Загрузка данных...
Загрузка данных...
Call-центр: +7 (7172) 552981
ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА
Просмотр торга
Загрузка данных...
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СЕРВИС ПО ON-LINE ОПЛАТЕ ГАРАНТИЙНЫХ ВЗНОСОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГАХ РАБОТАЕТ С ПЕРЕБОЯМИ. В СВЯЗИ С ЧЕМ ГАРАНТИЙНЫЕ ВЗНОСЫ РЕКОМЕНДУЕМ ОПЛАЧИВАТЬ ЧЕРЕЗ ОПЕРАЦИОННЫЕ ОТДЕЛЫ БАНКОВ ВТОРОГО УРОВНЯ.
Доля/участие в ТОО
Торги: №223117 Тип торгов: Тендер по передаче в доверит. управление с правом выкупа Стартовая цена: 385 707 000,00 Гарантийный взнос: 231 424 200,00 Статус торгов: Не состоялся (на момент начала торгов отсутствуют принятые заявки участников веб-порталом реестра) Начало торгов: 19.10.2021 10:00 Дополнительная информация: Допускается продажа единственному участнику торгов
Тендерные (конкурсные) условия
1) Сенімгерлік басқару мерзімі ішінде Серіктестіктің қызмет бейінін сақтау / сохранить профиль деятельности Товарищества в течение срока доверительного управления;
2) Сенімгерлік басқару мерзімі ішінде Серіктестік көрсететін медициналық қызметтердің тізбесін сақтау / сохранить перечень оказываемых Товариществом медицинских услуг в течение срока доверительного управления;
3) Сенімгерлік басқару мерзімі ішінде Серіктестіктің мүлкіне қатысты мәмілелер (қайта сату, кепілге қою, басқаруға беру) жасамау / не совершать сделок (продажа, залог, передача в управление) в отношении имущества Товарищества в течение срока доверительного управления;
4) Серіктестік жұмыскерлерінің штат санын қысқартпау, сондай-ақ сенімгерлік басқару мерзімі ішінде Серіктестік жұмыскерлерінің жалақы деңгейін төмендетпеу / не сокращать штатную численность работников Товарищества, а также не снижать уровень заработной платы работников Товарищества в течение срока доверительного управления.
Объект продажи
Доля (ТОО); Доля/участие в ТОО;
Объект ДУ: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ БОЛЬНИЦА"; БИН: 180440022416; Передаваемая доля, тг.: 786605000,00; Передаваемая доля, % от УК: 100,00; Адрес: Кызылординская область ; Кызылорда г.а. ; ул.Бегим Ана, д.15;Телефон: (7242) 29-26-52, 29-35-00; Оценщик: ТОО "Royal Consulting Agency Kazakhstan"; Оценочная стоимость, тг: 1 542 828 000,00; Дата оценки: 30.06.2020;
Балансодержатель
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"; БИН: 201040031419; Адрес: Нур-Султан г.а. ; Есильский р. а. ; пр.Мәңгілік ел, д.8; Телефоны: (7172) 60-21-48, 94-50-80, 60-19-72;
Учредитель
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И ПРИВАТИЗАЦИИ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"; ИИН/БИН: 980240000950; Адрес: 010000;Нур-Султан г.а.;Сарыаркинская р.а.;пр.Жеңіс, здание 11;
Телефоны для справок: (7172) 71-77-08, 71-72-30;
Реквизиты для перечисления гарантийного взноса
Получатель платежа (рус.): АО "Информационно-учетный центр"; БИН: 050540004455.
Расчетный счет (IBAN/ИИК) в АО "Народный банк Казахстана": KZ946017111000000330; БИК: HSBKKZKX;
КНП: 171; Кбе: 16.
Публикация
Извещение о передаче в доверительное управление опубликовано: на веб-портале Реестра государственного имущества - 30.09.2021;
Примечание
Срок доверительного управления, мес.: 60; Сенімгерлік басқару шартының өзге де талаптары:
«Шарттың мәні» бөлімі:
- Сенімгерлік басқарушы Үлесті сенімгерлік басқаруды иеліктен шығару және оны кепілге беру құқығынсыз жүзеге асырады.
- Сенімгерлік басқарушыға мынадай:
1) Серіктестіктің жарғысына өзгеріс және (немесе) толықтырулар енгізу туралы;
2) Серіктестік жарғылық капиталының мөлшерін өзгерту (ұлғайту немесе азайту) туралы;
3) Серіктестікті тарату, оны қайта ұйымдастыру туралы, сондай-ақ оның атауын өзгерту туралы мәселелерді шешумен байланысты құқықтар берілмейді. (* тармағы)
«Тараптардың құқықтары» бөлімі:
«Құрылтайшының» тармағы:
- Заңнамада белгіленген тәртіппен Үлеске таза кірістің бөлігін алуға.
- Сенімгерлік басқарушыға Үлесті тиісінше басқармаған жағдайда, Шартты тоқтату және Сенімгерлік басқарушының залалдарды өтеуі туралы талап қоюға.
«Сенімгерлік басқарушының» бөлімі:
- Осы Шарттың 1-бөлімі *-тармағымен көзделген ерекшеліктерді ескере отырып, Серіктестік қатысушысының Қазақстан Республикасының заңнамасымен және оның жарғысымен көзделген құқықтарын Шартпен белгіленген тәртіпте және талаптарда жүзеге асыруға.
- Серіктестікке қатысты, оның ішінде үлестес заңды тұлғалар бөлінісінде ақпарат пен құжаттар алуға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Серіктестіктің жарғысымен көзделген тәртіпте Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат алуға және онымен танысуға.
«Тараптардың міндеттері» бөлімі, «Сенімгерлік басқарушы» тармағы:
- Есепті жылға Серіктестіктің қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері бойынша таза кірісті бөлуді және оның бір бөлігін Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған мөлшерде және тәртiппен республикалық бюджет кірісіне уақытылы және толық аударуды қамтамасыз етуге.
- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қажетті болып табылатын барлық рұқсат беру құжаттарын уәкілетті мемлекеттік органдардан Серіктестіктің алуы бойынша шаралар қабылдауға.
- Құрылтайшымен мынадай:
есепті қаржы жылындағы Серіктестіктің жылдық қаржылық есептілігін бекіту мен таза кірісін бөлу;
Серіктестіктің өзге де заңды тұлғаларға қатысуы туралы шешім қабылдау;
Серіктестіктің атқарушы органын құру туралы шешім қабылдау, оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
байқау кеңесінің және (немесе) тексеру комиссиясының (ревизордың) өкілеттіктерін сайлау мен мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдау;
Серіктестіктің ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша байқау кеңесі қабылдаған шешімдердің күшін жою мәселелері жөніндегі күн тәртібінің мазмұнын және Серіктестік қатысушысы ретінде қабылдау үшін ұсынылатын шешімдердің жобаларын алдын ала жазбаша келісім бойынша шаралар қабылдауға.
- Серіктестіктің жылдық қаржылық есептілігінің аудитін жүргізуді қамтамасыз етуге міндетті.
«Тараптардың жауапкершілігі» бөлімі:
- Сенімгерлік басқарушы тарапынан Үлес тиісінше басқарылмаған жағдайда, Құрылтайшы Шартты тоқтатуды және залалдарды өтеуді талап етуге құқылы.
- Сенімгерлік басқарушы Үлесті басқару бойынша жасалмауы тиіс іс-әрекеттерімен келтірілген залалдар үшін үшінші тұлғалардың алдында дербес жауап береді.
«Шарттың қолданылуын тоқтату талаптары» бөлімі (* бөлімі)
- Осы Шарт мынадай:
осы Шарттың *-бөлімінің **-тармағына сәйкес Тараптардың келісімі бойынша не біржақты тәртіппен мерзімінен бұрын бұзылған;
Шарттың қолданылу мерзімі аяқталған жағдайларда қолданылуын тоқтатады.
- Осы Шарттың талаптарын Тарап орындамаған және/немесе тиісінше орындамаған жағдайда, екінші Тарап күнтізбелік 30 (отыз) күнге дейінгі мерзімде анықталған бұзушылықтарды жою қажеттілігі туралы жазбаша ескертеді. (** тармағы)
Бұзушылықтар жойылмаған жағдайда, ескерту берген Тарап осы Шартты біржақты тәртіппен бұзуға құқылы. Бұл ретте, Тараптар Мемлекеттік кәсіпорындар мен мекемелердің, жарғылық капиталына мемлекет қатысатын заңды тұлғалардың тізіліміне тиісті жазбалар енгізу бойынша қажетті іс-әрекеттерді қолдануға міндетті.
- Осы Шартты тоқтатудың өзге де негіздері Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес айқындалады.

Иные условия договора доверительного управления:
Раздел «Предмет Договора»:
- Доверительный управляющий осуществляет доверительное управление Долей без права отчуждения и передачи ее в залог.
- Доверительному управляющему не передаются права, связанные с решением следующих вопросов:
1) о внесении изменении и (или) дополнений в устав Товарищества;
2) об изменении (увеличении или уменьшении) размера уставного капитала Товарищества;
3) о ликвидации Товарищества, его реорганизации, а также об изменении его наименования. (пункт *)
Раздел «Права Сторон»:
пункт «Учредитель имеет право»:
- Получать часть чистого дохода на Долю в установленном законодательством порядке.
- Предъявлять Доверительному управляющему требование о прекращении Договора и возмещении Доверительным управляющим убытков в случае ненадлежащего управления им Долей.
пункт «Доверительный управляющий имеет право»:
- Осуществлять права участника Товарищества, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и его уставом, в порядке и на условиях, установленных Договором с учетом особенностей, предусмотренных пунктом * раздела 1 настоящего Договора.
- Получать информацию и документы, касающиеся Товарищества, в том числе в разрезе аффилиированных юридических лиц, а также получать и знакомиться с информацией о деятельности Товарищества в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и уставом Товарищества.
Раздел «Обязанности Сторон», пункт «Доверительный управляющий обязан»:
- Обеспечить распределение чистого дохода по результатам финансово-хозяйственной деятельности Товарищества за отчетный год и своевременность и полноту перечисления его части в доход республиканского бюджета в размере и порядке, определенными законодательством Республики Казахстан.
- Принять меры по получению Товариществом всех разрешительных документов от уполномоченных государственных органов, которые являются необходимыми в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- Принимать меры по предварительному письменному согласованию с Учредителем содержания повестки дня и проектов решений, предлагаемых для принятия в качестве участника Товарищества, по следующим вопросам:
утверждения годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода Товарищества за отчетный финансовый год;
принятия решения об участии Товарищества в иных юридических лицах;
принятия решения об образовании исполнительного органа Товарищества, досрочном прекращении его полномочий;
принятия решения об избрании и досрочном прекращения полномочий наблюдательного совета и (или) ревизионной комиссии (ревизора);
отмены принятых наблюдательным советом решений по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Товарищества.
- Обеспечить проведение аудита годовой финансовой отчетности Товарищества.
Раздел «Ответственность Сторон»:
- В случае ненадлежащего управления Долей со стороны Доверительного управляющего, Учредитель вправе требовать прекращения Договора и возмещения убытков.
- Доверительный управляющий самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за убытки, причиненные ненадлежащими действиями по управлению Долей.
Раздел «Условия прекращения действия Договора» (раздел *):
- Настоящий Договор прекращает действие в следующих случаях:
досрочного расторжения по соглашению Сторон либо в одностороннем порядке, согласно пункту ** раздела * настоящего Договора;
истечения срока действия Договора.
- В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Стороной условий настоящего Договора другая Сторона письменно предупреждает о необходимости устранения выявленных нарушений в срок до 30 (тридцати) календарных дней. (пункт **)
В случае неустранения нарушений предупреждающая Сторона вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке. При этом Стороны обязаны принять необходимые действия по внесению соответствующих записей в Реестр государственных предприятий и учреждений, юридических лиц с участием государства в уставном капитале.
- Иные основания прекращения настоящего Договора определяются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
Эл. документы
Уставустав 2018г.pdf1,35 МБ
Свидетельство о госрегистрациисправка о госрегистрации.pdf1,63 МБ
Отчет об оценке госдолиоценка.pdf6,18 МБ
Баланс 2018г.баланс 2018.pdf1,05 МБ
Баланс 2019г.баланс 2019.pdf1,18 МБ
Баланс 6 мес. 2020г.баланс 6мес 2020.pdf464,62 КБ
Проект договора казProekt dogovora (kaz.).pdf234,01 КБ
Проект договора русProekt dogovora (rus.)-1.pdf238,96 КБ
Приказ кгип455.pdf654,70 КБ
ВНИМАНИЕ!!! Основанием для отказа веб-порталом реестра в принятии заявки является непоступление за два часа до начала торгов гарантийного взноса, на счет АО "Информационно-учетный центр".
Правила проведения
Тендер по передаче в доверительное управление с правом последующего выкупа - форма торгов по предоставлению объекта в доверительное управление, проводимая с использованием веб-портала реестра в электронном формате, при которых учредитель обязуется на основе предложенных им исходных условий заключить договор с тем из участников тендера, кто предложит наивысшую выкупную цену за объект
Generated in 408ms