Загрузка данных...
Загрузка данных...
Call-центр: +7 (7172) 552981
ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА
Просмотр торга
Загрузка данных...
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СЕРВИС ПО ON-LINE ОПЛАТЕ ГАРАНТИЙНЫХ ВЗНОСОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГАХ РАБОТАЕТ С ПЕРЕБОЯМИ. В СВЯЗИ С ЧЕМ ГАРАНТИЙНЫЕ ВЗНОСЫ РЕКОМЕНДУЕМ ОПЛАЧИВАТЬ ЧЕРЕЗ ОПЕРАЦИОННЫЕ ОТДЕЛЫ БАНКОВ ВТОРОГО УРОВНЯ.
Имущественный комплекс
Торги: №130928 Тип торгов: Тендер по передаче в доверит. управление без права выкупа (до 10.08.2019) Гарантийный взнос: 13 341 898,00 Статус торгов: Состоялся Начало торгов: 07.08.2019 11:00
Тендерные (конкурсные) условия
1. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қажетті болып табылатын уәкілетті органдардан барлық рұқсат беру құжаттарын алу / Получение всех разрешительных документов от уполномоченных органов, которые являются необходимыми в соответствии с законодательством Республики Казахстан
2. Қазақстан Республикасының табиғат қорғау, экологиялық және өзге де заңнамасының нормаларын сақтау және тағиғатты қорғау іс-шараларын өткізу / Соблюдение норм природоохранного, экологического и иного законодательства Республики Казахстан и проведение природаохранных мероприятий)
3. Сенімгерлік басқарушы Құрылтайшыға жарты жыл сайын қаржы-шаруашылық қызметі, шарт міндеттемелерінің орындалысы туралы жазбаша түрде есеп беру / Предоставление учредителю доверительным управляющим отчета в письменном виде о финансово-хозяйственной деятельности и о выполнении договорных обязательств на полугодовой основе
4. Сенімгерлік басқарушы мүліктік кешенге санитарлық қадағалау қызметі және объектіні пайдалану мен қолдану тәртібіне қатысты өзге де нормалардың сақталуын бақылайтын мемлекеттік органдардың өкілдерін кедергісіз жіберу / Беспрепятственный допуск доверительным управляющим к имущественному комплексу представителей государственных органов, контролирующих соблюдение службой санитарного надзора и иных норм, касающихся порядка эксплуатации и эксплуатации объекта
5. Сенімгерлік басқарушы шұғыл авариялық жағдайларда жөндеу және қалпына келтіру жұмыстарын жедел жүргізу мақсатында барлық қажетті техникалар мен жабдықтармен қамтамасыз ету / Обеспечение доверительным управляющим всей необходимой техникой и оборудованием в целях оперативного проведения ремонтных и восстановительных работ в экстренных аварийных ситуациях
6. Кешенді нысаналы мақсатына сәйкес пайдалану және технологиялық циклдың сақталуын қамтамасыз ету / Использование комплекса в соответствии с целевым назначением и обеспечение сохранения технологического цикла
7. Сенімгерлік басқарушы келісім шартты дұрыс немесе тиісінше орындамағаны салдарынан пайда болған шығындарды (залалдарды) құрылтайшыға өтеу / Возмещение учредителю убытков (ущерб), возникших в результате неправильного или ненадлежащего исполнения договора доверительным управляющим
8. Сенімгерлік басқарушы қызметті Қазақстан Республикасы қолданыстағы заңнамалармен белгіленген елді мекендерді сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін пайдалану талаптарына жүзеге асыру / Осуществление деятельности доверительного управляющего на условиях эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов, установленных действующим законодательством Республики Казахстан
9. Мүліктік кешенді сенімгерлік басқару кезінде туындайтын салық міндеттемелерін орындау / Исполнение налоговых обязательств, возникающих при управлении имущественного комплекса в доверительное управление
10. Сенімгерлік басқарушы Қазақстан Республикасы заңнамаларына сәйкес Мүліктік кешеннің және оның сумен жабдықтаудың және су бұрудың барлық жүйелерінің үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету. Сумен жабдықтау және су бұру объектілерінде орын алған бұзылу немесе авария жағдайларды жою, оның ішінде қосалқы бөлшектер мен материалдарды сатып алу шараларын алу / Доверительный управляющий обеспечивает бесперебойное функционирование имущественного комплекса и всех его систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Принять меры при ликвидация аварийных ситуаций или повреждений на объектах водоснабжения и водоотведения, в том числе приобретение запасных частей и материалов
11. Сенімгерлік басқарушы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларына сәйкес тариф бағамын белгілеуге. Тарифті бағамын алдын ала Атырау облысы Энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасымен келісу / Доверительный управляющий устанавливать тариф в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Предварительное согласование тарифа с управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области
12. Сумен жабдықтау, су бұру, электрмен жабдықтау жүйелерін тиісті пайдалануды қамтамасыз ету, судың ысырабын қысқарту / Обеспечение надлежащей эксплуатации систем водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, сокращение потерь воды
13. Сенімгерлік басқарушы қолданыстағы заңнамаға сәйкес суды үздіксіз және тұрақты беруді және сарқынды суларды бұруды қамтамасыз ету / Доверительный управляющий в соответствии с действующим законодательством обеспечение бесперебойной и стабильной подачи воды и отвода сточных вод
14. Сумен жабдықтау және су бұру, электрмен жабдықтау жүйелеріне сервистік қызмет көрсетуді ай сайын жүргізу / Ежемесячное проведение сервисного обслуживания систем водоснабжения и водоотведения, электроснабжения
15. Санитарлық ережелер мен нормалардың талаптарына сәйкес таза су резервуарларын жуу / Промывка резервуаров чистой воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм
16. Коммуналдық қызметтерді жеткізушілермен шарттар жасасу шараларын алу / Приныть мер по заключению договоров с поставщиками коммунальных услуг
17. Қауіпсіздік техникасын, өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтау, өрт сөндіру жабдықтарын уақтылы бақылау және жөндеу, қолданыстағы заңнама талаптарына сәйкес өрт сөндіру мүкәммалын (инвентарь) орнату / Соблюдение техники безопасности, требований пожарной безопасности, своевременный контроль и ремонт пожарного оборудования, установка пожарного инвентаря в соответствии с требованиями действующего законодательства
18. Объектілердің үздіксіз жұмыс істеуі мақсатында сенімгерлік басқарудан алынған кірістер есебінен объектілерді ұстау (ағымдағы жөндеу, оның ішінде: құбырларды ішінара ауыстыра отырып, үзіктерді жою, құдықтарды, гидранттарды жөндеу, сорғылар мен тағыда басқада ауыстыру және жөндеу) / Содержание объектов за счет доходов, полученных от доверительного управления в целях бесперебойного функционирования объектов (текущий ремонт, в том числе: устранение порывов с частичной заменой труб, ремонт колодцев, гидрантов, замена и ремонт насосов и т.д.)
19. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнама талаптарына сәйкес санитарлық-эпидемиологиялық нормалардың сақталуын қамтамасыз ету / Обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан
20. Мүліктік кешенді сенімгерлік басқаруға алған күнге барлық кредиторлық және дебиторлық міндеттемелері бар кестеге сәйкес қабылдау және төлеу. Сенімгерлік басқарушы мүліктік кешенді қабылдағаннан кейін орын алған мүліктік кешенге қатысты дебиторлық, кредиторлық берешектерді белгілінген кестеге сәйкес жабу жөнінде шараларын алу / Прием и оплата в соответствии с графиком, содержащим все кредиторские и дебиторские обязательства на дату получения имущественного комплекса в доверительное управление. Принятие мер по погашению дебиторской, кредиторской задолженности образовавшего после принятия имущественного комплекса в соответствии с установленным графиком
21. Сенімгерлік басқаруға берілген Мүліктік кешеннің су шаруашылығы объектілеріне күрделі жөндеу жүргізу, оның ішінде 5 (бес) жыл ішінде №1 қосымшасындағы Атырау қаласындағы ұзындығы 50,89 шақырым су құбыры және ұзындығы 41,261 шақырым кәріз желілеріне күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу / Проводить капитальный ремонт переданного в доверительное управление водохозяйственных сооружений имущественного комплекса в том числе, водопроводных сетей протяженностью 50,89 км и канализационных сетей протяженностью 41,261 км в городе Атырау предусмотренного в приложении №1 в течение 5 лет
22. Мүліктік кешенге қатысты жылжымайтын мүліктерге құқық белгілейтін құжаттарды ресімдеу / Оформление правоустанавливающих документов на недвижимое имущество, относящееся к имущественному комплексу
23. Озық технологияларды, энергия тиімді жабдықты енгізу және бар жұмыс санын сақтау шараларын алу / Внедрение передовых технологий, энергоэффективного оборудования и принятие мер по сохранению существующего количества рабочих мест
24. Сенімгерлік басқарушы мүліктік кешенді иеліктен шығаруға әкелетін кез келген заңды және нақты іс –әрекеттер жасамайды, соның ішінде кепілге бермейді, сенімгерлік басқару шартының әрекет ету мерзімінде Құрылтайшының келісімінсіз мүліктік кешен мүліктерін кепілге бермейді, үшінші тұлғаларды құқықтарымен жүктемейді және үшінші тұлғаларға сатуға шығармайды, сенімгерлік басқару шартының әрекет ету мерзімінде мүліктік кешеннің негізгі құрылыстарының сақталуын және табиғи тозуын ескере отырып жарамды күйде ұстауды қамтамасыз етеді, толық материалдық жауапкершілікті алады, құрамына кіретін және қызметіне пайдалануға арналған мүліктерді (автокөлік, құрал-саймандар, құрал-жабдықтар, жер учаскесіне меншік құқығы және т.б.) пайдалану тәртібін сақтайды, сақталуын қамтамасыз етеді / Доверительный управляющий не совершать любых юридических и фактических действий, влекущие за собой фактическое отчуждение имущественного комплекса, в том числе не передает в залог, не передовать в залог, не обременять правами третьих лиц, и не вставлять на продажу третьим лицам в течение срока действия договора без согласия учредителя доверительного управления, обеспечить сохранность основных строений имущество имущественного комплекса в исправном состоянии с учетом естественного износа в течение срока доверительного управления и нести полную материальную ответственность соблюдать порядок использования и сохранность объектов производственной инфраструктуры в том числе все виды имущество предназначенного для его деятельности и входящего в состав имущественного комплекса (автотранспорт, инвентарь, оборудование, право на земельный участок и др.)
25. Сенімгерлік басқару объектілерінде терроризмге қарсы іс-шараларды өткізу / Проведение антитеррористических мероприятий на объектах доверительного управления
26. Атырау облысы Энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасының «Атырау Су Арнасы» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорнының теңгеріміне берілген коммуналдық меншіктегі қолданыстағы су шаруашылығы құрылыстарын немесе жаңадан іске қосылған су шаруашылығы құрылыстарын сенімгерлік басқару шартына қосымша келісім шарт арқылы қабылдау / Принятие по дополнительнему соглашению к договору доверительного управления дейтвующие водохозяйственными сооружениями находящееся в коммунальной собственности или вновь вводимыми водохозяйственными сооружениями переданными на баланс коммунального государственного предприятия «Атырау Су Арнасы» управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области
27. Әлеуетті сенімгерлік басқарушының су шаруашылығы саласында еңбек өтілі немесе оның штат бірлігінде су шаруашылығы құрылысы саласында кәсіби мамандардың болуы / Потенциальный доверительный управляющий должен иметь стаж работы в сфере водохозяйственного сооружения или наличие в его штатной единице профессиональных специалистов в области водохозяйственного сооружения
28. Сенімгерлік басқарушы Мүліктік кешенді сенімді басқару бойынша қажетті шығындарды қоспағанда таза пайданың 30 пайызын бюджет есебіне аудару, қалған бөлігін сыйақы ретінде өзінде қалдыру / Доверительный управляющий перечислять 30 процентов чистой прибыли за счет бюджета, за исключением необходимых затрат по доверительному управлению имущественным комплексом, оставшуюся часть оставить за собой в качестве вознаграждения
29. Қазақстан Республикасы заңнамаларында көрсетілген басқада міндеттер және талаптарды орындау және сақтау / Соблюдать и выполнять другие обязательства и требования предусмотренные законодательством Республики Казахстан
30. Әлеуетті сенімгерлік басқарушы мүліктік кешенді басқаруы бойынша тендерлік ұсыныс / Тендерное предложение по управлению имущественным комплексом потенциального доверительного управляющего
Требуемые файлы для физ. лиц: электронные (сканированные) копии документов
Документы потверждающие стаж работы в сфере водохозяйственного сооружения потенциального доверительного управляющего или наличие в его штатной единице профессиональных специалистов в области водохозяйственного сооружения
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Тендерное предложение
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
Требуемые файлы для ИП: электронные (сканированные) копии документов
Документы потверждающие стаж работы в сфере водохозяйственного сооружения потенциального доверительного управляющего или наличие в его штатной единице профессиональных специалистов в области водохозяйственного сооружения
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Тендерное предложение
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности
Требуемые файлы для юр. лиц: электронные (сканированные) копии документов
Документы потверждающие стаж работы в сфере водохозяйственного сооружения потенциального доверительного управляющего или наличие в его штатной единице профессиональных специалистов в области водохозяйственного сооружения
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Тендерное предложение
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности
Аудиторский отчет за последний финансовый год (для юридических лиц, для которых законодательством РК установлено обязательное проведение аудита)
Свидетельство (справка) о государственной регистрации юридического лица
Учредительный договор и устав
Объект продажи
Имущественный комплекс; Имущественный комплекс;
Объект ДУ: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АТЫРАУ СУ АРНАСЫ" УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ; БИН: 010140003504; Среднегодовая численность работников, чел.: 1013; Оценщик: ТОО "Халык Оценка"; Оценочная стоимость, тг: 13 341 897 640,00; Дата оценки: 11.07.2019;
Балансодержатель
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ"; БИН: 070140003585; Адрес: Атырауская область ; Атырау г.а. ; ул.Айтеке би, 77; Телефоны: (7122) 35-53-36 (пр.): 35-53-33 (бух.); 8 (701) 595 09 75 (гл.бух);
Учредитель
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ"; ИИН/БИН: 050240003248; Адрес: 060010;Атырауская область;Атырау г.а.;ул.Айтеке би, 77;
Телефоны для справок: (7122) 35-45-61 (пр.); 32-44-42 (аренда/дов.упр.); 27-11-23 (продажа); 27-09-79 (юр/л); 27-11-29 (бух.);
Реквизиты для перечисления гарантийного взноса
Получатель платежа (рус.): АО "Информационно-учетный центр"; БИН: 050540004455.
Расчетный счет (IBAN/ИИК) в АО "Народный банк Казахстана": KZ946017111000000330; БИК: HSBKKZKX;
КНП: 171; Кбе: 16.
Публикация
Извещение о передаче в доверительное управление опубликовано: на веб-портале Реестра государственного имущества - 22.07.2019;
Примечание
Срок доверительного управления, мес.: 240; Прилагать: 1. Справки банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности перед банком (филиалом банка) по всем видам обязательств участника тендера, длительностью более трех месяцев, предшествующих дате выдачи справки, выданной не ранее даты объявления тендера, с подписью и печатью (ЭЦП). В случае, если потенциальный участник является клиентом нескольких банков второго уровня или филиалов, а также иностранного банка, то представляются справки от каждого из таких банков. 2. Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и социальным отчислениям (за исключением случаев, когда срок уплаты отсрочен в соответствии с главой 6 Кодекса Республики Казахстан о налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс), выданные не ранее даты объявления тендера
Эл. документы
УставУстав.pdf1,73 МБ
Справка о государственной перерегистрацииСправка о государственной перерегистрации.pdf124,74 КБ
Отчет об оценке часть 1Отчет об оценке_Часть1.pdf41,16 МБ
Отчет об оценке часть 2Отчет об оценке_Часть2.pdf42,64 МБ
Бухгалтерские балансы за 2016, 2017, 2018, 2019 (полугодие, приложение 2) годаБухгалтерские балансы за 2016, 2017, 2018, 2019 (полугодие, прил.2) года.pdf10,30 МБ
Проект плана по капитальному ремонту сетей водопровода и канализации в г.атырау (приложение 1)Проект плана по капремонту сетей водопровода и канализации в г.Атырау (прил.1).pdf2,71 МБ
ВНИМАНИЕ!!! Основанием для отказа веб-порталом реестра в принятии заявки является непоступление за два часа до начала торгов гарантийного взноса, на счет АО "Информационно-учетный центр".
Правила проведения
Тендер по передаче в доверительное управление без права последующего выкупа - форма торгов по предоставлению объекта в доверительное управление, проводимая с использованием веб-портала реестра в электронном формате, при которых учредитель обязуется на основе предложенных им исходных условий заключить договор с тем из участников тендера, кто предложит лучшие для учредителя условия договора
Generated in 203ms