Загрузка данных...
Загрузка данных...
Call-центр: +7 (7172) 552981
ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА
Просмотр торга
Загрузка данных...
Нежилое помещение, расположенное в многоквартирном жилом комплексе в г.Нур-Султан.
Торги: №134516 Тип торгов: Тендер по передаче в доверит. управление с правом выкупа Стартовая цена: 204 427 506,00 Гарантийный взнос: 30 664 126,00 Статус торгов: Состоялся Начало торгов: 17.09.2019 10:00 Цена продажи: 204 427 506,00 Дополнительная информация: Допускается продажа единственному участнику торгов
Тендерные (конкурсные) условия
1) Осуществлять деятельность по развитию художественного искусства и скульптуры / Көркем өнер мен мүсін өнерін дамыту бойынша қызметті жүзеге асыру
2) в течение 8 месяцев с момента заключения договора доверительного управления обеспечить за счет средств доверительного управляющего (частных инвестиций) проведение ремонта объекта, с общей суммой инвестиций в размере 47 000 000 тенге, согласно проектно-сметной документации, принятой от Учредителя. В установленном законодательством порядке ввести объект в эксплуатацию и зарегистрировать за Учредителем. В рамках работы по вводу объекта в эксплуатацию, за счет собственных средств доверительного управляющего нести все расходы, в том числе по строительно-монтажным работам, по техническому и авторскому надзору, регистрации объекта, технической инвентаризации / Сенімгерлік басқару шартын жасаған сәттен бастап 8 ай ішінде сенімгерлік басқарушының жеке қаражаты есебінен (жеке инвестиция) Құрылтайшыдан қабылданған жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес, 47 000 000 теңге мөлшерінде жалпы инвестиция сомасы бар объектіге жөндеу жүргізу. Заңнамада белгіленген тәртіпте объектіні пайдалануға беру және Құрылтайшыға тіркеу. Объектіні пайдалануға беру жөніндегі жұмыстың шеңберінде, сенімгерлік басқарушының жеке қаражаты есебінен барлық шығындарды алу, оның ішінде құрылыс-монтаждау жұмыстары, техникалық және авторлық қадағалау, объектіні тіркеу, техникалық түгендеу бойынша шығындар;
3) Организация детской художественной студии, творческих мастерских известных деятелей изобразительного искусства, а также выставок, вернисажей, творческих вечеров, конференций, мастер-классов / Балалар көркем студиясын, бейнелеу өнерінің өнерлі шебер танымал тұлғаларының студиясын, сондай-ақ көрмелерді, вернисаждарды, шығармашылық кештерді, конференцияларды, мастер-класстарды ұйымдастыру;
3.1) Предоставление на бесплатной основе площадей объекта (помещение площадью не менее 100 кв.м) для проведения выставок молодых художников и скульпторов, не менее 60 календарных дней в году / Жылына кемінде 60 күнтүзбелік күнге жас суретшілер мен мүсіншілерге көрме өткізу үшін объектінің алаңын тегін негізде беру (алаңы кемінде 100 ш.м орын-жай);
3.2) Организация бесплатных экскурсий для школьников не менее 1 раза в неделю / Аптасына кемінде 1 рет мектеп оқушылары үшін тегін экскурсия ұйымдастыру;
3.3) Организация конкурсов по художественному искусству среди школьников не менее 1 раза в год / Жылына кемінде 1 рет мектеп оқушылары арасында көркем өнер бойынша конкурстарды ұйымдастыру;
3.4) Организация постоянной художественной галереи с работами ведущих классических и современных казахстанских мастеров, имеющих художественную и историческую ценность / Көркем және тарихи құндылығы бар жетекші классикалық және заманауи қазақстандық шеберлердің жұмыстарымен тұрақты көркем галереяны ұйымдастыру;
3.5) Проведение мастер-классов известных мастеров художественного искусства Республики Казахстан для молодых художников, скульпторов и детей на бесплатной основе не менее 2 раз в год / Жылына кемінде 2 рет жас суретшілер, мүсіншілер мен балалар үшін тегін негізде Қазақстан Республикасы көркем өнері танымал шеберлерінің мастер-класстарын өткізу;
3.6) Организация выставок по дизайнерскому искусству, декоративно-прикладному искусству, графике, фотографии, современному искусству / Дизайнерлік өнер, сәндік-қолдаңбалы өнер, кесте, сурет, заманауи өнер бойынша көрмелерді ұйымдастыру;
4) Создание не менее 10 (десяти) рабочих мест / Кемінде 10 (он) жұмыс орын құру;
5) Предоставление бесплатных мест для обучения до 30 % от общего набора по направлению кандидатур уполномоченным органом по вопросам социальной защиты населения и (или) Учредителем: детям сиротам, не получающим опеку родителей, детям из многодетных семей, воспитывающим 4-х и более детей, дети семей, родители которых погибли на воинской службе во время спасательных операций, охраны правопорядка, полетов в космос, общественной деятельности / Халықты әлеуметтік қорғау және (немесе) Құрылтайшының мәселелері бойынша уәкілетті органмен кандидатураларды бағыттау жөніндеші жалпы жинақтан 30% дейін оқыту үшін тегін орындарды ұсыну, ата-анасының қамқорлығын алмаған жеті балаларға, 4 және одан да көп баланы тәрбилейтін көп балалы отбасылардың балаларына, құтқару операциялары, құқықтық тәртіпті қорғау, ғарышқа ұшу, қоғамдық қызмет уақытында әскери қызметте қайтыс болған отбасылардың, ата-аналардың балалары;
6) По заявке акимата города Нур-Султан обеспечить полное содействие в проведений городских мероприятий с предоставлением площадей объекта / Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің өтінімі бойынша объектінің алаңын бере отырып, қалалық іс-шараларды жүргізуде толық көмек көрсетуді қамтамасыз ету;
7) Обеспечить содержание и развитие Имущества, в том числе в соответствии с действующими санитарно-гигиеническими нормами / Мүлікті, оның ішінде қолданыстағы санитарлық-гигиеналық нормаларға сәйкес ұстау мен дамытуды қамтамасыз ету;
8) Получить все разрешительные документы от уполномоченных государственных органов, которые являются необходимыми в соответствии с законодательством Республики Казахстан / Қазақстан Республикасының зааңнамасына сәйкес қажетті болып табылатын уәкілетті мемлекеттік органдардан барлық рұқсат ететін құжаттарды алу;
9) Строго соблюдать технику безопасности по эксплуатации Имущества, а также правила противопожарной безопасности и по охране окружающей среды, в целях недопущения чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности для населения города / Мүлікті пайдалану бойынша техникалық қауіпсіздікті, сондай-ақ өртке қарсы қауіпсіздік эәне қоршаған ортаны қорғау жөніндегі қағиданы қала халқы үшін төтенше жағдайларды болдырмау және қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында қатаң сақтау;
10) В соответствии с законодательством Республики Казахстан исполнять все договорные обязательства по Имуществу / Қазақстан Республикасының зааңнамасына сәйкес Мүлік бойынша барлық шарттық міндеттемелерді орындау;
11) Во время доверительного управления в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить учет и сохранность Имущества, при необходимости осуществлять его ремонт, не допускать действий, способных вызвать повреждение Имущества, а в случае его повреждения или уничтожения обязан заменить равноценным имуществом / Сенімгерлік басқару уақытында Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте мүлікті есепке алу мен сақтауды қамтамасыз ету, қажет болған кезде оған жөндеу жүргізу, Мүліктің бүлінуіне әсер ететін әрекеттерді жасамауға, оны бүлдірген не жойған жағдайда, теңдей мүлікпен ауыстыруға міндетті;
12) Совершать сделки с переданным в доверительное управление Имуществом от своего имени, указывая при этом, что он действует в качестве Доверительного управляющего / Өзінің атынан бұл ретте ол Сенімгерлік басқарушы ретінде әрекет ететінін көрсете отырып, сенімгерлік басқаруға берілген Мүлікпен келісім жасау;
13) Осуществлять права и обязанности Доверительного управляющего в соответствии с настоящим Договором / Осы Шартқа сәйкес Сенімгерлік басқарушының құқықтары мен міндеттерін жүзеге асыру;
14) Не совершать любые юридические и фактические действия, влекущие за собой фактическое отчуждение Имущества / Мүлікті иеліктен шығаруға әкеп соғатын кез келген заңды және нақты әрекеттерді жасамау;
15) Возместить Учредителю убытки, причиненные вследствие ненадлежащего исполнения Договора / Шартты тиісті түрде орындамаған салдарынан туындаған шығындарды Құрылтайшыға өтеу;
16) Предоставлять ежеквартально и по запросу Учредителя отчет о проделанной работе / Тоқсан сайын және Құрылтайшының сұранысы бойынша атқарылған жұмыс туралы есепті ұсыну;
17) Обеспечить ведение учета доверенного имущества отдельно от собственных активов / Жеке активтерден бөлек сеніп берілген мүлікті есепке алуды жүргізуді қамтамасыз ету;
18) Предоставлять отчет о финансовой деятельности доверительного управляющего, связанного с государственным имуществом, переданным ему в доверительное управление настоящим Договором в порядке, определенном постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 марта 2016 года №130 «Об утверждении Правил и сроков представления физическими и юридическими лицами, участвующими в выполнении функций по управлению государственным имуществом, отчетов обо всех сделках имущественного характера и финансовой деятельности, связанных с государственной собственностью» / «Мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі функцияларды орындауға қатысатын жеке және заңды тұлғалардың мемлекеттік меншікпен байланысты мүліктік сипаттағы барлық мәмілелер және қаржылық қызмет туралы есептер беруінің қағидалары мен мерзімдерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 4 наурыздағы №130 қаулысымен айқындалған тәртіпте, осы Шартпен сенімгерлік басқаруға берлігне мемлекеттік мүлікпен байланысты сенімгерлік басқарушының қаржылық қызметі туралы есепті ұсыну;
19) Не допускать действий, способных вызвать повреждение имеющихся в Имуществе инженерных и коммуникационных сетей, и в случае необходимости обеспечивать к ним доступ эксплуатирующим организациям / Мүлікте бар инженерлік және коммуникациялық желілердің бүлінуіне әкеп соғатын әрекеттерді жасамауғ және қажет болған жағдайда оларға пайдаланушы ұйымдардың қолжетімділігін қамтамасыз ету;
20) Для обеспечения деятельности с переданным в доверительное управление Имуществом самостоятельно заключить договора на коммунальные и иные услуги с поставщиками таких услуг напрямую / Сенімгерлік басқаруға берілген Мүлікпен қызметті қамтамасыз ету үшін коммуналдық және өзге де қызметтерге шартты тікелей өнім берушімен дербес жасау;
21) В течение 15 календарных дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора осуществить государственную регистрацию настоящего Договора / Осы Шартқа Тараптармен қол қойған күннен бастап күнтізбелік 15 күн ішінде осы Шартты мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыру;
22) Передать Имущество Учредителю при прекращении настоящего Договора (по истечении срока договора, досрочного расторжения) в течение десяти рабочих дней / Осы Шарт тоқтаған кезде (шарты мерзімі аяқталу, мерзімінен бұрын бұзу) Құрылтайшыға он жұмыс күн ішінде Мүлікті беру;
23) Производить за свой счет все расходы, связанные с передачей Имущества в доверительное управление, дальнейшей его эксплуатацией на период доверительного управления / Мүлікті сенімгерлік басқаруға берумен, оны әрі қарай сенімгерлік басқару кезеңінде пайдаланумен байланысты барлық шығындардыы өз қаражатынан жүргізу;
24) Наличие фонда картин ведущих классических и современных казахстанских мастеров не менее 200 работ (живопись, графика) ведущих классических и современных казахстанских мастеров. В конкурсной документации необходимо представить список работ (живопись, графика) с указанием авторов и приложением реестра фотографий всех картин / Жетекші классикалық және заманауи қазанстандық шеберлердің кемінде 200 жұмыстарынан (кескіндеме, графика) картиналар қорының болуы. Конкурстық құжаттамада барлық картиналардың авторларын көрсете отырып және фотография тізілімін қоса бере отырып, жұмыстардың (кесіндеме, графика) тізімін ұсыну қажет;
25) Выкуп объекта осуществляется посредством заключения договора купли-продажи по рыночной стоимости. Рыночная стоимость в течение срока доверительного управления либо до момента выкупа объекта подлежит индексации в соответствии с официальной ставкой рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан / Объектіні сатып алу нарықтық құны бойынша сатып алу-сату шартын жасау арқылы жүзеге асырылады. Сенімгерлік басқару мерзімі ішінде немесе объектіні сатып алу сәтіне дейін нарықтық құны Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің қайта қаржыландыру ресми мөлшерлемесіне сәйкес индексациялауға жатады;
26) Изменение площади объекта по итогам проведенной работы по вводу объекта в эксплуатацию, не является основанием для пересмотра рыночной стоимости объекта / Объектіні пайдалануға беру жөніндегі жүргізілген жұмыс қорытындысы бойынша объектінің алаңын өзгерту объектінің нарықтық құнын қайта қарау үшін негіз болып табылмайды;
27) Стоимость неотделимых улучшений, произведенных в качестве инвестиционных вложений, не включается в счет погашения рыночной стоимости при выкупе объекта. При расторжении договора доверительного управления, стоимость произведенных инвестиционных вложений в объект доверительному управляющему не возмещается и переходит в состав коммунальной собственности города Нур-Султан / Инвестициялық салым ретінде жүргізілген ажырамас жақсартулардың құны объектіні салып алған кезде нарықтық құнын өтеу есебіне қосылмайды. Сенімгерлік басқару шартын бұзған кезде, объектіге жүргізілген инвестициялық салым құны сенімгерлік басқаруға өтелмейді және Нұр-Сұлтан қаласының коммуналдық меншік құрамына өтеді;
28) При реализации покупателем права выкупа, в договор купли-продажи включается пункт по сохранению профиля деятельности объекта на срок, указанный в договоре доверительного управления, с учетом уже прошедшего периода доверительного управления / Сатып алу құқығын сатып алушымен іске асырылғанда, сатып алу-сату шартына өткен сенімгерлік басқару кезеңін ескере отырып, сенімгерлік басқару шартында көрсетілген мерзімге объекті қызметінің саласын сақтау бойынша тармақ қосылады.
Требуемые файлы для физ. лиц: электронные (сканированные) копии документов
Документ подтверждающий наличие в штате не менее 3-х заслуженных деятелей Республики Казахстан в области художественного искусства, имеющих членство в Союзе художников Республики Казахстан, в том числе не менее 1 со степенью профессора; не менее 1 скульптора, имеющего членство в Союзе художников Республики Казахстан, с научной степенью доцента
Договор о долгосрочном сотрудничестве с организацией образования, имеющей лицензию на право ведения образовательной деятельности в сфере высшего и послевузовского образования в области искусства
Бизнес-план по эффективному управлению объектом доверительного управления.я
Требуемые файлы для ИП: электронные (сканированные) копии документов
Документ подтверждающий наличие в штате не менее 3-х заслуженных деятелей Республики Казахстан в области художественного искусства, имеющих членство в Союзе художников Республики Казахстан, в том числе не менее 1 со степенью профессора; не менее 1 скульптора, имеющего членство в Союзе художников Республики Казахстан, с научной степенью доцента
Договор о долгосрочном сотрудничестве с организацией образования, имеющей лицензию на право ведения образовательной деятельности в сфере высшего и послевузовского образования в области искусства
Бизнес-план по эффективному управлению объектом доверительного управления.
Требуемые файлы для юр. лиц: электронные (сканированные) копии документов
Документ подтверждающий наличие в штате не менее 3-х заслуженных деятелей Республики Казахстан в области художественного искусства, имеющих членство в Союзе художников Республики Казахстан, в том числе не менее 1 со степенью профессора; не менее 1 скульптора, имеющего членство в Союзе художников Республики Казахстан, с научной степенью доцента
Договор о долгосрочном сотрудничестве с организацией образования, имеющей лицензию на право ведения образовательной деятельности в сфере высшего и послевузовского образования в области искусства
Бизнес-план по эффективному управлению объектом доверительного управления.
Объект продажи
Недвижимость; Нежилое помещение, расположенное в многоквартирном жилом комплексе в г.Нур-Султан.;
Нежилое помещение для развития художественного искусства и скульптуры, общей площадью 618,4 кв.м., в черновой отделке, расположенное в многоквартирном жилом комплексе в г.Нур-Султан.; Кадастровый номер: 21:320:114:1011:13:н.п.75; Адрес: Нур-Султан г.а. ; Есильский р. а. ; ул.Достық, д.13, н.п.75;; Оценщик: ТОО "Независимый оценочно-юридический центр"; Оценочная стоимость, тг: 204 427 506,00; Дата оценки: 06.05.2019;
Балансодержатель
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ АКТИВОВ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ГОРОДА НУР-СУЛТАН"; БИН: 141240027811; Адрес: Нур-Султан г.а. ; Сарыаркинская р.а. ; ул.Бейбитшилик, д.11; Телефоны: (7172) 55-01-68, 55-68-01;
Учредитель
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ АКТИВОВ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ГОРОДА НУР-СУЛТАН"; ИИН/БИН: 141240027811; Адрес: 010000;Нур-Султан г.а.;Сарыаркинская р.а.;ул.Бейбитшилик, д.11;
Телефоны для справок: (7172) 55-01-68, 55-68-01;
Реквизиты для перечисления гарантийного взноса
Получатель платежа (рус.): АО "Информационно-учетный центр"; БИН: 050540004455.
Расчетный счет (IBAN/ИИК) в АО "Народный банк Казахстана": KZ946017111000000330; БИК: HSBKKZKX;
КНП: 171; Кбе: 16.
Публикация
Извещение о передаче в доверительное управление опубликовано: на государственном языке - Республикалық қоғамдық саяси газеті "Астана ақшамы" от 29.08.2019 № 101; на русском языке - Вечерняя Астана от 29.08.2019 № 101; на веб-портале Реестра государственного имущества - 29.08.2019;
Примечание
Срок доверительного управления, мес.: 60;
Эл. документы
Сведения о собственникесведения о собстсвеннике.PDF73,02 КБ
Технический паспорттехнический паспорт.PDF1,06 МБ
Отчет об оценкеотчет № AST-20-19-104.PDF1,92 МБ
ВНИМАНИЕ!!! Основанием для отказа веб-порталом реестра в принятии заявки является непоступление за два часа до начала торгов гарантийного взноса, на счет АО "Информационно-учетный центр".
Правила проведения
Тендер по передаче в доверительное управление с правом последующего выкупа - форма торгов по предоставлению объекта в доверительное управление, проводимая с использованием веб-портала реестра в электронном формате, при которых учредитель обязуется на основе предложенных им исходных условий заключить договор с тем из участников тендера, кто предложит наивысшую выкупную цену за объект
Generated in 279ms