Загрузка данных...
Загрузка данных...
Call-центр: +7 (7172) 552981
ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА
Просмотр торга
Загрузка данных...
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СЕРВИС ПО ON-LINE ОПЛАТЕ ГАРАНТИЙНЫХ ВЗНОСОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГАХ РАБОТАЕТ С ПЕРЕБОЯМИ. В СВЯЗИ С ЧЕМ ГАРАНТИЙНЫЕ ВЗНОСЫ РЕКОМЕНДУЕМ ОПЛАЧИВАТЬ ЧЕРЕЗ ОПЕРАЦИОННЫЕ ОТДЕЛЫ БАНКОВ ВТОРОГО УРОВНЯ.
Доля/участие в ТОО
Торги: №221699 Тип торгов: Тендер по передаче в доверит. управление с правом выкупа Стартовая цена: 5 490 000,00 Гарантийный взнос: 823 500,00 Статус торгов: Состоялся Начало торгов: 29.09.2021 10:00 Цена продажи: 11 007 777,00 Дополнительная информация: Допускается продажа единственному участнику торгов
Тендерные (конкурсные) условия
1. Сенімгерлік басқару мерзімі 1 жыл / Срок доверительного управления 1 год;
2. Сенімгерлік басқарудың барлық мерзімі ішінде ЖШС-нің жұмыс істеуін қамтамасыз ету және 10 жыл қызмет профилін сақтау / Обеспечить функционирование ТОО по профилю на весь срок доверительного управления и сохранения профиля деятельности в течение последующих 10 лет;
3. Сенімгерлік басқаруға беру кезінде бекітілген штат кестесі бойынша жұмыс орындарының сенімгерлік басқарудың барлық мерзімі ішінде сақталуы / Сохранность рабочих мест по штатному расписанию, утвержденное на момент передачи в доверительное управление, в течение всего срока доверительного управления;
4. «Қарқаралы» аудандық газетінің редакциясы» ЖШС жарғылық капиталындағы 100% мемлекеттің қатысу үлесін басқаруға байланысты барлық төлемдер жүргізілсін / Производить все платежи, связанные с управлением в размере 100% доли участия в уставном капитале ТОО «Редакция районной газеты «Каркаралы»;
5. Газет А3 форматында аптасына 1 реттен кем емес(әр аптаның сенбі күні) жиілікпен шығуын қамтамасыз ету / Обеспечить выход газеты в формате А3 с периодичностью не реже 1 раза в неделю(каждую субботу недели);
6. Оқырман арасында газетке жазылу науқандарын жүргізіп, бір жылдық газет таралымының саны 3,0 мың кем болмауын қамтамасыз ету / Обеспечить проведение подписных кампаний среди читателей и производство количества тиражей газеты за год не менее 3,0 тыс.;
7. Жыл сайын сенімгерлік басқару мерзімі ішінде Құрылтайшыға өз қызметі туралы жазбаша түрде жылдық есеп беру / Предоставлять ежегодно Учредителю годовой отчет о своей деятельности в письменном виде в течение срока доверительного управления;
8. Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің үздіксіз және сапалы жұмыс істеуін қамтамасыз етуге, коммуналдық және басқа да төлемдерді, бюджет алдындағы салық міндеттемелерді орындау сенімгерлік басқарушы есебінен жүргізіледі / Обеспечить бесперебойное и качественное функционирование товарищества с ограниченной ответственностью, оплачивать коммунальные и иные платежи, налоговые обязательства перед бюджетом, возникающие из доверительного управления объектом за счет Доверительного управляющего;
9. Жауапкершілігі шектеулі серіктестікті кепілдікке бермеу, үшінші тұлғалардың құқықтарымен ауыртпалық салмау және сенімгерлік басқару мерзімі ішінде үшінші тұлғаларға сатуға қоймау / Не передавать товарищество с ограниченной ответственностью в залог, не обременять правами третьих лиц и не выставлять на продажу третьим лицам в течение срока доверительного управления;
10. Аудандық коммуналдық мүлікпен сенімгерлік басқарудың құрылтайшысына сенімгерлік басқару шартын тиісінше немесе тиісті емес орындамауы салдарынан келтірілген шығындардың орнын толтыру / Возместить учредителю доверительного управления районным коммунальным имуществом убытков, причиненных вследствие ненадлежащего исполнения им Договора доверительного управления;
11. Мемлекеттік тапсырыс бойынша ұсынылатын ақпараттық саясат жүргізу бойынша қызметтерді бірінші кезекте көрсетуді қамтамасыз ету / Обеспечить первоочередное оказание услуг по проведению информационной политики, предоставляемых по государственному заказу;
12. Қарқаралы ауданында атқарылып жатқан жұмыстар, өңірлік дамуындағы оң жетістіктер туралы имидждік материалдарды газеттің сайтында жариялауды қамтамасыз ету / Обеспечить публикацию на сайте газеты имиджевыхматериалов о проводимой работе, положительных достижениях в региональном развитии Каркаралинского района;
13. Жарғылық капиталға қатысу үлесін кейіннен сатып алу құқығымен сенімгерлік басқаруға алған Сенімгерлік басқарушыға мына төмендегі ақпараттарды шығаруға тиым салынады: / Доверительному управляющему, получившему долю участия в уставном капитале в доверительное управление с правом последующего выкупа, запрещается выводить следующую информацию:
14. Экологиялық санитарлық-гигиеналық және өзге де арнайы талаптарды (нормаларды, қағидаларды, нормативтерді) сақтауға / Соблюдать экологические санитарно-гигиенические и иные специальные требования (нормы, правила, нормативы).
- Белгiленген шығарылым деректерiнсiз мерзiмдi баспасөз басылымын шығару, ақпараттық агенттiктің немесе желілік басылымның хабарлары мен материалдарын тарату, өз атауын хабарламай, сол сияқты анық емес не көрiнеу жалған шығарылым деректерiмен шығуы / - Выпуск периодического печатного издания без данных установленного выпуска, распространение сообщений и материалов информационного агентства или сетевого издания, выход без объявления своего наименования, а равно с недостоверными либо заведомо ложными данными выпуска;
- Мерзімді баспасөз басылымдарындағы жарнама бұқаралық ақпарат құралын есепке алу туралы куәлікте бекітілмеген тілде таратылуы / Распространение рекламы в периодических печатных изданиях на языке, не закрепленном в свидетельстве об учете средства массовой информации;
- Меншiк иесi не оның ұйымдық-құқықтық нысаны, атауы, сондай-ақ бұқаралық ақпарат құралының аты ауысқан, басылымның не хабар таратудың тiлi, таралу аумағы, негiзгi тақырыптық бағыты, шығарылу мерзімділігі өзгерген жағдайларда, қайта есепке қоймай, бұқаралық ақпарат құралының өнiмiн, ақпараттық агенттiктің және желілік басылымның хабарлары мен материалдарын шығару, дайындау, таралымын көбейту және (немесе) тарату / В случаях смены собственника либо его организационно-правовой формы, наименования, а также наименования средства массовой информации, изменения языка издания либо вещания, территории распространения, основной тематической направленности, периодичности выпуска, выпуска, изготовления, тиражирования и (или) распространения продукции средства массовой информации, сообщений и материалов информационного агентства и сетевого издания без переучета;
- Балаларға тыйым салынған ақпаратты қамтитын ақпараттық өнімді кәмелетке толмағандарға тарату / Распространение несовершеннолетним информационной продукции, содержащей информацию, запрещенную для детей;
- Алкоголь өнімін жарнамалау / Реклама алкогольной продукции;
- Темекі және темекі бұйымдарын жарнамалау / Реклама табака и табачных изделий;
- Электрондық казиноны және интернет-казиноны жарнамалау / Реклама электронного казино и интернет-казино;
- Жұмысқа қабылдау үшін бос жұмыс орындары туралы еңбек саласындағы кемсітушілік сипаттағы талаптарды қамтитын ақпаратты орналастыру / Размещение информации о вакансиях для приема на работу, содержащей требования дискриминационного характера в сфере труда;
- Қаржылық (инвестициялық) пирамиданың қызметін жарнамалау / Реклама деятельности финансовой (инвестиционной) пирамиды;
- Ата-анасы және өзге де заңды өкілдері туралы ақпаратты қоса алғанда, адамның дербес және биометриялық деректерін, соның ішінде құқыққа қарсы әрекеттер (әрекетсіздік) салдарынан зардап шеккен бала, әкімшілік және (немесе) қылмыстық құқық бұзушылықтарды жасады деп күдік келтірілген және (немесе) айып тағылған кәмелетке толмағандар туралы, олардың жеке басын анықтауға мүмкіндік беретін өзге де ақпаратты тарату / Распространение персональных и биометрических данных лица, включая информацию о родителях и иных законных представителях, в том числе о ребенке, пострадавшем в результате противоправных действий (бездействия), несовершеннолетних, подозреваемых и (или) обвиняемых в совершении административных и (или) уголовных правонарушений, иную информацию, позволяющую установить их личность;
- Есепке қоймай не шығарылуын тоқтата тұру, тоқтату немесе есепке қою туралы куәлiктiң күшi жойылды деп тану туралы шешiм шығарылғаннан кейiн бұқаралық ақпарат құралдарының өнiмiн, ақпараттық агенттiктің және желілік басылымның хабарлары менматериалдарын тарату / Распространение продукции средств массовой информации, сообщений и материалов информационного агентства и сетевого издания после вынесения решения о приостановлении, прекращении выпуска или признании утратившим силу свидетельства о постановке на учет без постановки на учет;
- Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес өндіруге және өткізуге тыйым салынған тауарлардың (жұмыстар, көрсетілетін қызметтердің) жарнамасы / Реклама товаров (работ, услуг), производство и реализация которых запрещены в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- Қазақстан Республикасының заңдарында тыйым салынған мәліметтерді қамтитын, интернет-ресурста пайдаланушылар орналастыратын ақпаратты қоса алғанда, оқырман хаттарын бұқаралық ақпарат құралдарында орналастыру (қатыгездiк пен зорлық-зомбылықты, әлеуметтiк, нәсiлдiк, ұлттық, дiни, тектiк-топтық және рулық басымдықты насихаттау немесе үгiттеу, мемлекеттiк құпияларды құрайтын мәлiметтердi немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны жария ету, суицидті насихаттайтын, терроризмге қарсы операцияларды жүргiзу кезеңiнде олардың техникалық тәсiлдерi мен тактикасын ашатын ақпаратты тарату, есірткі, психотроптық заттарды, сол тектестер мен прекурсорларды насихаттау, порнографиялық және арнайы сексуалдық-эротикалық сипаттағы телерадио бағдарламаларды, телерадио арналарды тарату, сондай-ақ кино және бейнеөнімдерін көрсету, бұқаралық ақпарат құралын сайлау алдындағы үгiт жүргiзу, шетелдiктердiң, азаматтығы жоқ адамдардың, шетелдiк заңды тұлғалардың және халықаралық ұйымдардың кандидаттарды, партиялық тiзiмiн ұсынған саяси партияларды ұсынуға және сайлауға, сайлауда белгiлi бiр нәтижеге қол жеткiзуге кедергi болатын және (немесе) ықпал ететiн қызметтi жүзеге асыру шарттарын бұзу, үгiтке тыйым салынған кезеңде оны жүргiзу, ереуiлге қатысуға немесе қатысудан бас тартуға мәжбүрлеу, Қазақстан Республикасының бейбiт жиналыстарды, митингiлердi, шерулердi, пикеттер мен демонстрацияларды ұйымдастыру және өткiзу тәртiбi туралы, Интернетте авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы заңнамасын бұзу мақсатында пайдалану) / Размещение в средствах массовой информации читательских писем, включая информацию, размещаемую пользователями наинтернет-ресурсе, содержащую сведения, запрещенные законами Республики Казахстан (пропаганда или агитация жестокости и насилия, социального, расового, национального, религиозного, сословного и родового превосходства, разглашение сведений, составляющих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну, распространение информации, пропагандирующей суицид, раскрывающей технические приемы и тактику антитеррористических операций, распространение, пропаганда психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, распространение теле -, радиопрограмм, теле -, радиоканалов порнографического и специального сексуально-эротического характера, а также показ кино-и видеопродукции, проведение предвыборной агитации средства массовой информации, нарушение иностранцами, лицами без гражданства, иностранными юридическими лицами и международными организациями условий осуществления деятельности, препятствующей и (или) способствующей выдвижению и избранию кандидатов, политических партий, выдвинувших партийный список, достижению определенного результата на выборах, проведение агитации в период ее запрета, принуждение к участию или отказу от участия в забастовке, использование в целях нарушения законодательства Республики Казахстан О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций, об авторском праве и смежных правах в Интернете);
Объект продажи
Доля (ТОО); Доля/участие в ТОО;
Объект ДУ: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕДАКЦИЯ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ "КАРКАРАЛЫ"; БИН: 990940002210; Передаваемая доля, тг.: 4605000,00; Передаваемая доля, % от УК: 100,00; Адрес: Карагандинская область ; Каркаралинский район ; г.Каркаралинск, ул.А.Бокейханова, 40;Телефон: (72146) 3-14-56; Оценщик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Кеней.J.»; Оценочная стоимость, тг: 5 490 000,00; Дата оценки: 15.07.2021;
Балансодержатель
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ КАРКАРАЛИНСКОГО РАЙОНА"; БИН: 060140010388; Адрес: Карагандинская область ; Каркаралинский район ; г.Каркаралинск, ул.Т.Аубакирова, 23; Телефоны: (72146) 3-24-73; (778) 680-50-00;
Учредитель
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АКТИВОВ И ЗАКУПОК КАРКАРАЛИНСКОГО РАЙОНА"; ИИН/БИН: 180440019139; Адрес: 100800;Карагандинская область;Каркаралинский район;г.Каркаралинск, ул.Т.Аубакирова, 23;
Телефоны для справок: (72146) 3-13-55;
Реквизиты для перечисления гарантийного взноса
Получатель платежа (рус.): АО "Информационно-учетный центр"; БИН: 050540004455.
Расчетный счет (IBAN/ИИК) в АО "Народный банк Казахстана": KZ946017111000000330; БИК: HSBKKZKX;
КНП: 171; Кбе: 16.
Публикация
Извещение о передаче в доверительное управление опубликовано: на веб-портале Реестра государственного имущества - 14.09.2021;
Примечание
Срок доверительного управления, мес.: 12;
Эл. документы
Технический паспорт тоо "редакция районной газеты "каркаралы"Тех паспорт ТОО ГазетыКаркаралы.pdf1,63 МБ
Отчет об оценкеОценка.pdf37,00 МБ
Акт на право постоянного землепользованияАкт землепольз газета Каркаралы.pdf404,28 КБ
Свидетельство о государственной регистрации юр.лицаСвидетельство о госрегистрации.pdf183,63 КБ
Устав тоо "редакция районной газеты "каркаралы"Устав ТОО райгазеты Каркаралы.pdf3,93 МБ
Отчет о финансовом положении(бухгалтерский баланс)-2018 годфинотчеты за 2018 (1).pdf954,18 КБ
Отчет о финансовом положении(бухгалтерский баланс)-2019 годфинотчеты за 2019.pdf1 022,78 КБ
Отчет о финансовом положении(бухгалтерский баланс)-2020 годфинотчеты за 2020 (1).pdf990,78 КБ
Постановление "о внесении изменения в постановление акимата каркаралинского района и об утверждении перечня организаций районной коммунальной собственности подлежащих приватизации 2021-2025 г."№ 314 Постановление об изменении.pdf903,85 КБ
Справка о зарегистрированном юридическом лицеСправка о собственнике.pdf110,98 КБ
Уведомление об увеличении уставного капиталаУведомление об увеличении УК.pdf1,13 МБ
Справка о последних внесенных изменениях в учредительные документыСправка об изменении в учр док.pdf125,04 КБ
Проект договора дуDogovor PROEKT (2).pdf329,12 КБ
ВНИМАНИЕ!!! Основанием для отказа веб-порталом реестра в принятии заявки является непоступление за два часа до начала торгов гарантийного взноса, на счет АО "Информационно-учетный центр".
Правила проведения
Тендер по передаче в доверительное управление с правом последующего выкупа - форма торгов по предоставлению объекта в доверительное управление, проводимая с использованием веб-портала реестра в электронном формате, при которых учредитель обязуется на основе предложенных им исходных условий заключить договор с тем из участников тендера, кто предложит наивысшую выкупную цену за объект
Generated in 243ms