Загрузка данных...
Загрузка данных...
Call-центр: +7 (7172) 552981
ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА
Просмотр торга
Загрузка данных...
Мусульманское кладбище в городе Петропавловске
Торги: №117308 Тип торгов: Тендер по передаче в доверит. управление без права выкупа (до 10.08.2019) Гарантийный взнос: 286 406,00 Статус торгов: Состоялся Начало торгов: 28.02.2019 10:00
Тендерные (конкурсные) условия
1. Срок доверительного управления – 5 лет / Сенімгерлік басқаруға берудің мерзімі – 5 жыл.
2. Использование Объекта строго по целевому назначению / Ескі объектіні қатаң түрде нысаналы пайдалану.
3. Возмещение учредителю доверительного управления коммунальным имуществом убытков, причиненных вследствие надлежащего или ненадлежащего исполнения им Договора доверительного управления имуществом / Коммуналдық меншікті сенімгерлік басқарудың құрылтайшысына олардың мүлікті сенімгерлік басқару Шартынын тиісінше немесе тиісінше емес атқарудың салдарынан шығындарды өтеу.
4. Не совершать любые юридические и фактические действия, влекущие за собой фактическое отчуждение Объекта, в том числе передачу его в залог или под гарантию / Объектіні іс жүзінде алшақтатуды туындататын қандай да болсын заңды және іс жүзіндегі әрекеттерді жасамау, соның ішінде оны кепілге немесе кепілдікке беру.
5. Соблюдение налоговых обязательств возникающих при передаче объекта в доверительное управление, согласно действующего законодательства Республики Казахстан / Объектіні сенімгерлік басқаруға беру кезінде, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларына сәйкес туындайтын салықтық міндеттемелерді сақтау.
6. Разбивка секторов на территории кладбищ / Зират аумағын секторларға бөлу.
7. Обновление табличек, изготовление новых при необходимости / Тақталық жазбаларды жаңарту, қажет болған жағдайда жаңаларын дайындау.
8. Обновление рвов вокруг территории кладбищ / Зират аумағының айналасындағы орларды жаңарту.
9. Территория кладбищ должна регулярно убираться / Зираттың аумағы ұдайы жиналуы тиіс.
10. Ремонт, санитарная уборка туалетов / Жөндеу, дәретханаларды санитарлық тазалау.
11. Ремонт скамеек, изготовление новых / Орындықтарды жөндеу, жаңаларын дайындау.
12. Содержание сторожей, смотрителей на кладбищах города / Қаланың зираттарында күзетшілерді, бақылаушыларды ұстау.
13. Очистка подъездных путей на территории кладбищ города / Қала зираттарының аумағындағы кіру-шығу жолдарын тазалау.
14. Покос травы на территории кладбищ города, в зимнее время уборка снега с применением противогололедных материалов / Қала зираттарының аумағындағы шөптерді шабу, қысқы кезеңде қардан, сырғымалы материалдардан тазарту.
15. Завоз воды на мусульманском кладбище / Мұсылмандар зиратына су жеткізу.
16. Подрезка ветвей и аварийных деревьев, уходные работы по озеленению / Бұтақтар мен апатты ағаштарды кесу, көгалдандыру жөнінде күтім жасау.
17. Проведение работ по озеленению кладбища и уходу за зелеными насаждениями общего пользования / Зиратты көгалдандыру бойынша және жалпы пайдаланымдағы отырғызылған көгалдандыруларды баптау жөнінде жұмыстар жүргізу.
18. Проведение текущих и капитальных ремонтов зданий, сооружений и других элементов благоустройства / Ғимараттарға, үймереттерге және өзге жайластыру элементтеріне ағымдағы жөндеулер мен күрделі жөндеулер жүргізу.
19. Изготовление и обновление информационных стендов с указанием распорядка работы и план-схему кладбищ, противопожарной безопасности, правила для посетителей и т.д. / Жұмыс тәртібін және зираттың жоспар-сызбасын, өртке қарсы қауіпсіздікті, келушілер үшін ережені және т.б. көрсетумен ақпараттық стендтерді дайындау және жаңарту.
20. Производить ежегодно противопаводковые мероприятия / Жыл сайын су тасқынына қарсы іс-шараларды жасау.
21. Приобретение и установка дополнительных контейнеров / Қосымша контейнерлер сатып алу және орнату.
22. Организация маршрута на кладбищах в День памяти / Еске алу күні зираттарда маршруттар ұйымдастыру.
23. Обеспечение охраны зданий и сооружений принадлежащих находящихся в коммунальной собственности города / Қаланың коммуналдық меншігінде тұрған ғимараттар мен үймереттерді қорғауды қамтамасыз ету.
24. Вывоз твердо-бытовых отходов и крупногабаритного мусора с территорий кладбищ на полигон твердо-бытовых отходов / Зираттың аумағынан қатты тұрмыстық қалдықтарды және ірі габаритті қоқыстарды қатты-тұрмыстық қалдықтар полигонына алып кету.
25. Доверительные управляющий обязан обеспечить беспрепятственный доступ на кладбища города физическому или юридическому лицу выигравшему государственные закупки на осуществление захоронения тел умерших неизвестных и не имеющих родственников. В случае отсутствия родственников у умершего, удостоверение остается у доверительного управляющего / Сенімгерлік басқарушы, белгісіз және туыстары жоқ өлгендердің мүрделерін көмуді іске асыруға мемлекеттік сатып алуды жеңіп алған қаланың жеке және заңды тұлғаларының зираттарға кедергісіз өтулерін қамтамасыз етуге міндетті. Қайтыс болған адамның туыстары болмаған жағдайда куәлік сенімгерлік басқарушыда қалады.
26. Захоронение производится только на действующих кладбищ с бесплатным предоставлением земельного участка под захоронение. Все земельные работы по захоронению осуществляет доверительный управляющий на основании заключенного договора доверительного управления, за исключением пункта 25 настоящих условий. Доверительному управляющему разрешается заключение договора субподрядом на услуги / Көму тек қана қолданыстағы зираттарда көмуге жер учаскесін тегін берумен жасалады. Көму бойынша барлық жер жұмыстарын сенімгерлік басқарушымен жасалған шарттың негізінде, осы шарттың 25 тармағынан басқа, көму жөніндегі сенімгерлік басқарушы іске асырады. Сенімгерлік басқарушыға қызметтерге субмердігермен шарттар жасауға рұқсат етіледі.
27. Захоронения должны производиться только после предъявления свидетельства о смерти, выданного органами, регистрирующими факт смерти / Көму, өлу фактісін тіркейтін органдармен берілген өлу туралы куәлік ұсынылған соң ғана жасалады.
28. На основании свидетельства о смерти, доверительный управляющий согласно договору доверительного управления, осуществляет захоронение, производит соответствующую запись в регистрационной книге и выдает регистрационный номер на могилу. В регистрационной книге заполняются следующие сведения: год, месяц, число погребения, номер могилы, фамилия, имя, отчество умершего, дата рождения и смерти, причина смерти, номер, дата и кем выдано свидетельство о смерти, фамилия, имя, отчество, адрес близких родственников покойного или наименование и адрес организации, оказывающей услугу по проведению похоронной процессии. Кроме записи в регистрационной книге, родственникам выдается удостоверение о захоронении с указанием фамилии, имени, отчества захороненного, даты захоронения. В случае отсутствия родственников у умершего, удостоверение остается у доверительного управляющего / Сенімгерлік басқарушы өлу туралы куәліктің негізінде сенімгерлік басқарушының шартына сәйкес көмуді іске асырады, тіркеу кітабына сәйкес жазу жасайды. Тіркеу кітабына мынадай мәліметтер толтырылады: көмілген жылы, айы, күні, зираттың нөмірі, өлгеннің тегі, аты, жөні, туған күні және өлген датасы, өлудің себебі, өлгендігі туралы куәлік берушінің тегі, аты-жөні, қайтыс болғанның туыстарының тегі, аты, жөні және мекенжайы немесе көму процессін жүргізу бойынша қызметтер көрсеткен ұйымның атуы мен мекенжайы. Тіркеу кітабындағы жазбадан басқа, туыстарына көмілгеннің тегі, аты-жөні, көму датасы көрсетіле отырып, көму туралы куәлік беріледі. Өлгеннің туыстары болмаған жағдайда, куәлік сенімгерлік басқарушыда қалады.
29. В случае, по требованию и предоставлению нормативного акта судебно-следственных органов в особых случаях допускается вскрытие могил и извлечение останков (эксгумация) для паталого-анатомического исследования их судебно-медицинской экспертизой. Об извлечении останков делается соответствующая отметка в книге регистрации захоронении / Соттық-тергеу органдарының нормативтік актілерін талап ету және ұсыну жағдайында, айырықша жағдайларда оны соттық-медициналық сараптау арқылы паталого-анатомиялық зерттеу үшін зиратты қопаруға және мүрдені алып шығуға (эксгумация) жол беріледі. Мүрделердің қазып алынғандығы туралы көмуді тіркеу кітабында сәйкес белгі жасалады.
30. Своевременное выполнение заказов граждан и организаций на подготовку могил, захоронение и засыпку могил, на установку надмогильных сооружений / Азаматтардың тапсырыстарын уақтылы орындау және зираттарды дайындауды ұйымдастыру және мүрделерді көму, зират басына затбелгі орнату.
31. Администрацией кладбища ежеквартально предоставлять отчет по содержанию кладбища с подтверждающими фотоматериалами в КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска» / Зират әкімшілігмен тоқсан сайын, растайтын фотоматрериалдарымен, «Петропавл қаласы әкімдігінің тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» КММ зиратты ұстау жөнінде есеп ұсынылады.
32. Обеспечить беспрепятственный доступ специалистам КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска» на территорию кладбища / «Петропавл қаласы әкімдігінің тұрғын-үй коммуналдық шаруашы-лық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» КММ мамандарының зират аумағына кедергісіз кіруі қамтамасыз етілсін.
33. При не исполнении уведомлений и требований сотрудников КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска» договор расторгается в одностороннем порядке / «Петропавл қаласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» КММ қызметкерлерінің хабарламалары мен талаптары орындалмаған жағдайда шарт бір жақты тәртіпте бұзылады.
Требуемые файлы для физ. лиц: электронные (сканированные) копии документов
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Тендерное предложение
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
Требуемые файлы для ИП: электронные (сканированные) копии документов
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Тендерное предложение
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности
Требуемые файлы для юр. лиц: электронные (сканированные) копии документов
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Тендерное предложение
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности
Аудиторский отчет за последний финансовый год (для юридических лиц, для которых законодательством РК установлено обязательное проведение аудита)
Свидетельство (справка) о государственной регистрации юридического лица
Учредительный договор и устав
Объект продажи
Прочее; Мусульманское кладбище в городе Петропавловске;
Мусульманское кладбище: здание (мусульманский зал прощанья) общей площадью 90,3 кв.м., навес (летний зал прощанья).; ; Адрес: Северо-Казахстанская область ; Петропавловск г.а. ; микрорайон "Южный";
Балансодержатель
КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ АКИМАТА ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСКА"; БИН: 010640001556; Адрес: Северо-Казахстанская область ; Петропавловск г.а. ; ул. Конституции Казахстана, д.23; Телефоны: (7152) 46-18-69;
Учредитель
КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ФИНАНСОВ АКИМАТА ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСКА"; ИИН/БИН: 050240005234; Адрес: 150000;Северо-Казахстанская область;Петропавловск г.а.;ул. Конституции Казахстана, д.23;
Телефоны для справок: (7152) 46-37-90;
Реквизиты для перечисления гарантийного взноса
Получатель платежа (рус.): АО "Информационно-учетный центр"; БИН: 050540004455.
Расчетный счет (IBAN/ИИК) в АО "Народный банк Казахстана": KZ946017111000000330; БИК: HSBKKZKX;
КНП: 171; Кбе: 16.
Публикация
Извещение о передаче в доверительное управление опубликовано: на веб-портале Реестра государственного имущества - 12.02.2019;
Примечание
Срок доверительного управления, мес.: 60;
Эл. документы
Постановление дуPostanovlenie DU.pdf611,31 КБ
ВНИМАНИЕ!!! Основанием для отказа веб-порталом реестра в принятии заявки является непоступление за два часа до начала торгов гарантийного взноса, на счет АО "Информационно-учетный центр".
Правила проведения
Тендер по передаче в доверительное управление без права последующего выкупа - форма торгов по предоставлению объекта в доверительное управление, проводимая с использованием веб-портала реестра в электронном формате, при которых учредитель обязуется на основе предложенных им исходных условий заключить договор с тем из участников тендера, кто предложит лучшие для учредителя условия договора
Generated in 304ms