Загрузка данных...
Загрузка данных...
Call-центр: +7 (7172) 552981
ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА
Просмотр торга
Загрузка данных...
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СЕРВИС ПО ON-LINE ОПЛАТЕ ГАРАНТИЙНЫХ ВЗНОСОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГАХ РАБОТАЕТ С ПЕРЕБОЯМИ. В СВЯЗИ С ЧЕМ ГАРАНТИЙНЫЕ ВЗНОСЫ РЕКОМЕНДУЕМ ОПЛАЧИВАТЬ ЧЕРЕЗ ОПЕРАЦИОННЫЕ ОТДЕЛЫ БАНКОВ ВТОРОГО УРОВНЯ.
Доля/участие в ТОО
Торги: №232825 Тип торгов: Тендер по передаче в доверит. управление с правом выкупа Стартовая цена: 20 752 655,00 Гарантийный взнос: 12 451 593,00 Статус торгов: Не состоялся (на момент начала торгов отсутствуют принятые заявки участников веб-порталом реестра) Начало торгов: 04.02.2022 10:00 Дополнительная информация: Допускается продажа единственному участнику торгов
Тендерные (конкурсные) условия
1. Срок доверительного управления – 10 лет / Сенімді басқару мерзімі – 10 жыл.
2. Обеспечить сохранение штатной численности Товарищества (4 штатных единиц). и сохранение размера оплаты труда не ниже предусмотренной законодательством Республики Казахстан о системе оплаты труда гражданских служащих / Серіктестіктің штаттық санын сақтауды қамтамасыз ету (4 штаттік бірлік) және азаматтық қызметшілердің еңбекақысын төлеу жүйесі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған мөлшерден төмен емес еңбекақысын төлеуді сақтау.
3. Не совершать любые юридические и фактические действия, влекущие за собой фактическое отчуждение Объекта / Объектіні және оның кез келген бөлігін иеліктен шығармау, сонымен қатар Объектіні немесе оның бөлігін кепілге қоятындай мәміле жасамау.
4. Осуществлять эффективное управление Объектом / Объектіні тиімді басқаруды жүзеге асыру.
5. Приобрести переданное в доверительное управление Объект в соответствии с законодательством Республики Казахстан / Сенімгерлік басқаруға берілген объектіні Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сатып алу.
6. В случае отказа доверительного управляющего от доверительного управления, сумма внесенного гарантийного взноса возврату не подлежит / Сенімгерлік басқарушы сенімгерлік басқарудан бас тартқан жағдайда, енгізілген кепілдік жарнаның сомасы қайтарылуға жатпайды.
7. Обеспечить безубыточность финансово-хозяйственной деятельности Товарищества в течении срока доверительного управления / Сенімгерлік басқару мерзімі ішінде серіктестіктің қаржы-шаруашылық қызметінің шығынсыздығын қамтамасыз ету.
8. Обеспечить исполнение налоговых обязательств в установленные сроки, предусмотренные законодательством РК, возникающих при передаче Объекта в доверительное управление / Объектіні сенімгерлік басқаруға беру кезінде туындайтын ҚР заңнамасында көзделген белгіленген мерзімдерде салық міндеттемелерін орындау.
9. Возмещать Учредителю убытки, причиненные вследствие ненадлежащего исполнения им Договора / Құрылтайшыға оның Шартты тиісінше орындамауы салдарынан келтірілген шығындарды өтеу.
10. При заключении договора купли-продажи рыночная стоимость в течение срока доверительного управления подлежит индексации в соответствии с официальной ставкой рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан / Сатып алу-сату шартын жасасу кезінде сенімгерлік басқару кезеңіндегі нарықтық құн Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландырудың ресми ставкасына сәйкес индекстелуге жатады.
11. Обеспечить сохранения профиля деятельности объекта в течении 10 лет с даты передачи в доверительное управление / Сенімгерлікке берілген күннен бастап 10 жыл ішінде объектінің қызмет бейінінің сақталуын қамтамасыз ету.
12. Обеспечить функционирование, сохранность и целостность основных средств имущественного комплекса / Мүліктік кешеннің негізгі құралдарының жұмыс істеуін, сақталуын және бүтіндігін қамтамасыз ету.
13. Соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, экологии и государственные стандарты Республики Казахстан в сфере ЖКХ / Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз ету, экология саласындағы Қазақстан Республикасы заңнамасын және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік стандарттарының талаптарын сақтау.
14. Не допускать образования необоснованной дебиторской и кредиторской задолженностей / Негізсіз дебиторлық және берешектердің пайда болуына жол бермеу.
15. Доверительному управляющему, в процессе доверительного управления долей уставного капитала принадлежащего государству не передаются права государства, связанные с решением следующих вопросов: - об изменении устава Товарищества; - об изменении (увеличении или уменьшении) размера уставного капитала Товарищества; - о ликвидации Товарищества, его реорганизации, а также об изменении наименования / Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің мемлекетке тиесілі жарғылық капиталға қатысу үлесін сенімгерлік басқаруға беру кезінде сенімгерлік басқарушыға мынадай: - жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жарғысын өзгерту туралы; - жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жарғылық капитал мөлшерін өзгерту (ұлғайту немесе азайту) туралы; - жауапкершілігі шектеулі серіктестікті тарату, қайта ұйымдастыру туралы, сондай-ақ атауын өзгерту туралы мәселелерді шешуге байланысты мемлекеттің құқықтары берілмейді.
16. В случае досрочного расторжения договора в одностороннем порядке по инициативе доверительного управляющего обеспечить возврат и сохранность всего имущества, оборудования в полном и рабочем состоянии / Сенімгерлік басқарушының бастамасы бойынша шарт біржақты тәртіппен мерзімінен бұрын бұзылған жағдайда барлық мүліктің, жабдықтың толық және жұмыс жағдайында қайтарылуын және сақталуын қамтамасыз ету.
17. Производить за свой счет все расходы, связанные с передачей доли участия в доверительное управление, дальнейшей его эксплуатацией на период доверительного управления / Сенімгерлік басқаруға қатысу үлесін берумен, оны сенімгерлік басқару кезеңінде әрі қарай пайдаланумен байланысты, барлық шығындарды өз есебінен жүргізу.
18. Обеспечить возврат полученных денежных средств от должников в рамках «Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан на 2011-2020 годы» (Программы развития регионов до 2020 года) в пользу Социально-предпринимательской корпораций Aqjaiyq согласно Соглашению об уступке права требования (цессия) №1 от 20.11.2015 года до 31 декабря 2028 года в сумме 99 190 650 (девяносто девять миллионов сто девяносто тысяч шестьсот пятьдесят) тенге / 2015 жылғы 20 қарашадағы №1 талап ету құқығын басқаға беру туралы келісім (цессия) негізінде Қазақстан Республикасының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын жаңғыртудың 2011 – 2020 жылдарға арналған бағдарламасы арқылы (Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы) аясында алынған 99 190 650 (тоқсан тоғыз миллион бір жүз тоқсан мың алты жүз елу) теңге қаржыны Aqjaiyq әлеуеттік-кәсіпкерлік корпарациясына 31.12.2028 жылға дейін қайтару.
19. Обеспечить возврат кредита в соответствии с графиком погашения кредита согласно приложению к Кредитному договору №1 от 05.10.2021 года в пользу бюджет 47 329 000 (сорок семь миллионов триста двадцать девять тысяч) тенге, в том числе по годам до 10 ноября 2023 года 7 888000 (семь миллионов двести восемьдесят восемь тысяч) тенге; - до 10 июля 2024 года 7 888000 (семь миллионов двести восемьдесят восемь тысяч) тенге; - до 10 июля 2025 года 7 888000 (семь миллионов двести восемьдесят восемь тысяч) тенге; - до 10 июля 2026 года 7 888000 (семь миллионов двести восемьдесят восемь тысяч) тенге; - до 10 июля 2027 года 7 888000 (семь миллионов двести восемьдесят восемь тысяч) тенге; - до 10 июля 2028 года 7 888000 (семь миллионов двести восемьдесят восемь тысяч) тенге / 2021 жылғы 5 қазандағы №1 кредит шартына сәйкес бюджетке несиені қайтаруды қамтамсыз ету. Несиенің жалпы сомасы – 47 329 000 (қырық жеті миллион үш жүз жиырма тоғыз мың) теңге, соның ішінде жылдар бойынша: - 7 888 000 (жеті миллион егіз жүз сексен сегіз мың) теңге 2023 жылдың 10 қарашасына дейін - 7 888 000 (жеті миллион егіз жүз сексен сегіз мың) теңге 2024 жылдың 10 шілдесіне дейін; - 7 888 000 (жеті миллион егіз жүз сексен сегіз мың) теңге 2025 жылдың 10 шілдесіне дейін; - 7 888 000 (жеті миллион егіз жүз сексен сегіз мың) теңге 2026 жылдың 10 шілдесіне дейін; - 7 888 000 (жеті миллион егіз жүз сексен сегіз мың) теңге 2027 жылдың 10 шілдесіне дейін; - 7 889 000 (жеті миллион егіз жүз сексен тоғыз мың) теңге 2028 жылдың 10 шілдесіне дейін.
Требуемые файлы для физ. лиц: электронные (сканированные) копии документов
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және құрылыс саласы бойынша арнаулы ортадан кем емес білімі және жұмыс тәжірибесінің болуы (орта-арнайы оқу туралы диплом, куәлік) / Наличие образования не ниже средне-специального и опыта работы в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства (диплом, аттестат о средне-специальном образовании)
Требуемые файлы для ИП: электронные (сканированные) копии документов
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және құрылыс саласы бойынша арнаулы ортадан кем емес білімі және жұмыс тәжірибесінің болуы (орта-арнайы оқу туралы диплом, куәлік) / Наличие образования не ниже средне-специального и опыта работы в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства (диплом, аттестат о средне-специальном образовании)
Требуемые файлы для юр. лиц: электронные (сканированные) копии документов
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және құрылыс саласы бойынша арнаулы ортадан кем емес білімі және жұмыс тәжірибесінің болуы (орта-арнайы оқу туралы диплом, куәлік) / Наличие образования не ниже средне-специального и опыта работы в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства (диплом, аттестат о средне-специальном образовании)
Объект продажи
Доля (ТОО); Доля/участие в ТОО;
Объект ДУ: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИГІЛІК" АКИМАТА АКЖАИКСКОГО РАЙОНА; БИН: 121040019552; Передаваемая доля, тг.: 82883000,00; Передаваемая доля, % от УК: 100,00; Адрес: Западно-Казахстанская область ; Акжаикский район ; Чапаевский с.о., с. Чапаев, ул. Ихсанов, д.15;Телефон: (71136) 92-6-63, 51-4-26; Оценщик: ТОО "Бағалау және Сараптама; Оценочная стоимость, тг: 83 010 620,00; Дата оценки: 05.11.2021;
Балансодержатель
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АППАРАТ АКИМА АКЖАИКСКОГО РАЙОНА ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ"; БИН: 011040002089; Адрес: Западно-Казахстанская область ; Акжаикский район ; Чапаевский с.о., с. Чапаев, ул. Д.Конаев, здание 70; Телефоны: (71136) 92-1-89;
Учредитель
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ АКЖАИКСКОГО РАЙОНА"; ИИН/БИН: 101240004607; Адрес: 090100;Западно-Казахстанская область;Акжаикский район;Чапаевский с.о, с. Чапаев, ул. Д. Конаев, здание 70;
Телефоны для справок: (71136) 92-3-02;
Реквизиты для перечисления гарантийного взноса
Получатель платежа (рус.): АО "Информационно-учетный центр"; БИН: 050540004455.
Расчетный счет (IBAN/ИИК) в АО "Народный банк Казахстана": KZ946017111000000330; БИК: HSBKKZKX;
КНП: 171; Кбе: 16.
Публикация
Извещение о передаче в доверительное управление опубликовано: на веб-портале Реестра государственного имущества - 18.01.2022;
Примечание
Срок доверительного управления, мес.: 120; на основание постановление акимата Акжаикского района ЗКО от 8 ноября 2021 года №258
Эл. документы
Устав каз рус№ 154 Жарғы .pdf9,09 МБ
Устав с изменением №1№ 154 Жарғы -1..pdf12,56 МБ
Устав с изменением №2№ 36. Жарғы02.pdf1,75 МБ
Устав с изменением №3№ 312 Жарғы - 3.pdf1,63 МБ
Бланас 2018баланс Игилик 2018г.PDF2,52 МБ
Баланс 2019баланс Игилик 2019г.PDF4,05 МБ
Баланс 2020баланс Игилик 2020г.PDF3,72 МБ
Баланс 2021баланс Игилик 2021г.PDF2,29 МБ
Свидетельство о государственной регистрацииКуәлік Заңды тұлға.pdf2,16 МБ
Справка об отсутствии недвижимостиСправка об отсутствии недвижимости.pdf115,75 КБ
Отчет об оценкеОтчёт Н01-11.pdf38,71 МБ
Постановление на изменение устава 1Постановл № 36..pdf617,89 КБ
Постановление на изменение устава 2Постановл № 312..pdf1,03 МБ
Постановление на изменение устава 3Постановл. № 154.pdf725,50 КБ
Постановление на изменение устава 4Постановл. № 387..pdf621,90 КБ
Проект договорапроект договора.pdf918,26 КБ
ВНИМАНИЕ!!! Основанием для отказа веб-порталом реестра в принятии заявки является непоступление за два часа до начала торгов гарантийного взноса, на счет АО "Информационно-учетный центр".
Правила проведения
Тендер по передаче в доверительное управление с правом последующего выкупа - форма торгов по предоставлению объекта в доверительное управление, проводимая с использованием веб-портала реестра в электронном формате, при которых учредитель обязуется на основе предложенных им исходных условий заключить договор с тем из участников тендера, кто предложит наивысшую выкупную цену за объект
Generated in 124ms