвестиции с 2018 по 2020 год должна составлять не менее 1 000 000 000 (один миллиард) тенге при вводе в эксплуатацию не менее 10 000 (десяти тысяч) парковочных мест
Требуемые файлы для физ. лиц: электронные (сканированные) копии документов
Тендер жарияланған күннен кейін берілген анықтаманы берген күннің алдындағы үш айдан астам созылатын тендерге қатысушы міндеттемелерінің барлық түрлері бойынша банк (банк филиалы) алдында мерзімі өткен берешектің жоқ екендігі туралы банктің (банк филиалының) қол қойылған және мөр басылған (ЭЦҚ) анықтамасы. Егер әлеуетті қатысушы екінші деңгейдегі бірнеше банктің немесе филиалдарының, сондай-ақ шетел банкінің клиенті болып табылған жағдайда, осындай банктердің әрқайсысынан анықтама ұсынылады / справки банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности перед банком (филиалом банка) по всем видам обязательств участника тендера, длительностью более трех месяцев, предшествующих дате выдачи справки, выданной не ранее даты объявления тендера, с подписью и печатью (ЭЦП). В случае, если потенциальный участник является клиентом нескольких банков второго уровня или филиалов, а также иностранного банка, то представляются справки от каждого из таких банков
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
Требуемые файлы для ИП: электронные (сканированные) копии документов
Тендер жарияланған күннен кейін берілген анықтаманы берген күннің алдындағы үш айдан астам созылатын тендерге қатысушы міндеттемелерінің барлық түрлері бойынша банк (банк филиалы) алдында мерзімі өткен берешектің жоқ екендігі туралы банктің (банк филиалының) қол қойылған және мөр басылған (ЭЦҚ) анықтамасы. Егер әлеуетті қатысушы екінші деңгейдегі бірнеше банктің немесе филиалдарының, сондай-ақ шетел банкінің клиенті болып табылған жағдайда, осындай банктердің әрқайсысынан анықтама ұсынылады / справки банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности перед банком (филиалом банка) по всем видам обязательств участника тендера, длительностью более трех месяцев, предшествующих дате выдачи справки, выданной не ранее даты объявления тендера, с подписью и печатью (ЭЦП). В случае, если потенциальный участник является клиентом нескольких банков второго уровня или филиалов, а также иностранного банка, то представляются справки от каждого из таких банков
Тендер жарияланған күннен кейін берілген салық берешегінің, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар бойынша берешегінің (төлеу мерзімі Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі) Қазақстан Республикасының кодексінің 6-тарауына сәйкес кейінге қалдырылған жағдайларды қоспағанда) жоқ (бар) екендігі туралы мәліметтер / сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и социальным отчислениям (за исключением случаев, когда срок уплаты отсрочен в соответствии с главой 6 Кодекса Республики Казахстан о налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс), выданные не ранее даты объявления тендера
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности
Требуемые файлы для юр. лиц: электронные (сканированные) копии документов
Тендер жарияланған күннен кейін берілген анықтаманы берген күннің алдындағы үш айдан астам созылатын тендерге қатысушы міндеттемелерінің барлық түрлері бойынша банк (банк филиалы) алдында мерзімі өткен берешектің жоқ екендігі туралы банктің (банк филиалының) қол қойылған және мөр басылған (ЭЦҚ) анықтамасы. Егер әлеуетті қатысушы екінші деңгейдегі бірнеше банктің немесе филиалдарының, сондай-ақ шетел банкінің клиенті болып табылған жағдайда, осындай банктердің әрқайсысынан анықтама ұсынылады / справки банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности перед банком (филиалом банка) по всем видам обязательств участника тендера, длительностью более трех месяцев, предшествующих дате выдачи справки, выданной не ранее даты объявления тендера, с подписью и печатью (ЭЦП). В случае, если потенциальный участник является клиентом нескольких банков второго уровня или филиалов, а также иностранного банка, то представляются справки от каждого из таких банков
"Аудиторлық қызмет туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 5-бабымен міндетті аудит жүргізу белгіленген заңды тұлғалардың соңғы қаржы жылындағы аудиторлық есебі / аудиторского отчета за последний финансовый год юридических лиц, для которых статьей 5 Закона Республики Казахстан "Об аудиторской деятельности" установлено обязательное проведение аудита
Жарғы. Шетелдік заңды тұлғалар шетел мемлекетінің консулдық мекеме заңдастырған құрылтай құжаттарын, мемлекеттік және орыс тілдерінде нотариат куәландырған аудармасымен, сондай-ақ Гаага қаласында 1961 жылғы 5 қазанда жасалған Шетелдік ресми құжаттарды заңдастыруды талап етудің күшін жоятын конвенцияға сәйкес апостиль мөртаңбасы қойылған құжаттарды ұсынады / Устав. Иностранные юридические лица представляют учредительные документы с нотариально заверенным переводом на государственном и русском языках, легализованные консульским учреждением иностранного государства, а также документы с проставлением штампа апостиль согласно Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, совершенной в городе Гааге 5 октября 1961 года
Тендер жарияланған күннен кейін берілген салық берешегінің, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар бойынша берешегінің (төлеу мерзімі Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі) Қазақстан Республикасының кодексінің 6-тарауына сәйкес кейінге қалдырылған жағдайларды қоспағанда) жоқ (бар) екендігі туралы мәліметтер / сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и социальным отчислениям (за исключением случаев, когда срок уплаты отсрочен в соответствии с главой 6 Кодекса Республики Казахстан о налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс), выданные не ранее даты объявления тендера
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности
Аудиторский отчет за последний финансовый год (для юридических лиц, для которых законодательством РК установлено обязательное проведение аудита)
Свидетельство (справка) о государственной регистрации юридического лица
Учредительный договор и устав
Объект продажи
Доля (ТОО); Доля/участие в ТОО;
Объект ДУ: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМАТЫ СПЕЦТЕХПАРКИНГ СЕРВИС"; БИН: 990640000848; Передаваемая доля, тг.: 4545855,00; Передаваемая доля, % от УК: 30,00; Адрес: Алматы г.а. ; Бостандыкская р.а. ; мкр.Баганашыл, ул.Зеленая, д.16;Телефон: (727) 269-63-20; Оценщик: ТОО "Независимая экспертная оценка"; Оценочная стоимость, тг: 59 255 587,00; Дата оценки: 07.09.2018;
Балансодержатель
КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ГОРОДА АЛМАТЫ"; БИН: 161040019460; Адрес: Алматы г.а. ; Бостандыкская р.а. ; пл.Республики, 4; Телефоны: (727) 271-65-47, 272-08-72 (канцелярия), 272-01-80 (бух.), 272-01-79 (экономисты);
Учредитель
КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ ГОРОДА АЛМАТЫ"; ИИН/БИН: 920940000211; Адрес: 050000;Алматы г.а.;Алмалинская р.а.;пр.Абылай хана, 97;
Телефоны для справок: (727) 261-66-77, 261-33-57;
Реквизиты для перечисления гарантийного взноса
Получатель платежа (рус.): АО "Информационно-учетный центр"; БИН: 050540004455.
Расчетный счет (IBAN/ИИК) в АО "Народный банк Казахстана": KZ946017111000000330; БИК: HSBKKZKX;
КНП: 171; Кбе: 16.
Публикация
Извещение о передаче в доверительное управление опубликовано: на государственном языке - Республикалық газет "ЗакупИнфо" от 16.10.2018 № 193 (1627); на русском языке - Рекламно-информационная газета «ЗакупИнфо» от 16.10.2018 № 193 (1627); на веб-портале Реестра государственного имущества - 16.10.2018;
Примечание
Срок доверительного управления, мес.: 2;
Эл. документы
Справка о государственной регистрациисправка о регситрации.pdf161,06 КБ
Постановление акимата о передаче в доверительное управлениеПостановление от 12 октября 2018 года №4 470.pdf839,09 КБ
Отчет об оценочной стоимостиоценка 163-2 Алматыспецтехпаркинг.pdf13,22 МБ
Бухгалтерский баланс 2015бухгалтерские баланс 2015 г.pdf2,93 МБ
Бухгалтерский баланс 2016бухгалтерские баланс 2016 г.pdf3,43 МБ
Бухгалтерский баланс 2017бухгалтерские баланс 2017г.pdf2,53 МБ
Устав тоо "алматы спецтехпаркинг сервис"устав.PDF11,55 МБ
ВНИМАНИЕ!!! Основанием для отказа веб-порталом реестра в принятии заявки является непоступление за два часа до начала торгов гарантийного взноса, на счет АО "Информационно-учетный центр".
Правила проведения
Тендер по передаче в доверительное управление с правом последующего выкупа - форма торгов по предоставлению объекта в доверительное управление, проводимая с использованием веб-портала реестра в электронном формате, при которых учредитель обязуется на основе предложенных им исходных условий заключить договор с тем из участников тендера, кто предложит наивысшую выкупную цену за объект
Generated in 332ms