Загрузка данных...
Загрузка данных...
Call-центр: +7 (7172) 552981
ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА
Просмотр торга
Загрузка данных...
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СЕРВИС ПО ON-LINE ОПЛАТЕ ГАРАНТИЙНЫХ ВЗНОСОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГАХ РАБОТАЕТ С ПЕРЕБОЯМИ. В СВЯЗИ С ЧЕМ ГАРАНТИЙНЫЕ ВЗНОСЫ РЕКОМЕНДУЕМ ОПЛАЧИВАТЬ ЧЕРЕЗ ОПЕРАЦИОННЫЕ ОТДЕЛЫ БАНКОВ ВТОРОГО УРОВНЯ.
Доля/участие в ТОО
Торги: №223912 Тип торгов: Тендер по передаче в доверит. управление с правом выкупа Стартовая цена: 1 246 795,70 Гарантийный взнос: 748 078,00 Статус торгов: Не состоялся (на момент начала торгов отсутствуют принятые заявки участников веб-порталом реестра) Начало торгов: 27.10.2021 11:00 Дополнительная информация: Допускается продажа единственному участнику торгов
Тендерные (конкурсные) условия
1. Срок доверительного управления – 10 лет / Сенімді басқару мерзімі – 10 жыл
2. Обеспечить сохранность штатной численности Товарищества (3 штатных единиц) и сохранение размера оплаты труда не ниже предусмотренной законодательством Республики Казахстан о системе оплаты труда гражданских служащих / Серіктестіктің штаттық санын сақтауды қамтамасыз ету (3 штаттік бірлік) және азаматтық қызметшілердің еңбекақысын төлеу жүйесі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған мөлшерден төмен емес еңбекақысын төлеуді сақтау
3. Не совершать любые юридические и фактические действия, влекущие за собой фактическое отчуждение Объекта / Объектіні және оның кез келген бөлігін иеліктен шығармау, сонымен қатар Объектіні немесе оның бөлігін кепілге қоятындай мәміле жасамау
4. Осуществлять эффективное управление Объектом / Объектіні тиімді басқаруды жүзеге асыру
5. Приобрести переданное в доверительное управление Объект в соответствии с законодательством Республики Казахстан / Сенімгерлік басқаруға берілген объектіні Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сатып алу
6. В случае отказа доверительного управляющего от доверительного управления, сумма внесенного гарантийного взноса возврату не подлежит / Сенімгерлік басқарушы сенімгерлік басқарудан бас тартқан жағдайда, енгізілген кепілдік жарнаның сомасы қайтарылуға жатпайды
7. Обеспечить безубыточность финансово-хозяйственной деятельности Товарищества в течении срока доверительного управления / Сенімгерлік басқару мерзімі ішінде серіктестіктің қаржы-шаруашылық қызметінің шығынсыздығын қамтамасыз ету
8. Обеспечить исполнение налоговых обязательств в установленные сроки, предусмотренные законодательством РК, возникающих при передаче Объекта в доверительное управление / Объектіні сенімгерлік басқаруға беру кезінде туындайтын ҚР заңнамасында көзделген белгіленген мерзімдерде салық міндеттемелерін орындау
9. Возмещать Учредителю убытки, причиненные вследствие ненадлежащего исполнения им Договора / Құрылтайшыға оның Шартты тиісінше орындамауы салдарынан келтірілген шығындарды өтеу
10. При заключении договора купли-продажи рыночная стоимость в течение срока доверительного управления подлежит индексации в соответствии с официальной ставкой рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан / Сатып алу-сату шартын жасасу кезінде сенімгерлік басқару кезеңіндегі нарықтық құн Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландырудың ресми ставкасына сәйкес индекстелуге жатады
11. Обеспечить сохранения профиля деятельности объекта в течении 20 лет с даты передачи в доверительное управление / Сенімгерлікке берілген күннен бастап 20 жыл ішінде объектінің қызмет бейінінің сақталуын қамтамасыз ету
12. Обеспечить функционирование, сохранность и целостность основных средств имущественного комплекса / Мүліктік кешеннің негізгі құралдарының жұмыс істеуін, сақталуын және бүтіндігін қамтамасыз ету
13. Соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, экологии и государственные стандарты Республики Казахстан в сфере ЖКХ / Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз ету, экология саласындағы Қазақстан Республикасы заңнамасын және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік стандарттарының талаптарын сақтау
14. Не допускать образования необоснованной дебиторской и кредиторской задолженностей / Негізсіз дебиторлық және берешектердің пайда болуына жол бермеу
15. Доверительному управляющему, в процессе доверительного управления долей уставного капитала принадлежащего государству не передаются права государства, связанные с решением следующих вопросов: - об изменении устава Товарищества; - об изменении (увеличении или уменьшении) размера уставного капитала Товарищества; - о ликвидации Товарищества, его реорганизации, а также об изменении наименования / Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің мемлекетке тиесілі жарғылық капиталға қатысу үлесін сенімгерлік басқаруға беру кезінде сенімгерлік басқарушыға мынадай: - жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жарғысын өзгерту туралы; - жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жарғылық капитал мөлшерін өзгерту (ұлғайту немесе азайту) туралы; - жауапкершілігі шектеулі серіктестікті тарату, қайта ұйымдастыру туралы, сондай-ақ атауын өзгерту туралы мәселелерді шешуге байланысты мемлекеттің құқықтары берілмейді
16. В случае досрочного расторжения договора в одностороннем порядке по инициативе доверительного управляющего обеспечить возврат и сохранность всего имущества, оборудования в полном и рабочем состоянии / Сенімгерлік басқарушының бастамасы бойынша шарт біржақты тәртіппен мерзімінен бұрын бұзылған жағдайда барлық мүліктің, жабдықтың толық және жұмыс жағдайында қайтарылуын және сақталуын қамтамасыз ету
17. Производить за свой счет все расходы, связанные с передачей доли участия в доверительное управление, дальнейшей его эксплуатацией на период доверительного управления / Сенімгерлік басқаруға қатысу үлесін берумен, оны сенімгерлік басқару кезеңінде әрі қарай пайдаланумен байланысты, барлық шығындарды өз есебінен жүргізу
18. Обеспечить возврат кредита в соответствии с графиком погошения кредита согласно приложению к Кредитному договору №2 от 03.12.2020 года в районный бюджет 80 300 000 (восемьсот миллионов тристо тысяч) тенге, в том числе по годам до: по годам до: - 31 декабря 202 года 3 530 000 (три миллионов пятьсот тридцат тысяч) тенге; до - 31 декабря 2022 года 8 530 000 (восемь миллионов пятьсот тридцат тысяч) тенге; до - 31 декабря 2023 года 8 530 000 (восемь миллионов пятьсот тридцат тысяч) тенге; до - 31 декабря 2024 года 8 530 000 (восемь миллионов пятьсот тридцат тысяч) тенге; до - 31 декабря 2025 года 8 530 000 (восемь миллионов пятьсот тридцат тысяч) тенге; до - 31 декабря 2026 года 8 530 000 (восемь миллионов пятьсот тридцат тысяч) тенге; до - 31 декабря 2027 года 8 530 000 (восемь миллионов пятьсот тридцат тысяч) тенге; до 31 декабря 2028 года 8 530 000 (восемь миллионов пятьсот тридцат тысяч) тенге; до 31 декабря 2029 года 8 530 000 (восемь миллионов пятьсот тридцат тысяч) тенге; до 31 декабаря 2030 года 8 530 000 (восемь миллионов пятьсот тридцат тысяч) тенге / Аудандық бюджетке 2020 жылғы 2 желтоқсандағы өзгертулер және толықтырулармен №2 Несие шартына сәйкес аудандық бюджетке несиені қайтаруды қамтамсыз ету. Несиенің жалпы сомасы – 80 300 000 (сексен миллион үш жүз мың) теңге, соның ішінде жылдар бойынша: - 3 530 000 (сегіз миллион бес жүз отыз мың) теңге 2021 жылдың 31 желтоқсанына дейін; - 8 530 000 (сегіз миллион бес жүз отыз мың) теңге 2022 жылдың 31 желтоқсанына дейін; - 8 530 000 (сегіз миллион бес жүз отыз мың) теңге 2023 жылдың 31 желтоқсанына дейін; - 8 530 000 (сегіз миллион бес жүз отыз мың) теңге 2024 жылдың 31 желтоқсанына дейін; - 8 530 000 (сегіз миллион бес жүз отыз мың) теңге 2025 жылдың 31 желтоқсанына дейін; - 8 530 000 (сегіз миллион бес жүз отыз мың) теңге 2026 жылдың 31 желтоқсанына дейін. - 8 530 000 (сегіз миллион бес жүз отыз мың) теңге 2027 жылдың 31 желтоқсанына дейін. - 8 530 000 (сегіз миллион бес жүз отыз мың) теңге 2028 жылдың 31 желтоқсанына дейін. - 8 530 000 (сегіз миллион бес жүз отыз мың) теңге 2029 жылдың 31 желтоқсанына дейін. - 8 530 000 (сегіз миллион бес жүз отыз мың) теңге 2030 жылдың 31 желтоқсанына дейін
19. Обеспечить возврат полученных денежных средств от должников в рамках «Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан на 2011-2020 годы» (Программы развития регионов до 2020 года) согласно Соглашению об уступке права требования (цессия) №7 от 18.08.2015 года до 31 декабря 2028 года в сумме 102 261 735 (сто два миллиона двесте шестьдесят онда тысяч семьсот тридцать пять) тенге / Несиенің жалпы сомасы – 102 261 735 (Бір жүз екі миллион екі жүз алпыс бір мың жеті жүз отыз бес) теңге, Қазақстан Республикасының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын жаңғыртудың 2011 – 2020 жылдарға арналған бағдарламасы (Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы) аясында алынған қаржыны 2015 жылғы 18 тамыздағы талап ету құқықтарын беру туралы № 7 келісімге (цессия) сәйкес қайтаруды қамтамасыз ету.
Объект продажи
Доля (ТОО); Доля/участие в ТОО;
Объект ДУ: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ҚАМЫС-САМАР"; БИН: 120540018807; Передаваемая доля, тг.: 4767183,00; Передаваемая доля, % от УК: 100,00; Адрес: Западно-Казахстанская область ; Джангалинский район ; Жангалинский с.о., с. Жангала, Халыктар Достыгы, д.42;Телефон: (71141) 22-4-42; Оценщик: ТОО "НОК Регион Оценка"; Оценочная стоимость, тг: 4 987 183,00; Дата оценки: 23.06.2021;
Балансодержатель
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АППАРАТ АКИМА ЖАНГАЛИНСКОГО РАЙОНА"; БИН: 011240003283; Адрес: Западно-Казахстанская область ; Джангалинский район ; с.о. Жангалинский, с. Жангала, ул. Халыктар Достыгы, здание 44; Телефоны: (71141) 21-8-45;
Учредитель
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЖАНГАЛИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ"; ИИН/БИН: 101140019592; Адрес: 090400;Западно-Казахстанская область;Джангалинский район;Жангалинский с.о., с. Жангала, ул. Халыктар Достыгы, здание 44;
Телефоны для справок: (71141) 21-7-34;
Реквизиты для перечисления гарантийного взноса
Получатель платежа (рус.): АО "Информационно-учетный центр"; БИН: 050540004455.
Расчетный счет (IBAN/ИИК) в АО "Народный банк Казахстана": KZ946017111000000330; БИК: HSBKKZKX;
КНП: 171; Кбе: 16.
Публикация
Извещение о передаче в доверительное управление опубликовано: на веб-портале Реестра государственного имущества - 11.10.2021;
Примечание
Срок доверительного управления, мес.: 120; Постановление акимата Жангалинского района Западно-Казахстанкой области от 24 мая 2021 года №120
Эл. документы
Рег карта камыс самаррег карта Камыс Самар.pdf1,10 МБ
Баланс 2020Баланс 2020.PDF12,18 МБ
Баланс 2021Баланс 2021.PDF14,74 МБ
Камыс-самар оценкаКС оценка 2021.pdf25,77 МБ
Проект договорТиповой_договор.PDF1,07 МБ
ВНИМАНИЕ!!! Основанием для отказа веб-порталом реестра в принятии заявки является непоступление за два часа до начала торгов гарантийного взноса, на счет АО "Информационно-учетный центр".
Правила проведения
Тендер по передаче в доверительное управление с правом последующего выкупа - форма торгов по предоставлению объекта в доверительное управление, проводимая с использованием веб-портала реестра в электронном формате, при которых учредитель обязуется на основе предложенных им исходных условий заключить договор с тем из участников тендера, кто предложит наивысшую выкупную цену за объект
Generated in 108ms