Загрузка данных...
Загрузка данных...
Call-центр: +7 (7172) 552981
ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА
Просмотр торга
Загрузка данных...
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СЕРВИС ПО ON-LINE ОПЛАТЕ ГАРАНТИЙНЫХ ВЗНОСОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГАХ РАБОТАЕТ С ПЕРЕБОЯМИ. В СВЯЗИ С ЧЕМ ГАРАНТИЙНЫЕ ВЗНОСЫ РЕКОМЕНДУЕМ ОПЛАЧИВАТЬ ЧЕРЕЗ ОПЕРАЦИОННЫЕ ОТДЕЛЫ БАНКОВ ВТОРОГО УРОВНЯ.
Доля/участие в ТОО
Торги: №200640 Тип торгов: Тендер по передаче в доверит. управление с правом выкупа Стартовая цена: 1 167 608 244,00 Гарантийный взнос: 175 141 237,00 Статус торгов: Состоялся Начало торгов: 18.02.2021 11:00 Цена продажи: 1 167 708 244,00
Тендерные (конкурсные) условия
1. Сенімгерлік басқару мерзімі - 3 жыл / Срок доверительного управления - 3 года
2. Сенімгерлік басқару мерзімі ішінде серіктестіктің қаржы-шаруашылық қызметінің шығынсыздығын қамтамасыз ету / Обеспечить безубыточность финансово-хозяйственной деятельности Товарищества в течении срока доверительного управления
3. Негізсіз дебиторлық және кредиторлық берешектердің пайда болуына жол бермеу / Не допускать образования необоснованной дебиторской и кредиторской задолженностей
4. Сенімгерлік басқару мерзімі ішінде Серіктестіктің материалдық-техникалық базасын нығайтуға ақшалай қаражат түрінде инвестициялар салуды, оқу - өндірістік жабдықтарды сатып алуды белгіленген тәртіппен және сомаларда жүзеге асырады: - сенімгерлік басқарудың бірінші жылы ішінде кемінде 30 000,0 мың теңге сомасында; - сенімгерлік басқарудың екінші жылы ішінде кемінде 45 000,0 мың теңге сомасында; - сенімгерлік басқарудың үшінші жылы ішінде кемінде 55 000,0 мың теңге сомасында / В течение срока доверительного управления осуществить вложение инвестиций в виде денежных средств на укрепление материально-технической базы Товарищества, приобретения учебно - производственного оборудования в порядке и суммах: - в течение первого года Доверительного управления в сумме не менее 30 000,0 тыс.тенге; - в течение второго года Доверительного управления в сумме не менее 45 000,0 тыс.тенге; - в течение третьего года Доверительного управления в сумме не менее 55 000,0 тыс.тенге
5. Серіктестіктің таза табысының бір бөлігін БҚО әкімдігінің 2019 жылғы 4 қазандағы №250 Қаулысымен пайыздық арақатынаста белгіленген мөлшерде бюджетке дивидендтерді (кірісті) төлеуге жіберуді қамтамасыз етеді / Обеспечить направление части чистого дохода Товарищества на выплату дивидендов (дохода) в бюджет в размере, установленном в процентном соотношении постановлением акимата ЗКО от 4 октября 2019 г. №250
6. Берілген жылжымайтын және жылжымалы мүлікті сақтау үшін тиісті шаралар қолдану, Серіктестіктің штаттық санын сақтауды қамтамасыз ету / Принимать соответствующие меры к сохранности переданного недвижимого и движимого имущества, обеспечить сохранение штатной численности Товарищества
7. Серіктестік студенттеріне, оқытушылар құрамына, курсанттарына денсаулық сақтау саласында жұмыс істейтін ғылыми-зерттеу институттарының және ғылыми орталықтардың мамандарымен кардиология, кардиохирургия, онкология, акушерлік-гинекология, хирургия, балалар хирургиясы және т.б. салаларында оқытуды (семинарлар, мастер-кластар өткізу) қамтамасыз ету / Обеспечить обучение (проведение семинаров, мастер-классов) студентов, преподавательского состава, курсантов Товарищества специалистами научно-исследовательских институтов и научных центров, осуществляющих деятельность в области здравоохранения по профилям кардиология, кардиохирургия, онкология, акушерство и гинекология, хирургия, детская хирургия и т.д.
8. Денсаулық сақтау саласында қызмет атқаратын медициналық клиникаларға негізделген практикалық дағдыларға оқытуды қамтамасыз ету / Обеспечить обучение практическим навыкам на базе медицинских клиник, осуществляющих деятельность в области здравоохранения
9. Сенімгерлікпен басқарушыға мемлекеттің мынадай мәселелерді шешуге байланысты құқықтары берілмейді: - Серіктестік жарғысын өзгерту туралы; - серіктестіктің жарғылық капиталы мөлшерін өзгерту (ұлғайту немесе азайту) туралы; - серіктестікті тарату, оны қайта ұйымдастыру, сондай-ақ атауын өзгерту туралы шешім қабылдайды / Доверительному управляющему не передаются права государства, связанные с решением следующих вопросов: - об изменении устава Товарищества; - об изменении (увеличении или уменьшении) размера уставного капитала Товарищества; - о ликвидации Товарищества, его реорганизации, а также об изменении наименования
10. Сенімгерлік басқарушы сенімгерлік басқарудан бас тартқан жағдайда, енгізілген кепілдік жарнаның сомасы қайтарылуға жатпайды / В случае отказа Доверительного управляющего от доверительного управления, сумма внесенного гарантийного взноса возврату не подлежит
11. Cенімгерлік басқаруға алған кезден бастап 30 (отыз) жыл ішінде объектінің қызмет бейінін сақтауды қамтамасыз ету / Обеспечить сохранения профиля деятельности объекта в течении 30 (тридцать) лет с даты передачи в доверительное управление
Требуемые файлы для физ. лиц: электронные (сканированные) копии документов
1. Денсаулық сақтау және медициналық білім беру саласындағы қызметті жүзеге асыруға лицензияларының болуы / наличие лицензий на осуществление деятельности в области здравоохранения и медицинского образования
2. Медициналық мамандықтарға оқыту саласында кемінде 3 жыл тәжірибенің болуы / Иметь опыт в области обучения медицинским специальностям не менее 3 лет.
Требуемые файлы для ИП: электронные (сканированные) копии документов
1. Денсаулық сақтау және медициналық білім беру саласындағы қызметті жүзеге асыруға лицензияларының болуы / наличие лицензий на осуществление деятельности в области здравоохранения и медицинского образования
2. Медициналық мамандықтарға оқыту саласында кемінде 3 жыл тәжірибенің болуы / Иметь опыт в области обучения медицинским специальностям не менее 3 лет.
Требуемые файлы для юр. лиц: электронные (сканированные) копии документов
1. Денсаулық сақтау және медициналық білім беру саласындағы қызметті жүзеге асыруға лицензияларының болуы / наличие лицензий на осуществление деятельности в области здравоохранения и медицинского образования
2. Медициналық мамандықтарға оқыту саласында кемінде 3 жыл тәжірибенің болуы / Иметь опыт в области обучения медицинским специальностям не менее 3 лет.
Объект продажи
Доля (ТОО); Доля/участие в ТОО;
Объект ДУ: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ВЫСШИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ"; БИН: 990340004969; Передаваемая доля, тг.: 1130464244,00; Передаваемая доля, % от УК: 100,00; Адрес: Западно-Казахстанская область ; Уральск г.а. ; п.о. Зачаганский, п.Зачаганск, ул. Жангир Хана, д.67;Телефон: (7112) 51-66-47; Оценщик: ТОО "Независимая оценочная компания "Регион Оценка"; Оценочная стоимость, тг: 1 167 608 244,00; Дата оценки: 21.12.2020;
Балансодержатель
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ВЫСШИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ"; БИН: 990340004969; Адрес: Западно-Казахстанская область ; Уральск г.а. ; п.о. Зачаганский, п.Зачаганск, ул. Жангир Хана, д.67; Телефоны: (7112) 51-66-47;
Учредитель
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ"; ИИН/БИН: 050240000302; Адрес: 090000;Западно-Казахстанская область;Уральск г.а.;ул. Ж.Досмухамедова, строение 45;
Телефоны для справок: (7112) 51-25-33, 50-98-10;
Реквизиты для перечисления гарантийного взноса
Получатель платежа (рус.): АО "Информационно-учетный центр"; БИН: 050540004455.
Расчетный счет (IBAN/ИИК) в АО "Народный банк Казахстана": KZ946017111000000330; БИК: HSBKKZKX;
КНП: 171; Кбе: 16.
Публикация
Извещение о передаче в доверительное управление опубликовано: на государственном языке - "Ресми Жаршы" республикалық газет от 28.12.2020 № 141 (2037); на русском языке - Республиканская газета "Ресми Жаршы" от 28.12.2020 № 141 (2037); на веб-портале Реестра государственного имущества - 01.02.2021;
Примечание
Срок доверительного управления, мес.: 36; Приказ ГУ "Управление финансов Западно-Казахстанской области" от 25.12.2020 года №447-н
Эл. документы
Справка_о_регистрации_казСправка_о_регистрации_каз.pdf177,64 КБ
Справка_о_регистрации_русСправка_о_регистрации_рус.pdf178,51 КБ
Устав_тоо_казУстав_ТОО_каз.pdf299,45 КБ
Устав_тоо_русУстав_ТОО_рус.pdf291,07 КБ
Бух_баланс_за_2017Бух_баланс_за_2017.pdf798,05 КБ
Бух_баланс_за_2018Бух_баланс_за_2018.pdf933,68 КБ
Бух_баланс_за_2019Бух_баланс_за_2019.pdf945,27 КБ
Справка_о_зарегистр_ правах_казСправка_о_регистрации_каз.pdf177,64 КБ
Справка_о_зарегистр_ правах_русСправка_о_регистрации_рус.pdf178,51 КБ
Отчет_об_оценкеОтчет_об_оценке.PDF7,10 МБ
ВНИМАНИЕ!!! Основанием для отказа веб-порталом реестра в принятии заявки является непоступление за два часа до начала торгов гарантийного взноса, на счет АО "Информационно-учетный центр".
Правила проведения
Тендер по передаче в доверительное управление с правом последующего выкупа - форма торгов по предоставлению объекта в доверительное управление, проводимая с использованием веб-портала реестра в электронном формате, при которых учредитель обязуется на основе предложенных им исходных условий заключить договор с тем из участников тендера, кто предложит наивысшую выкупную цену за объект
Generated in 160ms