Загрузка данных...
Загрузка данных...
Call-центр: +7 (7172) 552981
ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА
Просмотр торга
Загрузка данных...
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СЕРВИС ПО ON-LINE ОПЛАТЕ ГАРАНТИЙНЫХ ВЗНОСОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГАХ РАБОТАЕТ С ПЕРЕБОЯМИ. В СВЯЗИ С ЧЕМ ГАРАНТИЙНЫЕ ВЗНОСЫ РЕКОМЕНДУЕМ ОПЛАЧИВАТЬ ЧЕРЕЗ ОПЕРАЦИОННЫЕ ОТДЕЛЫ БАНКОВ ВТОРОГО УРОВНЯ.
Доля/участие в ТОО
Торги: №206008 Тип торгов: Тендер по передаче в доверит. управление с правом выкупа Стартовая цена: 693 249 000,00 Гарантийный взнос: 207 974 700,00 Статус торгов: Состоялся Начало торгов: 06.04.2021 10:00 Цена продажи: 695 000 000,00 Продолжение торгов, прерванных в результате технического сбоя.
Тендерные (конкурсные) условия
1. «Сарайшық Атырау» ЖШС жарғылық капиталындағы 100% мөлшеріндегі қатысу үлесі (бұдан әрі – Қатысу үлесі) Атырау қаласы, Жерұйық ш.а., Кенжебай Мәденов көшесі, құрылыс 1А мекенжайында орналасқан жарғылық капиталында тұрған Объектісі бар (бұдан әрі - Коммуналдық базар) / Доля участия в размере 100% в уставном капитале ТОО «Сарайшык Атырау» (далее – Доля участия) имеет в устаном капитале Объект по адресу г.Атырау, мкр.Жеруйык, улица Кенжебай Маденова, ст-е 1А (далее – Коммунальный рынок)
2. Электр желісі, трансформаторы бар коммуналдық базар «Сарайшық Атырау» ЖШС басқарушы ұйымымен бірге кейіннен сатып алу құқығымен сенімгерлік басқаруға 5 (бес) жылға беріледі, сондай - ақ сенімгерлікпен басқару мерзімі ішінде объектіні тікелей нысаналы мақсатына пайдалану, яғни коммуналдық базар бейіні ретінде / Коммунальный рынок с электрической линией, трансформатором предоставляется вместе с управляющей организацией ТОО «Сарайшык Атырау» в доверительное управление на 5 (пять) лет, с правом выкупа, а также на условиях использования доли участия в течении срока доверительного управления по прямому целевому назначению, то есть по профилю - коммунальный рынок
3. Қазақстан Республикасының заңнамасында көрсетілген қағидаларға сәйкес осы ЖШС-гі бойынша қолда бар дебиторлық және кредиторлық, салықтық берешекті, оның ішінде коммуналдық қызметтер бойынша берешектерді сенімгерлік басқару туралы шарт жасалған күннен бастап 1 (бір) жыл ішінде толық өтеу шартымен Коммуналдық базар «Сарайшық Атырау» ЖШС басқарушы ұйымымен бірге беріледі / Коммунальный рынок передается вместе с управляющей организацией ТОО «Сарайшык Атырау» на условиях полного погашения имеющейся дебиторской и кредиторской, налоговой задолженности, в том числе задолженностей по коммунальным услугам данного ТОО в течении 1 (одного) года со дня заключения договора о доверительном управлении, в соответствии с правилами указанных в законодательстве Республики Казахстан
4. Сенімгерлік басқару туралы шарт жасалған күннен кейін объектіні сатып алу-сату шарты жасалған күнге дейін облыс әкімдігі бекіткен бөлшек сауда бағаларының шекті мәндеріне сәйкес әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағаларын ұстап тұруды және реттеуді қамтамасыз ету / Обеспечить сдерживание и регулирование цен на социально-значимые продовольственные товары в соответствии с утвержденными Акиматом области пороговыми значениями розничных цен после даты заключения договора о доверительном управлении до даты заключения договора купли-продажи объекта
5. Теңгерім ұстаушыны хабардар ете отырып, cенімгерлік басқару туралы шарт жасалған күннен кейін объектіні сатып алу-сату шарты жасалған күнге дейін сондай-ақ ҚР қолданыстағы еңбек заңнамасының одан әрі сақталуын қамтамасыз етіп «Сарайшық Атырау» ЖШС жұмыс істеп тұрған персоналы мен қызметкерлерінің жалақысын индекстей отырып, жұмысқа орналастыруды қамтамасыз ету / Обеспечить последующее сохранение штатной численности, обеспечить трудоустройство с индексацией заработной платы действующего персонала и работников ТОО «Сарайшык Атырау» с информированием балансодержателя, а также дальнейшее соблюдение действующего Трудового законодательства РК после даты заключения договора о доверительном управлении до даты заключения договора купли-продажи объекта
6. Объектіні басқару кезінде тіркелген жұмыссыз азаматтар қатарынан халықты жұмыспен қамту орталықтары арқылы кемінде 10 қызметкерді жұмысқа орналастыруды қамтамасыз ету, Атырау қаласы әкімдігімен сенімгерлік басқару туралы шарт жасалған күннен кейін объектіні сатып алу-сату шарты жасалған күнге дейін тиісті Меморандум жасасу / В период управления обеспечить трудоустройство не менее 10 работников через центры занятости населения, из числа зарегистрированных безработных граждан, заключить соответствующий Меморандум с акиматом города Атырау после даты заключения договора о доверительном управлении до даты заключения договора купли-продажи объекта
7. «Нұрсая» қосалқы станциясынан коммуналдық базарға дейінгі резервтік электр желісін сенімгерлік басқару туралы шарт жасалған күннен бастап 1 (бір) жыл ішінде қалпына келтіру жүргізілсін / Произвести восстановление резервной электрической линии от подстанции «Нурсая» до коммунального рынка в течении 1 (одного) года со дня заключения договора о доверительном управлении
8. Сенімгерлік басқарушы коммуналдық базар алдында сауда нүктелерінің нақты орналасқан жері мен қызметінің нысаналы мақсатын қалалық сәулет және қала құрылысы бөлімімен және Қазақстан Республикасының заңнамасы негізінде баланс ұстаушымен келісу кезінде жабық сауда нүктелерін орнатуға құқығы бар. Сауда нүктелерін белгілеу кезінде міндетті түрде эскиздық жобаны қалалық сәулет және қала құрылысы бөлімімен келісілсін / Доверительный управляющий имеет право на установку перед коммунальным рынком закрытые торговые точки при согласовании точного местораспложения и целевого назначения деятельности вышеуказанных торговых точек с городским отделом архитектуры и градостроительства и балансодержателем на основании законодательства Республики Казахстан. При установлении торговых точек в обязательном порядке эскизный проект согласовать с Городским отделом архитектуры и градостроительства
9. Қолда бар сауда орындарының жалпы санының кемінде 20% - ын жергілікті тауар өндірушілерге, шаруа қожалықтарына, ісін жаңа бастаған және жас кәсіпкерлерге, сондай-ақ халықтың әлеуметтік осал топтары қатарындағы кәсіпкерлерге беру. Объектінің қызметін жүзеге асыру кезінде халыққа өнім сату үшін сауда орындарын құруға жәрдем көрсету және облыстың ауыл шаруашылығы өндірушілері мен жергілікті тауар өндірушілеріне, сондай-ақ ісін жаңа бастаған және жас кәсіпкерлерге, халықтың әлеуметтік осал топтары қатарындағы кәсіпкерлерге сенімгерлік басқару туралы шарт жасалған күннен кейін Сатып алу-сату шарты жасалған күнге дейін Атырау қаласы әкімдігінің бағыттары бойынша ұқсас қызметтер нарығындағы орташа бағадан 50% - ға төмен жеңілдікті тарифтер бойынша ұсынуды қамтамасыз ету / Предоставление не менее 20% от общего числа имеющихся торговых мест местным товаропроизводителям, крестьянским хозяйствам, начинающим и молодым предпринимателям, а также предпринимателям из числа социально уязвимых слоев населения. При осуществлении деятельности объекта оказывать содействие в создании торговых мест для продажи продукции населению и обеспечить приоритетное предоставление сельхозпроизводителям и местным товаропроизводителям области, а также начинающим и молодым предпринимателям, предпринимателям из числа социально-уязвимых слоев населения по льготным тарифам ниже средней цены на рынке аналогичных услуг на 50% по направлениям акимата города Атырау после даты заключения договора о доверительном управлении до даты заключения договора купли-продажи
10. Қала әкімдігінің және/немесе Атырау қаласы Кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімінің өтінімдері бойынша Объектіні сатып алу-сату шарты жасалған күннен кейін жәрмеңкелер, көрмелер және өзге де іс-шаралар өткізу үшін объект аумағындағы сауда орындарын және/немесе алаңдарды өтеусіз негізде және/немесе жеңілдікті негізде маусымдық, уақытша және/немесе біржолғы беруді қамтамасыз етсін / По заявкам акимата города и/или отдела предпринимательства и сельского хозяйства города Атырау обеспечить сезонное, временное и / или разовое предоставление торговых мест и/или площадок на территории объекта для проведения ярмарок, выставок и иных мероприятий на безвозмездной основе и/или льготной основе после даты заключения договора купли-продажи объекта
11. Аумақты абаттандыру, жасыл желектерді отырғызу бойынша жұмыстар жүргізсін, сондай-ақ өз қаражаты есебінен сенімгерлік басқару туралы шарт жасалған күннен бастап 1 (бір) жыл ішінде жазғы суару су құбырын жүргізсін / Произвести работы по благоустройству территории, посадки зеленых насаждений, а также за счет собственных средств провести летний поливочный водопровод в течении 1 (одного) года со дня заключения договора о доверительном управлении
12. Сенімгерлік басқару кезеңінде коммуналдық базар аумағында Атырау қаласы кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімінің бағыттары бойынша жергілікті тауар өндірушілердің өнімдерін өткізу үшін автодүкендерден және/немесе шатырлардан маусымдық сауданы жүзеге асыру үшін сауда орындарын және/немесе алаңдарды ұсынуды көздеу және қамтамасыз ету / В период доверительного управления предусмотреть на территории коммунального рынка и обеспечить предоставление торговых мест и/или площадок для осуществления сезонной торговли с автолавок и / или палаток для реализации продукции местных товаропроизводителей по направлениям отдела предпринимательства и сельского хозяйства города Атырау
13. Көтерме жеткізушілерге және жергілікті тауар өндірушілерге сенімгерлік басқару туралы шарт жасалған күннен кейін объектіні сатып алу-сату шарты жасалған күнге дейін жағдай жасау мақсатында қолда бар қойма үй-жайларының жұмыстарын ұйымдастыру / Организация работ имеющихся складских помещений, в целях создания условий оптовым поставщикам и местным товаропроизводителям после даты заключения договора о доверительном управлении до даты заключения договора купли-продажи объекта
14. Осы объект пен мүліктің амортизациясын ескере отырып, сенімгерлік басқару туралы шарт жасалған күннен кейін объектіні сатып алу-сату шарты жасалған күнге дейін оның қауіпсіздігі мен сақталуын қамтамасыз етуге міндетті / Учитывая амортизацию данного объекта и имущества, обеспечивать его безопасность и сохранность после даты заключения договора о доверительном управлении до даты заключения договора купли-продажи объекта
15. Сенімгерлік басқарушы коммуналдық базарды іс жүзінде иеліктен шығаруға әкеп соғатын кез келген заңды және іс жүзіндегі әрекеттерді жасамауға, сонымен қатар кепілдікке бермеуге, үшінші тұлғалардың құқықтарымен ауыртпалық салмауға және шарт жасалған күннен кейін объектіні сатып алу-сату шарты жасалған күнге дейін үшінші тұлғаларға сатуға қоймау / Доверительному управляющему не совершать любые юридические и фактические действия, влекущие за собой фактическое отчуждение коммунального рынка, а также не передавать в залог, не обременять правами третьих лиц, и не выставлять на продажу третьим лицам в течение срока действия договора после даты заключения договора о доверительном управлении до даты заключения договора купли-продажи объекта
16. Қатысу үлесі сенімгерлік басқару кезінде осы коммуналдық базарды басқару бойынша іс-әрекеттер мен операцияларды жүргізу / При доверительном управлении доли участия проводить действия и операции по управлению данного коммунального рынка
17. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес уәкілетті мемлекеттік органдардан барлық қажетті рұқсаттарды алу / В соответствии с законодательством Республики Казахстан получать все необходимые разрешения у уполномоченных государственных органов
18. Жасалған шартқа сәйкес сенімгерлік басқару міндеттері мен құқықтарын орындау / Исполнять обязанности и права доверительного управления в соответствии с заключенным договором
19. Жарты жылда бір рет баланс ұстаушыға сенімгерлік басқару туралы шарт жасалған күннен кейін объектіні сатып алу-сату шарты жасалған күнге дейін Объектіні басқару қызметі бойынша жазбаша түрде есептер беруге/ Один раз в полугодие предоставлять балансодержателю отчеты в письменном виде по деятельности управления объектом после даты заключения договора о доверительном управлении до даты заключения договора купли-продажи объекта
20. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен белгіленген өртке қарсы, санитарлық және өзге де нормаларды сақтау / Соблюдение противопожарных, санитарных и иных норм, установленных действующим законодательством Республики Казахстан
21. Шарт жасалған күннен кейін объектіні сатып алу-сату шарты жасалған күнге дейін коммуналдық базарды тиісті тәртіпте ұстау, зақым келтіруі мүмкін іс-әрекеттер жасамау / Содержание коммунального рынка в надлежащем порядке, не совершать действий способных вызвать повреждение после даты заключения договора о доверительном управлении до даты заключения договора купли-продажи объекта
22. Сенімгерлікпен басқару кезінде осы объектіні және мүліктерді жарамды күйде пайдалану, өз есебінен жөндеу жүргізу және оны ұстау бойынша шығыстарды көтеру / В период доверительного управления использовать данный объект и имущество в исправном состоянии, производить за свой счет ремонт и нести расходы по его содержанию
23. Әр айдың 25-нен кешіктірмей объектіні (жылу, электр энергиясы, газ, су, кәріз және объектінің үздіксіз жұмыс істеуіне байланысты басқа да төлемдер және бюджетке төленетін төлемдер) барлық коммуналдық шығыстарды төлеуді жүргізу / Производить оплату коммунальных расходов, связанных с содержанием объекта (тепло, электроэнергия, газ, вода, канализация и другие платежи, связанные с бесперебойным функционированием объекта и платежи в бюджет) не позднее 25 числа каждого месяца
24. Қазақстан Республикасының "Сауда қызметін реттеу туралы" Заңына сәйкес объектінің қызметін жүзеге асыруды қамтамасыз ету / Обеспечить осуществление деятельности объекта в соответствии с законом «О регулировании торговой деятельности» Республики Казахстан
25. Сенімгерлік басқарушының бастамасы бойынша шарт біржақты тәртіппен мерзімінен бұрын бұзылған жағдайда барлық мүліктің, жабдықтың толық және жұмыс жағдайында қайтарылуын және сақталуын қамтамасыз ету / В случае досрочного расторжения договора в одностороннем порядке по инициативе доверительного управляющего обеспечить возврат и сохранность всего имущества, оборудования в полном и рабочем состоянии
26. Сенімгерлік басқарушы тиісті сенімгерлік басқару шартының міндеттерін тиісінше орындаған жағдайда, «Мемлекеттік мүлік туралы» ҚР Заңының 105-бабы негізінде сенімгерлік басқару мерзімі өткенге дейін қатысу үлесін сатып алу-сату шартын жасасуға құқылы / Доверительный управляющий имеет право на заключение договора купли продажи доли участия до истечение срока доверительного управления на основании ст. 105 Закона РК «О государственном имуществе» при условии надлежащего исполнения им обязанностей соответствующего договора доверительного управления
27. Коммуналдық базарды толық сатып алғаннан кейін 5 жыл ішінде коммуналдық базардын бейінін сақтау бойынша шартты сатып алу-сату шартына енгізу / Внесение условия к договору купли-продажи сохранения профиля коммунального рынка в течении 5 лет после полного выкупа объекта
28. Сатып алу-сату шарты жасалған күннен кейін тоқсан сайын тең бөлінген төлемдермен Сенімгерлік басқарушы объектіні 2 (екі) жылға бөліп төлеу арқылы кейін сатып алуға міндеттенеді / Доверительный управляющий обязуется осуществить последующий выкуп объекта в рассрочку в течение 2 (двух) лет после даты заключения договора купли-продажи с ежеквартальными выплатами равными долями
29. Тендер шарттары орындалуы үшін жоспарланған қызмет сипаттамасы бар жобалар қоса берілсін / Приложить проекты с описанием планируемой деятельности во исполнении условий тендера
Требуемые файлы для физ. лиц: электронные (сканированные) копии документов
Тендер шарттары орындалуы үшін жоспарланған қызмет сипаттамасы бар жобалар / Проекты с описанием планируемой деятельности во исполнении условий тендера
Требуемые файлы для ИП: электронные (сканированные) копии документов
Тендер шарттары орындалуы үшін жоспарланған қызмет сипаттамасы бар жобалар / Проекты с описанием планируемой деятельности во исполнении условий тендера
Требуемые файлы для юр. лиц: электронные (сканированные) копии документов
Тендер шарттары орындалуы үшін жоспарланған қызмет сипаттамасы бар жобалар / Проекты с описанием планируемой деятельности во исполнении условий тендера
Объект продажи
Доля (ТОО); Доля/участие в ТОО;
Объект ДУ: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САРАЙШЫК АТЫРАУ"; БИН: 151240008202; Передаваемая доля, тг.: 1494168620,00; Передаваемая доля, % от УК: 100,00; Адрес: Атырауская область ; Атырау г.а. ; мкрн.Жерұйык, ул.К.Маденова, 1А;Телефон: (7122) 51-04-55 (пр.); Оценщик: ТОО "Независимая экспертная оценка"; Оценочная стоимость, тг: 1 386 498 000,00; Дата оценки: 07.10.2020;
Балансодержатель
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА АТЫРАУ"; БИН: 070340009204; Адрес: Атырауская область ; Атырау г.а. ; ул.К.Сатпаева, 13 (фактич.адрес: ул.Махамбет Өтемісұлы, 72); Телефоны: (7122) 32-01-23 (бух.); 8 (701) 557 76 95 (рук.); 8 (701) 385 26 19 (гл.бух);
Учредитель
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АТЫРАУСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ ФИНАНСОВ"; ИИН/БИН: 940740001395; Адрес: 060005;Атырауская область;Атырау г.а.;ул.К.Смагулова, 52А;
Телефоны для справок: (7122) 25-17-61 (пр.); 25-05-29 (ком.собств.); 25-12-31 (гл.бух);
Реквизиты для перечисления гарантийного взноса
Получатель платежа (рус.): АО "Информационно-учетный центр"; БИН: 050540004455.
Расчетный счет (IBAN/ИИК) в АО "Народный банк Казахстана": KZ946017111000000330; БИК: HSBKKZKX;
КНП: 171; Кбе: 16.
Публикация
Извещение о передаче в доверительное управление опубликовано: на государственном языке - «AQPARAT AIDYNY» қоғамдық - саяси және ақпараттық - жарнамалық газет от 16.03.2021 № 49 (289); на русском языке - «AQPARAT AIDYNY» қоғамдық - саяси және ақпараттық - жарнамалық газет от 16.03.2021 № 49 (289); на веб-портале Реестра государственного имущества - 17.03.2021;
Примечание
Срок доверительного управления, мес.: 60;
Эл. документы
Отчет об оценке от 27.10.2020г. №1320/2020Отчет ТОО Сарайшык Атырау.pdf14,80 МБ
Устав от 09.12.2015г. №2193Устав Сарайшык.pdf5,31 МБ
Свидетельство о государственной регистрации от 10.12.2015г.Справка о гос регистрации рус.pdf148,39 КБ
Бухгалтерские балансы за 2017-2019 гг. и на 01.10.2020г.Бухгалтерский баланс.pdf6,19 МБ
Проект договораПроект Договор ДУ.pdf219,20 КБ
ВНИМАНИЕ!!! Основанием для отказа веб-порталом реестра в принятии заявки является непоступление за два часа до начала торгов гарантийного взноса, на счет АО "Информационно-учетный центр".
Правила проведения
Тендер по передаче в доверительное управление с правом последующего выкупа - форма торгов по предоставлению объекта в доверительное управление, проводимая с использованием веб-портала реестра в электронном формате, при которых учредитель обязуется на основе предложенных им исходных условий заключить договор с тем из участников тендера, кто предложит наивысшую выкупную цену за объект
Generated in 153ms