Загрузка данных...
Загрузка данных...
Call-центр: +7 (7172) 552981
ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА
Просмотр торга
Загрузка данных...
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СЕРВИС ПО ON-LINE ОПЛАТЕ ГАРАНТИЙНЫХ ВЗНОСОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГАХ РАБОТАЕТ С ПЕРЕБОЯМИ. В СВЯЗИ С ЧЕМ ГАРАНТИЙНЫЕ ВЗНОСЫ РЕКОМЕНДУЕМ ОПЛАЧИВАТЬ ЧЕРЕЗ ОПЕРАЦИОННЫЕ ОТДЕЛЫ БАНКОВ ВТОРОГО УРОВНЯ.
Имущественный комплекс
Подать заявку
Торги: №221696 Тип торгов: Тендер по передаче в доверит. управление с правом выкупа Стартовая цена: 402 101 000,00 Гарантийный взнос: 60 315 150,00 Статус торгов: Прием заявок (до 29.09.2021 09:00) Начало торгов: 29.09.2021 11:00
Тендерные (конкурсные) условия
1. Қызмет бейінін сақтау тұрақты /Сохранение профиля деятельности постоянно
2. 2023 жылғы 01 қыркүйекке дейінгі мерзімде халықтан 17 732,0 мың теңге мөлшерінде дебиторлық берешекті жинауды қамтамасыз ету / Обеспечить сбор дебиторской задолженности с населения в размере 17 732,0 тыс. тенге, в срок до 01 сентября 2023 года
3. Сенімгерлік басқару мерзімі ішінде кредиторлық берешекті мынадай кезектілікпен өтеуді қамтамасыз ету: «Шығысэнергорейд» ЖШС – 592,0 мың теңге;ШЖҚ «Кировский» КМК қызметкерлеріне еңбекақы төлеу – 3 716,0 мың.тенге;«Глубокое ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер Басқармасы» РММ салық берешегі - 604,0 тыс. тенге; ШЖҚ «Өскемен-Водоканал» - 9 810,0 мың.тенге / Обеспечить погашение кредиторской задолженности в течении срока доверительного управления: ТОО «Шығысэнергорейд» - 592,0 тыс. тенге;Оплата труда работникам КГП «Кировский» на ПХВ – 3 716,0 тыс.тенге; Налоговая задолженность РГУ «Управление государственных доходов по Глубоковскому району» – 604,0 мың теңге; ГКП «Өскемен-Водоканал» - 9 810,0 тыс. тенге
4. Негізгі құралдардың тозуын төмендетуді қамтамасыз ететін тиісті инвестициялық бағдарламалар қабылдансын / Принять соответствующие инвестиционные программы, обеспечивающие снижение износа основных средств
5. Мүліктік кешеннің негізгі құралдарының жұмыс істеуін, сақталуын және тұтастығын қамтамасыз ету / Обеспечить функционирование, сохранность и целостность основных средств имущественного комплекса
6. Штат санының сақталуын қамтамасыз ету / Обеспечить сохранение штатной численности
7. Ағымдағы, күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу / Производить текущий, капитальный ремонт
Требуемые файлы для физ. лиц: электронные (сканированные) копии документов
Өтініш берушінің жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі / Копии документа, удостоверяющего личность заявителя
Тендерге қатысушының үш айдан астам ұзақтығы бар міндеттемелерінің барлық түрлері бойынша банктің (банк филиалының) алдында мерзімі өткен берешегінің жоқ екені туралы банктің (банк филиалының / Копии справки банки (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности перед банком (филиалом банка), по всем видам обязательств участника тендера, длительностью более трех месяцев, предшествующих дате выдачи справки, выданной не ранее даты объявления тендера
Тендер жарияланған күннен ерте емес берілген салық берешегінің, міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар бойынша берешегінің жоқ (бар) екендігі туралы мәліметтер / Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям, выданные не ранее даты объявления тендера
Требуемые файлы для ИП: электронные (сканированные) копии документов
Өтініш берушінің жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі, жеке кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы куәлік (жеке кәсіпкер үшін) немесе салық органы берген жеке кәсіпкер ретінде қызметті жүзеге асыруды бастауды тіркеу талоны / Копии документа, удостоверяющего личность заявителя, свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя) или талон регистрации начала осуществления деятельности в качестве индивидуального предпринимателя выданный налоговым органом
Тендерге қатысушының үш айдан астам ұзақтығы бар міндеттемелерінің барлық түрлері бойынша банктің (банк филиалының) алдында мерзімі өткен берешегінің жоқ екені туралы банктің (банк филиалының) қол қойылған және мөр басылған (ЭЦҚ) анықтамасының көшірмелері (тендер жарияланған күннен ерте емес берілген анықтама), егер әлеуетті қатысушы бірнеше екінші деңгейдегі банктердің немесе филиалдардың, сондай-ақ шетелдік банктің клиенттері болып табылған жағдайда, онда осындай банктерден немесе банк филиалдарынан (банк филиалынан) анықтама / Копии справки банки (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности перед банком (филиалом банка), по всем видам обязательств участника тендера, длительностью более трех месяцев, предшествующих дате выдачи справки, выданной не ранее даты объявления тендера, с подписью и печатью (ЭЦП), в случае, если потенциальный участник является клиентам нескольких банков второго уровня или филиалов, а также иностранного банка, то представляются справки из таких банков
Тендер жарияланған күннен ерте емес берілген салық берешегінің, міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар бойынша берешегінің жоқ (бар) екендігі туралы мәліметтер / Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям, выданные не ранее даты объявления тендера
Требуемые файлы для юр. лиц: электронные (сканированные) копии документов
Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік немесе анықтама/Свидетельства или справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица
Жарғы/Устав
Тендерге қатысушының үш айдан астам ұзақтығы бар міндеттемелерінің барлық түрлері бойынша банктің (банк филиалының) алдында мерзімі өткен берешегінің жоқ екені туралы банктің (банк филиалының) қол қойылған және мөр басылған (ЭЦҚ) анықтамасының көшірмелері (тендер жарияланған күннен ерте емес берілген анықтама), егер әлеуетті қатысушы бірнеше екінші деңгейдегі банктердің немесе филиалдардың, сондай-ақ шетелдік банктің клиенттері болып табылған жағдайда, онда осындай банктерден немесе банк филиалдарынан (банк филиалынан) анықтама беріледі/Копии справки банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности перед банком (филиалом банка), по всем видам обязательств участника тендера, длительностью более трех месяцев, предшествующих дате выдачи справки, выданной не ранее даты объявления тендера, с подписью и печатью (ЭЦП), в случае, если потенциальный участник является клиентам нескольких банков второго уровня или филиалов, а также иностранного банка, то представляются справки из таких банков
Тендер жарияланған күннен ерте емес берілген салық берешегінің, міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар бойынша берешегінің жоқ (бар) екендігі туралы мәліметтер/Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям, выданные не ранее даты объявления тендера
Объект продажи
Имущественный комплекс; Имущественный комплекс;
Объект ДУ: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КИРОВСКИЙ" ГЛУБОКОВСКОГО РАЙОНА НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ; БИН: 090340010408; Среднегодовая численность работников, чел.: 31; Оценщик: ТОО "WMCONSULTING"; Оценочная стоимость, тг: 402 101 000,00; Дата оценки: 31.05.2021;
Балансодержатель
КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КИРОВСКИЙ" ГЛУБОКОВСКОГО РАЙОНА НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ; БИН: 090340010408; Адрес: Восточно-Казахстанская область ; Глубоковский район ; с.Прапорщиково, ул.Школьная, д. 20; Телефоны: (7232) 21-23-25; 777 3181950;
Учредитель
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ФИНАНСОВ ГЛУБОКОВСКОГО РАЙОНА"; ИИН/БИН: 000140002752; Адрес: 070500;Восточно-Казахстанская область;Глубоковский район;п.Глубокое, ул.Поповича, д. 11А;
Телефоны для справок: (72331) 2-10-71;
Реквизиты для перечисления гарантийного взноса
Получатель платежа (рус.): АО "Информационно-учетный центр"; БИН: 050540004455.
Расчетный счет (IBAN/ИИК) в АО "Народный банк Казахстана": KZ946017111000000330; БИК: HSBKKZKX;
КНП: 171; Кбе: 16.
Публикация
Извещение о передаче в доверительное управление опубликовано: на государственном языке - "Ақ-бұлақ" Глубокое аудандық газеті от 03.09.2021 № №36; на русском языке - Глубоковская районная газета "Огни Прииртышья" от 03.09.2021 № №36; на государственном языке - "Ақ-бұлақ" Глубокое аудандық газеті от 10.09.2021 № 37; на русском языке - Глубоковская районная газета "Огни Прииртышья" от 10.09.2021 № 37; на веб-портале Реестра государственного имущества - 13.09.2021;
Примечание
Срок доверительного управления, мес.: 36;
Эл. документы
Баланс за 2018 годБаланс за 2018 КГП Кировский.pdf5,49 МБ
Баланс май 2021 годБаланс май 2021 КГП Кировский.PDF2,58 МБ
Проект договораПроект договора довер упр.PDF1,90 МБ
Свидетельство о гос.регистрацииСв. гос регистрации КГП Кировский.pdf831,80 КБ
Справка о зарегис.юр.лицеСправка юр.лицо КГП Кировский.pdf2,47 МБ
Ведомость ос.средств кгп кировскийВедомость осн.средств КГП Кировский 2021.pdf1,32 МБ
УставUstav.pdf677,19 КБ
Отчет об оценке кгп криовскийOtchet NAA-351-2 KGP Kirovskij.pdf22,81 МБ
ВНИМАНИЕ!!! Основанием для отказа веб-порталом реестра в принятии заявки является непоступление за два часа до начала торгов гарантийного взноса, на счет АО "Информационно-учетный центр".
Правила проведения
Тендер по передаче в доверительное управление с правом последующего выкупа - форма торгов по предоставлению объекта в доверительное управление, проводимая с использованием веб-портала реестра в электронном формате, при которых учредитель обязуется на основе предложенных им исходных условий заключить договор с тем из участников тендера, кто предложит наивысшую выкупную цену за объект
Generated in 217ms