Загрузка данных...
Загрузка данных...
Call-центр: +7 (7172) 552981
ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА
Просмотр торга
Загрузка данных...
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СЕРВИС ПО ON-LINE ОПЛАТЕ ГАРАНТИЙНЫХ ВЗНОСОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГАХ РАБОТАЕТ С ПЕРЕБОЯМИ. В СВЯЗИ С ЧЕМ ГАРАНТИЙНЫЕ ВЗНОСЫ РЕКОМЕНДУЕМ ОПЛАЧИВАТЬ ЧЕРЕЗ ОПЕРАЦИОННЫЕ ОТДЕЛЫ БАНКОВ ВТОРОГО УРОВНЯ.
Доля/участие в ТОО
Торги: №213410 Тип торгов: Тендер по передаче в доверит. управление с правом выкупа Стартовая цена: 897 230,00 Гарантийный взнос: 134 585,00 Статус торгов: Состоялся Начало торгов: 07.07.2021 10:00 Цена продажи: 10 000 000,00
Тендерные (конкурсные) условия
1. Сатып алу құқығынсыз сенімгерлік басқаруға беру жөніндегі келісім шарттың мерзімі 5 жыл / Срок заключения договора по передаче объекта в доверительное управление без права последующего выкупа 5 года;
2. Осы Шарт тоқтатылған (шарттың мерзімі өткен, мерзімінен бұрын бұзылған) кезде Объектіні Сенімгерлік басқару құрылтайшысына қабылдау-тапсыру актісі бойынша 10 (он) жұмыс күні ішінде беру / передать Объект по акту приема-передачи Учредителю доверительного управления при прекращении настоящего Договора (истечении срока договора, досрочного расторжения) в течении 10 (десяти) рабочих дней;
3. Осы Шартқа және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Сенімгерлік басқарушының өзге де құқықтары мен міндеттерін жүзеге асыруға құқылы / осуществлять иные права и обязанности Доверительного управляющего в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Республики Казахстан;
4. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 4 наурыздағы № 130 «Мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі функцияларды орындауға қатысатын жеке және заңды тұлғалардың мемлекеттік меншікке байланысты мүліктік сипаттағы барлық мәмілелер мен қаржылық қызмет туралы есептерді ұсыну қағидалары мен мерзімдерін бекіту туралы» қаулысында айқындалған тәртіппен осы Шартта сенімгерлік басқаруға берілген мемлекеттік мүлікке байланысты сенімгерлік басқарушының қаржылық қызметі туралы есепті ұсынуға міндетті / предоставлять отчет о финансовой деятельности доверительного управляющего, связанного с государственным имуществом, переданным ему в доверительное управление настоящим Договором в порядке, определенном постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 марта 2016 года № 130 «Об утверждении Правил и сроков представления физическими и юридическими лицами, участвующими в выполнении функций по управлению государственным имуществом, отчетов обо всех сделках имущественного характера и финансовой деятельности, связанных с государственной собственностью»;
5. Объектінің сақталуын қамтамасыз ету / Обеспечение безопасности объекта;
6. Сенімгерлік басқарушының сенімгерлік басқару Объектісін пайдаланудан КДО жалдау, ұйымдастыру және пайдалану, Халыққа объектіге қызмет көрсету есебінен, сол сияқты Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де қызмет есебінен кіріс алуға құқығы бар/ Доверительный управляющий вправе получать доход от использования объекта доверительного управления посредством сдачи в аренду, организации и эксплуатации УДС, обслуживания объекта населению, а также иных видов деятельности, не запрещенных законодательством Республики. Казахстана;
7. Осы Шартқа Тараптар қол қойған күннен бастап күнтізбелік 15 күн ішінде осы Шартты мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыруға (жылжымайтын мүлікті сенімгерлік басқаруға берген жағдайда) / в течение 15 календарных дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора осуществить государственную регистрацию настоящего Договора (в случае передачи в доверительное управление недвижимого имущества);
8. Өзінің Сенімгерлік басқарушы ретінде әрекет ететінін көрсете отырып, сенімгерлік басқаруға берілген Объектімен мәмілелерді өз атынан жасау / Совершать сделки с переданным в доверительное управление Объектом от своего имени, указывая при этом, что он действует в качестве Доверительного управляющего;
9. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, қажетті болып табылатын уәкілетті мемлекеттік органдардан барлық рұқсат құжаттарын алу / получить все разрешительные документы от уполномоченных государственных органов, которые являются необходимыми в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
10. Объектіні іс жүзінде иеліктен шығаруға, оның ішінде оны кепілге беруге әкеп соғатын кез келген заңды және нақты іс - әрекеттерді жасамауға / не совершать любые юридические и фактические действия, влекущие за собой фактическое отчуждение Объекта, в том числе передачу его в залог;
11. Сенімгерлік басқару құрылтайшысына осы Шартты тиісінше орындамау салдарынан келтірілген залалдарды өтеу / возмещать Учредителю доверительного управления убытки, причиненные вследствие ненадлежащего исполнения им настоящего Договора;
12. Осы Шартты тиісінше орындау мақсатында, сенімгерлік басқару жөніндегі іс-әрекеттер нәтижесінде туындайтын міндеттерді орындау / исполнять обязанности, возникающие в результате действий по доверительному управлению, в целях надлежащего исполнения настоящего Договора;
13. Мынадай деректемелер бойынша бюджеттік сыныптама кодына бюджеттің «_____» %-ын жергілікті бюджеттің кірісіне аударуды қамтамасыз ету: Алушы Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті Түркістан облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаментінің Созақ ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі; БСН: 021140001909; БСК: KKMFKZ2A; ЖСК: KZ24070105KSN0000000; Алушы банк: «Қазынашылық комитеті Қазақстан Республикасы қаржы министрлігі» ММ, тиісті мемлекеттік кірістер департаментінің бизнес-сәйкестендіру нөмірін міндетті түрде көрсете отырып, құрылтайшының сенімгерлік басқарудан түскен таза кірісі / обеспечить перечисление в доход местного бюджета «___» % бюджета на код бюджетной классификации ______ по следующим реквизитам: Получатель Республиканское государственное учреждение "Управление государственных доходов по Созакский району Департамента государственных доходов по Туркестанской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан; БИН021140001909; БИК: KKMFKZ2A; ИИК: KZ24070105KSN0000000; Банк получателя: ГУ «Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан», с обязательным указанием бизнес-идентификационного номера соответствующего департамента государственных доходов, чистый доход от доверительного управления учредителя;
14. мекеменің одан әрі даму жолдарын және Жылдар бойынша бөле отырып, тиімді қызметін айқындау үшін мекеменің 5 жылға арналған толық даму жоспарын ұсыну;/представить полный план развития учреждения на 5 лет для определения путей дальнейшего развития и эффективной деятельности учреждения с разбивкой по годам;
15. "Созақ үні" газеті аптасына 2 рет қазақ тілінде шығуы тиіс;/газета "Созакүні" должна выходить 2 раза в неделю с периодичностью в неделю на казахском языке;
16. ЖШС меншігіндегі, сенімгерлік басқаруға берілетін газет Созақ ауданының аумағында кемінде 3000 (үш мың) дана таратылуға тиіс (газет тарату мекемелері және апта сайын баспахана қызметін растайтын құжаттармен расталуы тиіс);/газета, находящаяся в собственности ТОО, передаваемая в доверительное управление, должна быть распространена на территории Созакского района в количестве не менее 3000 (трех тысяч) экземпляров (газетораспределительныеучреждения и еженедельно подтверждаться документами, подтверждающими деятельность типографии);
17. штаттық кестеге сәйкес сенімгерлік басқаруға берілетін ЖШС қызметкерлерінің саны кемінде 12 адам, оның ішінде БАҚ саласында кемінде 15 жыл жұмыс өтілі бар кемінде 6 қызметкер болуы тиіс. Штаттық кестеде журналист, бағдарламашы, фотосуретші болуы міндетті (еңбек кітапшасы мен салық түсімдері бойынша анықтама ұсыну қажет);численность работников ТОО, передаваемых в доверительное управление, согласно штатному расписанию должна быть не менее 12 человек, в том числе не менее 6 работников, имеющих стаж работы в сфере СМИ не менее 15 лет. В штатном расписании обязательно наличие журналиста, программиста, фотохудожника (необходимо предоставить трудовую книжку и справку по налоговым поступлениям);
18. ЖШС меншігіндегі, сенімгерлік басқаруға берілетін басылымдар мен ақпараттық портал мемлекеттік ақпараттық саясаттың негізгі басымдықтарына негізделуі тиіс;/издания, находящиеся в собственности ТОО, передаваемые в доверительное управление, и информационный портал должны быть основаны на основных приоритетах государственной информационной политики;
19. Құрылтайшы атынан әрекет ететін аудан әкімдігінің мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі мемлекеттік мекемесіне тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың бесінші жұлдызына дейінгі мерзімде өз қызметі туралы жазбаша түрде есеп беру / Ежеквартально предоставлять отчет о своей деятельности в письменном виде, в срок до пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом в государственное учреждение районный отдел государственных активов и закупок, действующего от имени учредителя;
20. Нысанды жұмыс істемейтін күйде немесе қанағаттанарлық емес техникалық жағдайда (тозуымен, нормативтік көрсеткіштердің асыра қолданылуымен) нысанды қайтарған жағдайда нұқсан өтелсін / Возместить ущерб в случае возврата объекта в нерабочем или неудовлетворительном техническом состоянии (с износом, превышающим нормативные показатели);
21. Сенімгерлік басқарушы, мүліктік кешенге өз қаражаты есебінен бір жылдың ішінде инвестиция салу, материалдық-техникалық базасын нығайтуға (бейне бақылау камераларымен қамтамасыз ету) /доверительный управляющий, инвестирование в имущественный комплекс за счет собственных средств в течение года, укрепление материально-технической базы (обеспечение камерами видеонаблюдения)
22. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен белгіленген өртке қарсы, санитарлық және өзге де нормалардың сақталуын бақылауды жүзеге асыру / осуществлять контроль за соблюдением противопожарных, санитарных и иных норм, установленных действующим законодательством Республики Казахстан;
23. Объектіні пайдалануға байланысты барлық төлемдерді жүргізуге / производить все платежи, связанные с эксплуатацией Объекта;
24. полиграфия және баспасөз қызметінің ерекшелігін сақтау; /соблюдение специфики полиграфии и пресс-службы;
Объект продажи
Доля (ТОО); Доля/участие в ТОО;
Объект ДУ: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "СОЗАҚ ҮНІ" СОЗАКСКОГО РАЙОНА"; БИН: 090440005932; Передаваемая доля, тг.: 483070,00; Передаваемая доля, % от УК: 100,00; Адрес: Южно-Казахстанская область ; Сузакский район ; Шолаккорганский с/о, село Шолаккорган, ул. Султанбек Кожанов, 68;Телефон: (72546) 4-15-30, 4-25-19; Оценщик: TOO "VIP-ADWISER"; Оценочная стоимость, тг: 897 230,00; Дата оценки: 26.04.2021;
Балансодержатель
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ АКИМАТА СОЗАКСКОГО РАЙОНА"; БИН: 030440005595; Адрес: Южно-Казахстанская область ; Сузакский район ; с/о Шолаккорганский, село Шолаккорган, ул. Султанбек Кожанов, 68; Телефоны: (72546) 4-13-54; 8 775 367 41 35;
Учредитель
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АКТИВОВ И ЗАКУПОК АКИМАТА СОЗАКСКОГО РАЙОНА"; ИИН/БИН: 200340011816; Адрес: 160000;Туркестанская область;Сузакский район;Шолаккорганский с/о, село Шолаккорган, ул. Жибек жолы, 16;
Телефоны для справок: ;
Реквизиты для перечисления гарантийного взноса
Получатель платежа (рус.): АО "Информационно-учетный центр"; БИН: 050540004455.
Расчетный счет (IBAN/ИИК) в АО "Народный банк Казахстана": KZ946017111000000330; БИК: HSBKKZKX;
КНП: 171; Кбе: 16.
Публикация
Извещение о передаче в доверительное управление опубликовано: на государственном языке - Аудандық қоғамдық-саяси газет "Созақ үні" от 07.06.2021 № 43; на русском языке - Аудандық қоғамдық-саяси газет "Созақ үні" от 07.06.2021 № 43; на государственном языке - Аудандық қоғамдық-саяси газет "Созақ үні" от 21.06.2021 № 47; на русском языке - Аудандық қоғамдық-саяси газет "Созақ үні" от 21.06.2021 № 47; на веб-портале Реестра государственного имущества - 18.06.2021;
Примечание
Срок доверительного управления, мес.: 60;
Эл. документы
Отчет_об_оценкеОтчет_об_оценке.PDF3,54 МБ
Устав-тоо созак үніустав-ТОО Созак үні.PDF14,80 МБ
Справка регистрацииScan.pdf справка регистрации.pdf1,09 МБ
Бухгалтерский баланс 2018Бухгалтерский баланс 2018.PDF613,56 КБ
Бухгалтерский баланс 2019Бухгалтерский баланс 2019 789.PDF614,68 КБ
Бухгалтерский баланс 2020Бухгалтерский баланс 2020.PDF598,89 КБ
Созак проект договора казСозак Проект договора каз.pdf251,64 КБ
Созак проект договора рус2Созак Проект договора рус2.pdf236,31 КБ
ВНИМАНИЕ!!! Основанием для отказа веб-порталом реестра в принятии заявки является непоступление за два часа до начала торгов гарантийного взноса, на счет АО "Информационно-учетный центр".
Правила проведения
Тендер по передаче в доверительное управление с правом последующего выкупа - форма торгов по предоставлению объекта в доверительное управление, проводимая с использованием веб-портала реестра в электронном формате, при которых учредитель обязуется на основе предложенных им исходных условий заключить договор с тем из участников тендера, кто предложит наивысшую выкупную цену за объект
Generated in 269ms