Загрузка данных...
Загрузка данных...
Call-центр: +7 (7172) 552981
ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА
Просмотр торга
Загрузка данных...
Доля/участие в ТОО
Торги: №218133 Тип торгов: Тендер по передаче в доверит. управление с правом выкупа Стартовая цена: 7 595 150,00 Гарантийный взнос: 4 557 090,00 Статус торгов: Не состоялся (на момент начала торгов отсутствуют принятые заявки участников веб-порталом реестра) Начало торгов: 17.08.2021 12:00 Дополнительная информация: Допускается продажа единственному участнику торгов
Тендерные (конкурсные) условия
1. Сенімді басқару мерзімі -10 жыл / Срок доверительного управления -10 лет
2. Сенімгерлік басқару мерзімі ішінде серіктестіктің қаржы-шаруашылық қызметінің шығынсыздығын қамтамасыз ету / Обеспечить безубыточность финансово-хозяйственной деятельности Товарищества в течении срока доверительного управления
3. Негізсіз дебиторлық және кредиторлық берешектердің пайда болуына жол бермеу / Не допускать образования необоснованной дебиторской и кредиторской задолженностей
4. Берілген мүлікті сақтау үшін тиісті шаралар қолдану / Принимать соответствующие меры к сохранности переданного имущества
5. Тұрғын үйлерді жаңғырту бағдарламасы бойынша бюджеттен жарғылық капиталын ұлғайтуға бөлінген 30 380 600 теңге бюджетке 2031 жылға дейін қайтару. Сенімгерлік басқарушы кейіннен сатып алу құқығымен ұтып алған жағдайда, мүліктік кешеннің жалпы 30 380 600 теңге соммасынан, ұтып алған соммасы шегеріліп, келісім шарт жасасқан кезде, бюджетке қайтарылатын соммасы 10 жылға тең бөліп қайтару / Выделенная из бюджета на увеличение уставного капитала по программе модернизации жилья 30 380 600 тенге подлежит возврату в бюджет до конца 2031 года. В случае выигрыша доверительным управляющим с правом последующего выкупа имущественного комплекса из общей суммы 30 380 600 тенге, при заключении договора за вычетом выигранной суммы, возврат в бюджет производится в рассрочку на сумму, равную 10 годам.
6. Сенімгерлік басқарушының бастамасы бойынша шарт біржақты тәртіппен мерзімінен бұрын бұзылған жағдайда барлық мүліктің, жабдықтың толық және жұмыс жағдайында қайтарылуын және сақталуын қамтамасыз ету / В случае досрочного расторжения договора в одностороннем порядке по инициативе доверительного управляющего обеспечить возврат и сохранность всего имущества, оборудования в полном и рабочем состоянии
7. Объектіні сенімгерлік басқаруға беру кезінде туындайтын ҚР заңнамасында көзделген белгіленген мерзімдерде салық міндеттемелерін орындауға / Исполнять налоговые обязательств в установленные сроки, предусмотренные законодательством РК, возникающих при передаче Объекта в доверительное управление;
8. Сенімгерлік басқаруға қатысу үлесін берумен, оны сенімгерлік басқару кезеңінде әрі қарай пайдаланумен байланысты, барлық шығындарды өз есебінен жүргізуге / Производить за свой счет все расходы, связанные с передачей доли участия в доверительное управление, дальнейшей его эксплуатацией на период доверительного управления
9. Табиғат қорғау іс-шараларын орындалуын қамтамасыз ету және еңбекті қорғау нормалары мен ережелерін сақтау / Обеспечить выполнения природоохранных мероприятий и соблюдение норм и правил охраны труда
10. Объектіні және оның кез келген бөлігін иеліктен шығармау, сонымен қатар Объектіні немесе оның бөлігін кепілге қоятындай мәміле жасамауға / Не отчуждать как весь объект, так и любую его часть, а также не совершать сделки, в результате которых может быть заложен объект или его часть
11. Сатып алу-сату шарты жасалған күннен кейін,Сенімгерлік басқарушы объектіні (10) жылға бөліп төлеу арқылы кейін сатып алуға міндеттенеді / Доверительный управляющий обязуется осуществить последующий выкуп объекта в рассрочку в течение (10) лет после даты заключения договора купли-продажи.
12. Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің мемлекетке тиесілі жарғылық капиталға қатысу үлесін сенімгерлік басқаруға беру кезінде сенімгерлік басқарушыға мынадай: - жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жарғысын өзгерту туралы; - жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жарғылық капитал мөлшерін өзгерту (ұлғайту немесе азайту) туралы; - жауапкершілігі шектеулі серіктестікті тарату, қайта ұйымдастыру туралы, сондай-ақ атауын өзгерту туралы мәселелерді шешуге байланысты мемлекеттің құқықтары берілмейді / Доверительному управляющему не передаются права государства, связанные с решением следующих вопросов: - об изменении устава Товарищества; - об изменении (увеличении или уменьшении) размера уставного капитала Товарищества; - о ликвидации Товарищества, его реорганизации, а также об изменении наименования;
13. Сенімгерлік басқару шартының әрекет ету мерзімі уақытында мүліктік кешеннің негізгі қызметінің сақталуын қамтамасыз ету / Сохранить профиль деятельности имущественного комплекса в течение срока действие договора доверительного управления
14. Сенімгерлік басқарушы сенімгерлік басқарудан бас тартқан жағдайда, енгізілген кепілдік жарнаның сомасы қайтарылуға жатпайды / В случае отказа доверительного управляющего от доверительного управления, сумма внесенного гарантийного взноса возврату не подлежит.
Объект продажи
Доля (ТОО); Доля/участие в ТОО;
Объект ДУ: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖАҢҒЫРТУ 2013"; БИН: 130640015898; Передаваемая доля, тг.: 30460100,00; Передаваемая доля, % от УК: 100,00; Адрес: Западно-Казахстанская область ; Бокейординский район ; с. Сайхин, ул. Жарокова, 31;Телефон: (71140) 21-7-35; Оценщик: ТОО "Бағалау Консалтинг"; Оценочная стоимость, тг: 30 380 600,00; Дата оценки: 24.05.2021;
Балансодержатель
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖАҢҒЫРТУ 2013"; БИН: 130640015898; Адрес: Западно-Казахстанская область ; Бокейординский район ; с. Сайхин, ул. Жарокова, 31; Телефоны: (71140) 21-7-35; 8 777 176 9234;
Учредитель
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ БОКЕЙОРДИНСКОГО РАЙОНА"; ИИН/БИН: 110140000977; Адрес: 090200;Западно-Казахстанская область;Бокейординский район;Сайхинский с.о, с. Сайхин, ул. Жарокова, 31;
Телефоны для справок: (71140) 21-1-60, 21-6-01;
Реквизиты для перечисления гарантийного взноса
Получатель платежа (рус.): АО "Информационно-учетный центр"; БИН: 050540004455.
Расчетный счет (IBAN/ИИК) в АО "Народный банк Казахстана": KZ946017111000000330; БИК: HSBKKZKX;
КНП: 171; Кбе: 16.
Публикация
Извещение о передаче в доверительное управление опубликовано: на веб-портале Реестра государственного имущества - 30.07.2021;
Примечание
Срок доверительного управления, мес.: 120;
Эл. документы
Отчет об оценкеоригинал скан отчета.PDF4,62 МБ
Бухгалтерский баланс за 2018 год тоо "жаңғырту 2013"баланс 2018.PDF3,94 МБ
Бухгалтерский баланс за 2019 год тоо "жаңғырту 2013"баланс 2019.PDF3,79 МБ
Бухгалтерский баланс за 2020 год тоо "жаңғырту 2013"Баланс 2020.PDF4,04 МБ
Бухгалтерский баланс за 03.31.2021 года тоо "жаңғырту 2013"Баланс Жангырту 31.03.2021.pdf5,01 МБ
Устав рус.устав.pdf1,95 МБ
Устав казЖАНГЫРТУ ЖАРГЫСЫ.pdf466,46 КБ
Типовой договорТип_договор_ДУ_каз_рус.pdf1,39 МБ
Справка об отсуствии имуществаСправка об отсуствии имущества.PDF468,72 КБ
Справка о гос регистрацииСправка о гос регистрации.pdf732,33 КБ
ВНИМАНИЕ!!! Основанием для отказа веб-порталом реестра в принятии заявки является непоступление за два часа до начала торгов гарантийного взноса, на счет АО "Информационно-учетный центр".
Правила проведения
Тендер по передаче в доверительное управление с правом последующего выкупа - форма торгов по предоставлению объекта в доверительное управление, проводимая с использованием веб-портала реестра в электронном формате, при которых учредитель обязуется на основе предложенных им исходных условий заключить договор с тем из участников тендера, кто предложит наивысшую выкупную цену за объект
Generated in 250ms