Загрузка данных...
Загрузка данных...
Call-центр: +7 (7172) 552981
ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА
Просмотр торга
Загрузка данных...
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СЕРВИС ПО ON-LINE ОПЛАТЕ ГАРАНТИЙНЫХ ВЗНОСОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГАХ РАБОТАЕТ С ПЕРЕБОЯМИ. В СВЯЗИ С ЧЕМ ГАРАНТИЙНЫЕ ВЗНОСЫ РЕКОМЕНДУЕМ ОПЛАЧИВАТЬ ЧЕРЕЗ ОПЕРАЦИОННЫЕ ОТДЕЛЫ БАНКОВ ВТОРОГО УРОВНЯ.
Имущественный комплекс
Торги: №195770 Тип торгов: Тендер по передаче в доверит. управление без права выкупа (с 10.08.2019) Предельный размер вознаграждения, %: 90,00 Гарантийный взнос: 259 795 860,00 Статус торгов: Состоялся Начало торгов: 02.12.2020 10:00 Размер вознаграждения довер.управляющего, % от чистого дохода: 70,00 Дополнительная информация: Допускается передача в довер.управление единственному участнику торгов
Тендерные (конкурсные) условия
1. Кәсіпорын қызметкерлерінің қазіргі штатын сақтау, сондай-ақ сенімгерлік басқару шарты жасалғаннан кейін 1 (бір) жылдың ішінде өндірістік бөлімшеде кемінде 10 жұмыс орнын құру/Сохранить существующий штат работников предприятия, а также в течении 1 (одного) года после заключения договора доверительного управления создать не менее 10 рабочих мест в производственном подразделении;
1. Алматы қаласы әкімдігінің шаруашылық жүргізу құқығындағы «Алматы Қала Жарық» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының (бұдан әрі – Кәсіпорын) нақты мерзімдерімен және іс-шараларымен жиырма жылға арналған қызметі жөніндегі тұжырымдаманы ұсыну/ Предоставить концепцию по деятельности государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения акимата города Алматы «Алматы Кала Жарык» с конкретными сроками и мероприятиями на двадцать лет.
2. Жыл сайын, өз қаражаты есебінен құрылыс қызметі саласындағы аккредиттелген сараптау ұйымын тарта отырып, сыртқы жарықтандыруды басқару шкафтарына (СЖБШ) техникалық тексеру жүргізу/ Ежегодно, за свой счет проводить техническое обследование шкафов управления наружного освещения (далее - ШУНО) с привлечением аккредитованной экспертной организации в сфере строительной деятельности;
2. Әлеуетті сенімгерлік басқарушы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құқық қабілетіне ие болуы тиіс / Доверительный управляющий должен обладать правоспособностью в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
3. Аккредиттелген сараптау ұйымының ұсынымдарына сәйкес, Энерготиімділік және инфрақұрылымдық даму басқармасымен келісім бойынша халыққа сыртқы жарықтандыру жөніндегі қызметтерді тиісінше көрсету үшін өз қаражаты есебінен сыртқы жарықтандыруды басқару шкафтарына (СЖБШ) ағымдағы, күрделі жөндеу жүргізуді немесе оларды ауыстыруды қамтамасыз ету/ В соответствии с рекомендациями аккредитованной экспертной организации, по согласованию с Управлением энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы за свой счет обеспечить текущий, капитальный ремонт или замену существующих ШУНО для надлежащего оказания услуг населению по наружному освещению;
3. Әлеуетті сенімгерлік басқарушының электр желілері мен жүйелерін салу (реконструкциялау, жаңғырту) бойынша сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік лицензиясы болуы тиіс/ Доверительный управляющий должен обладать государственной лицензией в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности по строительству (реконструкции, модернизации) электрических сетей и систем.
4. Үшінші тұлғалармен жасалған МЖӘ шарттары бойынша жаңғырту, реконструкциялау, күрделі жөндеу шеңберінде ауыстырылған мүлікті қоспағанда, сыртқы жарықтандыру жүйесінің бірыңғай кешенінің құрамына кіретін мүлікті (бағаналар, кабель желілері, СЖБШ, жарықшамдар және олардың жиынтықтауыштары) иеліктен шығаруға, кепілге қоюға жол бермеу/ Не допускать отчуждение, залог имущества входящего в состав единого комплекса системы наружного освещения (столбы, кабельные линии, ШУНО, светильники и комплектующие к ним), за исключением замененного имущества в рамках модернизации, реконструкции, капитального ремонта по договорам государственно-частного партнерства с третьими лицами;
4. Әлеуетті сенімгерлік басқарушының электр желілерін салуда бас мердігер (мердігер) ретінде растаушы құжаттарды (пайдалануға беру актілері) ұсына отырып, кемінде 10 жыл жұмыс тәжірибесі болуы тиіс/ Доверительный управляющий должен иметь опыт работы в качестве генерального подрядчика (подрядчика) в строительстве электрических сетей не менее 10 лет с предоставлением подтверждающих документов (акты ввода в эксплуатацию).
5. Ғимараттың, автокөлік құралдарының, СЖБШ мен жабдықтардың тиісінше сақталуын қамтамасыз ету, оларды күтіп-ұстау шығыстарын, оның ішінде салық аударымдарын, коммуналдық қызметтерді және объектіні басқарудан туындайтын барлық басқа төлемдерді төлеу жөніндегі шығыстарды өз бетінше көтеру/ Обеспечить надлежащее сохранение здания, автотранспортных средств, ШУНО и оборудования, самостоятельно нести расходы по их содержанию, в том числе расходы по оплате налоговых отчислений, коммунальных услуг и всех других платежей вытекающих из управления объектом;
5. Әлеуетті сенімгерлік басқарушының 2019 жылы және 2020 жылдың бірінші жартыжылдығында салық берешегі болмауы тиіс/ У доверительного управляющего должна отсутствовать налоговая задолженность за 2019 год и первое полугодие 2020 года.
6. Сенімгерлік басқаруға берілетін Кәсіпорынның теңгерімінде бекітілген мүліктің тізбесі толық емес және сенімгерлік басқару шартының қолданылу кезеңінде Құрылтайшы жергілікті атқарушы органның шешімі негізінде кабельдерді, тіректерді, СЖБШ, жарықшамдарды, кронштейндерді қоса алғанда, бірақ олармен шектелместен қосымша электр желілері мен сыртқы жарықтандыру желілерін қосымша келісім жасасу жолымен Кәсіпорынның теңгеріміне бекітіп беруге құқылы. Сенімгерлік басқарушының мұндай мүлікті қабылдаудан бас тартуға құқығы жоқ және сенімгерлік басқару шартының талаптарына сәйкес оны иеленуге және пайдалануға міндетті/ Перечень имущества закрепленное на балансе Предприятия, передаваемое в доверительное управление является не исчерпывающим, и в период действия договора доверительного управления Учредитель вправе на основании решения местного исполнительного органа закрепить на балансе Предприятия дополнительно электрические сети и линии наружного освещения, включая, но не ограничиваясь кабелями, опорами, ШУНО, светильниками, кронштейнами путем заключения дополнительного соглашения. Доверительный управляющий не вправе отказываться от принятия такого имущества и обязан владеть и пользоваться им в соответствии с условиями договора доверительного управления.
7. Сенімгерлік басқарушы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Кәсіпорындардың өзге де қызметінен пайда алуға құқылы / Доверительный управляющий вправе получать прибыль от иной деятельности Предприятий в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
8. Жекеше әріптеске «Алматы қаласының сыртқы жарықтандыруын жаңғырту» МЖӘ объектісін және сыртқы жарықтандыруға қатысты МЖӘ өзге де жобаларын құру және пайдалану үшін кәсіпорынның мүлкіне өтеусіз және кедергісіз қол жеткізуді қамтамасыз ету/ Обеспечить частному партнеру безвозмездный и беспрепятственный доступ к имуществу предприятия для создания и эксплуатации объекта ГЧП «Модернизация наружного освещения города Алматы» и иных проектов ГЧП касательно наружного освещения.
Сенімгерлік басқарушыға қойылатын талаптар/ Требования к доверительному управляющему:
Требуемые файлы для физ. лиц: электронные (сканированные) копии документов
копия документа, удостоверяющего личность физического лица, с предъявлением оригинала для сверки.
Требуемые файлы для юр. лиц: электронные (сканированные) копии документов
копия свидетельства с предъявлением оригинала для сверки или нотариально удостоверенная копия указанного документа либо справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;
копии учредительных документов (учредительный договор и устав) с предъявлением оригинала для сверки либо нотариально удостоверенные копии указанных документов;
Объект ДУ
Имущественный комплекс; Имущественный комплекс;
Объект ДУ: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ АКИМАТА ГОРОДА АЛМАТЫ «АЛМАТЫ ҚАЛА ЖАРЫҚ»; БИН: 130640000166; Среднегодовая численность работников, чел.: 58;
Балансодержатель
КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ" ГОРОДА АЛМАТЫ; БИН: 040740002533; Адрес: Алматы г.а. ; Бостандыкская р.а. ; Площадь Республики, д.4; Телефоны: (727) 271-65-50, 271-65-45, 262-20-99;
Учредитель
КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АКТИВОВ ГОРОДА АЛМАТЫ"; ИИН/БИН: 920940000211; Адрес: 050040;Алматы г.а.;Бостандыкская р.а.;ул.Байзакова, 303;
Телефоны для справок: (727) 390-17-70, 390-18-30, 390-18-23 (аренда), 390-18-27(приват.), 390-18-09 (конфискат), 390-18-51, 390-19-23 (упр. ком. орг.);
Реквизиты для перечисления гарантийного взноса
Получатель платежа (рус.): АО "Информационно-учетный центр"; БИН: 050540004455.
Расчетный счет (IBAN/ИИК) в АО "Народный банк Казахстана": KZ946017111000000330; БИК: HSBKKZKX;
КНП: 171; Кбе: 16.
Публикация
Извещение о передаче в доверительное управление опубликовано: на веб-портале Реестра государственного имущества - 13.11.2020;
Примечание
Срок доверительного управления, мес.: 588;
Эл. документы
УставУстав.pdf4,42 МБ
Сведение о собственникеСведения о собственнике МИН ЮСТ РК..pdf567,40 КБ
Свидетельство регистрации юр.лицСв-во о рег..pdf205,78 КБ
Бухгалтерский баланс 2017,2018,2019 годыБухгалтерский баланс 2017,2018,2019 годы.pdf10,60 МБ
Типовой договор дуТиповой Договор ДУ.pdf439,06 КБ
ВНИМАНИЕ!!! Основанием для отказа веб-порталом реестра в принятии заявки является непоступление за два часа до начала торгов гарантийного взноса, на счет АО "Информационно-учетный центр".
Правила проведения
Тендер по передаче в доверительное управление без права последующего выкупа - форма торгов по предоставлению объекта в доверительное управление, проводимая с использованием веб-портала реестра в электронном формате, при которых учредитель обязуется на основе предложенных им исходных условий заключить договор с тем из участников тендера, кто предложит наименьший размер вознаграждения.
Generated in 218ms