Загрузка данных...
Загрузка данных...
Call-центр: +7 (7172) 552981
ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА
Просмотр торга
Загрузка данных...
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СЕРВИС ПО ON-LINE ОПЛАТЕ ГАРАНТИЙНЫХ ВЗНОСОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГАХ РАБОТАЕТ С ПЕРЕБОЯМИ. В СВЯЗИ С ЧЕМ ГАРАНТИЙНЫЕ ВЗНОСЫ РЕКОМЕНДУЕМ ОПЛАЧИВАТЬ ЧЕРЕЗ ОПЕРАЦИОННЫЕ ОТДЕЛЫ БАНКОВ ВТОРОГО УРОВНЯ.
Акции
Торги: №99291 Тип торгов: Тендер по передаче в доверит. управление с правом выкупа Стартовая цена: 2 120 365 000,00 Гарантийный взнос: 318 054 750,00 Статус торгов: Состоялся Начало торгов: 22.08.2018 10:00 Цена продажи: 6 200 000 000,00
Тендерные (конкурсные) условия
1) для обеспечения перспективных тепловых нагрузок по контуру РК-4 провести реконструкцию районной котельной РК-4 с установкой дополнительного водогрейного котла (срок исполнения: 2021-2025 годы) / болшақта 4-АҚ контурындағы жылу жүктемелерін толық қамтамасыз ету үшін қосымша су ысытқыш қазандарын орнату арқылы 4-АҚ аудандық қазандықты қайта жаңғырту (орындау мерзімі – 2021-2025 жылдар);
1) обеспечить соблюдение температурного графика отпуска тепла 110/70 для потребителей в соответствии с СНиП 2.04-01-2010 «Строительная климатология» / ҚНмЕ 2.04-01-2010 «Құрылыс климатологиясына» сәйкес тұтынушылар үшін 110/70 жылу шығаратын температуралық кестенің сақталуын қамтамасыз ету;
2) не передавать объект в залог, не обременять правами третьих лиц и не выставлять на продажу третьим лицам в течение срока доверительного управления / объектіні кепілдікке бермеу, үшінші тұлғалардың құқықтарымен ауыртпалықтар салмау және сенімгерлік басқару мерзімі ішінде үшінші тұлғаларға сатуға қоймау;
3) обеспечить проведение природоохранных мероприятий / табиғат қорғау іс-шараларын өткізілуін қамтамасыз ету;
4) обеспечить сохранение существующего количества или создания новых рабочих мест / қазіргі жұмыс орындарының санын сақтап қалу немесе жаңаларын ашу;
5) обеспечить соблюдение норм и правил, касающихся охраны окружающей среды, охраны труда и экологии / қоршаған ортаны және еңбек шартын қорғау ережелері мен қағидалары шарттарының сақталуын қамтамасыз ету;
6) производить погашение задолженностей объекта в установленные сроки / объектінің берешектерін белгіленген мерзімдерде өтеу;
7) обеспечить последующий выкуп объекта доверительным управляющим / сенімгерлік басқарушының объектіні кейін сатып алуын қамтамасыз ету;
8) ежегодно предоставлять учредителю отчеты о проделанной работе, также предоставлять информацию местным исполнительным органам соответствующей отрасли / жыл сайын құрылтайшыға атқарылған жұмыстары туралы есебін беру және тиісті саладағы жергілікті атқарушы органға ақпарат беру;
9) соблюдать ценообразования, в том числе ограничения по предельному уровню цен / баға белгілеуге, оның ішінде бағалардың шекті деңгейі бойынша шектеулерді сақтауға;
10) обеспечить исполнение налоговых обязательств, возникающих при передаче объекта в доверительное управление / объектіні сенімгерлік басқаруға беру кезінде туындайтын салықтық міндеттемелерге қатысты сенімгерлік басқару міндеттемелерін орындау;
11) обеспечить соблюдение объемов производства, видов и номенклатуры выпускаемой продукции или оказываемых услуг / өндіріс көлеміне, шығарылатын өнімнің немесе көрсетілетін қызметтердің түрлері мен номенклатурасын сақтауды қамтамасыз ету;
12) обеспечить поставку продукции потребителям / тұтынушыларға өнімді жеткізуді қамтамасыз ету.
13) произвести реконструкцию и расширение ТЭЦ-4 с обновлением генерирующих мощностей, работающих в режиме совместной выработки электрической и тепловой энергии. Предварительно обеспечить разработку ТЭО и проектно-сметной документации с получением положительного заключения госэкспертизы и необходимых согласований. Реконструкция должна обеспечить следующие цели / - электр және жылу энергиясын біріккен өндіру режимінде жұмыс істейтін генерациялайтын қуаттарды жаңартумен ЖЭО-4 қайта жаңарту және кеңейту. ТЭН мен жобалық-сметалық құжаттамаларды әзірлеуді мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысын және қажетті келісімдерді ала отырып алдын ала қамтамасыз ету. Қайта жаңартуда келесі мақсаттарды қамтамасыз ету тиіс:
В период доверительного управления / Сенімгерлік басқару мерзімінде:
• сохранение действующей системы централизованного теплоснабжения на качественно новом уровне / қолданыстағы орталықтандырылған жылу жүйесін сапалы жаңа деңгейде ұстап тұру;
• достижение наибольшей выработки электроэнергии на тепловом потреблении / жылу тұтыну үшін электр энергиясының ең үлкен өндірісіне қол жеткізу;
• достижение максимальной эффективности использования топлива / отынды пайдалануда барынша тиімді қол жеткізу;
• достижение эффективности использования имеющихся производственных площадей за счет установки оборудования большей мощности. (срок исполнения: 2019-2026 годы) / әлеуеті жоғары жабдықтарды орнату есебінен қол жетімді өндірістік алаңдарды пайдаланудың тиімділігіне қол жеткізу. (орындау мерзімі – 2019-2026 жылдар);
Требуемые файлы для физ. лиц: электронные (сканированные) копии документов
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
Требуемые файлы для ИП: электронные (сканированные) копии документов
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности
Требуемые файлы для юр. лиц: электронные (сканированные) копии документов
Иностранные лица представляют нотариально заверенные копии своих документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки
Справка банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности
Аудиторский отчет за последний финансовый год (для юридических лиц, для которых законодательством РК установлено обязательное проведение аудита)
Свидетельство (справка) о государственной регистрации юридического лица
Учредительный договор и устав
Объект продажи
Акции (АО); Акции;
Объект ДУ: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАРАЗЭНЕРГОЦЕНТР"; БИН: 041140005608; Вид акций: Простая акция; Количество размещенных акций, шт.: 128256; Передаваемые акции, шт.: 128256; Передаваемые акции, % от размещенных: 100,00; Среднегодовая численность работников, чел.: 398; Адрес: Жамбылская область ; Тараз г.а. ; ул.Сыпатай батыра, 8;Телефон: (7262) 43-26-08; Оценщик: ТОО "Оценочно-юридическая компания "Invest Capital"; Оценочная стоимость, тг: 2 120 365 000,00; Дата оценки: 23.05.2018;
Балансодержатель
КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АКИМАТА ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ"; БИН: 000140000012; Адрес: Жамбылская область ; Тараз г.а. ; ул.Желтоксан, 78; Телефоны: +7 (7262) 45-53-11, 43-69-30, 43-39-15; 8-778-1475195 (гл.бух.);
Учредитель
КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АКИМАТА ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ"; ИИН/БИН: 000140000012; Адрес: 080012;Жамбылская область;Тараз г.а.;ул.Желтоксан, 78;
Телефоны для справок: +7 (7262) 45-53-11, 43-69-30, 43-39-15;
Реквизиты для перечисления гарантийного взноса
Получатель платежа (рус.): АО "Информационно-учетный центр"; БИН: 050540004455.
Расчетный счет (IBAN/ИИК) в АО "Народный банк Казахстана": KZ946017111000000330; БИК: HSBKKZKX;
КНП: 171; Кбе: 16.
Публикация
Извещение о передаче в доверительное управление опубликовано: на государственном языке - "Арай-ақпарат" Республикалық қоғамдық-саяси, ақпараттық, жарнамалық газеті от 16.07.2018 № 108 (108); на русском языке - Республиканская общественно-политическая, информационная, рекламная газета "Арай-ақпарат" от 16.07.2018 № 108 (108); на государственном языке - "Арай-ақпарат" Республикалық қоғамдық-саяси, ақпараттық, жарнамалық газеті от 06.08.2018 № 123 (123); на русском языке - Республиканская общественно-политическая, информационная, рекламная газета "Арай-ақпарат" от 06.08.2018 № 123 (123); на веб-портале Реестра государственного имущества - 06.08.2018;
Примечание
Срок доверительного управления, мес.: 120;
Эл. документы
Баланс 2015 годОтчет2014г Бух.бал..pdf1,21 МБ
Свидетельство выпуска ценных бумагСвидельство выпуска ценных бумаг.PDF1,43 МБ
Свидетельство о регистрации юлСвидетельство ЮЛ.pdf378,65 КБ
Финансовые показателиФинансовые показатели АО ТЭЦ.pdf204,96 КБ
Отчет об оценке по состоянию на 21.11.2017г. (оценочная стоимость - 1963750000 тенге)скант отчет АО ТЭЦ.pdf25,44 МБ
Баланс 2016 годБаланс 2016.PDF8,15 МБ
Баланс по состоянию 30.04.2018 годБух.Баланс на 30.04.18г.PDF7,46 МБ
Отчет об оценке по состоянию 30.04.2018 год (оценочная стоимость - 2 120 365 000 тенге)отчет ТЭЦ скан (1).pdf23,91 МБ
ВНИМАНИЕ!!! Основанием для отказа веб-порталом реестра в принятии заявки является непоступление за два часа до начала торгов гарантийного взноса, на счет АО "Информационно-учетный центр".
Правила проведения
Тендер по передаче в доверительное управление с правом последующего выкупа - форма торгов по предоставлению объекта в доверительное управление, проводимая с использованием веб-портала реестра в электронном формате, при которых учредитель обязуется на основе предложенных им исходных условий заключить договор с тем из участников тендера, кто предложит наивысшую выкупную цену за объект
Generated in 243ms