Загрузка данных...
Загрузка данных...
Call-центр: +7 (7172) 552981
ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА
Просмотр торга
Загрузка данных...
Имущественный комплекс
Торги: №126647 Тип торгов: Тендер по передаче в доверит. управление с правом выкупа Стартовая цена: 121 839 000,00 Гарантийный взнос: 18 275 850,00 Статус торгов: Не состоялся (менее двух заявок участников тендера (конкурса) принято веб-порталом реестра на момент начала торгов) Начало торгов: 25.06.2019 10:00 Дополнительная информация: Допускается продажа единственному участнику торгов
Тендерные (конкурсные) условия
1. Бір жастан алты (жеті) жасқа дейінгі балалар үшін мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың жалпы білім беретін оқу бағдарламаларына сәйкес мектепке дейінгі ұйым – бөбекжай-бақшасы қызметінің ерекшелігін сақтау./Сохранение специфики деятельности дошкольной организации – ясли-сад в соответствии с общеобразовательными учебными программами дошкольного воспитания и обучения для детей от одного года до шести (семи) лет.
2. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту бойынша Қазақстан Республикасы заңнамасының (Санитарлық ережелер, Мемлекеттік стандарт, қызметтің үлгілік ережелері және т.б.) талаптарын сақтай отырып, балаларға мектепке дейінгі білім беру бойынша қызмет көрсету. / Оказание услуг по дошкольному образованию детей с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан по дошкольному воспитанию и обучению (Санитарных правил, Государственного стандарта, Типовых правил деятельности и др.).
3. Сенімгерлікпен басқаруға беру кезінде тиісті деңгейде көрсетілетін қызметтердің төмендеуіне жол бермеу./ Недопущение снижения оказываемых услуг, соответствующих, уровню предоставления в доверительное управление.
4. Оқу-тәрбие іс-шараларын өткізу, оқу жоспарларын сақтау, Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік стандартының талаптарын сақтай отырып нормативтерді орындау. / Проведение учебно-воспитательных мероприятий, соблюдение учебных планов, выполнение нормативов с соблюдением требований Государственного стандарта дошкольного воспитания и обучения.
5. Қалалық және өзге де канкурстар мен іс-шараларға қатысу. / Участие в конкурсах и мероприятиях городского и иного уровня.
6. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды сапалы ұсыну үшін заңнамада көзделген қосымша білім берудің өзге де қызмет түрлерін ұсыну. / Предоставление иных видов услуг дополнительного образования, предусмотренных законодательством для качественного предоставления дошкольного воспитания и обучения.
7. Балаларды тәрбиелеу, оқыту, дамыту және денсаулығын сақтау мәселелері бойынша ата-аналарға консультациялық және әдістемелік көмек көрсету./ Оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам воспитания, обучения, развития и охраны здоровья детей.
8. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың ақылы қызметтерін көрсету (вокал, хореография, шахмат, логопед, массаж және т.б. қызметтері). / Оказание платных услуг дошкольного воспитания и обучения (занятия по вокалу, хореографии, шахматам, услуги логопеда, массажа и др.).
9. Педагогикалық кадрлармен қамтамасыз ету және білім беру үдерісін материалдық-техникалық қамтамасыз ету нормативтерін орындау. / Исполнение нормативов обеспеченности педагогическими кадрами и материально-технического обеспечения образовательного процесса.
10. Мұғалімдердің біліктілігін арттыру бойынша жұмысты жүргізу./ Проведение работы по повышению квалификации педагогических кадров.
11. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1193 қаулысымен бекітілген төмен болмау жалақы төлеу талаптарын ұстау./ Соблюдение условий оплаты труда сотрудников не ниже с ППРК от 31 декабря 2015 года № 1193.
12. Нысанды пайдалану, оның сақталуын қамтамасыз ету, сондай-ақ мүліктік кешенді жаңарту. / Эксплуатация объекта, обеспечение его сохранности, а также модернизация имущественного комплекса.
13. Сенімгерлікпен басқарудың мерзімі ішінде сенімгерлік басқару объектісін кепілге қоюға немесе иеліктен шығаруға әкеп соғатын мәмілелерге тыйым салу./ Запрещение сделок, влекущих залог или отчуждение объекта доверительного управления в течение всего срока доверительного управления.
14. Объектіні сенімгерлікпен басқаруға беру кезінде туындайтын салық міндеттемелерін сақтау. / Соблюдение налоговых обязательств, возникающих при передаче объекта в доверительное управление.
15. Сенімгерлікпен басқару кезеңінде сенімгерлік басқарушының меншікті қаражаты есебінен ғимаратты жөндеуге және материалдық-техникалық базаны нығайтуға кемінде 2 млн. теңге сомасында инвестициялар салу. / Вложение инвестиций на ремонт здания и укрепление материально-технической базы в период доверительного управления за счет собственных средств доверительного управляющего в сумме не менее 2 млн. тенге в год.
16. Кейіннен сатып алу құқығымен сенімгерлікпен ауыстыру мерзімі – 10 жыл./ Срок передачи в доверительное управление с правом последующего выкупа – 10 лет.
Қатысушыларға қойылатын талаптар / Требования к участникам конкурса:
1. Қазақстан Республикасы "Білім туралы" Заңы 51-бабының 1-тармағы, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы №595 бұйрығымен бекітілген Мектепке дейінгі ұйымдар қызметінің үлгілік қағидалары 16-тармағының талаптары негізінде мектепке дейінгі кәсіби білімінің және мектепке дейінгі білім беру саласында кемінде 5 жыл (растайтын құжатты ұсынумен) тәжірибесінің болуы. / Наличие профессионального дошкольного образования и опыта работы в сфере дошкольного образования не менее 5 лет (с предоставлением подтверждающего документа) на основании требований п.1 статьи 51 Закона Республики Казахстан «Об образовании», п.16 Типовых правил деятельности дошкольных организаций, утверждённых приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 30 октября 2018 года №595.
2. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу бағдарламасына сәйкес авторлық әзірлемелерге лицензиялауды растайтын құжаттардың болуы. / Наличие документов, подтверждающих лицензирование на авторские разработки в соответствии с Типовой учебной программой дошкольного воспитания и обучения.
3. Инновациялық қызметте және кәсіби конкурстарға қатысудағы оң тәжірибесінің болуы (растайтын құжаттарды ұсынумен). / Наличие положительного опыта в инновационной деятельности и участия в профессиональных конкурсах (с предоставлением подтверждающих документов).
Требуемые файлы для физ. лиц: электронные (сканированные) копии документов
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
Требуемые файлы для ИП: электронные (сканированные) копии документов
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности
Требуемые файлы для юр. лиц: электронные (сканированные) копии документов
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности
Аудиторский отчет за последний финансовый год (для юридических лиц, для которых законодательством РК установлено обязательное проведение аудита)
Свидетельство (справка) о государственной регистрации юридического лица
Учредительный договор и устав
Объект продажи
Имущественный комплекс; Имущественный комплекс;
Объект ДУ: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЯСЛИ-САД "МҰРАГЕР" ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ АКИМАТА ГОРОДА ЛИСАКОВСКА; БИН: 990240003055; Среднегодовая численность работников, чел.: 76; Оценщик: ИП "Шиваров Евгений Юрьевич"; Оценочная стоимость, тг: 121 839 000,00; Дата оценки: 26.03.2019;
Балансодержатель
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АКИМАТА ГОРОДА ЛИСАКОВСКА"; БИН: 060140008851; Адрес: Костанайская область ; Лисаковск г.а. ; мкр. 2, д. 8; Телефоны: (71433) 3-72-18; +7-705-416-55-94;
Учредитель
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ФИНАНСОВ АКИМАТА ГОРОДА ЛИСАКОВСКА"; ИИН/БИН: 060140007645; Адрес: 111200;Костанайская область;Лисаковск г.а.;ул.Мира, 31;
Телефоны для справок: (71433) 3-48-38, 3-42-48;
Реквизиты для перечисления гарантийного взноса
Получатель платежа (рус.): АО "Информационно-учетный центр"; БИН: 050540004455.
Расчетный счет (IBAN/ИИК) в АО "Народный банк Казахстана": KZ946017111000000330; БИК: HSBKKZKX;
КНП: 171; Кбе: 16.
Публикация
Извещение о передаче в доверительное управление опубликовано: на государственном языке - Республикалық ақпараттық газет "Деловая заметка" от 07.06.2019 № 100 (100); на русском языке - Республиканская информационная газета "Деловая заметка" от 07.06.2019 № 100 (100); на веб-портале Реестра государственного имущества - 07.06.2019;
Примечание
Срок доверительного управления, мес.: 120;
Эл. документы
Бух баланс 2016 годБух.баланс 2016.pdf1,48 МБ
Бух баланс 2017 годБух.баланс 2017.pdf1,48 МБ
УставУСТАВ.pdf5,17 МБ
Отчет об оценкеотчет об оценке_.pdf23,79 МБ
Бух баланс за 2018 годБух.баланс 2018.pdf2,04 МБ
Постановление акимата г.лисаковска от 12.03.2019г. №102Постановление № 102 от 12.03.2019.pdf1,03 МБ
Свидетельство о гос регистрациисвидетельство о гос регистр.pdf192,22 КБ
ВНИМАНИЕ!!! Основанием для отказа веб-порталом реестра в принятии заявки является непоступление за два часа до начала торгов гарантийного взноса, на счет АО "Информационно-учетный центр".
Правила проведения
Тендер по передаче в доверительное управление с правом последующего выкупа - форма торгов по предоставлению объекта в доверительное управление, проводимая с использованием веб-портала реестра в электронном формате, при которых учредитель обязуется на основе предложенных им исходных условий заключить договор с тем из участников тендера, кто предложит наивысшую выкупную цену за объект
Generated in 310ms