Загрузка данных...
Загрузка данных...
Call-центр: +7 (7172) 552981
ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА
Просмотр торга
Загрузка данных...
В настоящее время сервис по онлайн оплате с использованием ПШЭП (платежный шлюз "электронного правительства") недоступен. На стороне ПШЭП возникла непредвиденная ошибка.
Акции
Торги: №115913 Тип торгов: Тендер по передаче в доверит. управление с правом выкупа Стартовая цена: 1 126 550 000,00 Гарантийный взнос: 168 982 500,00 Статус торгов: Не состоялся (менее двух заявок участников тендера (конкурса) принято веб-порталом реестра на момент начала торгов) Начало торгов: 05.02.2019 10:00 Дополнительная информация: Допускается продажа единственному участнику торгов
Тендерные (конкурсные) условия
1. Сохранение профиля деятельности АО / АҚ қызмет профилін сақтау;
10. При необходимости по требованию уполномоченного государственного органа согласно план-задания обеспечить обслуживание иных городских маршрутов и мероприятий в интересах города / Қажет болған жағдайда уәкілетті мемлекеттік органның талабы бойынша жоспар-тапсырмаға сәйкес, қаланың мүддесінде өзге де қаралық маршруттардың іс-шараларда қызмет көрсетуін қамтамасыз ету;
11. В течение 15 календарных дней после подписания договора доверительного управления за счет собственных средств доверительного управляющего погасить краткосрочную кредиторскую задолженность предприятия на сумму 1 300 000 000 (один миллиард триста миллионов) тенге перед контрагентами и 7 000 000 000 (семь миллиардов) тенге перед ТОО «Астана LRT» по обязательствам финансового лизинга. Права доверительного управляющего на управление имуществом АО «Автобусный парк №1» наступают после полного погашения вышеуказанных обязательств, закрепленного подтверждающими документами / Сенімгерлік басқару шартына қол қойғаннан кейін күнтізбелік 15 күн ішінде сенімгерлік басқаруның жеке қаражаты есебінен контрагенттердің алдында 1 300 000 000 (бір миллиард үш жүз миллион) теңге сомасына эәге қаржылық лизингтің міндеттемелері бойынша «Астана LRT» ЖШС алдында 7 000 000 000 (жеті миллиард) теңге сомасына кәсіпорынның қысқа мерзімді несиелік қаражаттын өтеу. «№ 1 автобус паркі» АҚ мүлігін басқаруға сенімгерлік басқарушының құқығы растайтын құжаттар бекітілген жоғарыда көрсетілген міндеттемелерді толық өтегеннен кейін өтеді;
12. За счет средств доверительного управляющего в установленном законодательством порядке в период доверительного управления обеспечить исполнение обязательств по договорам финансового лизинга между АО «Автобусный парк №1» и ТОО «Астана LRT» / Заңнамада белгіленген тәртіпте сенімгерлік басқарушының қаражаты есебінен сенімгерлік басқару кезеңінде «№ 1 автобус паркі» АҚ және «Астана LRT» арасында қаржылық дизинг шарттары бойынша міндеттемелерді орындауды қамтамасыз ету;
13. Содержать Имущество общества, в том числе автотранспортные средства, в надлежащем порядке, обеспечить учет и сохранность, техническое обслуживание и эксплуатацию в соответствии действующим законодательством Республики Казахстан, не допускать действий, способных вызвать повреждение имущества, в случае его повреждения или уничтожения обязан заменить равноценным имуществом, осуществлять его ремонт, соблюдать нормы и правила по охране окружающей среды, дорожного движения, санитарные нормы и противопожарные правила / Қоғамның мүлігін, оның ішінде автокөлік құралын тиісті түрде ұстау, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес есепке алу мен сақтауды, техникалық қызмет көрсету мен пайдалануды қамтамасыз ету, мүліктің бүлінуіне әкеп соғатын әрекеттерге жол бермеу, ол бүлінген және жойылған жағдайда тең мүлікпен ауыстыруға міндетті, оны жөндеуді жүзеге асыру, қоршаған ортаны қорғау, жол қозғалысы бойынша нормалар мен қағидаларды, санитарлық нормалар мен өртке қарсы қағидаларын сақтау;
14. Обеспечить 100% страхование автобусного парка / Автобус паркін 100% сақтандыруды қамтамасыз ету;
15. Получить все разрешительные документы от уполномоченных государственных органов, которые являются необходимыми в соответствии с законодательством Республики Казахстан / Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қажетті болып табылатын уәкілетті мемлекеттік органдардан барлық қажетті құжаттарды алу;
16. Совершать сделки с переданным в доверительное управление Имуществом от своего имени, указывая при этом, что он действует в качестве Доверительного управляющего / Сенімгерлік басқаруға берілген Мүлікті өз атынан, бұл ретте Сенімгерлік басқарушы ретінде әрекет ететінін көрсете отырып, келісім жасау;
17. Не совершать любые юридические и фактические действия, влекущие за собой фактическое отчуждение Имущества, в том числе передачу его в залог / Мүлікті нақты иеліктен айыруға, оның ішінде оны кепілге беруге әкеп соқтыратын әр түрлі заңды және нақты әрекеттерді жасамау;
18. Возместить Учредителю убытки, причиненные вследствие ненадлежащего исполнения Договора в течение 30 календарных дней / Күнтізбелік 30 күн ішінде Шартты тиісті түрде орындамаған салдарынан әкеп соққан шығындарды Құрылтайшыға өтеу;
19. Предоставлять ежеквартально и по запросу Учредителя отчет о проделанной работе, согласно форме, согласованной с уполномоченным органом и утвержденной в течение 30 календарный дней со дня заключения настоящего договора / Уәкілетті органмен келісілген және осы шартты жасаған күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде бекітілген формаға сәйкес, атқарылған жұмыстар туралы есепті тоқсан сайын және Құрылтайшының сұранысы бойынша ұсыну;
2. Сохранение штатной численности сотрудников АО до полного выкупа 100 % пакета акций / 100% пакет акцияларын толық сатып алғанға дейін АҚ қызметкерлерінің штаттық санын сақтау;
20. Обеспечить отдельно учет доверенного имущества от собственных активов / Жеке активтерден сеніп берілген мүлікке жеке есепті қамтамасыз ету;
21. Предоставлять отчет о финансовой деятельности доверительного управляющего, связанного с государственным имуществом, переданным ему в доверительное управление настоящим Договором в порядке, определенном постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 марта 2016 года № 130 «Об утверждении Правил и сроков представления физическими и юридическими лицами, участвующими в выполнении функций по управлению государственным имуществом, отчетов обо всех сделках имущественного характера и финансовой деятельности, связанных с государственной собственностью». / «Мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі функцияларды орындауға қатысатын жеке және заңды тұлғалардың мемлекеттік меншікпен байланысты мүліктік сипаттағы барлық мәмілелер және қаржылық қызмет туралы есептер беруінің қағидалары мен мерзімдерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 4 наурыздағы № 130 қаулысымен айқындалған тәртіпте оған осы Шартпен сенімгерлік басқаруға берілген мемлекеттік мүлікпен байланысты сенімгерлік басқарушының қаржы қызметі туралы есепті ұсыну;
22. Передать Имущество Учредителю при прекращении настоящего Договора (истечении срока договора, досрочного расторжения) в течение десяти рабочих дней / Мүлік Құрылтайшыға он жұмыс күн ішінде осы Шарт тоқтатылған кезде (шарт мерзімі өткен, мерзімінен бұрын бұзылған) беру;
23. Обеспечить 100% работоспособность оборудования электронной системы оплаты проезда и диспетчеризации / Жол ақысының электронды жүйе жабдығым ен диспетчерлеудің 100% жұмыс қабілеттілігін қамтамасыз ету;
24. Провести сертификацию менеджмента качества ISO 9001, экологического менеджмента / Сапа менеджменті ISO 9001, экологиялық менеджментті сертификаттауды жүргізу;
25. Иметь сотрудника со следующими требованиями к квалификации: высшее (или послевузовское) образование сфере транспорта и стаж работы на руководящих должностях в соответствующем профилю АО виде экономической деятельности не менее 10 лет. Наличие степени "Магистр делового администрирования" или дополнительного образования в области управления (менеджмента).(прикрепить подтверждающие документы) / Келесі біліктілік талаптарына сәйкес қызметкердің болуы: көлік саласындағы жоғарғы (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім және кемінде 10 жыл экономикалық қызмет түріндегі АҚ тиісті профилінде басшылық қызметте жұмыс өтілі. «Іскерлік әкімшілік магистрі» дәрежесінің немесе басқару (менеджмент) саласында қосымша білімнің болуы. (растайтын құжаттар қоса берілсін);
26. Иметь опыт не менее 10 лет в осуществлении работ и услуг по транспортному обслуживанию (маршрутным пассажирским перевозкам) в городах республиканского значения (прикрепить подтверждающие документы) / Республикалық маңызы бар қалаларда көліктік қызмет көрсету (маршрутты жолаушылар тасымалы) бойынша жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді жүзеге асыруда кемінде 10 жыл тәжірибенің болуы (растайтын құжаттар қоса берілсін);
27. Предоставить тендерное предложение по эффективному управлению объектом доверительного управления. При допуске к тендеру будут учитываться наилучшие планы развития по управлению и использованию объекта доверительного управления (прикрепить электронный вариант) / Сенімгерлік басқару объектісін тиімді басқару бойынша тендерлік ұсынысты беру. Тендерге рұқсат етілген кезде сенімгерлік басқару объектісін басқару және пайдалану бойынша ең жақсы даму жоспарлары ескерілетін болады (электронды нұсқа қоса берілсін);
28. Доверительный управляющий должен иметь в наличии на счете в банке сумму не менее 10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге, или открытую кредитную линию в банках второго уровня на сумму не менее 10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге, гарантирующих выполнение обязательств. (Подтвердить справкой с банка, гарантийным письмом с банка) / Сенімгерлік басқарушы міндеттемелерді орындауға кепілдік беретін кемінде 10 000 000 000 (он миллиард) теңге сомасына банкте есеп шоттың немесе кемінде 10 000 000 000 (он миллиард) теңге сомасына екінші деңгейлі банктерде ашық несиелік желілердің болуы тиіс (банктің анықтамасымен, банктік кепілдік хатымен расталсын);
29. Неисполнение любого из пунктов 1- 24 раздела «Обязательства доверительного управляющего» настоящих условий, влечет одностороннее расторжение условий договора с незамедлительной и безусловной передачей управления акимату города Астаны в лице уполномоченного органа / Осы талаптардың «Сенімгерлік басқарушының міндеттемелері» бөлімінің 1-24 тармақтарынан біреуін орындамау уәкілетті орган атынан Астана қаласының әкімдігіне басқаруды шұғыл және шартсыз бере отырып, шарттың талаптарын бір жақты бұзуға әкеп соғады;
3. Обеспечение соблюдения положений коллективного договора, запрещается внесение изменений в коллективный договор, ухудшающих положение работников АО / Ұжымдық шарттың ережелерін сақтауды қамтамасыз ету, АҚ қызметкерлерінің ережесін нашарлататын ұжымдық шартқа өзгерістер енгізуге тыйым салынады;
30. Надлежащим доказательством факта неисполнения условий договора доверительным управляющим является Протокол Комиссии по вопросам доверительного управления акимата города Астаны / Сенімгерлік басқарушымен шарт талаптарын орындамау фактісінің тиісті дәлелі Астана қаласы әкімдігінің сенімгерлік басқару мәселелері жөніндегі комиссия Хаттамасы болып табылады.
4. Оказывать услуги пассажирских перевозок по утвержденным тарифам, установленным в соответствии с действующим законодательством / Қолданыстағы заңнамаға сәйкес белгіленген тарифтерді бекіту бойынша жолаушылар тасымалының қызметін көрсету;
5. Обеспечить обслуживание маршрутов с закрепленной частотой проезда по графику, утверждаемому Управлением транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры / Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасымен бекітілетін кесте бойынша тұрақты жол жиілігі бар маршруттардың қызмет көрсетуін қамтамасыз ету;
6. Обеспечить 100% исполнение паспорта маршрутов / Мартшруттар паспортының 100% орындалуын қамтамасыз ету;
7. В течении первого полугодия 2019 года обеспечить за счет средств доверительного управляющего ремонт офисного помещения ул.Пушкина 37/2, капитальный ремонт объектов производственной базы АО «Автобусный парк №1» (благоустройство территории (асфальтобетон), двухслойный, крупнозернистый 7-9 см, мелкозернистый 6 см., 25 000 кв.м., с установкой бордюр и устройством ливневой канализации, озеленение, укладка брусчатки в зоне стоянки автобусов, размер 20х10х8, 20 736 кв.м., с устройством ливневой канализации, замена бетонного покрытия здания старой мойки, верхний слой – чистый пол (мраморная крошка), 600 кв.м., устройство чистого покрытия здания новой мойки, верхний слой – чистый пол (мраморная крошка), 600 кв.м., капитальный ремонт кровли, ризолин, 15 000 кв.м., замена окон на пластиковые, двойной стеклопакет, 2 500 кв.м. Замена существующих ворот на секционные, автоматические, 12 шт., площадь одних ворот – 16 кв.м., реконструкция ремонтной зоны: - замена основных калориферов; пропускная способность воздуха не менее 16 000 куб.м. в час; 4 шт., с расчетом обогрева объема 72 000 кв.м.; - установка местной вытяжной вентиляции; мощность 800 куб.м в час, 10 шт., для вытяжки отработанных газов с автобусов; - реконструкция 2-х смотровых канав для снятия и установки силовых агрегатов; Т-образный, 2 шт., монтаж противопожарной системы, с накопителем воды не менее 200 куб.м. с соответствующим оборудованием, 2 объект, с разработкой проектно-сметной документации) / 2019 жылдың бірінші жарты жылдығы ішінде, Пушкин көшесі, 37/2 кеңсе орын-жайларына жөндеуді, «№ 1 автобус паркі» АҚ өндірістік базасының объектілеріне күрделі жөндеуді сенімгерлік басқарушының қаражаты есебінен қамтамасыз ету (аумақты абаттандыру (асфальт-бетон), Екі қабатты, ірі дәнді 7-9 см, ұсақ дәнді 6 см., 25 000 ш.м., ернеуді және нөсер кәрізін, көгалдандыру жабдығын орнатумен, автобустардың тұрақ аумағында кеспе тастармен төсеу, өлшемі 20х10х8, 20 736 ш.м., нөсер кәрізінің жабдығымен, ескі көлік жуу ғимаратының бетон жабынын ауыстыру, жоғарғы қабат –таза еден (мәрмәр сынықтар), 600 ш.м., жаңа көлік жуу ғимараты таза жабынының жабдығы, жоғарғы қабат –таза еден (мәрмәр сынықтар), 600 ш.м., шатырға күрделі жөндеу, ризолин, 15 000 ш.м., терезелерді пластикаға ауыстыру, қос шыны пакет, 2 500 ш.м., қолданыстағы қақпаларды секциялыға ауыстыру, автоматты, 12 дана, бір қақпаның алаңы– 16 кв.м., Жөндеу аумағын қайта жаңарту: - негізгі калориферлерді ауыстыру; кемінде сағ. 16 000 куб.м. ауаны өткізу қабілеттілігі; 4 дана, жылыту есебімен көлемі 72 000 ш.м., - жергілікті шығатын желдеткішті орнату; қуаттылығы сағ. 800 куб.м., 10 дана, автобустардан даярланған газдарды сору үшін; - қуат агрегаттарын алу және орнату үшін 2 қарау каналдарын қайта жаңарту; Т-тәрізді, 2 дана, Өртке қарсы жүйені монтаждау, тиісті жабдығы бар кемінде 200 куб.м. суды қайнатумен, 2 объект, жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеумен);
8. В рамках развития дорожно-транспортной системы города Астаны, обеспечить за счет частных инвестиций доверительного управляющего обновление подвижного состава Общества в 2019-2020 годах на 100 единиц (автобусов городского типа, не менее 18 метров, в их числе не менее 20 на электрической тяге), а до конца 2021 года на 100 единиц (автобусов городского типа, не менее 12 метров, в их числе не менее 50 на электрической тяге),отвечающих действующим экологическим стандартам (Евро-5, Евро-6). В течение периода доверительного управления обеспечить ежегодно обновление подвижного состава(автобусов), выработавших норматив эксплуатации, утвержденный / Астана қаласының жол-көлік жүйесін дамыту аясында, сенімгерлік басқарушының жеке инвестицияларының есебінен қолданыстағы экологиялық стандарттарға жауап беретін (Евро – 5, Евро – 6) 100 бірлікке 2019-2020 жылдарға (18 метрден кем емес қалалық типтегі автобустар, олардың ішінде кемінде 20 электрлік күш), ал 2021 жылға дейін 100 бірлікке (12 метрден кем емес қалалық типтегі автобустар, олардың ішінде кемінде 50 электрлік күш) Қоғамның жылжымалы құрамын жаңартуды қамтамасыз ету. Сенімгерлік басқарудың кезеңі ішінде бекітілген пайдалану нормативін әзірлейтін жылжымалы құрамды (автобустарды) жыл сайынғы жаңартуды қамтамасыз ету;
9. По итогам 2019 года обеспечить достижение предприятием безубыточного финансового результата / 2019 жылдың қорытындысы бойынша шығынсыз қаржылық нәтижеге кәсіпорынның жетуін қамтамасыз ету;
Требуемые файлы для физ. лиц: электронные (сканированные) копии документов
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
Документ, подтверждающий наличие опыта не менее 10 лет в осуществлении работ и услуг по транспортному обслуживанию (маршрутным пассажирским перевозкам) в городах республиканского значения (прикрепить подтверждающие документы)
Тендерное предложение по эффективному управлению объектом доверительного управления. При допуске к тендеру будут учитываться наилучшие планы развития по управлению и использованию объекта доверительного управления (прикрепить электронный вариант)
Документ, подтверждающий наличие на счете в банке суммы не менее 10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге, или открытую кредитную линию в банках второго уровня на сумму не менее 10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге, гарантирующих выполнение обязательств. (Подтвердить справкой с банка, гарантийным письмом с банка)
Документ, подтверждающий наличие сотрудника со следующими требованиями к квалификации: высшее (или послевузовское) образование сфере транспорта и стаж работы на руководящих должностях в соответствующем профилю АО виде экономической деятельности не менее 10 лет. Наличие степени "Магистр делового администрирования" или дополнительного образования в области управления (менеджмента)(прикрепить подтверждающие документы)
Требуемые файлы для ИП: электронные (сканированные) копии документов
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности
Документ, подтверждающий наличие опыта не менее 10 лет в осуществлении работ и услуг по транспортному обслуживанию (маршрутным пассажирским перевозкам) в городах республиканского значения (прикрепить подтверждающие документы)
Тендерное предложение по эффективному управлению объектом доверительного управления. При допуске к тендеру будут учитываться наилучшие планы развития по управлению и использованию объекта доверительного управления (прикрепить электронный вариант)
Документ, подтверждающий наличие на счете в банке суммы не менее 10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге, или открытую кредитную линию в банках второго уровня на сумму не менее 10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге, гарантирующих выполнение обязательств. (Подтвердить справкой с банка, гарантийным письмом с банка)
Документ, подтверждающий наличие сотрудника со следующими требованиями к квалификации: высшее (или послевузовское) образование сфере транспорта и стаж работы на руководящих должностях в соответствующем профилю АО виде экономической деятельности не менее 10 лет. Наличие степени "Магистр делового администрирования" или дополнительного образования в области управления (менеджмента)(прикрепить подтверждающие документы)
Требуемые файлы для юр. лиц: электронные (сканированные) копии документов
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности
Аудиторский отчет за последний финансовый год (для юридических лиц, для которых законодательством РК установлено обязательное проведение аудита)
Свидетельство (справка) о государственной регистрации юридического лица
Учредительный договор и устав
Документ, подтверждающий наличие сотрудника со следующими требованиями к квалификации: высшее (или послевузовское) образование сфере транспорта и стаж работы на руководящих должностях в соответствующем профилю АО виде экономической деятельности не менее 10 лет. Наличие степени "Магистр делового администрирования" или дополнительного образования в области управления (менеджмента)(прикрепить подтверждающие документы)
Документ, подтверждающий наличие опыта не менее 10 лет в осуществлении работ и услуг по транспортному обслуживанию (маршрутным пассажирским перевозкам) в городах республиканского значения (прикрепить подтверждающие документы)
Тендерное предложение по эффективному управлению объектом доверительного управления. При допуске к тендеру будут учитываться наилучшие планы развития по управлению и использованию объекта доверительного управления (прикрепить электронный вариант)
Документ, подтверждающий наличие на счете в банке суммы не менее 10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге, или открытую кредитную линию в банках второго уровня на сумму не менее 10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге, гарантирующих выполнение обязательств. (Подтвердить справкой с банка, гарантийным письмом с банка)
Объект продажи
Акции (АО); Акции;
Объект ДУ: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОБУСНЫЙ ПАРК №1"; БИН: 960240000570; Вид акций: Простая акция; Количество размещенных акций, шт.: 3219578; Передаваемые акции, шт.: 3219578; Передаваемые акции, % от размещенных: 100,00; Среднегодовая численность работников, чел.: 1423; Адрес: Астана г.а. ; Алматинская р.а. ; ул.Пушкина, д.37/2;Телефон: (7172) 54-16-34, 54-14-17; Оценщик: Консорциум компаний ТОО "Dasco Consulting group" и АО "Tengri Capital MB"; Оценочная стоимость, тг: 1 126 550 000,00; Дата оценки: 07.12.2018;
Балансодержатель
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА АСТАНЫ"; БИН: 151140001473; Адрес: Астана г.а. ; Сарыаркинская р.а. ; ул.Бейбітшілік, д.11; Телефоны: (7172) 55-67-47, 55-67-50;
Учредитель
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ АКТИВОВ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ГОРОДА АСТАНЫ"; ИИН/БИН: 141240027811; Адрес: 010000;Нур-Султан г.а.;Сарыаркинская р.а.;ул.Бейбитшилик, д.11;
Телефоны для справок: (7172) 55-01-68, 55-68-01;
Реквизиты для перечисления гарантийного взноса
Получатель платежа (рус.): АО "Информационно-учетный центр"; БИН: 050540004455.
Расчетный счет (IBAN/ИИК) в АО "Народный банк Казахстана": KZ946017111000000330; БИК: HSBKKZKX;
КНП: 171; Кбе: 16.
Публикация
Извещение о передаче в доверительное управление опубликовано: на государственном языке - Республикалық қоғамдық саяси газеті "Астана ақшамы" от 19.01.2019 № 6; на русском языке - Вечерняя Астана от 19.01.2019 № 6; на веб-портале Реестра государственного имущества - 18.01.2019;
Примечание
Срок доверительного управления, мес.: 36; Обязательства акционерного общества составляют 42 510 437 000,00 тенге согласно отчета о независимой оценке.
Эл. документы
Свидетельство о гос. регистрациисвидетельство налогоплательщика.pdf436,01 КБ
Свидетельство о перерегистрациисвидетельство о гос перерегистрации.pdf502,36 КБ
УставУстав АО.pdf8,66 МБ
Фин. отчет 2015 годАудиторский отчет 2015.pdf15,02 МБ
Фин. отчет 2016 годАудиторский отчет 2016.pdf11,55 МБ
Фин. отчет 2017 годАудиторский отчет за 2017 год.pdf20,39 МБ
Фин. отчет 1 полугодие 2018 годаФинансовая отчетность за 1-полугодие 2018года 001.pdf2,79 МБ
ВНИМАНИЕ!!! Основанием для отказа веб-порталом реестра в принятии заявки является непоступление за два часа до начала торгов гарантийного взноса, на счет АО "Информационно-учетный центр".
Правила проведения
Тендер по передаче в доверительное управление с правом последующего выкупа - форма торгов по предоставлению объекта в доверительное управление, проводимая с использованием веб-портала реестра в электронном формате, при которых учредитель обязуется на основе предложенных им исходных условий заключить договор с тем из участников тендера, кто предложит наивысшую выкупную цену за объект
Generated in 341ms